Zawiadomienie o wyniku postępowania akademia Pedagogiki Specjalnej – Zakład – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”Pobieranie 18.75 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar18.75 Kb.

Akademia Pedagogiki Specjalnej

- Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”

ul. Konarskiego 3,

01-355 Warszawa20.03.2015


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Akademia Pedagogiki Specjalnej – Zakład – Osiedle Akademickie „Przyjaźń” informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi sprzątania budynków, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający wybrał ofertę firmy „CLEAN-ARD” Artur Cibor z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 3/39, 03-337 Warszawa.

Oferta firmy „CLEAN-ARD” Artur Cibor uzyskała największą ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Poniżej wskazano nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska oraz siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktacją:
Nazwa wykonawcy

Adres siedziby

Ilość punktów w kryterium „ceny całkowitej brutto (z lakierowaniem podłóg w korytarzu części administracyjnej OA „Przyjaźń” oraz w korytarzu Klubu Studenckiego „Karuzela”)” za okres 12 miesięcy”

Ilość punktów w kryterium „Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu czteroosobowego w ramach sprzątania dodatkowego”

Ilość punktów w kryterium „Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu sześcioosobowego w ramach sprzątania dodatkowego”

Ilość punktów w kryterium „Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w ramach sprzątania dodatkowego

Ilość punktów w kryterium „Dwukrotne mycie 14 okien

w pomieszczeniach biurowych administracji OA „Przyjaźń” bez dodatkowego wynagrodzenia”Łączna ilość punktów

„CLEAN-ARD” Artur Cibor


Wyszogro -dzka 3/39

03-337 W-wa280,00


(70,00 x 4)

32,00


(8,00 x 4)

32,00


(8,00 x 4)

32,00


(8,00 x 4)

24,00


(6,00x 4)

400,00


Mirosław Sokołowski SUPERLUX

ul. 1 Sierpnia 28 lok. 15

02-134 W-wa252,76


(63,19 x 4)

4,80


(1,20 x 4)

4,24


(1,06 x 4)

5,32


(1,33x 4)

24,00


(6,00x4)

291,12


EVER GRUPA Sp. z o.o.

Arkuszowa 39, 01-934 W-wa275,24


(68,81 x 4)

32,00


(8,00 x 4)

32,00


(8,00 x 4)

32,00


(8,00x 4)

24,00


(6,00x4)

395,24


Żadna oferta nie została odrzucona, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, umowa na usługi sprzątania budynków może zostać zawarta z wybranym wykonawcą w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
: public -> files
files -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
files -> Ocena zachowania
files -> 7 Planimetria a korzystam ze związków miedzy kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu
files -> Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”
files -> Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakładem – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
files -> Doradztwo zawodowe w rehabilitacji wspóŁczesne wyzwania doradztwa zawodowego I zatrudnienia osób z niepełnosprawnośCIĄ
files -> Zapraszamy na kurs komputerowy!!!
files -> Program debaty „Partycypacja osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz strategie i programy przeciwdziałania ubóstwu – wyzwania 2014-2020”
files -> Polonia Warszawa – zarys historii klubu Klub charakternych Warszawiaków
files -> 30 najlepszych wyników w historii ( 25. 03. 2013.) Wyniki uzyskane w sezonie 2012/2013. Mężczyźni

Pobieranie 18.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna