Zbyszko g ó rcza k, Miasteczka wielkopolskie w późnym średniowieczuPobieranie 58.34 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar58.34 Kb.
SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY


Zbyszko G ó r c z a k, Miasteczka wielkopolskie w późnym średniowieczu

Zofia W o j c i e c h o w s k a, Staropolskie akta miejskie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Tadeusz W. L a n g e, Dokumenty komandorii poznańskiej w Archiwum Wielkiego Przeoratu

Zakonu Św. Jana Jerozolimskiego w Pradze

Zdzisław W ł o d a r c z y k, Indygenat południowo-pruski Józefa Zerboniego Di Sposetti

Jarosław W i ś n i e w s k i, Zbiory archiwalne polskich bibliotek fundacyjnych

w XIX w.

Agnieszka B a s z k o, Działalność Bibianny Moraczewskiej w ruchu konspiracyjno-

narodowym na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Bogumił W o j c i e s z a k, Sejmy prowincjonalne Wielkiego Księstwa Poznańskiego

Piotr K l i m e c k i, Międzynarodowe kontakty poznańskich władz miejskich

w okresie międzywojennym

Krzysztof S t r y j k o w s k i, Szkolenie paramilitarne i stosunki z wojskiem w działalności

„Sokoła” w Wielkopolsce

Beata K a r w a l s k a, Starostwo Grodzkie miasta Poznania w latach 1929-1939.

Dzieje urzędu i zawartość źródłowa akt

Małgorzata K a c z m a r e k, Beata K a r w a l s k a, Pięćdziesiąt lat Pracowni

Reprograficznej w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Kinga P e r z y ń s k a, Media elektroniczne – wybrane zagadnienia ich przechowy-

wania w odniesieniu do zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

STUDIA I MATERIAŁY


Łukasz S k r z y p c z a k, Przyczyny przewrotu majowego 1926 r. w świetle wybranych wspomnień

Izabela M r u g a s i e w i c z, Akta organizacji społecznych w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

Leszek W i l c z y ń s k i, Spuścizny w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Józef M a l i n o w s k i, Spuścizna księdza dr Stanisława Bełcha w zbiorach Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Tadeusz G r a b s k i, Franz Schwartz – organizator i pierwszy dyrektor Muzeum

Prowincjonalnego w Poznaniu w latach 1894-1901

Krzysztof K o l e d a, Archiwa zakładowe instytucji wymiaru sprawiedliwości na

terenie działania Archiwum Państwowego w Poznaniu

Hanna S t a s z e w s k a - K a t o l i k, Materiały źródłowe do dziejów powstania

wielkopolskiego w archiwach państwowych

Jacek P r ę t k i, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako przykład realizacji programu

tworzenia elektronicznego archiwum

Andrzej C h o n i a w k o, Z problematyki archiwalnych kwerend komputerowychNOWOŚCI WYDAWNICZE


O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Wyd. Naukowe Semper,

Warszawa 2001 (Przemysław Matusik)

„Archival Science”, International Journal on Recorded Information, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht /Boston/ Londyn, Volume 1, No 4, 2001; Vol. 2, Nos 1-2, 2002; Vol. 2, Nos 3-4, 2002 (Irena Mamczak-Gadkowska)Archives in the Information Society, Papers of the International Conference – Popowo 2002, edited by W. Stępniak, Warszawa 2002 (Jolanta Niezborała)

Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r. red. D. Nałęcz, t. 1, Toruń 2002 (Hanna Staszewska-Katolik)

B. Wojcieszak, Andrzej Niegolewski (1787-1857). Biografia polityczna, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003 (Iwona Hofman)

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium, Świat Książki, Warszawa 2003 (Wojciech Mielewczyk)

Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Schola ad Sanctam Mariam Magdalenam Posnaniae) 1302-2002, red. G. Łukomski, Poznań 2002 (Dariusz Matelski)

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wyd. 2, oprac. D. Kamolowa, T. Sieniatecka, Biblioteka Narodowa 2003. Zbiory rękopisów w Polsce, t. 1., indeks, wol. 2. (Izabela Mrugasiewicz)

K. Stryjkowski, Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950, Instytut Historii UAM, Poznań 2004 (Andrzej Choniawko)SYMPOZJA, ZJAZDY, KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA NAUKOWE

Sesja naukowa „Władysław Czarnecki – architekt Poznania ( w XX-lecie śmierci)” Poznań 30 maja 2003 r. (Izabela Mrugasiewicz)

Wystawa „Poznań w dokumentach – w 750 rocznicę lokacji miasta” – czerwiec 2003 r. (Zofia Wojciechowska)

Sympozjum „Zabezpieczanie, digitalizacja i udostępnianie materiałów fotograficznych w zbiorach archiwów, bibliotek i muzeów” – Kraków 14 października 2003 r. (Przemysław Wojciechowski)

Konferencja „Polsko-niemieckie dziedzictwo archiwalne źródłem do badań historycznych nad regionem lubuskim”, Zielona Góra – 14 października 2003 r. (Krzysztof Stryjkowski)

Sesja naukowa „Musicae sacrae securi estate” Świętej muzyce i świętemu śpiewowi w świętym służcie oddaniu – w 60. Rocznicę śmierci Księdza dr Wacława Gieburowskiego” – Poznań 27 października 2003 r. (Leszek Wilczyński)

Sympozjum „Ostrów Tumski – kolebka Poznania” – Poznań 4 listopada 2003 r. (Leszek Wilczyński)

I Walny Zjazd Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych – Warszawa 17 czerwca 2004 r. (Leszek Wilczyński)IN MEMORIAM

Antoni Czubiński (1928-2003) (Tadeusz Kotłowski)

Alicja Sznajder (1941-2003) (Jolanta Niezborała)

Janusz Pajewski (1907-2003) (Danuta Płygawko)

Kinga Perzyńska (1949-2004) (Irena Mamczak-Gadkowska)

CONTENTSARTICLES


Zbyszko G ó r c z a k , The Great Poland little towns at late Middle Ages

Zofia W o j c i e c h o w s k a, The Old Polish files at State Archive in Poznań

Tadeusz W. L a n g e, The Poznań commandery records at Great Priorship of Convent St. John Jerusalem Archive in Prague

Zdzisław W ł o d a r c z y k, South – Prussian right of citizenship of Józef Zerboni Di Sposetti

Jarosław W i ś n i e w s k i, The archival files at polish foundation libraries in XIX century

Agnieszka B a s z k o, The Bibianna Moraczewska's activity in conspiracy and national movement at the Grand Duchy of Poznań area

Bogumił W o j c i e s z a k, Provincial Seyms of Great Duchy of Poznań area


Piotr K l i m e c k i, The international relations of Poznań municipal authorities 1919-1939

Krzysztof S t r y j k o w s k i, The paramilitary schooling and contacts with army in “Sokół” activity at Great Poland area

Beata K a r w a l s k a, Starostwo Grodzkie of Poznań city 1929-1939. The history of office and source content of records

Małgorzata K a c z m a r e k, Beata Ka r w a l s k a, Fifty years of Reprography Laboratory at State Archive in Poznań

Kinga P e r z y ń s k a, Electronic media – the selection issues and their holding at library and archival collections

STUDIES AND MATERIALS


Łukasz S k r z y p c z a k, The grounds of the May coup d’état in 1926 in selection memories

Izabela M r u g a s i e w i c z, The social organisations and institutions records in manuscript files of Raczyński Library in Poznań

Leszek W i l c z y ń s k i, The posthumous outputs at Archdiocesan Archive in Poznań collection

Józef M a l i n o w s k i, The priest doctor Stanisław Bełch posthumous works at Archive of the Polish Academy of Sciences in Poznań collection

Tadeusz G r a b s k i, Franz Schwartz – the first chief of Provincial Museum and Domestic Library in Poznań 1894-1901

Krzysztof K o l e d a, The records currents at administration of justice institutions on State Archive in Poznań activity area

Hanna S t a s z e w s k a - K a t o l i k, The sources materials for Great Poland insurrection in state archives collections

Jacek P r ę t k i, The Great Poland Digital Library as an example programme of realisation the digital archive

Andrzej C h o n i a w k o, Some problems of archival computer researches
NEW PUBLICATIONS


O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Wyd. Naukowe Semper,

Warszawa 2001 (Przemysław Matusik)

„Archival Science”, International Journal on Recorded Information, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht /Boston/ Londyn, Volume 1, No 4, 2001; Vol. 2, Nos 1-2, 2002; Vol. 2, Nos 3-4, 2002 (Irena Mamczak-Gadkowska)Archives in the Information Society, Papers of the International Conference – Popowo 2002, edited by W. Stępniak, Warszawa 2002 (Jolanta Niezborała)

Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r. red. D. Nałęcz, t. 1, Toruń 2002 (Hanna Staszewska-Katolik)

B. Wojcieszak, Andrzej Niegolewski (1787-1857). Biografia polityczna, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003 (Iwona Hofman)

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium, Świat Książki, Warszawa 2003 (Wojciech Mielewczyk)

Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Schola od Sanctam Mariam Magdalenam Posnaniae) 1302-2002, red. G. Łukomski, Poznań 2002 (Dariusz Matelski)

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wyd. 2, oprac. D. Kamolowa, T. Sieniatecka, Biblioteka Narodowa 2003. Zbiory rękopisów w Polsce, t. 1., indeks, wol. 2. (Izabela Mrugasiewicz)

K. Stryjkowski, Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950, Instytut Historii UAM, Poznań 2004 (Andrzej Choniawko)
SYMPOSIA, MEETINGS, CONFERENCES AND REPORTS


Scientific conference: “Władyław Czarnecki – an architect of Poznań ( twenty years from death)” – June 2003 (Izabela Mrugasiewicz)

The exhibition “Poznań in records – 750 anniversary foundation of town” – June 2003 (Zofia Wojciechowska)

Symposium “Protection, digitalisation and accessible photographic materials in archives, libraries and museums collections” – Kraków 14 October 2003 (Przemysław Wojciechowski)

Conference “Polish – German archival heritage like a source for historical researches on Lubuski region” – Zielona Góra 14 October 2003 (Krzysztof Stryjkowski)

Scientific conference Musicae sacrae securi estate” – sixty years of death priest doctor Wacław Gieburowski – Poznań 27 October 2003 (Leszek Wilczyński)

Symposium “Ostrów Tumski – the Poznań cradle” – Poznań, 4 November 2003 (Leszek Wilczyński)

The First General Meeting of Church Archivists Association – Warsaw 17 June 2004 (Leszek Wilczyński)
IN MEMORIAM

Antoni Czubiński (1928-2003) (Tadeusz Kotłowski)

Alicja Sznajder (1941-2003) (Jolanta Niezborała)

Janusz Pajewski (1907-2003) (Danuta Płygawko)

Kinga Perzyńska (1949-2004) (Irena Mamczak-Gadkowska)

TABLE DES MATIÈRES
ARTICLES
Zbyszko G ó r c z a k, Villages de la Grande-Pologne au Moyen Âge tardif

Zofia W o j c i e c h o w s k a, Anciens actes municipaux polonais dans les Archives d'Etat à Poznan

Tadeusz W. L a n g e, Documents de la commanderie de Poznan dans les Archives du Grand Prieuré de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem à Prague

Zdzisław W ł o d a r c z y k, Indigénat prussien du sud de Józef Zerboni Di Sposetti

Jarosław W i ś n i e w s k i, Collections d’archives des bibliothèques de fondation polonaises au XIXe siècle

Agnieszka B a s z k o, Activité de Bibianna Moraczewska dans le mouvement secret national sur le territoire du Grand-Duché de Poznan

Bogumił W o j c i e s z a k, Diètes provinciales du Grand-Duché de Poznan

Piotr K l i m e c k i, Contacts internationaux de la municipalité de Poznan pendant la période de l’entre-deux-guerres

Krzysztof S t r y j k o w s k i, Formation paramilitaire et ses relation avec l’armée dans l’activité de „Sokół” en Grande-Pologne

Beata K a r w a l s k a, Starostie municipale de la ville de Poznan dans les années 1929-1939. Histoire de l’office et le contenu des archives

Małgorzata K a c z m a r e k, Beata K a r w a l s k a, Cinquante ans de l’Atelier de Reprographie dans les Archives d'Etat à Poznan

Kinga P e r z y ń s k a, Médias électroniques – méthodes de stockage dans les archives et les bibliothèques
ÉTUDES ET DOCUMENTS


Łukasz S k r z y p c z a k, Origines du bouleversement de mai en 1926 à la lumière des souvenirs choisis

Izabela M r u g a s i e w i c z, Actes des organisations sociales et des institutions dans le département des manuscrits de la Bibliothèque de Raczynski à Poznan

Tadeusz G r a b s k i, Franz Schwartz – organisateur et premier directeur du Musée provincial à Poznan dans les années 1894-1901

Leszek W i l c z y ń s k i, Héritages dans les Archives de l’Archevêché à Poznan

Józef M a l i n o w s k i, Héritage de l’abbé dr Stanislaw Belch dans les Archives de l’Académie polonaise des Sciences à Poznan

Krzysztof K o l e d a, Archives d’établissement des institutions de l’administration de la justice sur le territoire de l’activité des Archives d'Etat à Poznan

Hanna S t a s z e w s k a – K a t o l i k, Documents de source sur l’histoire de l’insurrection de la Grande-Pologne dans les archives d'Etat

Jacek P r ę t k i, Bibliothèque numérique de Grande-Pologne comme exemple de la réalisation du programme de la création des archives électroniques

Andrzej C h o n i a w k o, Problématique de recherches dans les archives informatisésREVUE DES PERIODIQUES


O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2001 (Przemysław Matusik)

„Archival Science”, International Journal on Recorded Information, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht /Boston/ Londyn, Volume 1, No 4, 2001; Vol. 2, Nos 1-2, 2002; Vol. 2, Nos 3-4, 2002 (Irena Mamczak-Gadkowska)

Archives in the Information Society, Papers of the International Conference – Popowo 2002, edited by W. Stępniak, Warszawa 2002 (Jolanta Niezborała)

Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r. red. D. Nałęcz, t. 1, Toruń 2002 (Hanna Staszewska-Katolik)

B. Wojcieszak, Andrzej Niegolewski (1787-1857). Biografia polityczna, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003 (Iwona Hofman)

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium, Świat Książki, Warszawa 2003 (Wojciech Mielewczyk)

Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Schola ad Sanctam Mariam Magdalenam Posnaniae) 1302-2002, red. G. Łukomski, Poznań 2002 (Dariusz Matelski)

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wyd. 2, oprac. D. Kamolowa, T. Sieniatecka, Biblioteka Narodowa 2003. Zbiory rękopisów w Polsce, t. 1., indeks, wol. 2. (Izabela Mrugasiewicz)

K. Stryjkowski, Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950, Instytut Historii UAM, Poznań 2004 (Andrzej Choniawko)SYMPOSIUM, CONFÉRENCES, SESSIONS SCIENTIFIQUES

Session scientifique «Władysław Czarnecki – architecte de Poznan (après XX ans de sa mort)» Poznan le 30 mai 2003 (Izabela Mrugasiewicz)

Exposition «Poznan dans les documents – à l’occasion de l’anniversaire de 750 ans de la fondation de la ville» - juin 2003 (Zofia Wojciechowska)

Symposium «Mise en garde, digitalisation et diffusion des photographies des archives, bibliothèques et musées`- Cracovie le 14 octobre 2003 (Przemysław Wojciechowski)

Conférence «Héritage d’archives polonais et allemand, source des recherches historiques sur la région de Zielona Gora», Zielona Góra – le 14 octobre 2003 (Krzysztof Stryjkowski)

Session scientifique «Musicae sacrae securi estate» Servez la sainte musique et le chant saint – après 60 ans de la mort de l’abbé dr Wacław Gieburowski – Poznan le 27 octobre 2003 (Leszek Wilczyński)

Symposium «Ostrow Tumski – berceau de Poznan» - Poznan le 4 novembre 2003 (Leszek Wilczyński)

Ier Congés de l’Association des Archivistes ecclésiastiques – Varsovie le 17 juin 2004 (Leszek Wilczyński)
IN MEMORIAM

Antoni Czubiński (1928-2003) (Tadeusz Kotłowski)

Alicja Sznajder (1941-2003) (Jolanta Niezborała)

Janusz Pajewski (1907-2003) (Danuta Płygawko)

Kinga Perzyńska (1949-2004) (Irena Mamczak-Gadkowska)

INHALTVERZEICHNIS
ABHANDLUNGEN

Zbyszko G ó r c z a k, Die großpolnischen Städtchen im Spätmittelalter

Zofia W o j c i e c h o w s k a, Die altpolnischen Stadtakten im Posener Staatsarchiv

Tadeusz W. L a n g e, Die Dokumente der Posener Komturei im Archiv des Grossen Priorats St. Jan Jerozolimski – Ordens

Zdzisław W ł o d a r c z y k, Des südpreußische Indigenat von Józef Zebroni Di Sposetti

Jarosław W i ś n i e w s k i, Die Archivsammlungen der polnischen Stiftungsbibliotheken im 19 Jh

Agnieszka B a s z k o, Die Tätigkeit von Bibianna Moraczewska in der konspirativen Nationalbewegung im Grossfurstertum Posen

Bogumił W o j c i e s z a k, Provinzionallandtage im Grossherzogtum Posen

Piotr K l i m e c k i, Die internationalen Kontakte der Stadtbehörden in Posen während der Zwischenkriegszeit

Krzysztof S t r y j k o w s k i, Die paramilitärische Schulung und die Beziehungen zum Militär bei der Tätigkeit von „Sokół“ in Großpolen

Beata K a r w a l s k a, Das Posener Stadtlandratsamt 1929-1939. Die Geschichte des Amtes und der Quelleninhalt der Akten

Małgorzata K a c z m a r e k, Beata K a r w a l s k a, Fünfzigstens Jubiläum des Reprographischen Arbeitsräumes im Posener Staatsarchiv

Kinga P e r z y ń s k a, Die elektronischen Medien – ausgewählte Probleme derer Aufbewahrung in Bezug auf Bibliotheksammlungen und Archivmaterialien


STUDIENZEICHNUNGEN UND MATERIALIEN

Łukasz S k r z y p c z a k, Die Ursachen der Maiumwalzung 1926 – Erinneranger

Izabela M r u g a s i e w i c z, Die Akten der sozialen Organisationen und Institutionen in den Manuskriptsammlungen der Bibliothek Raczyńskich in Poznań

Leszek W i l c z y ń s k i, Die Nachlasse in den Sammlungen des Archivs der Erzdiäzese in Posen

Józef M a l i n o w s k i, Der Nachlass vom Geistlichen Dr Stanisław Bełch im Archiv der Polnischen Wissenschaftsakademie in Posen

Tadeusz G r a b s k i, Franz Schwartz – der erste Leiter des Provinzmuseums und der Staatsbibliothek in Posen

Krzysztof K o l e d a, Die Archivmaterialien der Justiz im Wirkungsbereich des Staatsarchiv in Posen

Hanna S t a s z e w s k a – K a t o l i k, Die Quellenmaterialien bis zum Großpolnischen Aufstand im Bestand der Staatsarchive

Jacek P r ę t k i, Die großpolnische Digitalbibliothek als Beispiel für Realisierung des Programms: „Gründung des elektronischen Archivs“

Andrzej C h o n i a w k o, Die Problematik der Archivcomputerfragen
NEUERSCHEINUNGEN

O. Kiec, Protestantyzm w Poznańskiem 1815-1918, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2001 (Przemysław Matusik)

„Archival Science”, International Journal on Recorded Information, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht /Boston/ Londyn, Volume 1, No 4, 2001; Vol. 2, Nos 1-2, 2002; Vol. 2, Nos 3-4, 2002 (Irena Mamczak-Gadkowska)

Archives in the Information Society, Papers of the International Conference – Popowo 2002, edited by W. Stępniak, Warszawa 2002 (Jolanta Niezborała)

Archiwa i archiwiści w dobie społeczeństwa informacyjnego. Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich. Szczecin 12-13 września 2002 r. red. D. Nałęcz, t. 1, Toruń 2002 (Hanna Staszewska-Katolik)

B. Wojcieszak, Andrzej Niegolewski (1787-1857). Biografia polityczna, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2003 (Iwona Hofman)

A. Znamierowski, Insygnia, symbole i herby polskie. Kompendium, Świat Książki, Warszawa 2003 (Wojciech Mielewczyk)

Szkoła św. Marii Magdaleny w Poznaniu (Schola ad Sanctam Mariam Magdalenam Posnaniae) 1302-2002, red. G. Łukomski, Poznań 2002 (Dariusz Matelski)

Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, wyd. 2, oprac. D. Kamolowa, T. Sieniatecka, Biblioteka Narodowa 2003. Zbiory rękopisów w Polsce, t. 1., indeks, wol. 2. (Izabela Mrugasiewicz)

K. Stryjkowski, Położenie osób wpisanych w Wielkopolsce na niemiecką listę narodowościową w latach 1945-1950, Instytut Historii UAM, Poznań 2004 (Andrzej Choniawko)KONFERENZEN UND WISSENSCHAFTLICHE TAGUNGEN

Wissenschaftstagung „Władysław Czarnecki – Architekt Posens (zur 20.Wiederkehr des Todestages)“ Poznań 30 05 2003 (Izabela Mrugasiewicz)

Ausstellung „Posen anhand der Dokumente – anlässlich der 750 Jahre der Stadtlage“ Juni 2003 (Zofia Wojciechowska)

Symposium „Sicherung, Digitalisierung und Ermöglichung der photographischen Materialien in den Sammlungen der Archive, Bibliotheken und Museen“ – Kraków 14 10 2003 (Przemysław Wojciechowski)

Konferenz „Der polnisch – deutsche Archiverbe als eine Quelle bei der geschichtlichen Untersuchungen der Region – Lūben“, Zielona Góra – 14 10 2003 (Krzysztof Stryjkowski)

Wissenschaftstagung „Musicae sacrae securi estate“ Dient der heiligen Musik und dem Heiligen Gesang mit der heiligen Hingabe! – zur 60.Wiederkehr des Todestages vom Geistlichen Dr Wacław Gieburowski“ – Poznań 27 10 2003 (Leszek Wilczyński)

Symposium „Ostrów Tumski – die Wiege Posens“ – Poznań 04 11 2003 (Leszek Wilczyński)

Die 1.Generalzusammenkunft der Kirchenarchivisten – Warszawa 17. 06. 2004 (Leszek Wilczyński)IN MEMORIAM

Antoni Czubiński (1928-2003) (Tadeusz Kotłowski)

Alicja Sznajder (1941-2003) (Jolanta Niezborała)

Janusz Pajewski (1907-2003) (Danuta Płygawko)Kinga Perzyńska (1949-2004) (Irena Mamczak-Gadkowska)

Pobieranie 58.34 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna