Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ulPobieranie 45.83 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar45.83 Kb.
UMOWA

zawarta w dniu .......................... w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ul. Wilczy Dół 5, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146121, NIP 526-26-73-576, REGON 015314592, o kapitale zakładowym 328 917 500 zł, zwanym dalej "Wynajmującym", reprezentowanym przez

1. …............................................................................

2. …........................…................................................

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……zwanym „NAJEMCĄ”§ 1

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu ogłoszonego w dniu ……………………..

2. Przedmiotem umowy jest najem powierzchni wewnątrz wagonów metra (typu Metropolis i wagonów rosyjskich) w celu umieszczenia tablic reklamowych małoformatowych na ścianach wagonów, maksymalnie czterech reklam napodłogowych we wskazanych do tego miejscach, określonych w warunkach technicznych systemu reklamowego w wagonach metra, reklam na szybach wagonów, powierzchni pod montaż elektronicznych nośników reklamowych w wagonach metra oraz włókien światłowodowych o łącznej długości 50 822 metrów bieżących. Ilość wagonów typu Metropolis będących w eksploatacji Metra Warszawskiego wynosi – 108 szt.; seria „81” produkcji rosyjskiej- 132szt. Stanowi to łącznie 240 wagonów.

Ilość wagonów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w czasie obowiązywania niniejszej umowy. W tym przypadku Najemca zobowiązany będzie do rozszerzenia działalności również na nowe wagony wprowadzane do ruchu lub demontaż nośników z wagonów wycofywanych z eksploatacji. O zaistnieniu takiej konieczności zostanie powiadomiony z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

3. Za tablicę małoformatową uważa się nośnik reklamowy o szerokości 32 cm i o długości nie przekraczającej długości ciągu siedzeń wagonów metra, nad którymi jest umieszczona. Łącznie w 240 wagonach znajduje się 1314 możliwych miejsc pod tablice reklamowe małoformatowe. Za reklamę napodłogową uważa się reklamę wykonaną z materiału naklejanego bezpośrednio na podłogę wagonu, o wymiarach nie większych niż 150 x 100 cm. Za reklamę na oknach uważa się reklamę w formie naklejki na oknie, o powierzchni nie większej niż 0,25m2 . W wagonach Siemens Inspiro reklama na szybach i drzwiach pojazdu nie jest przewidziana i nie jest możliwa do umieszczenia.

4. Za elektroniczny nośnik reklamowy uważa się nośnik – monitor LCD o minimalnej wielkości 19 cali – umożliwiający przekazywanie treści reklamowych w czasie rzeczywistym. Monitory w ilości nie mniej niż 4 sztuki w każdym wagonie, nie mogą zajmować przestrzeni w ciągu komunikacyjnym wzdłuż wagonu ograniczając widoczność wyświetlaczy na czołowych ścianach wagonów. Urządzenia te nie mogą powodować zagrożenia pożarowego.

5. Za łącze światłowodowe uważa się kabel do transmisji danych pomiędzy stacjami metra A1 Kabaty, a A23 Młociny o łącznej długości 50 822 metrów, będący własnością Metra Warszawskiego.

6. Tablica małoformatowa, reklama napodłogowa, reklama na szybach wagonów oraz monitory LCD określane są w dalszej treści umowy również jako nośniki reklamowe.

Z uwagi na budowane aktualnie siedem stacji Centralnego Odcinka Drugiej Linii Metra tj.: C10 Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat, C13 Powiśle, C14 Stadion oraz C15 Dworzec Wileński, których planowany termin oddania wstępnie określa się na maj 2014 r., Najemca przyjmuje na siebie obowiązek rozszerzenia swojej oferty o dzierżawę włókien światłowodowych, które realizują transmisję danych dla monitorów LCD w wagonach metra realizujących ruch pasażerski także na tym odcinku.

§ 2


Umowa obowiązuje od dnia …............... do dnia ………………...

§.3


 1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie za wynajem powierzchni pod montaż 1 sztuki tablicy reklamowej małoformatowej czynsz miesięczny w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........(słownie: ............................................).

Łącznie za …………… powierzchni pod montaż reklam małoformatowych w ……………. wagonach metra czynsz miesięczny w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........zł (słownie: ............................................)

 1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie za wynajem powierzchni pod montaż jednej reklamy napodłogowej czynsz miesięczny w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........zł (słownie: ............................................).

Łącznie za …………… powierzchnie pod montaż reklamy napodłogowej w ……… wagonach metra czynsz miesięczny w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........zł (słownie: ............................................)

 1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie za wynajem powierzchni pod montaż jednej reklamy na szybach wagonów czynsz w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........(słownie: ............................................).

Łącznie za …………powierzchnie pod montaż reklamy na oknach w …………. wagonach metra czynsz miesięczny w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........zł (słownie: …………………………………………..............................................)

 1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie za wynajem powierzchni pod montaż elektronicznego nośnika czynsz w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........zł (słownie: ............................................).

Łącznie za ………….. powierzchnie pod montaż nośników elektronicznych w .............wagonach metra czynsz miesięczny w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........(słownie: ............................................)

 1. Razem za łącze światłowodowe o łącznej długości 50 822 metrów, będący własnością Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości ..........zł netto (słownie: ................................), a wraz z 23% podatkiem od towarów i usług VAT ..........zł (słownie: ............................................).

 2. Razem za wszystkie powierzchnie reklamowe w wagonach metra i włókna światłowodowe Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie............................. zł netto (słownie: ...........................), a wraz z 23% VAT ..................zł (słownie:.............................).

Wykaz powierzchni na reklamy stanowi załącznik nr 1 do umowy

 1. Obowiązek uiszczania czynszu rozpoczyna się od dnia podpisania niniejszej umowy.

 2. W przypadku, gdy Wynajmujący będzie wystawiał fakturę za okres krótszy niż miesiąc kwota należnego czynszu będzie naliczona za faktyczną ilość dni, przy czym czynsz za każdy dzień będzie liczony jako 1/30 czynszu netto za cały miesiąc.

 3. Wszelkie należności wynikające z umowy Najemca jest zobowiązany wpłacać na konto Metra zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

 4. W przypadku nieterminowej zapłaty czynszu przez Najemcę, Wynajmujący za okres zalegania z płatnościami będzie naliczał odsetki w wysokości odsetek ustawowych.

 5. Zaleganie przez Najemcę z zapłaceniem jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu zapłaty upoważnia Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Najemcy do zapłaty i udzieleniu co najmniej 7-dniowego terminu do uregulowania należności. Wynajmujący także zgłosi Najemcę do Krajowego Rejestru Dłużników.

 6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku wzrostu czynszu brutto w czasie
  trwania umowy, Najemca wyraża zgodę na przeksięgowanie odsetek przyrosłych
  od kaucji na poczet kaucji.

 7. W przypadku gdy kaucja i przyrosłe od niej odsetki nie pokryją trzykrotności czynszu brutto, Najemca dopłaci Wynajmującemu różnicę do wysokości trzykrotnej stawki czynszu brutto w terminie 30 dni od daty wezwania przez Wynajmującego.

 8. Należność, o której mowa w § 3, pkt.6 będzie waloryzowana jeden raz w okresie rocznym - 01 stycznia każdego roku, począwszy od 01 stycznia 2014 roku w oparciu o comiesięczny wskaźnik ,,Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100” publikowany przez GUS w tabeli ,,Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-...” kolumna 11, wskaźnik za listopad.

§.4

1. Najemca wpłacił przed zawarciem umowy kaucję zabezpieczającą w formie pieniężnej na konto Wynajmującego, w wysokości 3-ch miesięcznych opłat najmu brutto dotyczącą powierzchni pod reklamę w wagonach metra, jako zabezpieczenie ewentualnych zaległych opłat najmu, opłat eksploatacyjnych i kosztów remontu przedmiotu najmu, po zwolnieniu go przez Najemcę w stanie gorszym niż w protokóle przekazania z uwzględnieniem naturalnego zużycia.

2. Forma kaucji może zostać zmieniona w trakcie trwania umowy na wniosek Najemcy za zgodą Wynajmującego wyrażoną na piśmie z pieniężnej na gwarancję bankową z terminem ważności 30 dni po dacie wygaśnięcia umowy.

3. W przypadku usunięcia reklam w sposób nie wymagający poniesienia żadnych nakładów ze strony Wynajmującego i nie zaleganiu Najemcy z czynszem oraz z innymi opłatami, kaucja pieniężna zostanie zwrócona wraz z należnymi odsetkami, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Najemcy.

W razie konieczności poniesienia przez Wynajmującego nakładów na remont przedmiotu umowy, pokrycia należnego czynszu lub innych zobowiązań Najemcy, z gwarancji bankowej albo kaucji pieniężnej zostanie pobrana kwota w wysokości przysługujących Wynajmującemu należności.

§ 5


Najemca zobowiązuje się do:

 1. wykonania i instalowania na własny koszt i własnymi siłami reklam wewnątrz wagonów metra tj.: mocowania tablic reklamowych nad siedzeniami w przedziałach pasażerskich , monitorów reklamowych LCD oraz reklam napodłogowych które musi odbywać się zgodnie z projektem opracowanym przez Najemcę w oparciu o „Warunki techniczne dotyczące systemu reklamowego w pojazdach metra”, które stanowią załącznik nr 2 do umowy i muszą być zaakceptowane przez Wynajmującego

 2. konserwacji i bieżącej eksploatacji (czyszczenie, utrzymanie w należytym stanie) według następujących warunków:

- naprawa usterki występującej w nośniku reklamowym w ciągu 6 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia usterki przez Wynajmującego. W przypadku niedokonania naprawy nośnika w wyznaczonym terminie, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą w wysokości 1000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki

- usuwania graffiti z nośników reklamowych w ciągu 6 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez Wynajmującego

- generalnego przeglądu stanu technicznego nośników reklamowych, w tym sprawdzania mocowań, wymian i renowacji listew maskujących, nie rzadziej niż raz na kwartał

- posiadania atestów lub certyfikatów dotyczących nie palności nośników reklamowych ze względu na ochronę p/pożarową

- dokonywania wymian tablic reklamowych wyłącznie przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP Metra Warszawskiego, zgodnie z Zarządzeniem nr 12 z dnia 03.08.98 r. – na terenie Stacji Techniczno – Postojowej, w uzgodnionym wcześniej terminie.


 1. Prowadzenia reklamy na wynajętych powierzchniach zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do nie eksponowania na nośnikach reklamowych treści i przekazów promujących produkty alkoholowe (w tym piwo) i produkty tytoniowe.

 2. Nie dopuszcza się ekspozycji reklam na wynajętych w wagonach miejscach, które:

 1. są przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne;

 2. nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;

 3. zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;

 4. deprecjonują komunikację miejską;

 5. zawierają treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczają jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)

 6. naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;

 7. propagują postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerując niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);

 8. zachęcają do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;

 9. zachęcają do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;

 10. zachęcają do używania produktów tytoniowych;

 11. są sprzeczne z przepisami prawa;

 12. są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklam.

5. W przypadku ekspozycji treści lub przekazów niezgodnych z wymienionymi w par. 5 pkt. 3 umowy bez zgody i wiedzy Wynajmującego, Najemca na swój koszt, w ciągu 6 godzin od czasu powiadomienia usunie lub zmieni treści lub wygląd przekazu. Zastąpiona treść przekazu musi uzyskać pisemną akceptację Wynajmującego co do jej zgodności z zapisami umowy.

6. Nieodpłatnego udostępnienia Wynajmującemu 60 sekund czasu w przeliczeniu na każdą godzinę emisji na nośnikach elektronicznych typu ekrany lcd lub podobnych dla celów ogłoszenia przez Wynajmującego treści i przekazów związanych z informacją pasażerską i publiczną.

7. Po zakończeniu umowy najmu do przywróceniu przedmiotu najmu do stanu zgodnego z protokółami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi zgodnie ze wzorem stanowiącym, załącznik nr 3 do umowy i dokumentacją fotograficzną.

§ 6


Wynajmujący zobowiązuje się do:

1. eksploatowania wagonów będących przedmiotem Umowy na poziomie wynikającym z aktualnie realizowanych zadań przewozowych; średnia ilość dni w miesiącu, kiedy pociągi będą w ruchu wynosi nie mniej niż 19 dni. Jednocześnie Wynajmujący na początku każdego miesiąca, w okresie obowiązywania umowy, będzie udostępniał Najemcy dane dotyczące kierowania konkretnych składów pociągów do planowych remontów w celu skoordynowania sprzedaży reklam z faktycznym ich wykorzystaniem.

2. utrzymania w czystości wewnętrznych ścian i podłóg wagonów. Mycie ścian i podłóg w wagonach metra co 2 tygodnie, zamiatanie podłóg codziennie.

§ 7


1. Metro zobowiązuje się zapewnić Najemcy dostęp do przedmiotu najmu na terenie STP po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu terminu .

2. Wstęp na teren STP „Kabaty” oraz dostęp do przedmiotu najmu będą mieli jedynie przedstawiciele Najemcy legitymujący się przepustką wydaną przez Metro i przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p/poż. W zakresie stosowania się do przepisów BHP personel Najemcy podlega kierownikowi Działu BHP tel. 655 41 18, a w zakresie przepisów p/poż. kierownikowi Działu ds. P/Poż. tel. 655 41 21

3. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach związanych z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu najmu są:

Ze strony Metra: 1. kierownik Działu Przeglądów tel. 655 43 71,

 2. kierownik Działu Sprzedaży tel. 655 46 80

Ze strony Najemcy:

 1. .............................................................................

§ 8

W sytuacjach wymagających konieczności zaangażowania personelu Wynajmującego w celu zapewnienia nadzoru, konsultacji lub innej pomocy specjalistycznej Najemca jest zobowiązany do opłacenia pracy zaangażowanego personelu Wynajmującego w wysokości 66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę pracy plus obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek VAT. Rozliczenie czasu pracy pracowników Wynajmującego na rzecz Najemcy będzie się odbywało na podstawie karty pracy personelu metra podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Najemcy. Opłaty związane z tym będą doliczane do faktury za wynajem za następny miesiąc.

§. 9

Najemca nie może bez zgody Metra, wyrażonej na piśmie, oddawać przedmiotu najmu w podnajem oraz do bezpłatnego używania, ani też przenosić praw do prowadzenia działalności reklamowej na osoby trzecie, pod rygorem rozwiązania umowy przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym.§. 10

 1. Nośniki reklamowe pozostają własnością Najemcy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy

 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Najemca ma obowiązek zlikwidować zainstalowane nośniki reklamowe w ciągu 2 tygodni od daty rozwiązania umowy.

 3. Jeśli Najemca nie usunie zainstalowanych przez siebie nośników reklamowych w okresie 2 tygodni od rozwiązania umowy, Wynajmujący wykona te prace własnym staraniem, a kosztem demontażu obciąży Najemcę.

§. 11

1. Adresy do doręczeń : 1. dla Metra Warszawskiego Sp. z o.o. jest: ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa

 2. dla Najemcy..............................................................................................................

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianach adresu na piśmie, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne. Najemca jest zobowiązany do informowania Metra na piśmie o wszelkich innych okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy.

§ 12


Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13


1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny dla Miasta St. Warszawy§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


WYNAJMUJĄCY NAJEMCA
.................................... ..................................
................................... ...................................


Załączniki:


 1. wykaz powierzchni na reklamy

 2. warunki techniczne dotyczące systemu reklamowego w pojazdach metra

 3. protokół zdawczo – odbiorczy

Wagony _wzor_umowy
Pobieranie 45.83 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna