Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 23.29 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.29 Kb.
Łódź, dnia 8 maja 2014 r.

Nr sprawy: ZP/35/2014/AZK

Wszyscy uczestnicy postępowania
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Administracja Zasobów Komunalnych Łódź – Górna z siedzibą w Łodzi, ul. Lubelska 9/11 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „ na wykonanie pięcioletnich przeglądów polegających na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej w nieruchomościach będących w zasobach A.Z.K. Łódź-Górna”  • za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę nr 3 złożoną przez Zakład Robót Elektrycznych, Jan Lankiewicz, 95-020 Andrespol Janówka, ul. Rybna 20

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia warunki określone przez Zamawiającego i jest spośród złożonych ofert ofertą z najniższą ceną. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.

II.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy:• Volter Group Sp z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Akacjowa 4/8
Uzasadnienie

Wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił brakujących dokumentów o:

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł łącznie z dowodem zapłaty, o ile wprost z treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu nie będzie wynikało, że jest ona opłacona.

Wobec powyższego Zamawiający wyklucza Wykonawcę z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono niżej wymienione oferty:

• ofertę nr 4 złożoną w postępowaniu przez Volter Group Sp z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Akacjowa 4/8.

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

• ofertę nr 2 złożoną w postępowaniu przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANA”
ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź - wobec faktu, iż treść oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny, których
Zamawiającemu nie wolno poprawić.
Uzasadnienie
Oferta nr 2 złożona przez Spółdzielnię Rzemieślniczą „BUDOWLANA”, ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, została przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych – z uwagi na fakt, iż treść oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny, których Zamawiającemu nie wolno poprawić.

Wykonawca błędnie obliczył wartość usług bez podatku VAT oraz cenę zamówienia brutto w formularzu ofertowym. Cena brutto podana przez Wykonawcę wynosi: 13758,53 zł., a zgodnie z formularzem cenowym jest: 7259,34 zł, w skutek czego formularz oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny oferty.

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 87 ust.2 pkt3) ustawy Pzp Zamawiającemu wolno jest poprawić w treści oferty jedynie oczywiste omyłki, które nie powodują w jej treści istotnych zmian.

Wskazany błąd nie spełnia powyższej przesłanki, nie stanowi bowiem oczywistej omyłki w ofercie, a zasadniczą jej treść, mającą wpływ na określoną przez Wykonawcę cenę oferty.

IV.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, Zamawiający przedstawia poniżej wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz podaje punktację przyznaną ofertom w zastosowanym kryterium oceny ofert. Zamawiający podaje, iż łączna punktacja w każdym przypadku odpowiada punktacji jednostkowej wobec faktu, iż cena była jedynym kryterium oceny ofert. To jest:

Nr oferty

Oznaczenie Wykonawcy

Punktacja

1

PAKO Eugeniusz Milko

ul. Siewna 4

58-573 Piechowice


36,73

2


Spółdzielnia Rzemieślnicza

„BUDOWLANA”

ul. Górnicza 30/36

91-765 ŁódźOferta

odrzucona


3


Zakład Robót Elektrycznych

Jan Lankiewicz

ul. Rybna 20

95-020 Andrespol Janówka


100,00

4


Volter Group Sp z o.o.

ul. Akacjowa 4/8

95-100 Zgierz


Wykonawca wykluczony

V.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostanie ono przesłane pisemnie.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu oraz złożenie ofert.Zatwierdzam:

Z-ca Dyrektora

Sławomir Kubiszewski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna