Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup I dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym nr referencyjny zp/60/2011Pobieranie 14.94 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar14.94 Kb.
Kraków, dnia 14.11.2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU NA ZAKUP I DOSTAWĘ ZESTAWU DO NURKOWANIA W OBIEGU OTWARTYM NR REFERENCYJNY ZP/60/2011.

W dniu 10.11.2011r. odbyło się ponowne posiedzenie komisji przetargowej powołanej do rozpatrzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym
nr referencyjny ZP/60/2011r. Komisja dokonała ponownego rozpatrzenia ofert.

Zgodnie z poniższym zapisem:

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym przez JW 4724 Kraków, ul. Tyniecka 45;
30-901
Kraków postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup
i dostawę zestawu do nurkowania w obiegu otwartym” Nr referencyjny ZP/60/2011
w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęły 4 oferty.

Zamawiający na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 350 000,00 złotych brutto. Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez firmę:


Oferta nr 2 – EXSTREAM; Andrzej Kruczkowski ul. Spiżowa 13/5;
53-442 Wrocław

Uzasadnienie: firma EXSTREAM zaproponowała realizację zadania na kwotę 313 030,00 zł brutto (254 495,93 zł netto). W wyniku badania i oceny oferta otrzymała 100,00 pkt. w kryterium cena, jest jedyną ważną ofertą oraz zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Na realizację zadania wpłynęły jeszcze trzy oferty. Po kompleksowej analizie ofert, przeprowadzonej przez Zamawiającego wykluczono z postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę zestawu do nurkowania
w obiegu otwartym” w trybie przetargu nieograniczonego ofertę nr 3 - Nurkowanie
i Technika NUR-TECH Jacek Nowicki; ul. Poznańska 206; 05-850 Ożarów Maz oraz ofertę Nr 4 - Diving Tech Centrum Nurkowe ul. Gen. Ziętka 106;
41-412 Mysłowice.

Wykluczenia oferty nr 3 dokonano na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy


z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.

W dniu 26.10.2011r. wysłano do Firmy Nurkowanie i Technika NUR-TECH Jacek Nowicki; ul. Poznańska 206; 05-850 Ożarów Maz. pismo (nr fax. 4617/11


z 26.10.2011r.) wzywające do uzupełnienia oferty o przesłanie referencji – wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Firma Nurkowanie i Technika NUR-TECH Jacek Nowicki w dniu 02.11.2011r. nadesłała wykaz realizowanych dostaw na kwotę: 251 459,24 złote brutto. Zamawiający po analizie przesłanego dokumentu (pismo nr 7501/11 z dnia 02.11.2011r.) stwierdził, że nie spełnia on wymogu żądanego przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał aby kwota wykonanych dostaw była nie niższa, niż 352 000,00 złotych brutto. Wykonawca przedstawił wykaz na kwotę 251 459,24 złote brutto.


W związku z tym, że firma NUR-TECH Jacek Nowicki nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. W myśl art. 24 ust. 4 – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy odrzuca ofertę – oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczenia oferty nr 4 dokonano na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy


z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) – wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.

W dniu 26.10.2011r. wysłano do Firmy Diving Tech Centrum Nurkowe ul. Gen. Ziętka 106; 41-412 Mysłowice pismo (nr fax. 4613/11 z 26.10.2011r.) wzywające do uzupełnienia oferty o przesłanie referencji – wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


W przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Firma Diving Tech Centrum Nurkowe w dniu 02.11.2011r. w odpowiedzi na w/w pismo przysłała oświadczenie w którym stwierdziła, że w okresie ostatnich trzech lat nie wykonywała dostaw spełniających warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający po analizie przesłanego dokumentu (wiadomość email: biuro@divingtech.pl z dnia 02.11.2011r.) stwierdził, że nie spełnia on wymogu żądanego przez Zamawiającego.

W związku z tym, że firma Diving Tech Centrum Nurkowe nie wykazała spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wykluczył Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. W myśl art. 24 ust. 4 – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy odrzuca ofertę – oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający odrzucił ofertę Firmy Orka Group Sp. z o.o. ul. Widok 12; 43-300 Bielsko –Biała - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp.

Uzasadnienie odrzucenia:

Przyczyną odrzucenia oferty z postępowania jest fakt, że oferta nr 1 Firmy Orka Group Sp. z o.o nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferent w „specyfikacji zestawu do nurkowania w obiegu otwartym
nr referencyjny ZP/60/2011” w rubryce „typ” w pozycji nr 4 „zestaw automatów oddechowych” podał nazwę „Suunto TEK3”. Zamawiający po ponownej ocenie oferty stwierdził, że na rynku nie występuje asortyment pod taką nazwą. W związku
z powyższą sytuacją oferta firmy Orka Group Sp. z o.o. podlega odrzuceniu.

Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 94 pkt. 1 ppkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. – (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia będą zawierane w terminie nie krótszym niż 5 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane faksem lub w terminie 10 dni, jeżeli zawiadomienie o wyborze oferty zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę.DOWÓDCA

/-/ płk Mariusz SKULIMOWSKIPobieranie 14.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna