Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 23.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar23.39 Kb.

Znak : L.dz. 271.1.2012 Iwla 18 lipca 2012r.ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy : przetargu nieograniczonego :

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Operacji Karpacko – Dukielskiej w Iwli w ramach programu „Radosna Szkoła”

1. Nazwa (firmy), siedziba i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie

jego wyboru.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ASPI” J. Oziębło

ul. Poniatowskiego 28 37-500 Jarosław
Oferta najkorzystniejsza cenowo , niepodlegająca odrzuceniu.

2. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Nr

oferty


Nazwa (firma), siedziba

i adres wykonawcyStreszczenie

oferty w złPunktacja w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

PROMETEUSZ

Cezary Wojciech Krakowski

95-200 Pabianice

ul. Topolowa 23


129 988,750

0

2.

Firma Remontowo – Budowlano – Wykończeniowa

ROBI-K


Robert Kantor

38-200 Jasło ul. Baczyńskiego 25/9115 568,700

0

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ASPI” J. Oziębło

ul. Poniatowskiego 28

37-500 Jarosław


90 642,41300,00

300,99

4.

OLFA Olaf Robert

Ustrobna 313

38-406 Odrzykoń

118 288,20229,80

229,80

5.

RINGPOL SP. Z O.O. –SP.K

38-540 Zagórz ul. Bieszczadzka 5122 885,44

221,10

221,10

4. Oferty odrzucone - .

Oferta Nr 1 PROMETEUSZ Cezary Wojciech Krakowski 95-200 Pabianice ul. Topolowa 23

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli : jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z pkt.10.1. SIWZ oferta musi zawierać  1. zaakceptowany i wypełniony przez wykonawcę projekt umowy wg Załącznika Nr 4 do SIWZ - Zał. Nr 3 do oferty.

  2. kosztorys inwestorski sporządzony na bazie przedmiaru robót - Zał. Nr 4 do oferty.

W ofercie brak ww. Załączników.

Oferta Nr 2 Firma Remontowo – Budowlano – Wykończeniowa ROBI-K Robert Kantor38-200 Jasło ul. Baczyńskiego 25/9

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli : jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z pkt.10.1.f SIWZ oferta musi aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia ofert, w

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – Zał. Nr 5 do oferty.

Do oferty dołączono Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Burmistrza Gminy Jasło Nr SO.7330.1.286.2011 z dnia 16.05.2011r.


5. Termin, określony zgodnie z art.94 ust 1 lub 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, po którym upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta

Planowany termin zawarcia umowy dla ww. zadania Zamawiający określa się na dzień 25 lipca 2012r. godz. 09:00, Urząd Miejski w Dukli w Dukli, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11,pokój Nr 14.


6. Środki ochrony prawnej

  1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

  6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

8) Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.

Jerzy Gunia


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwli

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 18 lipca 2012r.


Na podstawie pkt 7.1b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego dokumentu !.
Sprawę prowadzi :

Maria Chłaptel. (13) 432 91 35
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna