Zawiadomienie dotyczy: przetargu nieograniczonegoPobieranie 56.02 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar56.02 Kb.
Kraków 20.08.2015r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku nr 10 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice (nr sprawy: 22/SI/2015).

Jednostka Wojskowa 1155 Kraków-Balice uprzejmie informuje o wyniku postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku nr 10 w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice (nr sprawy: 22/SI/2015).


 1. Wykluczenie wykonawców

a) Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) oraz pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) wyklucza
z postępowania Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański – Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania oraz Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.


Uzasadnienie:

Zamawiający podczas oceny oferty nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański stwierdził, że Wykonawca w zał. nr 7 do SIWZ – „Wykaz wykonanych robót” określił, że robota budowlana wykazana przez Wykonawcę w poz. nr 2 zał. nr 7 do SIWZ realizowana była w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 8


w Suchej Beskidzkiej. Zamawiający na podstawie dostępnych zamawiającemu źródeł zapoznał się
z widokiem budynku, który był remontowany (zgodnie z wykazem robót budowlanych dostarczonych przez Wykonawcę – poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ):

https://www.google.com/maps/@49.742734,19.585726,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sS9q2SACsisnMs7mxEdqM2g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

i powziął wątpliwości czy faktycznie budynek ten był remontowany w miesiącu styczeń – marzec 2014 roku (miesiące zimowe).

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) wezwał Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty w zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia – poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ – „Wykaz wykonanych robót” wraz
z dowodami określającymi, że roboty wykazane w zał. nr 7 do SIWZ zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone - w terminie do dnia 17.08.2015r. do godz. 09:00.

Wykonawca zgodnie z wezwaniem zamawiającego miał wyjaśnić termin wykonania oraz zakres robót budowlanych realizowanych w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 8 w Suchej Beskidzkiej w miesiącu styczeń – marzec 2014 roku (miesiące zimowe). Zamawiający wymagał w celu jednoznacznego rozwiania wątpliwości zamawiającego dotyczących realizacji robót budowlanych w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański, aby wyjaśnienie poparte zostało wyciągiem z konta bankowego Wykonawcy poświadczającym zrealizowanie powyższych robót oraz np.: fakturą, „Protokołem odbioru robót”.

Wykonawca w terminie do dnia 17.08.2015r. do godz. 09:00 dostarczył wyjaśnienie, w którym jedynie stwierdził, że w okresie zimowym styczeń-marzec wykonywał prace na budynku biurowym głównym oraz halach przemysłowych (zarówno w zał. nr 7 do SIWZ jak i w późniejszych wyjaśnieniach Wykonawca nie przedstawił, że realizował roboty budowlane też w halach przemysłowych, a także Zamawiający, jakim była w zakresie roboty budowlanej wymienionej w poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ firma EKOINSTAL Sp. z o.o. w swoich referencjach nie wykazała,
że przedmiotowe roboty realizowane były w halach przemysłowych) przy zastosowaniu plandek, namiotów ochronnych i nagrzewnic.

Wykonawca swoich wyjaśnień nie poparł żadnymi wymaganymi przez zamawiającego w wezwaniu


z dnia 13.08.2015r. dokumentami (wyciągiem z konta bankowego Wykonawcy poświadczającym zrealizowanie powyższych robót oraz. np.: fakturą, „Protokołem odbioru robót”), a jedynie oświadczył, że protokoły odbioru zadań wykonanych prac firma w tym momencie nie posiada – gdzieś się zagubiły, dlatego dostarczone przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański powyższe wyjaśnienia nie rozwiały wątpliwości zamawiającego dotyczących realizacji robót budowlanych w budynku firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański, a wprost przeciwnie wątpliwości te po zapoznaniu się z tak ogólnymi wyjaśnieniami jeszcze bardziej się pogłębiły tym bardziej, że w Internecie na stronie:

https://www.google.com/maps/@49.742734,19.585726,3a,75y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sS9q2SACsisnMs7mxEdqM2g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

można zobaczyć zdjęcie budynku z roku 2013, w którym ma siedzibę firma: Ekoinstal Sp. z o. o.


ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka, z którego wynika, że stan techniczny budynku nie wymaga remontu elewacji czy wymiany okien i drzwi.

W związku z powyższym zamawiający wezwał ponownie Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański do złożenia wyjaśnień dotyczących terminu wykonania oraz zakresu robót budowlanych realizowanych w budynku firmy Ekoinstal Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 8 w Suchej Beskidzkiej w miesiącu styczeń – marzec 2014 roku (miesiące zimowe). Zamawiający w celu jednoznacznego rozwiania wątpliwości zamawiającego dotyczących realizacji robót budowlanych w budynku firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański, ponownie wymagał aby wyjaśnienie poparte zostało wyciągiem z konta bankowego Wykonawcy poświadczającym zrealizowanie powyższych robót oraz np.: fakturą, „Protokołem odbioru robót” - w terminie do dnia 18.08.2015r. do godz. 11:00.

Wykonawca w terminie do dnia 18.08.2015r. do godz. 11:00 dostarczył wyjaśnienie, w którym oświadczył jedynie, że elewacja na budynkach (przedmiotem robót budowlanych był budynek będący siedzibą firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka dlatego niezrozumiałym dla zamawiającego jest stwierdzenie przez Wykonawcę: „elewacja na budynkach”) była estetyczna i stan nie wymagał remontu natomiast „….izolacyjności nie było dlatego wykonano ocieplenie” – cytat.

W piśmie powyższym Wykonawca oświadcza też, że załącza dokument: kopie FV oraz dowody wpłaty KP.

Jednak Wykonawca nie załączył do powyższego pisma (wyjaśnień) żadnego z wymienionych załączników.

Zamawiający poinformował o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczył termin na dostarczenie w/w brakujących załączników do dnia 18.08.2015r. do godz. 12:30. Do dnia 20.08.2015r. Wykonawca nie dostarczył brakujących załączników.

Należy tutaj nadmienić, że załączniki, o których pisze Wykonawca w swoich wyjaśnieniach są niezgodne z wymaganiami zamawiającego określonymi w wezwaniu do wyjaśnienia z dnia
13 i 17.08.2015r.

Żadne z wyjaśnień Wykonawcy (z dnia 17.08.2015r. oraz z dnia 18.08.2015r.) nie rozwiało wątpliwości zamawiającego dotyczących realizacji robót budowlanych w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański, a wprost przeciwnie wątpliwości te po zapoznaniu się z tak ogólnymi, a czasem i sprzecznymi z sobą wyjaśnieniami (w wyjaśnieniach z dnia 17.08.2015r. Wykonawca oświadcza, że np. wymienił stare okna i drzwi na nowe PCV oraz aluminium o czym nie pisze już w kolejnych wyjaśnieniach z dnia 18.08.2015r. pomimo, że na zdjęciach budynku z 2013r. widoczne są nowe okna i drzwi) jeszcze bardziej się pogłębiły.

Wykonawca swoich wyjaśnień z dnia 17.08.2015r. oraz z dnia 18.08.2015r. nie poparł żadnymi dowodami dotyczącymi zrealizowania robót budowlanych w siedzibie firmy Ekoinstal Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka za kwotę 755.340,40 zł brutto (wykazaną przez Wykonawcę
w poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ). Wykonawca wraz z bardzo ogólnymi i sprzecznymi z sobą wyjaśnieniami nie dostarczył żadnego wyciągu z konta bankowego Wykonawcy poświadczającego zrealizowanie powyższych robót oraz. np.: faktury, „Protokołu odbioru robót” co niezbicie świadczy
o tym, że Wykonawca świadomie od samego początku usiłował wprowadzić zamawiającego w błąd co do przekonania go, że zrealizował roboty budowlane w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka za kwotę powyżej 700.000,00 zł brutto, a tym samy należy stwierdzić, że Wykonawca nie udowodnił zamawiającemu, że faktycznie zrealizował roboty budowlane w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka wykazane w poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ.

Dodatkowo zamawiający działając na podstawie § 1 ust 4 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów


z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 20113r. poz. 231) zwrócił się do firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka z prośbą
o przedstawienie czy w siedzibie firmy przy ulicy Przemysłowa 8 w Suchej Beskidzkiej prowadzone były w 2014 roku w miesiącu styczeń do marzec prace remontowe elewacji, dachu i pomieszczeń
i prosił o przedstawienie:

- zakresu realizowanych robót;

- kto był wykonawcą remontu;

- jaka była wartość brutto prowadzonych robót.

Do dnia 20.08.2015r. firma Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka nie przesłała odpowiedzi na powyższe pytanie, a tym samym firma nie potwierdziła, że roboty budowlane
w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka były realizowane
w podanym przez Wykonawcę okresie.

Ponadto Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański w swoim wyjaśnieniu z dnia 18.08.2015r. oświadczył w konsekwencji, że:

Wykonawca po dokładnym przeanalizowaniu całości kosztorysu nie skalkulował należycie części prac potrzebnych wykonania należycie zadania.”

z czego wynika, że Wykonawca chce wycofać się z niniejszego postępowania co jest niezgodne


z ustawą PZP. Nasuwa się pytanie dlaczego dopiero teraz Wykonawca, po próbie wyjaśnienia przez zamawiającego faktycznej realizacji roboty budowlanej wykazanej przez Wykonawcę w poz. 2 zał.
nr 7 do SIWZ podjął decyzję o wycofaniu się z niniejszego postępowania

Wykonawca, pomimo wezwania przez zamawiającego do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia potwierdzających, że zrealizował robotę ogólnobudowlaną o wartości 755.340,40 zł brutto wykazaną przez Wykonawcę w poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ, nie wyjaśnił i nie udokumentował zrealizowania tej roboty. Prawdopodobnie też celowo


i umyślnie usiłował od samego początku wprowadzić zamawiającego w błąd co do realizacji roboty budowlanej wykonanej w budynku siedziby firmy Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka.

W świetle opisanych wyżej okoliczności, z uwagi na brak formalnego potwierdzenia przez Wykonawcę oraz przez firmę Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka realizacji robót budowlanych wykazanych przez Wykonawcę w poz. 2 zał. nr 7 do SIWZ jest możliwe,


że osoby, które podpisały referencje wystawione w dniu 14.03.2014r. przez firmę Ekoinstal Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 8, Sucha Beskidzka oraz Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański składając ofertę i wyjaśnienia na wezwania zamawiającego poświadczyły w nich nieprawdę. Te poświadczające nieprawdę dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę wraz z ofertą (i wyjaśnienia na wezwanie zamawiającego) w postępowaniu o zamówienie publiczne w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, a zatem zostały wprowadzone do obrotu prawnego.

b) Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) oraz pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) wyklucza
z postępowania Wykonawcę: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech,
ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice – Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania oraz Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.


Uzasadnienie:

Zamawiający podczas oceny oferty nr 2 stwierdził, że Wykonawca: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice wraz z ofertą dostarczył zał. nr 7 do SIWZ - „Wykaz wykonanych robót”, w którym wykazał, że wykonał dwie roboty budowlane: 1. Ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi - na kwotę 715426,80 zł, wykonana
  w okresie od 08.2012 – 10.2012r. na rzecz firmy „ALSA” F.H.U Joanna Fijałkowska;

 2. Termomodernizacja ścian budynku - na kwotę 733265,00 zł, wykonana w okresie od 10.2012 – 12.2012r. na rzecz firmy „ALSA” F.H.U Joanna Fijałkowska

Do wykazanych robót budowlanych Wykonawca nie dostarczył dowodów należytego wykonania wykazanych w zał. nr 7 do SIWZ robót budowlanych.

Z przedstawionego przez Wykonawcę wykazu wykonanych robót w zał. nr 7 do SIWZ w związku


z nie załączeniem dowodów (Referencji) określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone nie wynika czy Wykonawca: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice spełnił wymagany przez zamawiającego warunek
w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia.

W pkt V ppkt 4.2 SIWZ zamawiający przedstawił sposób dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia:  1. Spełnieniem przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy
   i doświadczenia będzie wykazanie przez
   wykonawcę w zał. nr 7 do SIWZ co najmniej dwóch należycie wykonanych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych robót ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł każda, wraz z dowodami określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) wezwał Wykonawcę: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice do uzupełnienia dokumentu, który wykonawca miał załączyć do oferty:

 • zał. nr 7 do SIWZ - „Wykaz wykonanych robót” zgodnie pkt V ppkt 1.2. i ppkt 4.2. SIWZ, dotyczący wykazania co najmniej dwóch robót ogólnobudowlanych, o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł.

- w terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 10:00.

Wykonawca w terminie do dnia 10.08.2015r. do godz. 10:00 dostarczył jako dowody określające czy roboty wykazane w zał. nr 7 do SIWZ zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące,


że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone „Protokoły odbioru robót” sporządzone przez firmę: Firma usługowo Handlowa „ALSA”, ul. Kasprzaka 74,
41-308 Dąbrowa Górnicza:

- w dniu 17.10.2012r. gdzie przedmiotem odbioru robót było Ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi w Zabrzu przy ul. Gawrona 1 C;

- w dniu 28.12.2012r. gdzie przedmiotem odbioru robót było Termomodernizacja ścian budynku Zabrze przy ul. Heweliusza 10.

Zamawiający, na podstawie dostępnych zamawiającemu źródeł sprawdził lokalizację i wielkość budynków pod wskazanymi wyżej adresami i powziął wątpliwości, co do wielkości zakresu realizowanego zamówienia i wysokości kwot za wykonanie przedmiotu zamówienia, jakie wykazał Wykonawca w zał. nr 7 do SIWZ.

W związku z powyższym zamawiający, na podstawie § 1 ust 4 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 20113r. poz. 231), zwrócił się do Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych w/w budynków z prośbą o wyjaśnienie:

- czy w 2012 roku miał miejsce remont elewacji polegający na ociepleniu i termomodernizacji ścian budynków przy ul. Gawrona 1 C oraz ul. Heweliusza 10 w Zabrzu;

- jaka firma realizowała powyższe roboty budowlane;

- jaka była cena brutto przedmiotowych zamówień.

Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych w/w budynków wyjaśnił, że w 2012 roku remont elewacji budynków przy ul. Gawrona 1 C oraz ul. Heweliusza 10 w Zabrzu wykonywała inna firma, a nie Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice.

W związku z powyższym zamawiający zwrócił się do firmy faktycznie realizującej remont elewacji powyższych budynków, wskazanej przez Zarządcę Wspólnot Mieszkaniowych o wyjaśnienie czy realizowała roboty budowlane: 1. Ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi w terminie od 08.2012 – 10.2012r.
  w Zabrzu przy ul. Gawrona 1c

 2. Termomodernizacja ścian budynku w terminie od 10.2012 – 12.2012r. w Zabrzu przy
  ul. Heweliusza 10

oraz o przedstawienie jaka była całkowita cena brutto przedmiotowych zamówień i czy w realizacji powyższych robót budowlanych brał udział podwykonawca i jak wywiązał się z ze zleconych robót.

Firma przedstawiła odpowiedź, w której właściciel firmy wyjaśnił, że realizował przedmiotowe zamówienia w budynkach przy ul. Gawrona 1c i ul. Heweliusza 10 w Zabrzu oraz, że jednym


z podwykonawców była firma „CZECH”. Przedstawił też, że koszt realizacji wymienionych powyżej robót budowlanych wynosił:

- około 100 tys. zł – bud przy ul. Heweliusza 10;

- około 120 tys. zł przy ul Gawrona 1 c.

Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) wezwał Wykonawcę: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice do wyjaśnienia rozbieżności treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na wezwanie zamawiającego z dnia 05.08.2015r. w zakresie uzupełnienia zał. nr 7 do SIWZ w stosunku do stanu faktycznego, który ustalił zamawiający.

- w terminie do dnia 12.08.2015r. do godz. 10:00.

Wykonawca, w terminie do dnia 12.08.2015r. do godz. 10:00 dostarczył wyjaśnienie, że wartości robót wynikające z protokołów odbiorów zawierają omyłki pisarskie. Ponieważ część dokumentów archiwalnych uległa zniszczeniu Wykonawca zwrócił się do Firmy Usługowo-Handlowej „ALSA”


o podanie wartości wykonanych prac i w odpowiedzi Wykonawca otrzymał kopie protokołów
z nieprawidłowymi wartościami robót (co dziwi zamawiającego bo na tych dokumentach sporządzonych w 2012 roku widnieją podpisy właściciela Firmy Budowlanej „CZECH” Lesław Czech p. Lesława Czecha akceptujące protokoły). Prawidłowe wartości robót według Wykonawcy powinny wynosić:

115.426,80 zł - Ocieplenie budynku wraz z pracami towarzyszącymi w Zabrzu przy ul. Gawrona 1c;

133.265,00 zł - Termomodernizacja ścian budynku w Zabrzu przy ul. Heweliusza 10.

Zamawiający stwierdza, że kopie Protokołów Odbioru Robót sporządzone przez firmę: Firma Usługowo Handlowa „ALSA”, ul. Kasprzaka 74, 41-308 Dąbrowa Górnicza, która nie była głównym wykonawcą robót budowlanych w Zabrzu przy ul. Gawrona 1c i ul. Heweliusza 10, a jedynie podwykonawcą, o których pisze Wykonawca w powyższym wyjaśnieniu zostały dostarczone dopiero na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia zał. nr 7 do SIWZ. Protokoły sporządzone zostały odpowiednio w dniu 17.10.2012r. i 28.12.2012r. przez firmę: „ALSA” F.H.U Joanna Fijałkowska, która nie była głównym wykonawcą robót budowlanych realizowanych w budynku przy ul. Gawrona 1c oraz przy ul. Heweliusza 10 w Zabrzu przy udziale Wykonawcy: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice i w tym czasie (w 2012 roku) wartość robót wykazana w tych dokumentach nie budziła żadnych zastrzeżeń Wykonawcy: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice.

Z powyższych wyjaśnień oraz z dokumentów dostarczonych wraz z ofertą i dokumentów dostarczonych na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia zał. nr 7 do SIWZ - „Wykaz wykonanych robót” jednoznacznie wynika, że Wykonawca Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice, od samego początku próbował wprowadzić zamawiającego w błąd, że zrealizował roboty budowlane o wartości przewyższającej 700.000, 00 zł - w celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert zrealizował dwie roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto każda.

Wykonawca, pomimo wezwania przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentu dotyczącego wykazania spełnienia warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia (zał. nr 7 do SIWZ) oraz pomimo wezwania do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów dotyczących posiadania wiedzy


i doświadczenia potwierdzających, że zrealizował dwie roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto każda, nie udokumentował spełnienie tego warunku w zakresie wymaganym przez zamawiającego. Prawdopodobnie też celowo i umyślnie usiłował wprowadzić zamawiającego w błąd co do rzeczywistej wartości robót, które wykonał w Zabrzu.

W świetle opisanych wyżej okoliczności, z uwagi na znaczne różnice między rzeczywistą wartością robót wykonanych przez Wykonawcę we wskazanych powyżej obiektach w Zabrzu w okresie od sierpnia 2012r. do grudnia 2012r. (i wynagrodzenia, jakie otrzymał za te roboty), a wartościami wykazanymi w protokołach odbioru tych robót – podpisanych przez Wykonawcę oraz przez osobę reprezentującą FUH „ALSA” z Dąbrowy Górniczej – (różnice wynoszą po 600.000,00 zł), jest możliwe, że osoby, które podpisały te protokoły, poświadczyły w nich nieprawdę. Te poświadczające nieprawdę kopie dokumentów zostały złożone przez Wykonawcę do oferty (uzupełnione na wezwanie zamawiającego) w postępowaniu o zamówienie publiczne w Jednostce Wojskowej 1155 Kraków-Balice, a zatem zostały wprowadzone do obrotu prawnego. 1. Odrzucenie ofert

a) Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) odrzuca ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański – oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie:

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane LURKA Białka 195, 34-220 Maków Podhalański na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) oraz pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) został wykluczony


z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.
b) Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) odrzuca ofertę Wykonawcy: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice – oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uzasadnienie:

Wykonawca: Lider konsorcjum: Firma Budowlana „CZECH” Lesław Czech, ul. Kosztowska 116, 41-400 Mysłowice na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3) oraz pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) został wykluczony


z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

 1. Wybór oferty:

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Usługi Remontowo-Budowlane Walenty Krzyżak, Żmiąca 132, 34-603 Ujanowice


Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert
(Cena = 90% + Gwarancja = 10%)

3

Usługi Remontowo-Budowlane

Walenty Krzyżak

Żmiąca 132

34-603 Ujanowice

tel.: 607 529 94090,00 pkt = 90,00 %

10,00 pkt = 10,00 %

łącznie:

100,00 pkt = 100,00 %


4

Firma Remontowo Konserwatorska MASTERBUD Władysław Biernat

ul. Krakowska 23

32-087 Trojanowice

tel.: 12 285 03 50, fax.: 12 285 03 5084,68 pkt = 84,68 %

10,00 pkt = 10,00 %

łącznie:

94,68 pkt = 94,68 %5

Przedsiębiorstwo budowlane DERMEX Sp. z o.o.

Plac Kilińskiego 1

32-660 Chełmek

tel.: 33 846 13 28, fax.: 33 846 13 5580,40 pkt = 80,40 %

6,00 pkt = 6,00 %

łącznie:

86,40 pkt = 86,40 %6

Zakład Budowlano-Montażowy

Stanisław Barzycki

Kuków 121A

34-206 Krzeszów

tel.: 604 517 89463,82 pkt = 63,82 %

6,00 pkt = 6,00 %

łącznie:

69,82 pkt = 69,82 %

Uzasadnienie: wykonawca i oferta spełniają wszystkie warunki ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a zamawiający dysponuje kwotą równą cenie oferty na sfinansowanie zamówienia.


Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się kryterium: cena = 90%
+ gwarancja = 10%.

 1. Termin zawarcia umowy:

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy informujemy, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminach określonych w art. 94 Ustawy.
DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 1155

płk mgr inż. pil. Krzysztof CUR


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna