Zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 2002 rPobieranie 184.27 Kb.
Strona1/3
Data04.05.2016
Rozmiar184.27 Kb.
  1   2   3


REJESTR

zdarzeń o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w II kwartale 2002 r.

Lp.Data


Miejscowość


Opis zdarzeniaDziałania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska
Uwagi

1

2

3

4

5

6

44.

10.04.2002

Niepiekła

gm. Załuski

pow. Płońsk

woj. mazowieckieWyciek surowej ropy naftowej do gruntu, w wyniku nielegalnego nawiertu rurociągu przesyłowego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • dokonano nielegalnego nawiertu na rurociągu przesyłowym surowej ropy naftowej;

 • ilość wyciekłej ropy do gruntu o pow. 50 m2 oszacowano na 400 dm3 ;

 • właściciel rurociągu: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „PERN” w Płocku;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez ekipę PERN. Zatamowano wyciek i trwale uszczelniono rurociąg, który przysypano ziemią. Wybraną zanieczyszczoną ziemię w ilości 50 Mg przewieziono do bazy PERN i poddano utylizacji. Rekultywacja gruntu zostanie wykonana w III kwartale 2002 roku, po opracowaniu metody przez PERN.
Zanieczyszczenie zlikwidowano.

45.

10.04.2002

Garbów

gm. Garbów

pow. lubelski

woj. lubelskieZapalenie się spolimeryzowanego formaldehydu odpadowego zmagazynowanego w stalowym zbiorniku na hali produkcyjnej.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na IV kondygnacji budynku produkcyjnego, nastąpiło zapalenie się zmagazynowanego w zbiorniku , odpadowego formaldehydu;

 • odpad w ilości około 1 m3 zalegał w zbiorniku od około 10 lat i był przeznaczony do utylizacji;

 • sprawca zdarzenia: Cukrownia „GARBÓW” S.A. w Garbowie;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Bełżyc i OSP z Garbowa. Teren zabezpieczono i wyznaczono strefę ochronną. Palący się zbiornik ugaszono. W sąsiedztwie palącego się zbiornika znajdował się drugi zbiornik zawierający odpady formaldehydu, który nie uległ uszkodzeniu.

Badania powietrza przeprowadzone przez WIOŚ w Lublinie nie wykazały ponadnormatywnych zawartości formaldehydu w powietrzu. Zakład zobowiązano do utylizacji spolimeryzowanego formaldehydu do dnia 31 maja 2002 roku. Obowiązek został wykonany.


Zanieczyszczenie zlikwidowano.1

2

3

4

5

6

46.

12.04.2002

Gorzów Wlkp.

woj. lubuskieWywrócenie się cysterny kolejowej zawierającej mieszaninę skroplonych gazów propan-butan.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • doszło do wykolejenia się cysterny zawierającej mieszaninę gazu propan-butan;

 • nie stwierdzono rozszczelnienia cysterny i wycieku gazu;

 • właściciel cysterny: firma Shell Gaz Polska Spółka z o.o.;

 • PSPoż. dokonała zabezpieczenia miejsca zdarzenia, które związane było z zabudową mieszkalną, w odległości około 300m od miejsca zdarzenia . Podstawiono 2 zapasowe cysterny w celu przepompowania zawartości wywróconej cysterny. Drugą cysternę ze składu odłączono i przetoczono. Każda z cystern zawierała po około 40 Mg mieszaniny gazów propan-butan.Zagrożenie zlikwidowano.

47.

12.04.2002

Żywiec

pow. żywiecki

woj. śląskie


Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bielsku-Białej przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • na terenie Zakładów Papierniczych „SOLALI” S.A. w upadłości, doszło do wycieku oleju opałowego na tacę zabezpieczającą pod zbiornikiem, podczas rozładunku paliwa z cysterny do zbiornika;

 • na skutek nieszczelności tacy, olej przedostał się do kanalizacji wód opadowych, a następnie do potoku Młynówka (dopływ rzeki Soły);

 • akcja ratownicza przeprowadzona była przez PSPoż. i OSP. Zamurowano wylot kanalizacji do potoku. Na potoku Młynówka postawiono 3 zapory ze słomy, za pomocą których zebrano około 9 Mg mieszaniny oleju wody i piasku, którą przekazano do utylizacji.Zanieczyszczenie zlikwidowano.

48.

13.04.2002

Gdańsk

woj. pomorskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi rtęcią metaliczną.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że:

 • porzucono niezabezpieczony pojemnik zawierający około 28 kg metalicznej rtęci (nr ONZ/ADR 2809, kl.8 materiałów nieb, oznaczone lit „T” – toksyczny). Pojemnikiem bawiły się dzieci;

 • na nieutwardzony teren rozlano około 0,3 kg rtęci;

 • Jednostka Ratownictwa Chemicznego z Gdańska zabezpieczyła rtęć w pojemniku oraz zebrała rozlaną rtęć i przekazała do utylizacji;

 • troje dzieci, które miały kontakt ze rtęcią przebywało na obserwacji w szpitalu. Nie stwierdzono zatrucia rtęcią.Zanieczyszczenie zlikwidowano, nie doszło do zatrucia ludzi.
1

2

3

4

5

6

49.

16.04.2002

Gierałcice

gm. Głuchołazy

pow. nyski

woj. opolskieZanieczyszczenie Potoku Gierałcickiego zaprawą nasienną GESATOP-50.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie Potoku Gierałcickiego, który jest dopływem rzeki Biała Głuchołaska na długości około 1,5 km;

 • zanieczyszczenie spowodowało śniecie ryb w potoku;

 • w czasie akcji ratowniczej prowadzonej przez PSPoż. w Głuchołazach zebrano około 4 kg martwych ryb, które poddano utylizacji.

 • zanieczyszczeniu poinformowano Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Nysie, w związku z tym, że Potok Gierałcicki jest dopływem rzeki Biała Głuchołaska, która jest źródłem poboru wody dla miasta Nysa.
Zanieczyszczenie ustąpiło.

50.

18.04.2002

Kostrzyn

pow. gorzowski

woj. lubuskie


Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi.


Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • stwierdzono obecność substancji ropopochodnych na wodach rzeki Warty w pobliżu barek cumujących na terenie portu;

 • zanieczyszczenia rozprzestrzeniły się na powierzchni około 250 m2 ;

 • sprawca zdarzenia nie został ustalony;

 • zagrożone zostało przemysłowe ujęcie wód powierzchniowych;

 • akcję usuwania ropopochodnych z powierzchni rzeki przeprowadziły grupy ratownictwa chemicznego i ekologicznego Komendy Miejskiej PSPoż. w Gorzowie Wielkopolskim. Zanieczyszczenia poddano utylizacji.

Zanieczyszczenia zutylizowano.

51.

18.04.2002

Kołobrzeg

gm. Kołobrzeg

pow. kołobrzeski

woj. zachodniopomorskie.Wyciek ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z miejskiej sieci kanalizacji wód opadowych.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wycieku substancji ropopochodnych z dwu kolektorów odprowadzających wody opadowe, z terenu Kołobrzegu do rzeki Parsęty;

 • zanieczyszczenia rozprzestrzeniły się w części koryta rzeki zanieczyszczając kanał portowy, aż do jego ujścia do Bałtyku;

 • sprawca zdarzenia: Urząd Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13;

 • PSPoż. i Straż Graniczna postawiła zapory sorbentowe. Zanieczyszczenia zebrano, utylizację przeprowadziła firma specjalistyczna na zlecenie Urzędu Miasta.Zanieczyszczenie zlikwidowano.
1

2

3

4

5

6

52.

19.04.2002

Geniusze

gm. Sokółka

pow. sokólski

woj. podlaskieWypadek drogowy autocysterny przewożącej paliwa.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • doszło do wypadku drogowego autocysterny przewożącej około 13 Mg oleju opałowego;

 • nie uległ uszkodzeniu płaszcz zbiornika, jednak przez zawory odpowietrzające nastąpił wyciek paliwa do gruntu w przydrożnym rowie;

 • wyciekło około 50 dm3 oleju opałowego zanieczyszczając grunt na powierzchni około 20 m2 ;

 • sprawca zdarzenia: firma „ANIN” – Sokołowski P. i Sokołowska N., 16-001 Kleosin, ul. Zdrojowa 20;

 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziła PSPoż. Zabezpieczono wyciek paliwa z autocysterny, a następnie przepompowano paliwo do cysterny podstawionej przez właściciela.

WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne, które zostały wykonane.

Zanieczyszczenie usunięto.

53.


22.04.2002

Jaworzno-Ciężkowice

pow. Jaworzno

woj. śląskieZanieczyszczenie powierzchni ziemi ropopochodnymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas wykonywania robót budowlanych przy użyciu koparki doszło do wycieku paliwa ze zbiornika

 • zanieczyszczeniu uległ grunt w rejonie nasypu kolejowego;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSPoż. z Jaworzna oraz służby komunalne Miasta Jaworzna. WIOŚ przeprowadził kilkakrotnie badania gruntu. Wybrano zanieczyszczony grunt z powierzchni około 6 m2 ,i przekazano do utylizacji.Zanieczyszczenie zlikwidowano.

54.

25.04.2002

Rutka Tartak

gm. Rutka Tartak

pow. suwalski

woj. podlaskieZanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi do kanalizacji wód opadowych.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało, że:

 • do kanalizacji wód opadowych zrzucono popłuczyny z czyszczenia zbiornika paliwowego na stacji paliw;

 • sprawca zdarzenia: właściciel stacji paliw Edward Karwel –Rutka Tartak;

 • zanieczyszczenia poprzez kanalizację przedostały się do rzeki Potopki, a następnie do rzeki Szeszupy;

 • akcja ratownicza PSPoż. i Policji polegała na zaczopowaniu wylotu kolektora wód opadowych i zastosowaniu zapór na rzekach, w celu zebrania zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia usunięto.1

2

3

4

5

6

55.

02.05.2002

Rudniki

gm. Susz


pow. iławski

woj. warmińsko-mazurskieWyciek oleju opałowego ze zbiornika, w wyniku rozszczelnienia zaworu spustowego.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło rozszczelnienie zaworu spustowego naziemnego zbiornika paliwowego o poj. 28 m3 ;

 • ilość wyciekłego paliwa określono na około 600dm3 ;

 • sprawca zdarzenia: Gospodarstwo Rolne Rudniki – P. Komorowski;

 • zanieczyszczenie przedostało się do gruntu na terenie gospodarstwa oraz do rowu melioracyjnego ;

 • akcję ratowniczą pod nadzorem WIOŚ i Urzędu Miasta i Gminy przeprowadził sprawca zdarzenia . Zanieczyszczenia usunięto i przekazano do utylizacji w firmie specjalistycznej. Badania zawartości zanieczyszczeń w gruncie wykażą czy zachodzi konieczność podjęcia rekultywacji gruntu w III kwartale 2002 roku.

Zanieczyszczenie zebrane zlikwidowano.

56.

05.05.2002

Trzebinia

gm. Trzebinia

pow. chrzanowski

woj. małopolskiePożar zbiornika magazynowego zawierającego ropę naftową. W czasie pożaru poszkodowanych zostało dwóch strażaków.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • przyczyną pożaru zbiornika magazynowego T-46 o pojemności 10.000 m3 było wyładowanie atmosferyczne;

 • w chwili wybuchu pożaru w zbiorniku znajdowało się około 800 Mg surowej ropy naftowej ( nr ONZ 1267, klasa 3 materiałów niebezpiecznych – materiały ciekłe zapalne);

 • akcję gaśniczą prowadziły: Zakładowa Straż Pożarna, Jednostki Ratowniczo –Gaśnicze PSPoż. z czterech województw. W czasie gaszenia pożaru intensywnie schładzano wodą trzy inne zbiorniki z ropą naftową oraz jeden z benzyną w celu zabezpieczenia ich przed przeniesieniem się pożaru, zabezpieczono instalacje przesyłowe, znajdujące się w pobliżu płonącego zbiornika;

 • w czasie akcji gaśniczej nastąpiło jednak rozszczelnienie zbiornika i wyciek ropy do tacy zabezpieczającej;

 • miejsce pożaru było zabezpieczone przez policję i straż przemysłową Rafinerii „Trzebinia” oraz służbę zdrowia.

Pożar ugaszono, zanieczyszczenia usunięto.1

2

3

4

5

6

57.

07.05.2002

Lublin

woj. lubelskieRozszczelnienie średniociśnieniowego rurociągu przesyłowego gazu ziemnego.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia , z którego wynikało, co następuje:

 • doszło do rozszczelnienia średniociśnieniowego rurociągu przesyłowego gazu ziemnego (nr ONZ/ADR 1971, klasa 2 materiałów niebezpiecznych);

 • przyczyną wypadku było niewłaściwe prowadzenie robót ziemnych;

 • sprawca zdarzenia: Przedsiębiorstwo Górnictwa Naftowego i Gazowego S.A.- Zakład Gazowy w Lublinie ul. Gazowa 1;

 • akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. nr.1 w Lublinie. Ewakuowano 12 osób z pobliskich domów mieszkalnych w związku z zagrożeniem wystąpienia wybuchu mieszaniny gazu ziemnego z powietrzem. Prowadzono pomiary stężenia metanu w powietrzu za pomocą eksplozymetru;

 • Pogotowie Gazowe z Lublina po uprzednim odcięciu dopływu gazu zlikwidowało nieszczelność rurociągu.

Zanieczyszczenie ustąpiło. Zagrożenie zlikwidowano.

58.

08.05.2002

Kroczewo

gm. Załuski

pow. płoński

woj. mazowieckieZanieczyszczenie drogi kwasem azotowym wyciekłym ze zbiornika cysterny.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • samochód ciężarowy TIR najechał na kolumnę 4 samochodów wojskowych, stojących na poboczu drogi;

 • w wyniku wypadku uległ wyrzuceniu z ciężarówki i uszkodzeniu, zbiornik –cysterna z kwasem azotowym o stężeniu około 50% ( nr ONZ/ADR 2031, klasa 8 materiałów niebezpiecznych –materiały żrące);

 • poprzez zawór odpowietrzający, ze zbiornika wyciekło około 12 dm3 kwasu. Z wyciekłego kwasu następowało intensywne wydzielanie tlenków azotu.;

 • w wyniku wypadku jedna osoba poniosła śmierć, cztery osoby w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitali w Warszawie;

 • akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG nr 6 KS PSPoż. z Warszawy i Wydzieloną Grupę Ratunkową Jednostki Wojskowej z Bemowa. Postawiono kurtynę wodną na kierunku rozprzestrzeniania się tlenków azotu. Kwas rozlany na gruncie zneutralizowano wapnem hydratyzowanym. Zanieczyszczoną glebę zebrano i przekazano do utylizacji. Kwas pozostały w zbiorniku przepompowano do innego, podstawionego zbiornika.Zanieczyszczenie powietrza ustąpiło. Grunt oczyszczono


1

2

3

4

5

6

59.

14.05.2002

Tarnów

pow. tarnowski

woj. małopolskie


Wyciek fenolu w wyniku rozszczelnienia cysterny kolejowej.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • na bocznicy kolejowej nastąpiło rozszczelnienie cysterny kolejowej zawierającej około 56 Mg fenolu w roztworze ( nr ONZ/ADR 2821 – kl.6.1 Materiały trujące).

 • w wyniku rozszczelnienia i wycieku doszło do zanieczyszczenia około 3 km gruntu pod torowiskiem, torowiska i podsypki podtorza;

 • właściciel cysterny – Rafineria Płock S.A.;

 • Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie razem z PSPoż. uszczelniły cysternę. Wybrano zanieczyszczony grunt oraz podsypkę i przekazano do utylizacji.

WIOŚ w Tarnowie przeprowadził kontrolę interwencyjną u odbiorcy cysterny tj. w Przedsiębiorstwie Transportu Kolejowego „KOLTAR”, Sp. z o.o. w Tarnowie. Zarządzenia pokontrolne zrealizowano.

Zanieczyszczenie zlikwidowano.

60.

14.05.2002

Kolnica

gm. Augustów

pow. augustowski

woj. podlaskieWyciek podchlorynu sodu z pojemnika przewożonego transportem samochodowym.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Suwałkach przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • podczas gwałtownego hamowania pojazdu nastąpiło zgniecenie paleto-pojemnika, z którego wyciekło około 200 dm 3 podchlorynu sodu ( nr. ONZ/ADR 3212, kl..5.1-materiały utleniające);

 • wyciekły podchloryn wypalił roślinność w rowie przydrożnym na powierzchni około 2 m2 ;

 • samochód TIR należał do przewoźnika litewskiego i przewoził z Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu około 21 m3 podchlorynu sodu;

 • akcję usuwania skutków zdarzenia przeprowadziły jednostki PSPoż.z Augustowa i Suwałk oraz firma „TRANSDŻWIG” – Zawadzcy, z Augustowa. Wyciekły podchloryn sodu rozcieńczono wodą. Pozostały podchloryn z uszkodzonych zbiorników przepompowano do zapasowych zbiorników.

Zanieczyszczenie zneutralizowano.

61.

15.05.2002

Maków Maz.

gm. Maków Maz.

pow. makowski

woj. mazowieckie.Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi wyciekłymi z kolektora wód opadowych.

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ostrołęce przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało, że:

 • nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Orzyc w postaci filmu, na odcinku około 0.5 km;

 • zanieczyszczenia wyciekły z kolektora wód opadowych w rejonie mostu drogowego podczas intensywnych opadów deszczu;

 • sprawca zrzutu zanieczyszczeń nie został ustalony;

 • akcja ratownicza przeprowadzona przez KP PSPoż. polegała na postawieniu zapór ze słomy przy wylocie kolektora oraz w poprzek rzeki. Zanieczyszczenia zebrano i przekazano do utylizacji.

Wydane zarządzenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Zanieczyszczenia zlikwidowano.  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna