Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 29.78 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar29.78 Kb.
DT/380/02/2014 Kłobuck, 2014-04-04

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DT/380/02/2014. Nazwa zadania: Remont pomieszczeń Poradni dla Dzieci w Kłobucku oraz korytarzy i klatki schodowej
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

ZUH "REMONT" Jerzy Kasprzak, Iwanowice Małe ul. Długa 65, 42 - 152 Opatów

Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna ze SIWZ, otrzymała maksymalną liczbę punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-04-10.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: "ENERGO" Jarosław Szczerba

Adres wykonawcy: ul. Musialika 9, 41-902 Bytom

Cena oferty brutto: 122 883,59 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 70,71

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa"

Adres wykonawcy: ul. Sienkiewicza 17, 42 - 600 Tarnowskie Góry

Cena oferty brutto: 92 250,00 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,19

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: ZUH "REMONT" Jerzy Kasprzak

Adres wykonawcy: Iwanowice Małe ul. Długa 65, 42 - 152 Opatów

Cena oferty brutto: 86 891,23 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: PUW "PREMEX" Sp z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Sabinowska 84, 42 - 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 124 435,08 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 69,83

Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: ZUH "WAN - POL" Wójcik Andrzej

Adres wykonawcy: ul. Czecha 7/31, 42 200 Częstochowa

Cena oferty brutto: 91 847,19 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 94,60

Lp.: 6

Nazwa wykonawcy: ZHU "PRZEMKO" Przemysław Broczkowski

Adres wykonawcy: ul. Oleska 11, 42 - 161 Starokrzepice

Cena oferty brutto: 109 991,14 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00
Lp.: 7

Nazwa wykonawcy: FB "ABZ"

Adres wykonawcy: ul. Ułańska 11, 42-120 Miedźno

Cena oferty brutto: 77 627,92 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0,00
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 6

Nazwa wykonawcy: ZHU "PRZEMKO" Przemysław Broczkowski

Adres wykonawcy: ul. Oleska 11, 42 - 161 Starokrzepice

Nr zadania:

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 u pzp, art. 89 ust.1 pkt. 5 u pzp

Oferta nr 7

Nazwa wykonawcy: FB "ABZ"

Adres wykonawcy: ul. Ułańska 11, 42-120 Miedźno

Nr zadania:

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca nie dołączył do kosztorysu ofertowego strony nr 2, a co za tym idzie brak jest w ofercie wyceny pozycji 1-23 z przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Brak w/w strony oraz wyceny pozycji 1 - 23 w kosztorysie ofertowym nie podlega uzupełnieniu dokumentów z art. 26 ust. 3 u pzp ze względu na fakt, że katalog dokumentów do których odnosi się art. 25 ust.1 został określony w rozporządzeniu "w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane", a rozporządzenie to nie obejmuje kosztorysu ofertowego. Brak wyceny poz. 1-23 z przedmiaru robót nie może zostać zakwalifikowany jako inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty art. 87 ust. 2 pkt 3 u pzp ze względu na fakt, że większość z pozycji pominiętych w wycenienie nie powtarza się w dalszej części kosztorysu ofertowego, wiec Zamawiający nie ma możliwości ich poprawy . Reasumując w/w sytuację należy zakwalifikować jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

Ponadto Zamawiający zauważył, że do oferty nie zostały załączoną następujecie dokumenty :

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

oraz fakt, że ze złożonych dokumentów poświadczających spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia nie wynika, że Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia (tj. prace związane z remontem pomieszczeń, pracami wykończeniowymi) na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

Jednak ze względu na fakt, że oferta pomimo uzupełnienia o w/w dokumenty , będzie podlegała odrzuceniu Zamawiający odstąpił od wezwania do uzupełnienia powyższych dokumentów oraz wyjaśnienia treści oferty dotyczącego warunku wiedzy i doświadczenia.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 89 ust.1 pkt. 2 u pzp
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców / wykonawcy:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 6

Nazwa wykonawcy: ZHU "PRZEMKO" Przemysław Broczkowski

Adres wykonawcy: ul. Oleska 11, 42 - 161 Starokrzepice

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Wykonawca pomimo wezwania do wyjaśnień treści oferty nie wykazał, że spełnia warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia, z którego wynika że Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty porównywalne z przedmiotem zamówienia (tj. prace związane z remontem pomieszczeń, pracami wykończeniowymi) na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust. 2 pkt. 4 u pzp
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

Dyrektor Marian Nowak

Pobieranie 29.78 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna