Zawiadomienie o wyniku postępowaniaPobieranie 17.43 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.43 Kb.
ZDPK 5c/271/9/12          Kraków, dnia 25.04.2012 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego zawiadamia , że wyłoniono najkorzystniejszą ofertę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy chodnika wraz z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1156K w miejscowości Minoga, Gmina Skała, przeprowadzonego w dniu 17.04.2012 r .
W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia iż:

1.   Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę p.n. Rejon Dróg Miejskich      „Krowodrza” Sp. z o.o. 30-206 Kraków, ul. Ks. Józefa 24 , ponieważ  uzyskała      najwyższą ilość punktów zgodnie z  podanym kryterium (cena - 100%) spośród  ważnych      ofert biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.


2. Wykluczono Wykonawcę p.n. Usługi Remontowo-Budowlane, Adam Dudziński

32-200 Miechów, ul. Kamienna 13 - na podstawie art.24 ust.2  pkt 4 ustawy Prawo     zamówień   publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w niniejszym     postępowaniu, dotyczących :

- potwierdzenia, iż nie zalega z opłaceniem podatków, ponieważ kopia zaświadczenia z Urzędu         Skarbowego nie została poświadczona za zgodność z oryginałem, zgodnie z wymogami zapisu         SIWZ Rozdział VII pkt.5,

- posiadania wiedzy i doświadczenia, ponieważ załącznik nr 4 do oferty z wykazem robót, nie         został podpisany zgodnie z wymogami zapisu SIWZ Rozdział VII pkt.7,


Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia przedmiotowych uzupełnień potwierdzających spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu na podstawie art.26 ust.1 pkt 3 ustawy, gdyż mimo uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty  - na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż cena ofertowa została obliczona na podstawie kosztorysu w cenach jednostkowych netto, a nie na podstawie wymaganego Formularza Cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do Oferty, na podstawie którego należało obliczyć cenę ofertową niniejszego zamówienia po cenach jednostkowych brutto.

W związku z powyższym, niezgodności tej nie można poprawić na podstawie art.87 ust.2       pkt.3 ustawy Pzp, nie powodując istotnych zmian w treści oferty.

       

Jednocześnie informujemy, iż Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostaje za       odrzuconą z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.


2.  W niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy, których oferty      uzyskały następującą punktację zgodnie z podanym kryterium (cena -100 %):

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert w niniejszym postępowaniu

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt

w  kryterium         cena1

F.H.U.P. „ADI” Artur Dudek

32-065 Krzeszowice, Wola Filipowska, ul. Do Kamienic 1497,25

2

Rejon Dróg Miejskich „Krowodrza” Sp. z o.o.

30-206 Kraków, ul. Ks. Józefa 24100,00

3

Strabag Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 1096,16

4

    1. „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych

    2. Ordys Lucjan, 31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 19/100

81,76

5

Zakład Budowlano Handlowo Usługowy „TROBUD”

Jadwiga Trojszczak, 32-091 Michałowice, Zerwana 5693,36

7

Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK, 32-010 Kocmyrzów, Wilków 8

90,50

W związku z powyższym, informujemy, że zawarcie umowy z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą nastąpi w dniu 8.05.2012r w godz. 900 - 1400 w siedzibie Zamawiającego, Kraków , ul. Włościańska 4.

Jednocześnie informujemy , że Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto .
Podpisał:

Dyrektor


inż. Władysław Gwiazdowski


Otrzymują:
1. F.H.U.P. „ADI” Artur Dudek

32-065 Krzeszowice, Wola Filipowska, ul. Do Kamienic 14

2. Rejon Dróg Miejskich „Krowodrza” Sp. z o.o.

    30-206 Kraków, ul. Ks. Józefa 24

3. Strabag Sp. z o.o. Oddział Kraków

31-322 Kraków, ul. J. Mehoffera 10    1. 4. „WALKOR” Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan

31-872 Kraków, os. Dywizjonu 303 19/100

5. Zakład Budowlano Handlowo Usługowy „TROBUD” Jadwiga Trojszczak

32-091 Michałowice, Zerwana 56

6. Usługi Remontowo-Budowlane, Adam Dudziński

32-200 Miechów, ul. Kamienna 13

7. Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK, 32-010 Kocmyrzów, Wilków 8


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna