Zbiór sentencji łacińskich (warto niektóre znać. *) APobieranie 104.6 Kb.
Strona1/3
Data07.05.2016
Rozmiar104.6 Kb.
  1   2   3
"Zbiór sentencji łacińskich
(warto niektóre znać *^.^*)

AA fructibus eorum cognoscetis eos - Po ich owocach ich poznacie.
A pedibus usque ad caput - Od stóp do głów
A tuo lare incipe! - Zaczynaj od własnych drzwi (Zaczynaj od siebie, zanim będziesz mówił o innych)
Ab aeterno - Od wieczności (z dawien dawna)
Ab alio exspectes, alteri quod feceris - Co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego; jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Ab equis ad asinos - Z koni na osły (z pieca na łeb, z deszczu pod rynnę)
Ab imo pectore - Z całym sercem.
Ab Iove principium - Początek od Jowisza (Najważniejsze rzeczy najpierw.)
Ab oriente lux - Światło ze wschodu.
Ab ovo - Od początku.
Ab ovo usque ad mala - Od początku do końca (od jaj do jabłek)
Ab urbe condita - Od założenia miasta (Rzymu)
Absens carens - Nieobecny traci (nieobecny sam sobie szkodzi)
Absentem laedit, qui cum ebrio litigat - Kto spiera się z pijanym, jakby się kłócił z nieobecnym.
Absentem qui rodit amicum, qui non defendit álio culpante, solutos qui cápiat risus hóminum famamque dicacis, fíngere qui non visa potest, commissa tacere qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto! - Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy niewidziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem; tego wystrzegaj się, Rzymianinie!
Absit! - Uchowaj, Boże!
Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis - I otrze Bóg z ich oczu wszelką łzę.
Abusus non tollit usum – Nadużycie nie znosi prawa do właściwego użycia.
Accípere praestat quam inferre iniúriam - Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.
Accusare nemo se debet – Nikt nie musi oskarżać siebie samego.
Acheronta movebo - Poruszę Acheront (piekło)
Acta est fabula - Historia się dokonała.
Actum ne ages! - Nie rób tego, co zostało już zrobione!
Actus hominis, non dignitas iudicentur - Niechaj sądzone będą czyny ludzkie, nie godność, piastowane stanowisko.
Ad augusta per angusta – Do wielkich osiągnięć przez trudności. (dosłownie: do wielkiego przez wąskie)
Ad calendas Graecas - Na czas nieokreślony.
Ad futurum rei memoriam - Na przyszłą rzeczy pamiątkę.
Ad impossibília nemo obligatur - Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych.
Ad Kalendas Graecas - Do greckich kalend (Na święty nigdy.)
Ad maiorem Dei gloriam - Dla większej chwały Bożej.
Ad multos annos! - Sto lat!
Ad patres - Do ojców (Wybrać się na tamten świat.)
Ad perpetuam rei memoriam - Na wieczną rzeczy pamiątkę.
Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus - Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni.
Ad rem - Do rzeczy.
Ad usum proprium - Do użytku własnego.
Adulescentia est tempus discendi, sed nulla aetas sera est ad discendum - Młodość jest czasem uczenia się, lecz żaden wiek nie jest na to za późny (nigdy nie jest na to za późno)
Adversas res leviores facit amicítia pártiens communicansque - Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście.
Adversus stímulum calcitrare - Przeciw kosturowi wierzgać (Głową muru nie przebijesz.)
Aegroto dum anima est, spes est - Dopóki chory oddycha, jest nadzieja.
Aequam memento rebus in arduis ser vare mentem non secus in bonis - Pamiętaj o zachowaniu spokoju umysłu tak w nieszczęściu jak i w powodzeniu.
Aequam memento rebus in arduis servare mentem - Pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnej sytuacji.
Aequitas sequitur legem - Sprawiedliwość idzie za prawem.
Aequo pulsat pede - Śmierć puka jednako (Śmierć nie wybiera)
Aequum est peccatis veniam poscentem reddere rursus - Słusznie jest wybaczać winy proszącemu o wybaczenie. (Horatius)
Afflictátio facit religiosos - Utrapienia czynią ludzi religijnymi.
Age quod agis - Rób co robisz (jak już coś robisz, rób to dobrze)
Alea iacta est - Kości zostały rzucone.
Aliena laudatis, vestra ignoratis - Cudze chwalicie swego nie znacie.
Aliena nobis, nostra plus aliis placent - Cudze bardziej podoba się nam, nasze innym. Aliena vítia in óculis habemus, a tergo nostra sunt - Czudze błędy mamy na oku, nasze poza nami.
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra - Cudze winy mamy na oku, własne za plecami.
Alienum aes hómini ingénuo acerba est sérvitus - Dla człowieka zacnego dług jest gorzką niewolą.
Alii sementem faciunt, alii metunt - Kto inny sieje, kto inny zbiera.
Aliquando bonum dormitat Homerus (Horacy) - Czasem zdrzemnie się i dobry Homer.
Alit aemulatio ingenia - Współzawodnictwo podsyca talenty.
Áliter cum tyranno, áliter cum amico vívitur - Inaczej żyje się z tyranem, inaczej z przyjacielem.
alitur vitium vivitque tegendo - wada żywi się i wzrasta w ukryciu
Aliud est facere, aliud dicere - Co innego zrobić, co innego mówić.
Áliud est fácere, áliud est dícere - Co innego dotrzymać słowa, co innego obiecać.
Altari sérviens de altari vívere debet - Kto służy ołtarzowi, powinien żyć z ołtarza.
Alter alterum docet - Jeden uczy drugiego.
Alter ego - Drugie ja
Álteri vivas oportet, si tibi vis vívere - Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.
Ama nos et vale - Kochaj nas i żegnaj.
Amantium irae amoris integratio - Gniewy kochanków są spoiwem miłości.
Amare humanum est, humanum ignoscere est - Ludzką rzeczą jest kochać, ludzką rzeczą jest przebaczać.
Amare simul et sapere ipsi Iovi non datur - Kochać i zachować rozsądek to nie jest dane nawet Jowiszowi.
Ambitiosa non est fames - Głód nie ma ambicji.
Amici, diem perdidi - Przyjaciele, straciłem dzień.
Amici fures témporum - Przyjaciele to złodzieje czasu.
Amici mores nóveris, non óderis - Poznaj obyczaje przyjaciela, a nie będzie nienawiści.
Amicítia nisi inter pócula contracta plerumque vítrea est - Przyjaźń zawarta przy kielichu jest zwykle szklana (krucha)
Amicorum omnia communia - Przyjaciół wszystkie rzeczy są wspólne.
Amicus certus in re incerta cernitur - Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie).
Amicus optima vitae possessio - Przyjaciel to największy skarb w życiu.
Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis amica veritas (Arystoteles) - Przyjacielem Platon, przyjacielem Sokrates, lecz większą przyjaciółką mi prawda.
Amicus Plato, sed magis amica veritas - Przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda.
Amicus rara avis est – przyjaciel to (jak) biały kruk (rzadko się przydarza)
Amicus res secundae parant, res adversae prabant - Rzeczy pomyślne przyjaciół przyciągają, niepomyślne ich sprawdzają.
Amicus verus rara avis est - Prawdziwy przyjaciel jest jak rzadki ptak.
Amicus vitae medicamentum - Przyjaciel jest życia lekarstwem.
Amor omnia vincit - Miłość zwycięża wszystko
Amor omnibus idem - Miłość dla wszystkich jednaka.
Amor patriae nostra lex - Miłość do ojczyzny jest dla nas obowiązkiem.
Amor tussisque non celantur - Miłości i kaszlu nie da się ukryć.
Amor vincit omnia - Miłość wszystko zwycięża.
Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae - Przyjaźń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu.
An nescis, mi fili, quantilla prudéntia mundus regatur? - Czyż nie wiesz, mój synu, jak mało trzeba rozumu do rządzenia światem?
Anguis in herba - Wąż w trawie (Ukryte niebezpieczeństwo.)
Anima damnata - Dusza potępiona (zaprzedana)
Anima vilis - Podła dusza (Nędzna istota.)
Animam debet - (winien duszę) Zadłużony po uszy.
Animus aeger semper errat - Chory umysł zawsze błądzi.
Animus est, qui dívites facit - To dusza czyni ludzi bogatymi.
Ante pilos sapis - Mądrzysz się, zanim posiadłeś uwłosienie (Jajko chce być mądrzejsze od kury.)
Antiqua, quae nunc sunt, fuérunt olim nova - To, co jest dziś stare, było kiedyś nowe.
Antiquus amor cancer est - Stara miłość jest jak rak (stara miłość nie rdzewieje)
Apage, Satanas! - Idź precz, szatanie!
Aptior est dulci mensa merumque ioco - Stół i wino sprzyjają przyjemnemu spędzeniu czasu.
Aquila non capit muscas - Orzeł nie łapie much.
Arbiter elegantiarum - Mistrz dobrego smaku.
Arcus nimium tensus rumpitur - Łuk zbytnio naciągnięty pęka.
Ardua prima via est - Początki są trudne.
Aristóteles non semper Aristóteles - Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem (Nawet mędrzec może się mylić)
Arma virumque cano - Opiewam oręż i męża.
Arrectis auribus - Z nastawionymi uszami.
Ars amandi - Sztuka kochania.
Ars est celare artem - Sztuka polega na ukryciu (wysiłków) sztuki.
Ars est philosophia vitae - Filozofia jest sztuką życia.
Ars homo additus naturae - Sztuka to człowiek dodany do natury.
Ars longa, vita brevis - Sztuka długa, życie krótkie.
Ars non habet osorem nisi ignorantem - Sztuka nie ma wroga, chyba w ignorancie.
Arte et Marte - Sztuką i orężem.
Artificem commendat opus - Dzieło wychwala twórcę.
Asinus ad lyram - Osioł przy lirze (Pasuje jak wół do karety.)
Ásinus ásino pulcherrimus - Osioł wydaje się osłowi najpiękniejszy.
Asinus asinorum - Osioł nad osłami.
Asinus asinorum in saecula saeculorum - Osioł nad osłami na wieki wieków.
Asinus asinum fricat – Osioł osła liże (o pochlebstwach)
Asinus in tegulis - Osioł na dachu (Zła wróżba)
Attendite a falsis prophetis - Strzeżcie się fałszywych proroków.
Audaces fortuna iuvat - Śmiałym szczęście sprzyja.
Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus - Trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama Wenus.
Audentem forsque Venusque iuvat - Odważnym sprzyja okazja i Wenus.
Audentes fortuna iuvat - Śmiałym los sprzyja.
Audentes fortuna iuvat decoratque corona - Śmiałym los sprzyja i zdobi wieńcem.
Audi multa, dic pauca - Słuchaj dużo, mów mało.
Audi, vide, sile! - Słuchaj, patrz, milcz!
Áudi, vide, tace si vis vívere in pace - Słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.
Audiatur et altera pars - Niech będzie wysłuchana i druga strona.
Aurea dicta - Złote słowa.
Aurea mediocritas - Złoty środek.
Áurea praxis, stérilis theória - Złota jest praktyka, bezpłodna teoria.
Aures multorum clausae veritati sunt - Uszy wielu są zamknięte na prawdę.
Auri sacra fames - Przeklęta żądza złota.
Aut bibat, aut abeat - Niech pije albo niech sobie idzie.
Aut Caesar, aut nihil - Albo być Cezarem, albo nikim. (Wszystko albo nic)
Aut ne tentaris aut pérfice - Albo nie próbuj, albo dokonuj.
Aut odit, aut amat múlier, nihil est tértium - Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej ewentualności nie ma.
Avaritia et arogantia precipua validiorum vitia (Tacyt) - Chciwość i bezczelność to główne wady możnych.
Ave Caesar Imperator, morituri te salutant - Witaj Cezarze, pozdrawiają cię mający umrzeć.
Avidis, avidis natura parum est - Dla chciwych mało całego świata.

BBalbus melius balbi verba cognoscit - Jąkała jąkałę lepiej zrozumie.
Balnea, vina, venus corrumpunt corpora nostra, sed vitam feciunt balnea, vina, venus - kąpiele, wino i miłość niszczą nasze ciała, lecz to one sprawiają, że żyjemy!
Barba crescit, caput nescit - Broda rośnie, rozumu nie przybywa (broda nikogo mędrcem nie czyni)
Barbam video, sed philosophum non video - Brodę widzę, filozofa nie (mądry z pozoru)
Barbarus hic ego sum, qui non intellegor ulli - Tu jestem barbarzyńcą, którego nikt nie zrozumie.
Beata est vita non quae secundum voluptatem est sed secundum naturam - Szczęśliwe życie to nie jest życie stosujące się do wymogów rozkoszy, lecz życie przebiegające zgodnie z naturą.
Beate vivere est honeste vivere - Żyć szczęśliwie znaczy żyć uczciwie.
Beati pauperes spiritu - Błogosławieni ubodzy w duchu.
Beatius est magis dare quam accipere - Przyjemniej jest dawać niż przyjmować.
Beatus est, qui prodest, cui potest - Szczęśliwy jest ten, kto może komuś pomoc.
Beatus qui tenet - Szczęśliwy kto trzyma (ma)
Beatus, qui prodest, quibus potest - Szczęśliwy, kto pomaga, komu może.
Bella gerant fortes, tu, Pari, semper ama! - Niech mężni prowadzą wojny, ty, Parysie, kochaj niezmiennie!
Bella res est morte sua mori - Piękną rzeczą jest umrzeć swoją własną śmiercią.
Belli causae (stant) - przyczyny wojny (są mocne)
Bellum nec timendum, nec provocandum - Nie trzeba ani bać się wojny, ani jej prowokować.
Bellum omnia contra omnes - Wojna wszystkich przeciwko wszystkim.
Bellum, pax rursum (in amore) - Wojna, za chwilę znowu pokój (w miłości)
Bene bonis, male malis - Dobrze dziać się powinno dobrym, źle złym.
Bene diagnoscitur, bene curatur - Dobrze rozpoznawane, dobrze leczone.
Bene meritus - Dobrze zasłużony.
Bene mori praestat, quam túrpiter vívere - Lepiej dobrze umrzeć, niż haniebnie żyć.
Bene tibi - Na zdrowie.
Bene vale - Do widzenia.
Bene vertat! - Za pomyślność!
Bene vertat, quod agis! - Oby na dobre wyszło to, co robisz.
Benedictus qui venit in nomine Domini - Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Bis dat, qui cito dat - Podwójnie daje, kto szybko daje.
Bis repetita non placent - Powtórki nie są mile widziane.
Bona fide - W dobrej wierze.
Bona valetudo melior est quam maximae divitiae - Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo.
Boni semper beati - Dobrzy (ludzie) zawsze szczęśliwi.
Bono ánimo es! - Bądź dobrej myśli.
Bono domino quot servi tot amici, malo domino quot servi tot inimici - Dobry pan ma tylu przyjaciół, ilu niewolników, zły pan ma tylu nieprzyjaciół, ilu niewolników.
Bonum ex malo non fit - Dobro nie rodzi się ze zła.
Bonus ánimus in re mala dimídium est mali - Dobra myśl w nieszczęściu - Złego połowa.
Boss lassus fortius figit pedem - Zmęczony wół szybciej pracuje.
Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honestumque vivendum - Krótki okres życia jest dostatecznie długi, by żyć dobrze i uczciwie.

CCaeca invidia est - Zazdrość jest ślepa.
Cael(um) ipsum petimus (stultita) - głupotą naszą sięgamy do niebios (zenitu)
Caesar non supra grammaticos - Cezar nie jest nad gramatykami.
Caesarem stantem mori decet - Cesarzowi przystoi umrzeć, stojąc.
Calamitas virtutis occasio est - Nieszczęście jest okazją do wykazania męstwa.
Calamitosus est animus futuri anxius et ante miserias miser - Nieszczęsna jest dusza pełna trosk o przyszłość i nieszczęśliwa już przed nadejściem zgryzoty.
Calcat iacentem vulgus - Pospólstwo kopie leżącego.
Calvitum non est vitium, sed prudentiae indicium - Łysina to nie ułomność, lecz oznaka mądrości.
Camelum videbis saltantem - Zobacz tańczącego wielbłąda (usłysz bujdy)
Captatio benevolentiae - Zjednywanie sobie względów.
carpe diem - korzystaj z każdego dnia.
Carpe diem, quam minimum credula postero - Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości.
Carpent tua poma nepotes - Owoce twojej pracy będą zbierać wnuki.
Carum est, quod rarum est - Drogie jest to co rzadkie. br> Cave canem - Strzeż się psa; uwaga, pies (napis spotykany na mozaikowych posadzkach w przedsionku domów rzymskich)
Cave me domine ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo - Strzeż mnie panie przed przyjaciółmi, z nieprzyjaciółmi sam dam sobie radę.
Cave ne cadas - Strzeż się, abyś nie upadł.
Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capiat) - Niech konsulowie czuwają (aby rzeczpospolita nie doznała żadnego usczerbku);
Cedant arma togae - Niech oręż ustąpi przed togą.
Cernutur in agendo virutes - W działaniu rozpoznajemy cnoty.
Certa amittimus, cum incerta petimus - Pewne rzeczy tracimy gdy dążymy do niepewnych rzeczy.
Certum est, quia impossibile est - Jest pewne, ponieważ jest niemożliwe.
Cessante causa, cessat effectus - Gdy znika przyczyna znika skutek.
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse - Poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć.
Charta non erubescit - Papier się nie rumieni (papier jest cierpliwy, można pisać wszystko)
Cibi condimentum est fames - Głód jest przyprawą dla każdego posiłku.
Cicer cum caule - Groch z kapustą.
Civium concordia murus urbium - Zgoda obywateli murami miast.
Cogitationis poenam nemo patitur - Nikt nie ponosi odpowiedzialności za swoje myśli
Cogito, ergo sum - Myślę, więc jestem.
Cognosce te ipsum - Poznaj samego siebie.
Concordia civium murus urbium - Zgoda obywateli to mur obronny miast.
Concordia domi, foris pax - Zgoda w domu, pokój na zewnątrz.
Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabuntur - Zgodą małe rzeczy wzrastają, niezgodą choćby największe się rozpadają.
Conditio sine qua non - Warunek nieodzowny.
Conflabunt gladios suos in vomeres - Przekują swoje miecze na lemiesze.
Conscientia mille testes est - Sumienie jest tysiącem świadków.
Consensus facit legem - Zgoda tworzy prawo.
Consuetudinis vis magna est - Wielka jest siła przyzwyczajenia.
Consuetudo alerta natura - Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
Consuetudo altera natura est - Przyzwyczajenie jest drugą naturą.
Consummatum est - Stało się.
Contra spem spero - Wbrew nadziei mam nadzieje.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis - Na śmierć nie ma lekarstwa.
Contra vim non valet ius - Prawo jest bezsilne wobec przemocy.
Contraria contrariis curantur - Przeciwne leczy się przeciwnym.
Convenienter naturae vivere - Żyć w zgodzie z naturą.
Cornix cornici oculum non effodit - Kruk krukowi oka nie wykole.
Corpus delicta - Rozkoszne ciało.
Corrumpunt mores bonos colloquia mala - Złe rozmowy psują dobre obyczaje.
Corruptissima respublica plurimae leges (Tacyt) - Państwo jest w największym nierządzie, gdy ma wiele praw.
Corvo rarior albo - Rzadszy niż biały kruk.
Corvus albus - Biały kruk.
Crede, quod habes, et habes - Wierz, że masz, a będziesz miał.
Credo, quia absurdum - Wierzę, bo to jest niedorzeczność (wierzę, bo tego nie da się zrozumieć)
Crescit sub pondere virtus - Prześladowana cnota wzrasta.
Crux interpretum - Miejsce (w tekście) trudne do zrozumienia.
Cucullus non facit monachum - Kaptur nie czyni mnicha.
Cui bono? - Na czyją korzyść?
Cui flavam religas comam, simplex munditiis? - Dla kogo wiążesz płowozłotą grzywę, prosto odziana?
Cui prodest (scelus, is fecit) - Komu przynosi (zbrodnia) korzyść (ten ją popełnił)
Cuius regio eius religio - Czyja władza tego religia.
Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare - Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie trwa w błędzie tylko głupi.
Cum debita reverentia - Z należnym poważaniem, szacunkiem.
Cum grano salis - Z ziarnkiem soli (z odrobiną rezerwy, sceptycyzmu)
Cum recte vivis, ne cures verba malorum - Skoro uczciwie żyjesz, nie dbaj o słowa złych ludzi.
Cum tacent, clamant - Milcząc wołają (Milczenie bywa wymowniejsze od krzyku.)
Cum ventis litigare - Walczyć z wiatrem.
Cuneus cuneum trudit - Klin wypycha klin (klin klinem)
Cupida sum vocem tuam audienti - Jestem żądna słuchania twego głosu.
Cura, ut valeas! - Trzymaj się!
Curum est, quod rerum est - Drogi jest ten, kto jest rzadki.

DDa daxtram misero - Podaj prawicę nieszczęsnemu.
Da locum melioribus - Ustąp miejsca lepszym (od siebie).
Da mihi factum, dabo tibi ius - Udowodnij fakt, a ja ci wskażę prawo.
Dabis improbe, poenas! - Poniesiesz karę niegodziwcze.
Daemoni etiam vera dicenti non est credendum - Diabłu, nawet gdy mówi prawdę, nie należy wierzyć.
Damnant quod non intelligunt - Potępiają to czego nie pojmują.
Damnosa quid non inminuit dies? - Czegóż nieszczęsny czas nie wykoślawi?
Dare est docere reddere - Dawać znaczy uczyć odwzajemniania.
Dat bene, dat multum, qui dat com munere vultum - Daje dobrze, daje wiele, kto daje z podarkiem uśmiech.
Dat quae quisque potest - Każdy daje, co może.
Dat veniam corvis, vexat censura columbas - Cenzura wybacza krukom, a gnębi gołębie.
Data merces est erroris mei magna - Wysoka była cena mojego błędu.
De actu et visu - Z doświadczenia i obserwacji.
De fumo in flammam - Z dymu w ogień; z deszczu pod rynnę.
De gustibus non est disputandum - Gusty nie podlegają dyskusji.
De lana caprina - O kozią sierść (spór o 'byle co').
De mortuis aut bene aut nihil - O zmarłych należy mówić dobrze albo nic.
De mortuis nihil nisi bene - O zmarłym nic, tylko dobrze (o zmarłych nie mówi się źle).
De te fabula narratur - O tobie się mówi w bajce (do ciebie stosuje się to, co powiedziano).
Delenda Carthago - Kartagina musi zostać zniszczona.
Deliberandum est saepe, statuendum seme - Rozważać trzeba wiele razy, postanawiać raz.
Dente superbo - Wzgardliwym zębem (z lekceważeniem, z wyższością).
Deum sequere - Idź za wezwaniem Boga.
Deus ex machina - Bóg z maszyny (nadprzyrodzone zdolności dla widza).
Dicere non est facere - Mówić nie znaczy czynić.
Dictum acerbum - Gorzkie słowa, gorzka prawda.
Dictum sapienti sat - Mądrej głowie, dość dwie słowie.
Dictum, factum - Słowo się rzekło.
Diem perdidi - Straciłem dzień (bo nie zrobiłem nic dobrego).
Dies diem docet - Dzień uczy dzień.
Dies irae - Dzień gniewu.
Difficilis in otio quies - Bezczynność nie daje odpoczynku.
Diligentia comparat divitias - Piękność przysparza bogactwa.
Diligentia comparat divitias - Pilność zestawia bogactwa.
Diligite inimicos vestros - Miłujcie nieprzyjaciół waszych.
Dimidium facti, qui coepit, habet - Kto zaczął, już zrobił połowę.
Dira necessitas - Okrutna konieczność.
Dis aliter visum - Bogowie inaczej uważali.
Disce puer - Ucz się chłopcze.
Discenda est virtus - Cnoty należy uczyć.
Discipulus est proiris posterior dies - Ostatni dzień jest uczniem pierwszego.
Divide et impera - Dziel i rządź.
Divitiae non sunt bonum - Bogactwo nie jest dobrem.
Do, ut des - Daję, abyś (i ty mi) dał.
Docendo discimus - Ucząc innych, sami się uczymy.
Domus finis est usus - Granicą domu jest doświadczenie.
Domus propria, domus optima - Własny dom, domem najlepszym.
Donec eris felix multos numerabis amicos - Tak długo jak jesteś szczęśliwy masz wielu przyjaciół.
Dubia in meliora partem interpretari debent - Wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na korzyść.
Dubito ergo sum - Wątpię, więc jestem.
Duce et auspice - Pod dowództwem i kierownictwem.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt - Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.
Dulce et decorum est pro patria mori - Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.
Dulcis est somnus operanti - Słodki jest sen dla pracującego.
Dum spiro, spero - Dopóki oddycham, nie tracę nadziei.
Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt - Głupcy gdy unikają błędów wpadają w przeciwne błędy.
Dum vivimus, vivamum! - Dopóki żyjemy, żyjmy!
Duo cum faciunt idem, non est idem - Gdy dwóch robi to samo, to nie jest to samo.
Duobus litigantibus tertius gaudet - Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta.
Dura lex, sed lex - Twarde prawo, ale prawo.
Dura necessitas – Twarda konieczność.

E

E cantu cognoscitur avis - Każdy ptak po swojemu śpiewa (poznajemy go pośpiewie)
E fructu arbor cognoscitur - Po owocach poznaje się drzewo.
Ea est natura hominum - Taka jest natura ludzka.
Eadem aut turpia aut honesta - te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne.
Ebrietas est metropolis omnium vitiorum - Pijaństwo jest siedzibą wszystkich wad.
Ebrietas est voluntaria insania - Pijaństwo jest dobrowolnym szaleństwem.
Ecce homo! - Oto człowiek!
Ecce tibi lupus in sermone - O wilku mowa.
Edamus, bibamus, gaudeamus! Post mortem nulla voluptas - Jedzmy, pijmy, radujmy się! Po śmierci nie ma już przyjemności.
Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus - Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.
Effugere non potes necessitates, potes vincere - Rzeczy koniecznych uniknąć nie możesz, ale możesz je przezwyciężyć.
Effugiunt structos nomen honorque rogos - Imię i godność unikną stosu.
Ego mitto vos sicut oves in medio luporum - Ja was posyłam jako owce między wilki.
Ego nihil timeo, quia hihil habeo - Nic nie mam, więc niczego się nie boję.
Ego pro domo mea oro - Mówię w obronie mojego domu.
Ego sum qui sum - Jestem, który jestem.
Ego sum via et veritas, et vita - Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Equi donati dentes non inspiciuntur - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
Errare humanum est - Bładzić jest rzeczą ludzką.
Est mihi cura futuri - Gnębi mnie troska o przyszłość.
Est modus in rebus - Mają rzeczy swą miarę (są granice, których nie należy przekraczać)
Et cetera - I tak dalej.
Et tu Brute contra me! - I ty, Brutusie, przeciwko mnie!
Etiam latrones suis legibus parent - I zbóje mają swoje prawa.
Etiam sanato vulnere cicatrix manet - Blizna zostaje także po wyleczonych ranach.
Etiquette requires us to admire the human race - Etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.
Ex iniurnia non oritur ius - Z bezprawia nie rodzi się prawo.
Ex malis eligere minima - Wybierać mniejsze zło.
Ex nihilo nihil - Z niczego nic (nie powstaje)
Ex oriente lux - Światło ze wschodu (przychodzi)
Exceptio confirmat regulam - Wyjątek potwierdza regułę.
Exegi monumentum aere perennium (Horacy) - wzniosłem pomnik trwalszy niż ze spiżu (chodzi o poezje)
Exemplis discimus - Przykłady uczą, uczymy się na przykładach.
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor - Niech z naszych kości narodzi się mściciel.
Experto credite - Wierzcie doświadczonemu.
Extremis malis extrema remedia - Na krańcowe zło krańcowe środki.Pobieranie 104.6 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna