Zbiór sentencji łacińskich (warto niektóre znać. *) APobieranie 104.6 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar104.6 Kb.
1   2   3
O

O imitatores, servum pecus! - O naśladowcy, trzodo niewolników!
O nomen dulce libertatis! - O słodkie słowo wolności!
O sancta simplicitas! - O święta naiwności!
O tempora! O mores! - Co za czasy! Co za obyczaje.
Ob eam rem - Z tego powodu.
Ob turpem causam - Z wstydliwego powodu.
Obest plerumque iss, qui discere volunt, auctoritas eorum, qui docent - Powaga tych, którzy uczą, staje się przeszkodą dla tych, którzy chcą się uczyć.
Obiectum quaestionis - Przedmiot rozważania.
Obiit sine prole - Zmarł bezpotomnie.
obiter dictum - Powiedziane mimochodem.
Obligatio impossibilium - zobowiązanie, którego nie można wypełnić.
Obligatio sub fide nobili - Zobowiązany pod słowem honoru.
Oblivio signum neglegentiae - Zapomnienie jest znakiem lekceważenia.
Obscura persona - Wątpliwy człowiek.
Obsequium amicos, veritas odium parit - Ustępliwość rodzi przyjaciół, szczerość - wrogów.
Obtrectatio frequens - Stała nieżyczliwość.
Occasio facit furem - Okazja czyni złodzieja.
Occidit, occidit spes omnis - Upadła, upadła wszelka nadzieja.
Occurrunt homines, nequeunt occurrere montes - Spotykają się ludzie, a góra z górą się nie spotka.
Oculis plus vident quam oculus - Kilka oczu zobaczy więcej niż jedno.
Oculum pro oculo, dentem pro dente - Oko za oko, ząb za ząb.
Oculus domini saginat equum - Pańskie oko konia tuczy.
Oderint, dum metuant - Niech nienawidzą, byle tylko się bali.
Odi et amo - Kocham i nienawidzę.
Odi profanum vulgus et arceo - Nienawidzę ciemnego tłumu i trzymam się odeń z daleka. Horacy.
Officium officio provocatur - Grzeczność jest powodowana grzecznością.
Oleum et operam perdidi - Straciłem olej (w lampce oliwnej) i pracę; pracowałem nadaremnie.
Omne ignotum pro magnifico - Wszystko co nieznane, wydaje się niezwykłe.
Omne ignotum pro magnifico est - Wszystko, co nieznane, uchodzi za wielkie.
Omne trinum perfectum - WSzystko, co potrójne (jest) doskonałe.
Omne vivum ex ovo - wszystko co żyje (powstaje) z jaja.
Omne vivum ex vivo - wszystko co żyje (powstaje) z istoty żywej.
Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt - Wszyscy chcą być zdrowi, ale często robią rzeczy, które szkodzą ich zdrowiu.
Omnes qui acceperint gladium, gladio peribunt - Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.
Omnia mea mecum porto - Wszystko co moje noszę z sobą.
Omnia orta occidunt et aucta sensecunt - Wszystko, co powstało, ginie, a co wzrosło, starzeje się. Salustiusz.
omnia possibilia sunt apud Deum - u Boga wszystko jest możliwe. Jezus Chrystus.
Omnia reliquit servare rem publicam - Wszystko porzucił, by ratować republikę.
Omnia subiecta sunt naturae - Wszystko podlega naturze. Demokryt i Epikur.
Omnia vincit Amor - Miłość wszystko zwycięża.
Omnia vincit Amor est nos cedamus Amori - Miłość wszystko zwycięża (i my ulegnijmy miłości)
Omnis ars naturae imitatio est - Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury.
Omnis castigatio contumelia vecare debet - Każda nagana powinna być wolna od zniewagi.
Omnis conventio ius facit inter partes - Każda umowa tworzy prawo między stronami.
Omnis homo mendax - Każdy człowiek jest kłamcą.
Omnis qui se exaltat, humiliabitur - Każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony.
Omnium artium mediciuna nobilissima est - Medycyna jest najszlachetniejszą z nauk.
Oppido parvo murus non altus est - Małe miasto ma niewysoki mur.
Optimum medicamentum quies est - Spokój jest najlepszym lekarstwem.
Ora et labora – Módl się i pracuj.
Ore rotundo - zaokrąglonymi ustami (mówić z dobrą dykcją)
Otia post negotia - Odpoczynek po zajęciach.
Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura - życie bez zajęć naukowych i literackich jest śmiercią i grobem żywego człowieka.
Ouot capitia, tot sententiae - ile głów, tyle opinii.

PPacta clara, boni amici - Gdy układy są jasne, są dobrzy przyjaciele.
Pacta sunt servanda - Należy dotrzymywać układów.
Pallida mors - Blada śmierć.
Panem et circenses - Chleba i igrzysk (hasło wyrażające żądanie oznaczające brak szlachetniejszych celów, oddawanie się zaspokajaniu zwykłych potrzeb)
Par premium labori - Jaka praca, taka płaca.
Par super parem potestatem non habet - Równy nad równym nie ma władzy.
Parcere subiectis et debellare superbos - Oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać.
Parcus assidet insano - Skąpiec bliski szalonemu
Parentes carissimus habere debemus - Rodziców, za najdroższych mieć musimy.
Pares cum paribus facillime congregnatur - Równi z równymi łączą się najlepiej.
Parieti loqueris - Mówisz do ściany.
Parva domus, parva cura - Mały dom, mała troska.
Patriam amamus non quia magna est, sed quia nostra - Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale dlatego, że nasza.
Pauperrimi non semper misserimi - Najubożsi nie zawsze najbardziej nieszczęśliwi.
Pax in Terra - Pokój na Ziemi.
Pax melior est quam iustissimum bellum - Pokój jest lepszy niż większość sprawiedliwych wojen.
Pecunia non olet - Pieniądze nie śmierdzą.
Pecuniae imperare non servire oportet - Pieniądzom należy rozkazywać, a nie służyć.
Pedibus in sententiam ire - Głosować nogami.
Per aspera ad astra - Przez cierpienia do sukcesu (przez ciernie do gwiazd)
Per fas et nefas - Godziwymi i niegodziwymi sposobami (nie przebierając w środkach)
Per pedes - Pieszo.
Per pedes apostolorum - Na wzór apostołów; pieszo.
Per scientam ad salutem aegroti - Uleczyć chorobę poprzez wiedzę.
Pereant qui ante nos nostra dixerunt - Niech przepadną ci, którzy nasze słowa wypowiedzieli przed nami.
Pereat mundus, fiat iustitia - Niech zginie świat, byle było sprawiedliwie.
Perfer et obdura - Znoś i panuj nad sobą.
Periculum in mora - Niebezpieczeństwo w zwłoce (potrzebna szybka pomoc)
Persona non grata - Osoba niechciana
Piscem natare doces - Rybę uczysz pływać.
Plaudite, cives! - Oklaskujcie, obywatele! (Wezwanie aktorów rzymskich do publiczności po odegraniu komedii)
Plenus venter non studet libenter - Pełny brzuch niechętnie studiuje (najedzonemu nie idzie nauka)
Plures crapula quam gladius perdidit - Pijaństwo zabieja więcej ludzi niż miecz (niż od miecza ginie)
Plus dat, qui cito dat - Ten daje więcej, kto szybko daje.
Plus dat, qui in tempore dat - Dwa razy daje, kto prędko daje.
Poetae nascuntur, oratores fiunt - Poetami się rodzą, mówcami zostają.
Populus vult decipi - Lud chce być oszukiwanym.
Post factum - Po fakcie.
Post mortem est nulla voluptas - Po śmierci nie ma już przyjemności.
Potius sero quam numquam - Lepiej późno niż wcale.
Praeclarum est latinae scire - Chwalebnie jest znać łacinę.
Praemonitus, praemunitus – Ostrzeżony, uzbrojony.
Praesente medico nihil nocet – W obecności lekarza nic nie szkodzi.
Praeterita mutare nemo potest - Nikt nie może zmienić przeszłości.
Praevenire melius est quam praeveniri - Lepiej jest uprzedzać, niż być uprzedzonym.
Presente medico nihil nocet - W obecności doktora nic nie może się stać.
Prima facie - Na pierwszy rzut oka.
Prima pars est aequitatis (Seneka) - Równość to pierwsza zasada sprawiedliwości.
Prima via ardua est - Pierwsza droga jest stroma.
Primum non nocere - Przede wszystkim nie szkodzić.
Primum vivere, deinde philosophari - Najpierw móc żyć, potem filozofować.
Primus in orbe deos fecit timor! - Bogów na świecie najpierw stworzył strach.
Primus inter pares - Pierwszy wśród równych sobie
Principis obsta - Niszcz zło w zarodku.
Prior tempore, potior iure - Pierwszeństwo w czasie daje lepsze prawa.
Prius quam exaudias ne iudices - Nie sądź zanim wysłuchasz.
Pro captu lectoris habent sua fata libelli - Los książek zależy od pojętności. czytelników.
Pro domo sua - W obronie mojego domu.
Pro publico bono - Dla dobra ogółu.
Probatio vincit praesumptionem - Owód obala domniemanie.
Probitas laudatur et alget - Uczciwość zbiera pochwały i umiera z zimna.
Propria manu - Własnoręcznie.
Proprium ingenii humani est odisse, quem laeseris - Właściwe jest naturze ludzkiej nienawidzić tego, kogo się obraziło.
Pulvis es et in pulverem reverteris - Prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Pulvis et umbra sumus - Prochem i cieniem jesteśmy.

QQuae finxere, timent - Co sobie uroili, tego się boją.
Quae nocent, docent - To, co szkodzi, uczy.
Quae non sunt prohibita permissa intelleguntur - To, co jawnie nie zakazane, uważa się za dozwolone.
Quae peccamus iuvenes, ea luimus senas - Za grzech młodości płacimy na starość.
Quae potui, feci, faciant meliora potentes - Co mogłem, zrobiłem, niechaj lepiej zrobią ci, którzy mogą.
Quae tua sunt, tibi habe; quae mea sunt, redde mihi - To, co twoje sobie zachowaj; to, co moje, oddaj mi.
Quaelibet vulpus caudem suam laudat - Każdy lis swój ogon chwali.
Quaerite et invenietis - Szukajcie a znajdziecie.
Qualis artifex pereo! - Jakiż artysta ginie we mnie.
Qualis pater, talis filius - Jaki ojciec, taki syn.
Qualis rex, talis grex - Jaki król, taka trzoda (jaki pan, taki kram)
Qualis vir, talis oratio – Jaki mąż, taka mowa.
Quam quisque novit artem, in hac se exerceat! - Niech każdy zajmuje tą sztuką, którą zna.
Quandoque bonus dormitat Homerus - Niekiedy i wielki Homer drzemie (nawet u Homera zdarzają się słabsze miejsca)
Quem di diligunt, adolescens moritur - Wybrańcy bogów umierają młodo.
Qui asinum non potest, stratum caedit - Kto nie może bić osła, bije worek. Petroniusz.
Qui bibit, dormit; qui dormit, non peccat; qui non peccat, sanctus est (ergo: qui bibit – sanctus est) – Kto pije – ten śpi, kto śpi – nie grzeszy, kto nie grzeszy – jest święty, a więc: kto pije, jest święty.
Qui gladio ferit, gladio perit – Kto mieczem wojuje od miecza ginie.
Qui habet commoda, ferre debet onera - Kto ma korzyść, ten powinien ponosić ciężary.
Qui non est adversum vos, pro vobis est - Kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.
Qui non est mecum, contra me est - Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie.
Qui non laborat, non manducet - Kto nie chce pracować, niech nie je.
Qui omnibus diffidit, is numquam amicos sibi comparabit - Kto nikomu nie wierzy, ten nigdy nie zdobędzie przyjaciół.
Qui rogat, non errat - Kto pyta nie błądzi.
Qui scribit, bis legit - Kto pisze, czyta dwa razy.
Qui tacet, consentire videtur - Kto milczy, zdaje się zezwalać.
Qui vult dare parva non debet magna rogare - Ten kto daje niewiele niepowinien oczekiwać wiele.
Quia nominor leo - Bo się nazywam lew.
Quicquid agis, prudenter agas et respice finem – Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wypatruj końca (= miej na uwadze efekt)
Quicquid discis, tibi discis – Czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
Quid opus est verbis? - Na co tu słowa?
Quid rei est? - W czym rzecz?
Quid romae faciam? Mentiri Nescio - Co będę robił w Rzymie? Kłamać nie umiem.
Quid stultius est quam incerta pro certis habere? - Cóż jest głupsze niż uważać rzeczy niepewne za pewne.
Quid vesper ferat, incertum est - Nie wiadomo, co przyniesie wieczór.
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i myśl o wyniku.
Quidquid discis, tibi discis - Cokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.
Quidquid latine dictum sit, altum viditur - Cokolwiek powiedziane po łacinie wydaje się wzniosłe.
Quiescere iuventus nescit - Młodzież nie może trwać w spokoju.
Quis fallere possit amantem? - Któż zdoła oszukać tego, kto kocha?
Quot capita, tot sententiae – Ile głów, tyle zdań.
Quod discis, tibi discis - Czego się uczysz, dla siebie się uczysz.
Quod homines, tot sententiae - Ile ludzi, tyle zdań (co głowa to rozum)
Quod licet Jovi, non licet bovi - Co wolno Jowiszowi, tego nie wolno wołowi.
Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - Lekarstwo dla jednego może być trucizną dla innego
Quod nullum est, nullum producit effectum - Co jest nieważne, nie wywoła żadnych skutków.
Quod scimus, gutta est, ignoramus mare - Co wiemy kroplą jest, czego nie wiemy.
Quod sine die debetur, statim debetur - Co się należy bez oznaczenia terminu, należy się bezzwłocznie.
Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris - Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
Quod verum est, meum est - Co jest prawdziwe, jest też moje.
Quorum pars magna fui - W czym odgrywałem wielką rolę, w czym brałem duży udział.
Quos Deus vult perdere, prius dementat - Kogo Bóg chce zgubić, temu rozum odbiera.
Quot capita, tot sensus - Ile głów, tyle opinii.
Quot homines, tot sententiae - Ilu ludzi, tyle zdań.

R

Rapienda rebus in malis praeceps via est -W nieszczęściu należy obierać drogę ryzykowną.
Raptus puellae - Porwanie dziewicy.
Rara avis - Rzadki ptak.
Rara occasio - Rzadka okazja.
Raram fecit mixturam cum sapientia forma - Piękno rzadko idzie w parze z mądrością.
Rata pars - Odpowiednia część.
Rata portio - Część proporcjonalna.
Ratio (legis) est anima legis - Uzasadnienie (ustawy) jest duszą ustawy.
Ratio discessit - Zdrowy rozsądek odszedł.
Ratio dubitandi - Podstawa do wyrażenia wątpliwości.
Ratio scripta - Sens pisanego słowa.
Ratio sufficiens - Racja wystarczająca.
Rationale animal es - Jesteś istotą rozumną.
Rationale animal est homo - Człowiek jest istotą rozumną.
Re bena gesta - Dobrze wykonawszy pracę.
Realiter - W rzeczywistości.
Rebus in adversis melius sperare memento - W trudnych warunkach miej nadzieję na lepsze.
Rebus in angustis facile (e)st contemnere vitam - Będąc w nieszczęściu, nietrudno pogardzać życiem.
Rebus in arduis - W trudnych okolicznościach.
Rebus sic stantibus - Kiedy sprawy tak się przedstawiają; w takim stanie rzeczy.
Recenter paratum - Świeżo przygotowane.
Redde, quod debes - Oddaj coś winien.
Rediit ad plures – Dołączył do licznych, do większości (tj. umarł)
Releta refero - Powtarzam, co słyszałem.
Rem tene, verba sequentur - Opanuj treść, a słowa się znajdą.
Repetitio est mater studiurum - Powtarzanie jest matką wiedzy.
Res gestae - Dokonane czyny (czyny bohaterskie)
Res publica mihi carior est quam vita mea - Republika jest mi droższa od mojego życia.
Res sacra miser - Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą.
Res severa est verum gaudium - Prawdziwa radość jest rzeczą poważną.
Respice finem - Patrz końca.
Rex regnat, sed non gubernat - Król panuje, ale nie rządzi.
Ridentem dicere verum - Z uśmiechem mówić prawdę.
Rixari de asini umbra - Spierać się o cień osła - Spierać się o rzecz błachą, głupstwa
Roma locuta, causa finita - Rzym przemówił, sprawa skończona.
Romanus sedendo vincit – Rzymianin siedząc zwycięża.

SSacculus plenus aranearum - Sakiewka pełna jest pająków.
Sacer nepotibus cruor - Srew przeklęta dla potomnych.
Sacra celerius absolvenda - Obrzędy trzeba szybciej kończyć.
Sacra populi lingua est - Język ludu jest świętością.
Saeculi vitia, non hominis - Ułomność epoki, a nie ludzi.
Saeculi, non hominis virtus - Dostojność wieku, a nie człowieka.
Saepe enim causa moriendi est timide mori - Często przyczyną śmierci jest lęk przed śmiercią.
Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia - Często pod brudnym płaszczem jest (skrywa się) mądrość.
Saepe morborum gravium exitus inceri sunt - Skutki poważnej choroby są często nie do przewidzenia (nieznane)
Saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae - Szęsto oszukują mężczyźni, rzadko delikatne dziewczęta.
Salus aegroti suprema lex esto – zdrowie chorego najwyższym prawem.
Salus populi suprema lex - Dobro ludu najwyższym prawem.
Salus rei publicae suprema lex - Dobro republiki najwyższym prawem.
Sapere aude - Odważ się być mądrym.
Sapienta ars vivendi putanda est – Mądrość należy uważać za sztukę życia.
Sapienti sat - Mądremu wystarczy.
Satis verborum - Wystarczy słów.
Scio me nihil scire - Wiem, że nic nie wiem.
Se contentus est sapiens - Mędrzec zadowala się sobą.
Sed fugit interea , fugit irreparabile tempus - Lecz tymczasem ucieka, ucieka niepowetowany czas.
Semel emissum volat irrevocabile verbum - Słowo raz wypowiedziane nie powraca.
Semper avarus eget- Skąpy zawsze odczuwa niedostatek.
Semper fidelis - Zawsze wierny.
Seniores priores - Starsi mają pierwszeństwo.
Si ad naturam vives, numquam eris pauper - Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą, nigdy nie będziesz ubogi.
Si decem habeas linguas, mutum esse addecet - Nawet gdybyś miał dziesięć języków, powinnieneś je trzymać za zębami.
Si Deus pro nobis, quis contra nos? - Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Si dis placet - Jeśli bogom się podoba.
Si duo faciunt idem, non est idem - Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.
Si parva licet componere magnis - Jeśli się godzi porównywać rzeczy małe z wielkimi.
Si tacuisses, philosophus mansisses - Gdybyś milczał, byłbyś nadal filozofem.
Si tu vales, bene est, ego valeo - Jeżeli ty jesteś zdrowy, to dobrze, i ja jestem zdrów.
Si vis amari, ama - Jeśli chcesz być kochanym, kochaj.
Si vis pacem, para bellum - Jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny.
Si vis pacem, para iustitiam – Chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość.
Sic itur ad astra - Tak się idzie do gwiazd (tak się dąży do sławy)
Sic transit gloria mundi – Tak przemija chwała tego świata.
Sicut mater, ita et filia eius - Jaka matka, taka córka. Ezechiel.
Signum temporis - Znak czasu.
Silva rerum - Las rzeczy.
Similia similibus curantur - Podobne leczy się podobnym (homeopetia).
Similis simili gaudet - Podobny cieszy się podobnym.
Sine amicitia vita est nulla - Bez przyjaźni życie jest niczym.
Sine ira est studio - Bez gniewu i rzyczliwości (obiektywnie) - Tacyt, Roczniki
Sine ira et studio - Bez gniewu i zawziętości. Tacyt.
Sine labore non erit panis in ore - Bez pracy nie będzie co włożyć do ust.
Siste, viator! - Zatrzymaj się wędrowcze!
Sit vernia verbo - Niech mi wolno będzie powiedzieć za pozwoleniem.
Sol lucet omnibus - Słońce świeci dla każdego 100.
Sola ratio perfecta beatum facit - Tylko doskonały rozum czyni człowieka szczęśliwym. Seneka.
Spiritus flat ubi vult - Duch tchnie, kędy chce.
Stricte - Dokładnie.
Stultum facit fortuna, quem perdere vult - Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni. Publiliusz Syrus.
Suae quisque fortunae faber est - Każdy jest kowalem własnego losu.
Sub conditione - Pod warunkiem
Sub Iove (frigido) - Pod Jowiszem (zimnym) - pod gołym niebem.
Sub specie aeternitatis - Z punktu widzenia wieczności.
Summum ius, summa iniura - Najwyższe prawo to najwyższa niesprawiedliwość; zbyt surowa kara jest krzywdą.
Sunt certi denique fines - Są wreszcie określone granice (we wszystkim jest miara; są określone granice, których nie należy przekraczać)
Sunt lacrimae rerum - Są łzy rzeczy (nawet rzeczy płaczą)
Superflua non nocent - Nadmiar nie szkodzi.
Supra nos fortuna negotia curat - Ponad nami los sprawy załatwia.
Sursum corda - Nie traćcie ducha, odwagi.
Sus Minervam docet - Uczy głupi mądrego.
Sustine et abstine - Cierp i panuj nad sobą. Epiktet.
Sustine et abstine - Znoś i powstrzymuj się.
Suum cuiquae [placet] - Każdemu [podoba się] swoje.
Suum cuique (Katon) - Każdemu, co mu się należy.

T

Tabula in naufragio - Ostatnia deska ratunku.
Tabula rasa et plana et polita - Czysta tablica, płaska i gładka.
Tace, sed memento - Milcz, ale pamiętaj.
Taceamus igitur - Milczmy więc.
Tacet, sed loquitur - Milczy, ale mówi.
Tacito consensu - Za milczącą zgodą.
Taedium vitae - Wstręt do życia.
Tale quale (est) - Takie, jakie jest.
Tam deest avaro quod habet, quam quod non habet - Chciwemu tak samo mało jest tego, co ma, jak i tego, czego nie ma.
Tam mulam est habere nummos, non habere quam malum est - Równie źle jest, kiedy się ma pieniądze, jak i kiedy się ich nie ma.
Tandem bono causa triumphat - Wreszcie słuszna sprawa zwyciężyła.
Tanta animorum imbecillitas est, ubi ratio discessit - Tak wielka jest słabość umysłu, gdy ktoś utraci zdrowy rozsądek.
Tanta vis probitatis est, ut eam (...) in hoste etiam diligamus - Taka jest siła uczciwości, że szanujemy ją nawet u przeciwnika.
Tanti est, quantum habet - Tyle wart, ile ma.
Tantum doluerunt, quantum doloribus se inseruerunt - Ludzie tyle doznają boleści, ile się im poddają.
Tantum possumus, quantum scimus - Tyle możemy, ile umiemy.
Tarde mutantur et nos mutamur in illis - Kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi.
Tarde venientibus ossa - Spóźnionym dostają się kości.
Te Deum laudamus - Ciebie, Boga, wychwalamy.
Tempora mutantur et nos mutantur in illis - Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi.
Tempora si fuerint nubila, solus eris - Jeśli czasy będą chmurne, będziesz sam.
Tempus fugit - Czas ucieka.
Tertius gaudens - Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta.
Testis unus, testis nullus - Jeden świadek, żaden świadek.
Tibi et igni - Dla ciebie i dla ognia (przeczytaj i natychmiast spal)
Tibi persuade esse te mihi carissimum - Przekonaj siebie, że ty jesteś mi najdroższy.
Timeo Danaos et dona ferentes - Obawiam się Danaów nawet jeśli przynoszą dary.
Tota vita discendum est mori - Przez całe życie trzeba się uczyć umierać.
Trahimur omnes studio laudis - Wszyscy pragniemy sławy.
Trahit sua quemque voluptas - Każdego ciągnie jego namiętność (każdy ulega swoim namiętnościom, skłonnościom)
Tres faciunt collegium - Trzech tworzy kolegium.
Tu quoque, Brute? - Ty także, Brutusie?
Tu quoque, mi fili? - Ty także, mój synu?
Tua res agitur - Ciebie rzecz dotyczy; chodzi o ciebie.
Tua res agitur, paries cum proximus ardet - O ciebie chodzi, gdy płonie dom sąsiada. Tuta timens - Bojąc się rzeczy bezpiecznych.

U

Uberrima fide - W najbardziej uczciwy sposób.
Ubi amici, ibi opes - Gdzie przyjaciele, tam bogactwa.
Ubi bene, ibi patria - Gdzie dobrze, tam ojczyzna.
Ubi concordia, ibi victoria - Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.
Ubi deest peplum, non est perfectum gaudium - Gdzie brak kobiety, tam nie ma pełnej radości.
Ubi emolumentum, ibi onus - Gdzie prawa (przywileje), tam i obowiązki.
Ubi fumus, ibi ignis - Gdzie dym, tam i ogień.
Ubi ius, ibi onus - Gdzie prawo, tam obowiązek.
Ubi ius, ibi societas - Gdzie prawo, tam i społeczeństwo.
Ubi leones - O krańcach świata.
Ubi lex, ibi poena - Gdzie prawo, tam i kara.
Ubi mel, ibi apes - Gdzie miód, tam pszczoły.
Ubi nihil est, Caesar iure suo excidit - Gdzie nie ma niczego, tam cesarz traci swe prawa.
Ubi onus, ibi sonus - Gdzie ciężar, tam jęk.
Ubi periculum, ibi lex - Gdzie niebazpieczeństwo, tam prawo.
Ubi rerum testimonia adsunt, quid opus est verbis? - Tam, gdzie sprawa sama za siebie mówi, po co słowa.
Ubi societas, ibi ius - Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
Ubi timor, ibi pudor - Gdzie strach, tam i wsyd.
Ubi tu Caius, ibi ego Caia - Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.
Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt - Kiedy chcesz, nie chcą; kiedy nie chcesz, chcą.
Ubi vita, ibi poesis - Gdzie życie, tam i poezja.
Ubicumque dulce est, ibi et acidum invenies - Wszędzie, gdzie jest słodkie, jest i kwaśne.
Ultra posse nemo obligatur - Nikt nie jest zobowiązany zrobić więcej niż może.
Unitnam falsus vates sim - Obym był fałszywym prorokiem.
Unum castigabis, centum emendabis - Jednego zganisz, stu poprawisz.
Unus pro multis - Jeden za wszystkich.
Usus est tyrannus - Zwyczaj jest tyranem.
Usus magister est optimus - Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Ut ameris, amabilis esto - Jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.
Ut fata trahunt - Jak kierują losy, na los szczęścia.
Ut pictura poesis - Poemat jest jak obraz.
Ut salutus, ita salutaris - Jak pozdrowisz, tak zostaniesz pozdrowiony
Ut sementem feceris, ita metes - Jak posiejesz, tak zbierzesz.
Utile dulci miscere - Łączyć przyjemne z pożytecznym.

VVade mecum - Idź za mną.
Vade retro! - Cofnij się!
Vae misero mihi! - Biada mi nieszczęsnemu!
Vae victis! - Biada zwyciężonym!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marność nad marnościami i wszystko marność.
Variatio delectat - Odmiana sprawia przyjemność.
Varium et mutabile semper femina - Chwiejną i zmienną jest zawsze kobieta.
Veni, vidi, Deus vicit - Przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył.
Veni, vidi, vici - Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
Venter caret auribus (Seneka) - Brzuch nie ma uszu.
Ventis verba das - Puszczasz słowa na wiatr.
Ventum seminabunt et turbinem metent - Wiatr siać będą, a zbierać burzę.
Verae amicitiae sempiternae sunt - Prawdziwe przyjaźnie są wieczne.
Verba docent, exema parabitis - Słowa pouczają, przykłady pociągają.
Verba et voces - Słowa i głosy (i nic więcej); puste słowa.
Verba foliis leviora caducis - Słowa są lżejsze od opadłych liści.
Verba magistri - Słowa mistrza.
Verba veritatis - Słowa prawdy (bez ogródek)
Verba volant, scripta manent - Słowa ulatują, pismo pozostaje.
Verbum nobile debet esse stabile - Słowo szlacheckie powinno być pewnym.
Vercundia omnium virtutum custos est - Skromność jest strażnikiem wszystkich cnót. Veritas in omnem partem sui eadem est - Prawda jest z każdej swej strony taka sama.
Veritas odium parit, obsequium amicos - Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość.
Verum amicum pecunia non parabitis - Prawdziwego przyjaciela za pieniądze nie kupisz.
Verum gaudium res severa est - Prawdziwa radość jest rzeczą poważną.
Via doloris - Droga udręki.
Vice versa - Na odwrót.
Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat - Niechaj baczą konsulowie, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.
Video lupum - Widzę wilka (o wilku mowa, a wilk tuż)
Video meliora proboque, deteriora sequor - Widzę i pochwalam to, co lepsze, ale idę za tym, co gorsze.
Videre nostra mala non possumus - Nie możemy dostrzec własnego zła.
Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam - Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
Vim vi repellere licet - Siłę wolno odeprzeć siłą
Vince in bono malum - Zło dobrem zwyciężaj.
Vincit malos pertninax bonitas - Zwycięża złych nieustanna dobroć.
Vindica te tibi - Uratuj siebie dla siebie.
Vino pellite curas - Winem odpędźcie troski.
Vinum incendit iras - Wino rozpala gniew.
Virtus ad beate vivendum sufficit - Cnota wystarcza do szczęścia.
Virtus est perfecta ratio - Cnota jest doskonałym rozumem.
Virtus sola homines beatos reddit - Tylko cnota czyni ludzi szczęśliwymi.
Vis maior - siła wyższa.
Vis vim vi pellit - Siła siłę siłą wypędzi.
Vita brevis, ars longa - Życie krótkie, sztuka długotrwała.
Vita mancipio nulli datur, omnibus usu - Życia nikt nie otrzymuje na własność, lecz wszyscy do użytku.
Vita sine libertate nihil est - Życie bez wolności jest niczym.
Vita sine litteris mors est - Życie bez wiedzy jest śmiercią.
Vivat, crescat, floreat! - Niech żyje, niech wzrasta, niech kwitnie!
Vive memor, quam sis aevi brevis - Żyj pamiętając, jak krótkie jest twe życie.
Vive valeque - Żyj i bądź zdrów.
Vivere est cogitare - Żyć znaczy myśleć.
Vivere militare est - Życie jest walką.
Vivere nolit, qui mori non vult - Kto nie chce umierać, ten nie chce też żyć.
Vivitur parvo bene - Małym żyje się dobrze. Volenti nihil difficile - Dla chcącego nic trudnego.
Volenti non fit iniura - Chcącemu nie dzieje się krzywda.
Vos estis sal terrae; vos estis lux mundi - Wy jesteście solą ziemi; wy jesteście światłością świata.
Vox clamantis in deserto - Głos wołającego na pustyni.
Vox populi (vox Dei) - Głos ludu (jest głosem Boga)
Vulnerant omnes, ultima necat - Wszystkie ranią, ostatnia zabija.
Vultus animi index - Twarz odbiciem duszy.

Na razie tyle. Jeśli coś jeszcze znajdę, to uaktualnie spis. Jeżeli ktoś by znałał jeszcze jakieś sentencje po Łacine, których tu nie zamieściłam, to wyślijcie mi na e-mail, to uzupełnie spis.
selen10@wp.pl
1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna