ZAŚwiadczenie o zakresie obowiąZKÓw I realizacji efektów kształceniaPobieranie 18.54 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar18.54 Kb.
pieczęć Zakładu Pracy
…………………………………………………….

(miejscowość, data)ZAŚWIADCZENIE O ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW

I REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Niniejszym zaświadczam, że:

Pan/i
student/ka roku (podać rok) studiów pierwszego/drugiego*

stopnia (*zaznaczyć właściwe), w trybie stacjonarnym/niestacjonarnym* (*zaznaczyć właściwe) kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska, specjalizacja: tłumaczeniowa w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
jest zatrudniona na umowę o pracę/umowę zlecenie/umowę o dzieło* (zaznaczyć właściwe)

w (nazwa Zakładu Pracy)

od (podać datę rozpoczęcia zatrudnienia)

na stanowisku/w charakterze

z następującym zakresem obowiązków: (wypisać szczegółowo, uwzględniając obowiązki w zakresie przekładu)

1.


2.

3.


4.

5.


6.

7.


8.

9.


10.

11.


12.

13.


14.

15.
Niniejszym potwierdzam, że ww. zakres obowiązków może stanowić program praktyki tłumaczeniowej przewidzianej programem studiów w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, bowiem prowadzi on do realizacji następujących efektów kształcenia przypisanych do praktyki zawodowej realizowanej w ramach programu studiów w zakresie filologii angielskiej, na studiach pierwszego stopnia – licencjackich:
Zakładane efekty kształcenia


Symbole kierunkowych efektów kształcenia

  1. Student orientuje się w głównych zasadach pracy agencji tłumaczeniowej.
Efekt kształcenia 1:

K_W01, K_W02, K_W05, K_W07, K_W12, K_U01, K_U09  1. Student uczestniczy w przyjmowaniu zlecenie tłumaczenia oraz asystuje w jego wycenie.

Efekt kształcenia 2:

K_U09, K_U10, K_K04, K_K05  1. Student potrafi kontaktować się z klientem, brać udział jako asystent w negocjacjach ceny, terminu wykonania zlecenia itp.

  1. Student umie współpracować z innymi tłumaczami.

  1. Student potrafi zastosować podstawowe oprogramowanie wspomagające przekład.

Efekt kształcenia 3:

K_U01, K_K01  1. Student potrafi uczestniczyć w procesie redakcji, korekty i weryfikacji tekstu.

Efekt kształcenia 4:

K_W05, K_W07, K_W08, K_U01,, K_U08, K_U09, K_U11  1. Student konsekwentnie stosuje zasady formalne przekładu.

Efekt kształcenia 5:

K_W02, K_W05, K_W07, K_W08, K_U05, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K04, K_K06  1. Student podejmuje próby różnego rodzaju tekstów na zlecenie pod nadzorem opiekuna.

  1. Student przestrzega etyki zawodowej oraz postępuje zgodnie z przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego.

Efekt kształcenia 6:

K_K04, K_K05


Wobec powyższego potwierdzam, że w ramach pracy zawodowej Pan/i:

nabył/a wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne określone powyżej odpowiednimi efektami kształcenia przewidzianymi dla programu studiów w zakresie filologii angielskiej, na studiach pierwszego stopnia – licencjackich.
Niniejszym również potwierdzam, że w ramach zatrudnienia Pan/i:

jest/nie jest* (zaznaczyć właściwe)

ubezpieczony/a w zakresie OC i NNW.

......................................................

Zakład Pracy

podpis osoby upoważnionej


......................................................

Pieczęć IFA UWrpodpis koordynatora praktyki tłumaczeniowej


/2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna