Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ulPobieranie 57.49 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar57.49 Kb.
UMOWA
zawarta w dniu .......................... w Warszawie pomiędzy Metrem Warszawskim Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającym siedzibę w Warszawie, 02-798, ul. Wilczy Dół 5, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146121, NIP 526-26-73-576, REGON 015314592, o kapitale zakładowym 328 917 500 zł, zwanym dalej "Wynajmującym", reprezentowanym przez

1. …............................................................................

2. …........................…................................................

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………zwanym „NAJEMCĄ”§ 1

 1. Umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu ogłoszonego w dniu………………..

 2. Przedmiotem umowy jest:

 1. najem powierzchni pod nośniki reklamowe, znajdujące się: na stacjach metra od A1 „Kabaty” do A23 „Młociny”, w przejściach podziemnych i na antresolach handlowo – usługowych stacji metra, jak również na obiektach metra znajdujących się na powierzchni, włókien światłowodowych o długości łącznej 27 850 metrów bieżących oraz na nośnikach aktualnie budowanych siedmiu stacji Odcinka Centralnego Drugiej Linii Metra, w miejscach przewidzianych projektami architektonicznymi wraz z włóknami światłowodowymi. Planowany termin oddania tych stacji, tj.: C10 Rondo ONZ, C11 Świętokrzyska, C12 Nowy Świat, C13 Powiśle C14 Stadion oraz C15 Dworzec Wileński to maj 2014 r.

 2. najem powierzchni pod montaż nośników reklamowych w miejscach uzgodnionych z „Wynajmującym”, znajdujących się na stacjach, w przejściach podziemnych, antresolach handlowo-usługowych, na terenach placów budów oraz obiektach metra znajdujących się na powierzchni - w granicach zarządzania Wynajmującego.

 3. najem powierzchni pod montaż elektronicznych nośników reklamowych w halach peronowych każdej czynnej stacji metra, na każdej ze ścian zatorowych, umożliwiających przekazywanie treści reklamowych i informacyjnych w czasie rzeczywistym w ilości co najmniej po jednej na każdej ścianie. Wielkość nośników nie może być mniejsza niż wielkość obecnie zamontowanych. Wykaz powierzchni do umieszczenia reklam będących własnością najemcy stanowi załącznik nr 1 do umowy, wykaz gotowych nośników reklamowych będących własnością Wynajmującego stanowi załącznik nr 2 do umowy.

 1. Za nośniki reklamowe uważa się powierzchnie ekspozycyjne i urządzenia fizycznie zdolne do odbierania i przekazywania przekazów reklamowych w dowolnej formie (statycznej, zmiennej, elektronicznej), oraz umożliwiające prowadzenie działalności promocyjnej. Nośnik reklamowy musi posiadać atesty wymagane dla materiałów stosowanych w metrze w tym dotyczące niepalności ze względu na ochronę p/pożarową i zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym (reklamy podświetlane).

 2. Za łącze światłowodowe uważa się kabel do transmisji danych

 3. Wprowadzenie każdego nowego nośnika reklamowego jak i nowej formy reklamy wymaga przedstawienia przez Najemcę odpowiedniego projektu i jest możliwe tylko po jego pisemnym zaakceptowaniu przez Wynajmującego.

 4. Wszystkie nośniki zasilane prądem elektrycznym wymagają wykonania oddzielnej instalacji, która musi być opomiarowana licznikiem prądu. Wynajmujący będzie ponosił opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, zgodne z aktualnymi wskazaniami liczników. W przypadku, kiedy instalacja elektryczna jest już wykonana, natomiast nie ma zainstalowanego licznika, projekt jego instalacji na własny koszt wykonuje Najemca przed uruchomieniem zasilania. Do czasu braku liczników kasetony reklamowe pozostawać będą bez zasilania w prąd elektryczny. Projekt instalacji musi być uzgodniony z Wynajmującym i pisemnie zaakceptowany przez przedstawiciela Metra Warszawskiego.

 5. Oferent składając ofertę powinien przyjąć obowiązek, że po zdemontowaniu istniejącego systemu, którego właścicielem jest firma Stroer Sp. z o.o., instalacja nowych nośników, przewidzianych w ramach umowy leży po jego stronie.

 6. Oferent, z którym podpisana zostanie umowa zobowiązuje się rozszerzyć swoja działalność na nowych nośnikach, które będą oddawane wraz z oddawaniem stacji Odcinka Centralnego Drugiej Linii Metra

 7. Czas na uruchomienie wszystkich, objętych umową nośników nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych

§ 2


Umowa obowiązuje przez okres trzech lat, tj. od dnia ……………………… do dnia ……………………… r.
§ 3

 1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu miesięcznie opłatę wynikającą ze złożonej oferty tj:

a1. za każde miejsce pod kaseton podświetlany, …….zł słownie:………………………………..) netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ……………….……………………………………………………...) brutto;

a2. za każde miejsce pod tablicę niepodświetlaną, …….zł (słownie:………………………………..) netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ………………………………………………………………..……..) brutto;

a3. za każde miejsce pod kaseton backlight 8 x 4 m, …….zł słownie: ……………………………..) netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ……………………………………………………………….……..) brutto;

a4. za każde miejsce pod kaseton backlight pozostałe formaty, …….zł (słownie: ……………………………..) netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ………………………………………………………………….…..) brutto;

a5. za każde miejsce pod tablicę o wielkości 2 x 5 m, …….zł (słownie: ……………………………….) netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ……………………..………………………………………………..) brutto;

a6. za każde miejsce pod nośnik elektroniczny na peronach opłata będzie wynosić …….zł (słownie: …………………………………………………………) netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie:………………………………………..) brutto;a7. za jeden metr bieżący włókna światłowodowego 0,56 zł zł (słownie: ………………………………). netto, a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ……………………………………………………………………..) brutto;


 1. Za wszystkie ……. szt. miejsc pod montaż nośników oraz włókien światłowodowych opłata miesięczna wynosić będzie ……………. zł netto .(słownie:……………………….. ……………………………………)., a wraz z obowiązującym podatkiem VAT ……zł (słownie: ……………………………………………………………..………………..) brutto;

 2. Strony ustalają, że opłata za wynajem nośników reklamowych będzie płatna "z dołu" do 30-go dnia każdego miesiąca na podstawie faktur wystawianych przez Wynajmującego

 3. Opłata za prąd będzie określana przez Wynajmującego ryczałtowo na podstawie zestawienia dostarczonego przez Metro Warszawskie i wynikającego ze spisu stanu liczników poszczególnych, opomiarowanych nośników, będących przedmiotem umowy. Opłata będzie uiszczana na podstawie faktury VAT w terminie do 21 dnia każdego miesiąca.

 4. Obowiązek uiszczania czynszu rozpoczyna się od dnia podpisania niniejszej umowy.

 5. W przypadku, gdy Wynajmujący będzie wystawiał fakturę za okres krótszy niż miesiąc kwota należnego czynszu będzie naliczona za faktyczną ilość dni, przy czym czynsz za każdy dzień będzie liczony jako 1/30 czynszu netto wraz z obowiązującym podatkiem VAT za cały miesiąc.

 6. Wszelkie należności wynikające z umowy Najemca jest zobowiązany wpłacać na konto Metra zgodnie z otrzymywanymi fakturami.

 7. W przypadku nie terminowego płacenia czynszu przez Najemcę, Wynajmujący za okres zalegania z płatnościami będzie naliczał odsetki w dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych., z tym że nie wyższe niż maksymalna wysokość odsetek zgodnie z §21 art. 359 Kodeksu Cywilnego.

 8. Zaleganie przez Najemcę z zapłaceniem jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy przez okres dłuższy niż 30 dni od terminu zapłaty upoważnia Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Najemcy do zapłaty i udzieleniu co najmniej 7-dniowego terminu do uregulowania należności. Po rozwiązaniu umowy Wynajmujący zgłosi Najemcę do Krajowego Rejestru Dłużników.

 9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub w przypadku wzrostu czynszu brutto w czasie
  trwania umowy, Najemca wyraża zgodę na przeksięgowanie odsetek przyrosłych
  od kaucji na poczet kaucji.

 10. W przypadku gdy kaucja i przyrosłe od niej odsetki nie pokryją trzykrotności czynszu brutto, Najemca dopłaci Wynajmującemu różnicę do wysokości trzykrotnej stawki czynszu brutto w terminie 30 dni od daty wezwania przez Wynajmującego.”

 11. Należność, o której mowa w § 3, pkt.2 będzie waloryzowana jeden raz w okresie rocznym - 01 stycznia każdego roku, począwszy od 01 stycznia 2014 roku w oparciu o comiesięczny wskaźnik ,,Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100” publikowany przez GUS w tabeli ,,Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1989-...” kolumna 11, wskaźnik za listopad.

§ 4


Najemca zobowiązuje się do:

 1. właściwego eksploatowania nośników reklamowych stanowiących własność Najemcy oraz nośników własnych.

 2. konserwacji i bieżącej eksploatacji wszystkich nośników reklamowych (czyszczenie, utrzymanie w należytym stanie) według następujących warunków:

a. naprawa usterki występującej w nośniku reklamowym w ciągu 12 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia usterki przez Wynajmującego,

b. usuwanie graffiti z nośników reklamowych w ciągu 12 godzin od momentu

telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez Wynajmującego.

Zgłoszenia usterek należy kierować pod numery telefonów lub adresy e-mailowe:-…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

c. generalny przegląd stanu technicznego nośników reklamowych, w tym sprawdzanie mocowań, wymiana i renowacja listew maskujących, nie rzadziej niż raz na kwartał,

d. wymiana uszkodzonych lub zabrudzonych plakatów umieszczanych na nośnikach reklamowych w ramach przekazanej przez klienta rezerwy, w ciągu 24 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia. W przypadku braku rezerwowych plakatów zniszczona ekspozycja powinna zostać zaklejona czystym papierem,

e. czyszczenie powierzchni ekspozycyjnej podświetlanych witryn reklamowych typu CLP wraz z obudową z kurzu i brudu nie rzadziej niż raz w miesiącu,

f. dokonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej nie rzadziej niż raz na rok,

g. wymiana, naprawa, konserwacja oraz plakatowanie tablic reklamowych znajdujących się na podtorzu - przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP Metra Warszawskiego, zgodnie z Zarządzeniem nr 12 z dnia 03.08.98 r. – tylko w porze nocnej po zamknięciu stacji dla ruchu pasażerskiego,

h. wymiana plakatów i innych materiałów ekspozycyjnych umieszczonych na nośnikach znajdujących się na terenie antresoli stacji – po godzinach szczytu pasażerskiego, który obejmuje godziny 7.00-9.00 oraz 15.00-18.00.


 1. drukowania na papierze plakatowym prac zakwalifikowanych przez ASP oraz naklejanie ich na nośniku ekspozycyjnym o powierzchni ok. 124 m2, stanowiącym własność Wynajmującego, zlokalizowanym na stacji metra A19 „Marymont”

 1. najemca podejmie w tym zakresie współpracę z operatorem „Galerii A19 ” w metrze

 2. ekspozycja będzie wymieniana na koszt Najemcy pięć razy w ciągu roku; jeżeli częstotliwość zmiany ekspozycji będzie większa, koszt wykonania i naklejania dodatkowych dzieł będą ponosić inni sponsorzy pozyskani przez operatora galerii

 3. koszt dodruku uszkodzonego dzieła ponosi Wynajmujący

 4. praca będzie dostarczona do najemcy z trzytygodniowym wyprzedzeniem przez twórców „Galerii A19 ” w postaci pliku graficznego w formacie uzgodnionym podczas spotkań roboczych najemcy i przedstawiciela „Galerii A19 ”.

4. nie eksponowania na nośnikach reklamowych reklamy niestandardowej nie uzgodnionej z Wynajmującym

 1. po rozwiązaniu albo wygaśnięciu niniejszej umowy zlikwidowania na własny koszt nośników stanowiących jego własność w ciągu 14 dni od daty rozwiązania albo wygaśnięcia umowy; Wynajmującemu przysługuje, po wygaśnięciu umowy, prawo do odkupienia nośników reklamowych, na których zainstalowane są logo Metra lub kaseton z nazwą stacji; wartość nabywanych nośników zostanie ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Najemcę i Wynajmującego; koszty wyceny poniesie Najemca.

 2. jeśli Najemca nie usunie zainstalowanych przez siebie nośników reklamowych w okresie 14 dni od rozwiązania umowy, Wynajmujący wykona te prace własnym staraniem, a kosztami demontażu obciąży Najemcę.

 3. zwrotu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym, ponad normalne zużycie, od opisanego w protokóle przekazania.

 4. terminowej zapłaty wszelkich należności wobec Wynajmującego wynikających z umowy.

9. konserwacji i bieżącej eksploatacji (czyszczenie, utrzymanie w należytym stanie) według następujących warunków:

- naprawa usterki występującej w nośniku reklamowym w ciągu 6 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia usterki przez Wynajmującego. W przypadku niedokonania naprawy nośnika w wyznaczonym terminie, Metro obciąży Najemcę opłatą w wysokości 2 000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki

- usuwanie graffiti z nośników reklamowych w ciągu 6 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia przez Wynajmującego ,

- generalny przegląd stanu technicznego nośników reklamowych, w tym sprawdzanie mocowań, wymiana i renowacja listew maskujących, nie rzadziej niż raz na kwartał

- nośnik reklamowy musi posiadać atest dotyczący nie palności ze względu na ochronę p/pożarową

- wymiana tablic reklamowych - przez pracowników przeszkolonych w zakresie BHP Metra Warszawskiego, zgodnie z Zarządzeniem nr 12 z dnia 03.08.98 r. – na terenie Stacji Techniczno – Postojowej, w uzgodnionym wcześniej terminie.

10. Prowadzenia reklamy na wynajętych powierzchniach zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do nie eksponowania na nośnikach reklamowych treści i przekazów promujących produkty alkoholowe (w tym piwo) i tytoniowe.

11. Nie dopuszcza się ekspozycji reklam na wynajętych w wagonach miejscach, które: 1. są przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne;

 2. nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;

 3. zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;

 4. deprecjonują komunikację miejską;

 5. zawierają treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczają jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)

 6. naruszają przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;

 7. propagują postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerując niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);

 8. zachęcają do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;

 9. zachęcają do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;

 10. są sprzeczne z Kodeksem Etyki Reklam.

12. W przypadku ekspozycji treści lub przekazów wymienionych w par. 4 ust. 11 umowy oraz treści i przekazów promujących produkty alkoholowe (w tym piwo) i tytoniowe, bez zgody i wiedzy Wynajmującego, Najemca na swój koszt, w ciągu 5 dni roboczych od czasu powiadomienia usunie lub zmieni treści lub wygląd przekazu. Zastąpiona treść przekazu musi uzyskać pisemną akceptację Wynajmującego co do jej zgodności z zapisami umowy.

13. Nieodpłatnego udostępnienia Wynajmującemu 60 sekund czasu w przeliczeniu na każdą godzinę emisji na nośnikach typu „Infoscreen” lub podobnych dla celów ogłoszenia przez Wynajmującego treści i przekazów związanych z informacją pasażerską i publiczną.

14. Po zakończeniu umowy najmu do przywrócenia przedmiotu najmu do stanu zgodnego z protokółami zdawczo-odbiorczymi sporządzonymi zgodnie ze wzorem stanowiącym, załącznik nr 3 do umowy i dokumentacją fotograficzną.

§ 5

Wynajmujący zobowiązuje się: 1. do udostępnienia Najemcy miejsc, w których zainstalowane lub postawione będą nośniki reklamowe Najemcy oraz udostępnienia nośników reklamowych będących własnością Metra .

 2. do udzielenia Najemcy wyłącznych praw do instalowania w Metrze Warszawskim i na jego terenie nośników reklamowych w czasie trwania niniejszej umowy.

 3. do przekazywania Najemcy, na jego pisemny wniosek, aktualnych informacji na temat funkcjonowania metra w zakresie natężenia ruchu, potoków pasażerskich na poszczególnych stacjach mających związek z prowadzoną działalnością reklamową – jeden raz na kwartał drogą elektroniczną do 10-tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§.6

1. Najemca wpłacił przed zawarciem umowy kaucję zabezpieczającą w formie pieniężnej na konto Wynajmującego, w wysokości 3-ch miesięcznych opłat najmu brutto dotyczącą powierzchni pod reklamę na stacjach i obiektach metra, na poczet pokrycia zaległych opłat najmu, opłat eksploatacyjnych i kosztów remontu przedmiotu najmu, po zwolnieniu go przez Najemcę w stanie gorszym niż w protokóle przekazania z uwzględnieniem naturalnego zużycia.

2. W przypadku usunięcia reklam po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu w sposób nie

wymagający poniesienia żadnych nakładów ze strony Wynajmującego i nie zaleganiu Najemcy z czynszem oraz z innymi opłatami, kaucja zostanie Najemcy zwrócona w terminie 7 dni licząc od dnia wygaśnięcia niniejszej Umowy lub podpisania protokołu zwrotu przedmiotu najmu.

3. W razie konieczności ponoszenia przez Wynajmującego nakładów na remont przedmiotu najmu wynikających z jego zwrotu przez Najemcę w stanie pogorszonym ponad zwykłe zużycie, zalegania przez Najemcę z zapłatą czynszu lub innymi opłatami wynikającymi z umowy, Wynajmujący po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do uregulowania należności, pokryje je z kaucji zabezpieczającej.

§ 7


Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawach związanych z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotu najmu jest:
ze strony Wynajmującego .........................................................................................

ze strony Najemcy : ...................................................................................................

§ 8

W sytuacjach wymagających konieczności zaangażowania personelu Wynajmującego w celu zapewnienia nadzoru, konsultacji lub innej pomocy specjalistycznej Najemca jest zobowiązany do opłacenia pracy zaangażowanego personelu Wynajmującego w wysokości 66 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę pracy plus obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek VAT. Rozliczenie czasu pracy pracowników Wynajmującego na rzecz Najemcy będzie się odbywało na podstawie karty pracy personelu metra podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Najemcy. Opłaty związane z tym będą doliczane do faktury za wynajem za następny miesiąc.§. 9

Najemca nie może bez zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie, oddawać przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania, ani też przenosić praw do prowadzenia działalności reklamowej na osoby trzecie, pod rygorem rozwiązania umowy przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym.

§. 10

W przypadku konieczności przeprowadzenia przez Wynajmującego prac związanych z eksploatacją metra, które wymagają zmiany usytuowania lub usunięcia nośników reklamowych będących własnością Najemcy, Najemca na własny koszt przesunie lub usunie nośniki ze wskazanych miejsc niezwłocznie po powiadomieniu w wypadku sytuacji awaryjnej, lub w terminie 2 dni od powiadomienia w wypadku prac planowych.§. 11

1. Adresy do doręczeń : 1. dla Metra Sp. z o.o. jest: ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa

 2. Najemcy………………………………………………………………………………………..

2. Strony zobowiązują się niezwłocznie informować o zmianach adresu na piśmie, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres za skuteczne. Najemca jest zobowiązany do informowania Wynajmującego na piśmie o wszelkich innych okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy.

§ 12


Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają pisemnej zgody obu stron, w postaci aneksu dwustronnie podpisanego pod rygorem nieważności.

§ 13


1. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy, rozstrzygać będzie właściwy Sąd Powszechny dla siedziby Wynajmującego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


WYNAJMUJĄCY NAJEMCA
.................................... ..................................
...................................... ..................................

Załączniki:

 1. wykaz miejsc pod nośniki najemcy

 2. wykaz nośników wynajmującego

 3. protokół zdawczo-odbiorczy


U

mowa na reklamę stacje
Pobieranie 57.49 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna