ZawiadomieniePobieranie 12.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.01 Kb.
ZP.26.05.2014.KT Radom, dnia 09.04.2014r
ZAWIADOMIENIE

O PRZEPROWADZENIU PONOWNEJ OCENY OFERT I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. części IV zamówienia: Szkolenie pn. „Pracownik ochrony”
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.26.05.2013. Nazwa zadania: Szkolenia osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu finansowane ze środków EFS „Inicjatywa”.

Działając na podstawie art. art. 92 ust. 1, w związku z srt.181 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 973 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że po ponownym przeprowadzeniu oceny ofert w zakresie IV zamówienia: Szkolenie pn. „Pracownik ochrony”, wybrano do realizacji tej części zamówienia ofertę Wykonawcy:

ASIO Agencja Szkoleń Adam Andrzej Bajbak ul. Struga 18, 26-600 Radom

Oferta wykonawcy otrzymała: w kryterium 1- cena 80 pkt. (1 500,00 zł za osobę),


w kryterium 2 – 0 pkt., w kryterium 3 - 0 pkt, w kryterium 4 – 5 pkt, co daje łączną liczbę punktów 85,00.
W postępowaniu dotyczącym części IV zamówienia złożono ponadto ważne oferty:

Część IV zamówienia „Pracownik ochrony” dla 20 osób podzielonych na 2 grupy po 10 osóbNazwa (firma) i adres wykonawcy

Ocena ofert1.

Placówka Kształcenia Ustawicznego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

Oferta wykonawcy otrzymała: w kryterium 1- cena 75 pkt.

(1 600,00 zł za osobę), w kryterium 2 – 0 pkt., w kryterium 3 - 0 pkt, w kryterium 4 – 5 pkt, co daje łączną liczbę punktów 80,002.

Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu


ul. Saska 4/6, 26- 600 Radom

Oferta wykonawcy otrzymała: w kryterium 1- cena 72,84 pkt.

(1 647,54 zł za osobę), w kryterium 2 – 5 pkt., w kryterium 3 - 0 pkt, w kryterium 4 – 5 pkt, co daje łączną liczbę punktów 82,84


Oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane były na podstawie następujących kryteriów:  1. Cena – 80 % (kryterium 1)

  2. Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatu ISO 9001 – 5% (kryterium 2)

  3. Posiadanie przez Wykonawcę Akredytacji Ministerstwa Edukacji Narodowej nadanej na podstawie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 20.12.2003r. (Dz. U. z 2003r nr 227 poz. 2247) (dot. danego tematu szkolenia) – 10 % (kryterium 3)

  4. Posiadanie przez Wykonawcę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
    tj. posiadanie możliwości wydawania zaświadczeń na tzw. druku MEN - 5 % (kryterium 4).

W dniu 08.04.2014r. Zamawiający przesłał do Wykonawców, informację


o wyborze ofert w postępowaniu. W odpowiedzi Wykonawca ASIO Agencja Szkoleń Adam Andrzej Bajbak ul. Struga 18, 26-600 Radom, powiadomił Zamawiającego, iż oceniając ofertę dotyczącą części IV zamówienia nie wziął pod uwagę dokumentu załączonego do oferty tj. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, którego posiadanie premiowane było dodatkowymi 5 pkt.
przy ocenie ofert. Zamawiający potraktował pismo Wykonawcy jako zawiadomienie
o zaniechaniu czynności, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponownie przeprowadził ocenę ofert i uznał zasadność roszczenia Wykonawcy.

Umowy dotyczącą części IV zamówienia Zamawiający może podpisać najwcześniej 15.04.2014r.


: zalaczniki przetargi -> 205
zalaczniki przetargi -> Obiekt: podpiwniczenie budynku spzoz „przychodnie kozienice” adres: kozienice ul. H. Sienkiewicza 28
zalaczniki przetargi -> Zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14. 000 euro
zalaczniki przetargi -> Pzp II 3411 14 /06 Cena 7 zł specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zalaczniki przetargi -> Do wszystkich wykonawcóW
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
zalaczniki przetargi -> Wg rozłącznika Dot.: Konkursu ofert na: „wykonanie badań laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „ŚRÓdmieście” w opolu” sp zoz „ŚRÓdmieście” zawiadamia wszystkich Oferentów,
205 -> Asx doradztwo – Projektowanie – Informatyka Artur Jankowski, ul. Chorzowska 23/9, 52-023 Wrocław
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna