Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej wykluczeniu wykonawcyPobieranie 42.19 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar42.19 Kb.
.
INFORMACJA NA TABLICĘ OGŁOSZEŃ BIURA PRZEPUSTEK I STRONĘ INTERNETOWĄ www.17wog.wp.mil.pl


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

WYKLUCZENIU WYKONAWCY

i ODRZUCENIU OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na prace naprawcze oświetlenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w Kołobrzegu realizowane przez 17 WOG Koszalin , znak sprawy 43WOG/RB/Infrastr./15

Stosownie do treści art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232), Zamawiający JW. 5308 – 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8, na prace naprawcze oświetlenia zewnętrznego w kompleksie wojskowym w Kołobrzegu realizowane przez 17 WOG Koszalin, znak sprawy 43/WOG/RB/Infrastr./15, jako ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybrał:

ofertę nr 3

złożoną przez Wykonawcę:

Acoma Sp. z o.o.

78-100 Zieleniewo, ul. Różana 22/15

Wybrana oferta jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert wymaganych w postępowaniu. Wykonawca spełnia wymagania określone w SIWZ.

Kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu

  1. Kryterium - cena 95%.

  2. Kryterium – termin wykonania zamówienia 5 %

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert oraz punktacją:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium

Informacje podane w ofercie


Ilość


pkt

Łączna

liczba pktLokata

1

Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa

INSTAL-BUD

Jerzy Labudda

84-242 Luzino

ul. Robotnicza 3Cena

netto/brutto65.000,00

79.950,0080,66

85,66

II

Termin wykonania

40 dni

5

2

„ELEKTRO-MONT”

Zakład Wielobranżowy Mariusz Ruciński

73-120 Chociwel, Lisowo 40


Cena netto/brutto

128.452,00

157.995,9640,81

45,81

IV

Termin wykonania

40 dni

5


3
Acoma Sp. z o.o.

78-100 Zieleniewo,

ul. Różana 22/15

Cena

netto/brutto

55.188,20

67.881,49

95

100,00

I

Termin wykonania

40 dni

5

4


U.Z. „GRYF” Usługi Elektromechaniczne, Instalacje Elektryczne i Ogólnobudowlane

Andrzej Grządziela

72-300 Gryfice, ul. Pomorska 14 A

Cena


netto/brutto

82.733,20

101.761,84Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy Pzp, oferta odrzucona stosownie do treści art. 24 ust. 4 uPzp w związku z art. 89 ust.1 pkt 5 uPzp..

Termin wykonania

40 dni

5

Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski

77-400 Złotów,

ul. Jeziorna 59

Cena


netto/brutto

89.780,63

110.430,17


58,40

63,40

III

Termin wykonania

40 dni

5INFORMACJA O ODRZUCONYCH OFERTACH I WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH

Złożono 5 ofert , jedna oferta podlega odrzuceniu.

Jeden Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania.

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy

Wykonawca firmy U.Z. „GRYF” Usługi Elektromechaniczne, Instalacje Elektryczne i Ogólnobudowlane Andrzej Grządziela z Gryfic , stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 984,1047,1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811,915,1146 i 1232 z późn. zm), nie przedłożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu pomimo wezwania przez Zamawiającego do ich uzupełnienia, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy

Stosownie do części VIII Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia ust. 2 pkt 3,4 – W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 uPzp, Zamawiający żądał od Wykonawców:


  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W toku badania i oceny złożonej oferty, Zamawiający stwierdził iż Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych powyżej wymienionych zaświadczeń.

Zamawiający w dniu 03.07.2015 r., wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty o wymagane aktualne zaświadczenia na dzień składania ofert wystawione przez ZUS i Urząd Skarbowy.

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dokonał uzupełnienia oferty o wymagane na dzień składania ofert dokumenty tj. aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z nie uzupełnieniem oferty o wymagane dokumenty wymieniony powyżej a wymagane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie Wykonawcy z niniejszego postępowania jest zasadnym ponieważ zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.Informacja o odrzuceniu oferty

Zamawiający jednocześnie zawiadamia że, oferta U.Z. „GRYF” Usługi Elektromechaniczne , Instalacje Elektryczne i Ogólnobudowlane Andrzej Grządziela z Gryfic , została odrzucona stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984,1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423,768,811, 915,1146 i 1232 ze. zm.), oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Zawarcie umowy nastąpi w trybie art. 94 ust.1 pkt 1 uPzp.KOMENDANT
/-/ płk mgr inż. Piotr KŁOSIŃSKI

Koszalin, dn. 14.07.2015 r.
/4Pobieranie 42.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna