Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 23.03 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar23.03 Kb.
DT/380/08/2010 Kłobuck, 2010-09-16
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DT/380/08/2010. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Kłobucku
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Firma Budowlana "ABZ", 42 - 120 Miedźno, ul. Ułańska 11
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna ze SIWZ otrzymała maksymalną liczbę punktów - 100 pkt
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-09-22.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.: 1

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy "KLUREMBUD" Paweł Kluba

Adres Wykonawcy: 42 - 160 Krzepice, ul. Kuźniczka 72

Cena oferty brutto: 135 555,54 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 66
Lp.: 2

Nazwa wykonawcy: "CONCEPT" Damian Dratwiński

Adres Wykonawcy: 42 - 200 Częstochowa, ul. Torowa 1/6

Cena oferty brutto: 109 936,82 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 81
Lp.: 3

Nazwa wykonawcy: ZHU "WAN-POL" Wójcik Andrzej

Adres Wykonawcy: 42 - 200 Częstochowa, ul. Czecha 7/31

Cena oferty brutto: 103 790,45 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 86
Lp.: 4

Nazwa wykonawcy: PBH "TERMOBUD" W Połacik, R. Bodanko S.C.

Adres Wykonawcy: 42 - 200 Częstochowa, ul. Rocha 219B

Cena oferty brutto: 109 094,40 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 82

Lp.: 5

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlana "ABZ"

Adres Wykonawcy: 42 - 120 Miedźno, ul. Ułańska 11

Cena oferty brutto: 89 000,28 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Lp.: 6

Nazwa wykonawcy: PPHU "Complex - Bau" Mirosław Kołodziejczyk

Adres Wykonawcy: 46 - 325 Rudniki, Julianpol 152 c

Cena oferty brutto: 126 926,24 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 70
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm)

____________________________________Dyrektor Marian Nowak

Zawiadomienia wysłano pocztą elektroniczną, faksem oraz pisemnie do :
  1. ZU "KLUREMBUD" Paweł Kluba, 42 - 160 Krzepice, ul. Kuźniczka 72

  2. „CONCEPT” Damian Dratwiński, 42 - 200 Częstochowa, ul. Torowa 1/6

  3. ZHU "WAN-POL" Wójcik Andrzej, 42 - 200 Częstochowa, ul. Czecha 7/31

  4. PBH "TERMOBUD" W Połacik, R. Bodanko, S.C. 42 - 200 Częstochowa, ul. Rocha 219B

  5. Firma Budowlana "ABZ", 42 - 120 Miedźno, ul. Ułańska 11

  6. PPHU "COMPLEX - BAU" Mirosław Kołodziejczyk, 46 - 325 Rudniki, Julianpol 152 c

Pobieranie 23.03 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna