Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta I Gminy IzbicaPobieranie 26.07 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar26.07 Kb.

Izbica Kujawska, dnia 27.06.2011 r.

OR.271.17.2011
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetarg nieograniczony pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz.759/ Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska, uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu przeprowadzonego w dniu 08.06.2011 roku w trybie przetargu nieograniczonego wybrał do realizacji zamówienia
ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne

,,EXPOBUD’’ Adam Musiał

ul. Żupy 2

85-026 Bydgoszcz
w cenie: 284.569,76 zł brutto za przedmiot zamówienia

słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 76/100

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta zawiera wszystkie dokumenty wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejszą cenę dla Zamawiającego.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub też 10 dni jeżeli przesłane zostało w inny sposób.

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

Oferty nie podlegające odrzuceniu złożyli następujący Wykonawcy:
Oferta nr 2 : USŁUGI BUDOWLANO ZIEMNE MELIORACYJNE i TRANSPORTOWE S.C. W. Woziński, M. Szeląg, Naratów 68, 56-215 Niechlów

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ,,EXPOBUD’’ Adam Musiał

ul. Żupy 2 , 85-026 Bydgoszcz

Oferta nr 4: Konsorcjum Wykonawców w składzie:

Lider:

Molewski Sp.z o.o., ul. Kaliska 11, 87-860 ChodeczPartner:

P.W.Hydrobud Sp.z o.o., Kamienica 47, 62-530 Kazimierz Biskupi

Wyliczenie kryterium oceny ofert, według zapisów SIWZ:

1/ Kryterium: Cena = 100 %


W kryterium „cena” zastosowano następujący wzór:

cena minimalna

Ocena punktowa = ------------------ x 100 punktów

cena badana


Wyliczenie kryterium oceny ofert na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska

284.569,76OFERTA Nr 2 ---------------------- = 075 x 100 = 75 pkt

378.785,22


284.569,76OFERTA Nr 3 ---------------------- = 1 x 100 = 100 pkt

284.569,76


284.569,76OFERTA Nr 4 ---------------------- = 0,81 x 100 = 81 pkt

353.045,78

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznanym ofertom w kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Oferta Nr 2: Liczba punktów w kryterium cena: 75 pkt

Oferta Nr 3: Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt

Oferta Nr 4: Liczba punktów w kryterium cena: 81 pkt

Z poważaniem


BURMISTRZ GMINY I MIASTA

Marek Śledziński


OR.271.17.2011 Izbica Kujawska 27.06.2011


INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska
Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń zm/ Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska, z siedzibą w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ulica Piłsudskiego 32, 87–865 Izbica Kujawska, powiat włocławski, woj. kujawsko – pomorskie informuje o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert złożonych przez Firmy:

1. PUH „Eko-Śląsk II” Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź; Filia: ul. Hutnicza 8, 41 – 600 Świętochłowice

2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne „Ekologia 2”, 87 – 800 Włocławek,
ul. Letnia 32

Ad 1

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 8 czerwca 2011 roku Wykonawca PUH „Eko-Śląsk II” Zofia Lamberska, ul. Ogrodowa 6/14, 41-250 Czeladź; Filia: ul. Hutnicza 8, 41 – 600 Świętochłowice złożył ofertę w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska


Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Pomimo wezwania zamawiającego Wykonawca nie uzupełnił w terminie:

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uzasadnienie prawne

Art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń zm/

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej.”
Ad 2

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 8 czerwca 2011 roku Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Kanalizacyjne „Ekologia 2”, 87–800 Włocławek, ul. Letnia 32 złożył ofertę w przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska pn: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska


Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.
Uzupełnione przez Wykonawcę zaświadczenie właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert nie zawiera daty wystawienia zaświadczenia.
Uzasadnienie prawne

Art.24 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz.759 z późń zm/

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – dział VI „ Środki ochrony prawnej.”

Z poważaniem


BURMISTRZ GMINY I MIASTA

Marek Śledziński©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna