Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaPobieranie 496.04 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar496.04 Kb.
  1   2   3   4

Zespół Żłobków m.st. Warszawy

ul. Belgijska 4

02-511 Warszawa

tel. 22 565 23 55

fax 22 845 07 14

NIP 521-359-84-03

REGON 142864986
Oznaczenie postępowania P01/01/2014SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego dokonywanego

w trybie przetargu ograniczonego na podstawie art. 47

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


Wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.Niniejsza SIWZ składa się z 53 ponumerowanych stron.

Z A T W I E R D Z A M

…………………………...podpis i pieczątka kierownika Zamawiającego

Warszawa, dnia 02.01.2014 r.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zespół Żłobków m.st. Warszawy
województwo: mazowieckie

ulica/nr: ul. Belgijska 4

kod pocztowy: 02-511

miejscowość: Warszawa

tel. 0 22 565 23 55,

fax. 0 22 845 07 14

http: www.zlobki.waw.pl

e-mail: zam.publ@zlobki.waw.pl


Godziny pracy Zamawiającego: 8.00-16.00.
Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) (zwaną dalej ustawą).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 5a do SIWZ.

3.3. CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

3.4. Zamówienie, w zakresie robót budowlanych realizowanych w Żłobkach nr 46, 47, 48 i Oddziale Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72

b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6

d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 ORAZ OKOLICZNOŚCI PO ZAISTNIENIU KTÓRYCH BĘDĄ ONE UDZIELANE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju prac w placówkach Zamawiającego.
6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7.1 Wymagany termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy do 31.12.2014 r.

7.2 Miejscem wykonania zamówienia są placówki Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wyszczególnione w załączniku nr 3 do wzoru umowy.


8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia

1) Zamawiający określa minimalne wymagania oceny spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i je prawidłowo ukończyli, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zamówienie było realizowane przez okres co najmniej 5 miesięcy i polegało na wykonaniu robót budowlanych lub usuwaniu awarii, naprawy i konserwacje (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w co najmniej 20 obiektach (różne lokalizacje) wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 o wartości co najmniej 500.000,00 zł z podatkiem VAT

2) Zamawiający określa następujące kryteria weryfikacji zdolności Wykonawców do należytego wykonania udzielanego zamówieniu w ramach tego warunku: Wykonawcy obowiązani są wykazać w wykazie robót budowlanych wszelkie zamówienia wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. zamówienia realizowane przez okres co najmniej 5 miesięcy i polegające na wykonaniu robót budowlanych lub usuwaniu awarii, naprawy i konserwacje (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w co najmniej 20 obiektach (różne lokalizacje) wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 o wartości co najmniej 500.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień, ze wskazaniem, które zamówienia zostały niewykonane lub wykonane nienależycie. Zamawiający dokona weryfikacji rzetelności Wykonawcy biorąc pod uwagę stosunek robót budowlanych wykonanych w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych do robót niewykonanych lub wykonanych nienależycie; przy czym Zamawiający uzna, że Wykonawca wykaże się odpowiednim poziomem wiedzy i doświadczenia, gdy zostanie spełniona następująca przesłanka: procent ilości zamówień wykonanych lub wykonywanych należycie do ilości wszystkich zamówień wskazanych w wykazie wynosić będzie co najmniej 90%


 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający określa minimalne wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, która opiewa na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 300.000,00 zł


Warunki, o których mowa powyżej, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia.

Wykaz dokumentów niezbędnych do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania przez Wykonawcę warunków o których mowa powyżej zawiera pkt 9 SIWZ.


9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
9.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


  1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;

Dowodami, o których mowa powyżej są:

  1. poświadczenie;

  2. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1 (uzasadnienie należy dołączyć do oferty).

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
Zamawiający informuje, iż w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane w sposób należyty lub nie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
  1. Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie: Wykonawcy obowiązani są wykazać w wykazie robót budowlanych wszelkie zamówienia wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, związane i proporcjonalne do przedmiotu zamówienia tj. zamówienia realizowane przez okres co najmniej 5 miesięcy i polegające na wykonaniu robót budowlanych lub usuwaniu awarii, naprawy i konserwacje (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w co najmniej 20 obiektach (różne lokalizacje) wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 o wartości co najmniej 500.000,00 zł z podatkiem VAT każde z zamówień, ze wskazaniem, które zamówienia zostały niewykonane lub wykonane nienależycie.
  1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;
  1. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ;
  1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający uzna za spełniająca wymagania polisę, jeżeli:

 1. została opłacona, a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty polisy (potwierdzony przez bank lub Pocztę Polską odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego), polisy których termin płatności został oznaczony w ratach – należy dołączyć potwierdzenie opłaty rat których termin płatności został oznaczony przed terminem składania ofert,

 2. swoim zakresem obejmuje odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy), a w przypadku gdy nie będzie to wynikać z treści polisy – należy dołączyć ogólne warunki ubezpieczenia i opis wykupionych dodatkowych klauzul;

 3. opiewa na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
  1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 2. inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: dokumenty potwierdzające solidarną odpowiedzialność podmiotu trzeciego i wykonawcy;


9.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:


  1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  1. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.


  1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.


  1. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawca w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
  1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 9.2.1-9.2.6.


9.3 W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy przedłożyć:


  Zamawiający nie żąda przedstawienia w tym zakresie żadnych dokumentów.
  9.4 Ponadto do oferty należy dołączyć:
 1. Dowód wniesienia wadium.
 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

9.4.3 Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej - uwzględniający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót z wyszczególnieniem rodzaju robót – opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie narzutów, materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku); każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wymagań Zamawiającego.
  9.5 Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.2:

1) pkt 9.2.2-9.2.4 oraz 9.2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 9.2.5 i 9.2.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może wrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.


9.6 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie podmiotu trzeciego było złożone w oryginale oraz zawierało następujące elementy: 1. wskazanie, iż zobowiązanie następuje na rzecz Wykonawcy (nazwa Wykonawcy i jego siedziba) na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia (nazwa zamówienia) (zobowiązanie bezwarunkowe)

 2. wskazanie, jakich konkretnie zasobów dotyczy zobowiązanie,

 3. wskazanie, czy podmiot zobowiązany będzie uczestniczył, czy też nie w realizacji zamówienia.

Do zobowiązania podmiotu trzeciego Zamawiający wymaga załączenia dokumentów, wskazujących, że osoby podpisane na oświadczeniach o zobowiązaniu do oddania do dyspozycji zasobów są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu udostępniającego (wpis do właściwego rejestru np. KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / dokument wygenerowany ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej).

Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty dotyczące tych podmiotów, których mowa w pkt 9.2 (obowiązek dołączenia tych dokumentów zachodzi przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia).


9.7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
9.8 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:

 • postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

 • wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

 • ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

3) złożenie oferty wspólnie,

4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem o zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w 9.2 Pozostałe dokumenty i oświadczenia przedkłada ustanowiony Wykonawca - Pełnomocnik jako wspólne.

W przypadku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez podmioty występujące wspólnie, warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej niż jednym podmiocie występującym wspólnie.
9.9. UWAGA
W przypadku, gdy zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
10.1 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:


 • w sprawach merytorycznych: Ewa Kornatko, tel. 0 22 565 23 40

 • w sprawach proceduralnych: Anna Kawałowska-Szumańska, tel. 0 22 565 23 48

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego.

10.2 Wnioski, zawiadomienia oraz informacje do czasu otwarcia ofert Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy wnioski, zawiadomienia, informacje, środki ochrony prawnej Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub pisemnie. W przypadku braku możliwości przekazania faksem – Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania dokumentów drogą elektroniczną (zaleca się aby były to dokumenty zeskanowane), za jednoczesnym wskazaniem niemożliwości przesłania dokumentów faksem.

10.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1a i 2 ustawy dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.


  1. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1-3.

10.6 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej gdzie udostępniona została SIWZ.

10.7 Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający może zmienić, zamieszczając w Biuletynie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zawierające w szczególności datę zamieszenia zmienianego ogłoszenia i jego numer.

10.8 W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu dokonywania oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, gdzie udostępniana jest SIWZ.

10.9 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wyko­nawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

10.10 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio.

10.11 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.


11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1 Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

11.2 Wadium może być wniesione w następujących formach:

pieniądzu,


  1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  2. gwarancjach bankowych,

  3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

11.3 Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa (np. gwarancja ubezpieczeniowa), jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności – w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.

11.4 Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) należy złożyć u Zamawiającego (w Dziale Księgowości) od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600, w terminie do dnia 17.01.2014 r. do godz. 9:00 , kopia dokumentu zdeponowanego u Zamawiającego musi być dołączona do oferty.

11.5 Sposób wniesienia wadium:

1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu.

Wykonawca powinien dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: wadium w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium, tj. w terminie do dnia 17.01.2014 r. do godz. 9:00 środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego. Kserokopię potwierdzenia dokonanego przelewu lub wydruk przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.2) W przypadku wnoszenia wadium w  postaci poręczenia bankowego.

Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem banku, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w  pkt 11.8.3) W przypadku wnoszenia wadium w  postaci poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej

Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.4) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych.

Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.5) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wykonawca powinien przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji na kwotę wymienioną w pkt. 11.1, zawierającą informację, iż udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 11.8.6) W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

Wykonawca powinien przedłożyć pismo będące poręczeniem wskazanych podmiotów, wystawione przez poręczyciela, zawierające informację o udzieleniu poręczenia na kwotę wymienioną w pkt 11.1, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

11.6 Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający przekaże niezwłocznie do realizacji, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą.

11.7 Warunki zwrotu wadium wniesionego przez Wykonawców: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.

 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

11.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,

 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, sporządzonej i zgodnej z SIWZ,

  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Dyspozycję w zakresie zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu dla Wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający przekaże do realizacji niezwłocznie, licząc od daty podpisania przez Wykonawcę umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
UWAGA!


 1. Dowodem wniesienia wadium w formach opisanych w pkt. 11.5 jest podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia w depozyt dokumentu wadium złożonego w Dziale Księgowości w siedzibie Zamawiającego w Warszawie (parter) przy ul. Belgijskiej 4 na kserokopii wniesionego wadium.

 2. Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium:

 • w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium,

 • w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – należy zaznaczyć „osobisty odbiór” lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu.


12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
13.1 Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

13.2 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

13.3 Oferta musi spełniać następujące wymogi:


 1. oferta ma być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności;

 2. oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

 3. do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 9 SIWZ,

 4. formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy (podpis i pieczątką imienną lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy;

 5. upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

 1. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

 2. w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie.

   1. wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, mają być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany zawartości oferty;

   2. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami,

   3. wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

   4. wszelkie miejsca wymagające wypełnienia lub skreślenia należy skreślić lub wypełnić poprzez wpisanie cyfry lub słowa. Nie wstawienie żadnego znaku, pozostawienie pustego miejsca lub nie wykreślenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

13.4 Do oferty powinny być załączone wyszczególnione w pkt. 9 niniejszej SIWZ oświadczenia lub dokumenty.

W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta musi być opatrzona klauzulą „za zgodność z oryginałem”(każda zapisana strona) przez uprawnionego Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę).

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej treści.

13.5 Oświadczenia lub dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej SIWZ (wymienione w pkt. 9), powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własne oświadczenie lub dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego (musi odpowiadać treści SIWZ) - złożenie w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty.

13.6 Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny) i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2).


  1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

  2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.


14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, sekretariat II piętro, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia 17.01.2014 r. do godz. 9:00. O dacie wpływu oferty decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

  2. Oferty w kopertach (opakowaniach) zewnętrznych naruszonych, uszkodzonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i nie zostaną przyjęte.

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia:

Oferta w przetargu P01/01/2014 na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Nie otwierać przed 17.01.2014 r. do godz. 9:30”


oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.4 Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie, zgodnie z treścią art. 84 ust. 2 ustawy.

14.5 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem: „zmiana” lub „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne.

14.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, pokój Dyrektora w dniu 17.01.2014 r. do godz. 9:30.

14.7 Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.

14.8 Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert przez członków komisji przetargowej oraz przybyłych na otwarcie Wykonawców oraz policzeniem otrzymanych ofert.  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do ogólnej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  3. Protokół postępowania oraz załączniki do protokołu: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania Wykonawców, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w trakcie postępowania oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” lub równoważnym. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

  4. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

  5. Komisja przetargowa dokona badania i oceny złożonych ofert na posiedzeniach. Posiedzenia komisji przetargowej są niedostępne dla Wykonawców i osób trzecich – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia wyłączenie do dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, a takim organem nie jest komisja przetargowa Zamawiającego. Protokoły z posiedzeń komisji przetargowych, jeżeli są sporządzane - nie podlegają upublicznieniu.

  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  7. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy.

  8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.


15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
15.1 W formularzu ofertowym należy podać:
cenę brutto za wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, określoną wg sposobu obliczenia ceny podanego poniżej:
Cena brutto = cena jednostkowa robocizny brutto w zł/r-g pomnożona przez szacunkową ilość roboczogodzin: 5000 rg.
Przy czym cena jednostkowa robocizny brutto zostanie obliczona wg wzoru:
Rbj=Rnj+Kpj+Zj
gdzie:

- Rbj - cena jednostkowa robocizny brutto

- Rnj - cena jednostkowa robocizny (bezpośredniej) netto

- Kpj - koszty jednostkowe pośrednie

- Zj – zysk jednostkowy kalkulacyjny

15.2 Wszystkie ceny należy podać w walucie polskiej.

15.3 Podaną cenę należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.

15.4 Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po upływie terminu otwarcia ofert


16. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

17.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:


Cena

- waga kryterium 100%


cena brutto = cena jednostkowa robocizny brutto w zł/r-g pomnożona przez szacunkową ilość roboczogodzin: 5000.
17.2 Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru:
Cmin

P = x 100 pkt. x 100 %

Cn


gdzie:

P - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę „badanego”,
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „badanego”,

17.3 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena brutto.

17.4 Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:


  1. jest niezgodna z ustawą;

  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu­mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

  4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

  5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zapro­szonego do składania ofert;

  6. zawiera błędy w obliczeniu ceny;

  7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy;

  8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna