Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaPobieranie 496.04 Kb.
Strona2/4
Data07.05.2016
Rozmiar496.04 Kb.
1   2   3   4

18. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.


19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.


  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając informacje o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,

o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy.

  1. Przed zawarciem umowy Wykonawcy występujący wspólnie przedstawią Zamawiającemu umowę konsorcjum spełniającą następujące wymagania: powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie stron (firma (nazwa), adres, formę organizacyjno-prawną, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności gospodarczej),

 2. cel gospodarczy,

 3. zakresy zadań poszczególnych uczestników konsorcjum,

 4. odpowiedzialność solidarną uczestników konsorcjum,

 5. okres obowiązywania umowy,

 6. zasady partycypacji w zyskach oraz kosztach związanych z realizacją wspólnego celu gospodarczego,

 7. określenie sposobu reprezentacji konsorcjum,

 8. zakaz dokonywania zmian umowy bez zgody Zamawiającego.

  1. Przed zawarciem umowy Wykonawcy prowadzący wspólnie działalność na podstawie umowy spółki cywilnej zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej.

  2. Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kserokopie uprawnień osób wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób.


20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.


  1. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy (Zamawiający wskaże tą wartość po wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do zawarcia umowy) w formie:

 1. pieniądza,

 2. poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

 3. gwarancji bankowych,

 4. gwarancji ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

  1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza do realizacji zamówienia, do wniesienia należytego wykonania nie później niż w dniu zawarcia umowy. Niewniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia lub wniesienie zabezpieczenia:

 1. w wysokości niższej niż 2% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia,

 2. w formie niedopuszczonej przez Zamawiającego,

 3. w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych sporządzonym niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonych w pkt 20.7 SIWZ,

w terminie wskazanym w wezwaniu, zostanie potraktowane jako uchylnie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż wskazane w pkt. 20.1.

  2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku City Bank Handlowy nr 81 1030 1508 0000 0005 5104 4068 z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, której przedmiotem jest wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

  3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy.

  4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

  5. Szczegółowe warunki wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej:

 1. będzie sporządzona i będzie interpretowana zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce,

 2. będzie gwarancją nieodwołalną i bezwarunkową, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z zawartej umowy bez względu na jakikolwiek sprzeciw Wykonawcy,

 3. zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zatem Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w formie jednej gwarancji: zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy i okresie rękojmi za wady o następującej treści:

   • 100 % wysokości zabezpieczenia na czas realizacji umowy: od daty zawarcia umowy do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót wykonanych w ramach udzielonego zamówienia, z zastrzeżeniem, że 70 % wysokości zabezpieczenia (pomniejszone o ewentualne wypłaty roszczeń) zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót wykonanych w ramach udzielonego zamówienia,

   • 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione na okres rękojmi za wady, której termin będzie liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót wykonanych w ramach udzielonego zamówienia i zostanie zwrócone najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady,

Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia w formie dwóch odrębnych gwarancji (dwóch odrębnych dokumentów) tj. w podziale na gwarancję z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie realizacji umowy, a po zakończeniu robót w formie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie rękojmi za wady.

20.7 Zamawiający zwróci Wykonawcy: 1. 70 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) w ciągu 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót wykonanych w ramach udzielonego zamówienia,

 2. 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniądza (pomniejszonego o ewentualne wypłaty roszczeń) najpóźniej w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

20.8 W trakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ale wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

20.9 W przypadku, gdy zabezpieczeniem należytego wykonania umowy będzie pieniądz lub poręczenie bankowe, lub poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), odpowiednie zapisy w tym względzie będą musiały znaleźć się w odpowiednich dokumentach.

20.10 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i wykonania napraw gwarancyjnych na własny koszt stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji jakości za wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad. W przypadku nieusunięcia wad lub niewykonania napraw gwarancyjnych w wyznaczonym terminie, lub dwukrotnej nieudanej próby usunięcia wad lub naprawy gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia i naprawy we własnym zakresie lub powierzenia usunięcia wad i napraw podmiotowi trzeciemu – na koszt Wykonawcy lub żądać wypłaty kwoty z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas usuwania wady przez Wykonawcę dla elementów naprawianych.
21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.
21.1 Przyjęcie w ofercie wzoru umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty przez Zamawiającego. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom.

21.2 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wskazanych okolicznościach.  1. Po zakończeniu postępowania z tym Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę w zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).

  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy oraz określa następujące warunki zmiany:

    1. zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

    2. zmiany umowy poprzez dodanie nowych lokalizacji do wykazu placówek (załącznik nr 3 do umowy) w których będzie realizowany przedmiot umowy w przypadku przejęcia lub uruchomienia przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy nowych lokalizacji,

    3. zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców - Zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na okoliczności uzasadniające zmianę dotyczącą zapewnienia prawidłowej realizacji umowy; Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; czy też prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, może:

 1. powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo niewskazania w postępowaniu o udzielnie zamówienia takiej części do powierzenia podwykonawcom;

 2. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

 3. wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego;

 4. zrezygnować z podwykonawstwa,

Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie będzie dysponował wierzytelnością z tytułu należnego wynagrodzenia (np. na skute przelewu wierzytelności lub zajęcia wierzytelności).    1. zmiany umowy w zakresie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany wskazać nową osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie co najmniej takie same jak określone w opisie warunków udziału w postępowaniu,

    2. sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

Do dokonania zmiany wymagane jest zawarcie stosownego aneksu.
22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.


  1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

 2. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

 4. odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 22.4 SIWZ.

  2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

  4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (fax, droga elektroniczna), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (forma pisemna).

  5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.7 i 22.8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

  7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

  9. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

  12. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 22.14 SIWZ nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.


23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.


24. Załączniki do SIWZ:

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ.

 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ.

 4. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

 5. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar – załącznik nr 5a)

 6. Wykaz wykonanych / wykonywanych zamówień – załącznik nr 6 do SIWZ.

 7. Wykaz osób – załącznik nr 7 do SIWZ.

 8. Wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków określonych przepisami

art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy,

Nazwa Wykonawcy: …………………....……………………………………………………………
Siedziba ……………………………………..………………………………………………………...

oświadczam(my), że firma, którą reprezentuję:
 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 1. posiada wiedzę i doświadczenie lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument*
 1. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument *
 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument *

................................ ......................................................................................

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/* niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZO Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia

w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. WarszawyNazwa Wykonawcy: …………………....……………………………………………………………
Siedziba ……………………………………..………………………………………………………...

oświadczam(my), że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi Zespół Żłobków m.st. Warszawy rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od dniej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem, postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy,
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
................................ ......................................................................................

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/Załącznik nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: …………………....……………………………………………………………
Siedziba ……………………………………..………………………………………………………...
NIP....................................................................... REGON.........................................................

tel. ........................................................................ fax..................................................................

www…………………………..………………….. e-mail ………............……………………
Do:
Nazwa Zamawiającego: Zespół Żłobków m.st. Warszawy,

Siedziba Zamawiającego: 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4


W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu ograniczonym, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy SKŁADAM OFERTĘ w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami wzoru umowy i oferuję realizację zamówienia za:
Cenę brutto (tj. z należnym podatkiem VAT w stawce ................ %)
.................................zł (słownie: .........................................................................................................),

obliczoną wg wzoru:
Rnj
Cena jednostkowa robocizny

(bezpośredniej netto)

Kpj
Koszty jednostkowe pośrednie
w ……..%


Zj
Zysk jednostkowy kalkulacyjny
w ……… %
Cena jednostkowa robocizny z kosztami pośrednimi i zyskiem


VAT

Rbj

Cena jednostkowa robocizny z należnym podatkiem VAT

(brutto)


Cena brutto

-1-

-2-

kol. 1 x …..%

-3-

kol. 1 x ……%

-4-

(1 + 2 + 3)

-5-

-6-

[(4 x 5) + 4]

-7-

kol. 6 x 5000 rg

………

………

………

………

………..%

………. zł

………. zł


___________________________________________________________________________________


Oświadczam, iż część zamówienia powierzę podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom*

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom*: 1. …………………………………

 2. …………………………………

 3. …………………………………

___________________________________________________________________________________
Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w okresie:

od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2014 r.

___________________________________________________________________________________


Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

___________________________________________________________________________________


Do przesłania zgłoszeń dot. wykonywania drobnych robót budowlanych, usuwania awarii, naprawy i konserwacji w zakresie robot ogólnobudowlanych podaję niezbędne dane:

 • nr faksu: ……………………………….

 • nr telefonu ……………………………….

 • adres e-mail: …………………………………..@.................................................

___________________________________________________________________________________
Osobą odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy, będzie:

Pan/Pani …………………………………………… /imię i nazwisko/

tel. ………………………………………………..

fax ……………………………………………….

e-mail ……………………………………………

___________________________________________________________________________________


Wniesione wadium proszę zwrócić:
na rachunek bankowy (w przypadku gdy wadium zostało wniesione w formie pieniężnej)
…………………………………………………………………………………………………………….

nazwa banku, nr rachunku bankowego

…………………………………………………………………………………………………………….nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego
na adres (w przypadku gdy wadium zostało wniesione w formie innej niż forma pieniężna)
…………………………………………………………………………………………………………….

___________________________________________________________________________________


Oświadczam, że wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy należy płacić na następujący rachunek bankowy:

……………………………………………………………………………………………………………nazwa banku, nr rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………nazwa i adres posiadacza rachunku bankowego
Zmiana w/w rachunku w okresie realizacji umowy jest możliwa jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy złożonego w siedzibie Zamawiającego.

___________________________________________________________________________________


Udzielam gwarancji jakości na przedmiot zamówienia (w tym wykonane roboty budowlane i wbudowane materiały oraz dostarczone i / lub zamontowane / wbudowane urządzenia i elementy wyposażenia) na okres ……………………………………………..* (co najmniej 36 miesięcy).
Zobowiązuję się do usunięcia wad i wykonania napraw gwarancyjnych na własny koszt stwierdzonych w okresie udzielonej gwarancji jakości w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia o ujawnieniu wad. W przypadku nieusunięcia wad lub niewykonania napraw gwarancyjnych w wyznaczonym terminie, lub dwukrotnej nieudanej próby usunięcia wad lub naprawy gwarancyjnej, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia i naprawy we własnym zakresie lub powierzenia usunięcia wad i napraw podmiotowi trzeciemu – na koszt Wykonawcy lub żądać wypłaty kwoty z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

___________________________________________________________________________________


Oświadczam, że zobowiązuję się przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 2 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację zamówienia na warunkach wskazanych w pkt 20 SIWZ, w następującej formie ……………………………....................*

___________________________________________________________________________________

Akceptuję warunki określone we wzorze umowy i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy.

___________________________________________________________________________________
Do oferty załączam następujące dokumenty:


 1. kosztorys ofertowy,

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 3. wykaz robót budowlanych,

 4. wykaz osób,

 1. opłacona polisa,

 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru,

 4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

 6. informacja dot. przynależności do grup kapitałowych,

 7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

 8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

 9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy,

 10. dokumenty dot. grupy kapitałowej,

 11. dowód wniesienia wadium,

 12. inne dokumenty:

  1. pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy *

  2. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, uwzględniające wymagania, o których mowa w pkt 9.6 SIWZ *

  3. …………………………………………………………………..

................................ ......................................................................................

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/* niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

dotyczące art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Nazwa Wykonawcy: …………………....……………………………………………………………
Siedziba ……………………………………..………………………………………………………...
oświadczam(my), że:


 1. * nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. I. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *
 1. * należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. I. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w związku z czym przedstawiam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:*
Przedsiębiorca dominujący w rumieniu art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

firma:

adres:

Przedsiębiorcy zależni, podlegający przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 4) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów


................................ ....................................................................................../miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszaw.


 1. Do zakresu prac Wykonawcy należeć będzie wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym. Zakres robót obejmuje m.in.:

 1. roboty ogólnobudowlane,

 2. roboty tynkowe i okładzinowe,

 3. roboty posadzkowe i wykładzinowe,

 4. roboty malarskie,

 5. roboty stolarskie,

 6. roboty szklarskie,

 7. roboty kowalsko-ślusarskie,

 8. roboty zewnętrzne,

 9. roboty dachowe,

 10. roboty związane z poprawnym funkcjonowaniem przewodów kominowych,

 11. roboty związane z poprawnym funkcjonowaniem wentylacji.

Pod pojęciem „wykonywanie robót budowlanych oraz napraw i konserwacji w zakresie robot ogólnobudowlanych” strony rozumieją czynności polegające na wykonywaniu drobnych robót budowlanych poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. Pod pojęciem „usuwanie awarii” strony rozumieją czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii (nagłych, niezamierzonych uszkodzeń elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić użytkowników lub właścicieli na straty materialne.

 1. Zamawiający w miarę potrzeby zobowiązuje się udzielać Wykonawcy zleceń na wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, napraw i konserwacji w zakresie robot ogólnobudowlanych.

 2. Zlecenie, o którym mowa w pkt 2 stanowi podstawę wykonania robót. W zleceniu Zamawiający wyszczególni: miejsce wykonania robót, rodzaj i zakres prac, technologię wykonania oraz termin wykonania i odbioru robót.

 3. Zlecenie będzie każdorazowo wystawione w formie pisemnej i przekazane Wykonawcy: pisemnie faksem lub w formie elektronicznej. W przypadku, gdy wykonanie prac będzie wymagało nagłej interwencji, zamawiający zgłosi potrzebę ich wykonania telefonicznie - potwierdzenie konieczności wykonania zlecenia zostanie wówczas wystawione w najbliższym dniu roboczym.

 4. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej
  w terenie, gdzie ma być wykonywane zlecenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

 5. Wykonawca na podstawie zlecenia przygotuje kosztorys ofertowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu Wykonawca przystąpi do realizacji zleconych prac nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego kosztorysu. Powyższe nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 5.

 6. Zlecone prace podlegają każdorazowo odrębnemu odbiorowi prawidłowości ich wykonania w formie protokołu odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru prac objętych zleceniem zostaną stwierdzone wady:

 1. nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac objętych zleceniem, wyznaczając termin na ich usunięcie i termin ponownego odbioru albo dokonać odbioru ze wskazaniem w protokole usterek i wskazaniem terminu na ich usunięcie,

 2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może odstąpić od umowy albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z art. 637 ust. 2 KC.

 1. Do zadań Wykonawcy należy:

 1. wykonywanie prac zleconych przez Zamawiającego zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami technicznymi, stosowanymi technologiami i normami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp. i ppoż,

 2. wykonywanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówek Zamawiającego oraz zawiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem o wyłączeniach urządzeń zapewniających dopływ mediów: energii, gazu, wody.

 3. wykonywanie prac przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów oraz wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (z zapewnieniem we własnym zakresie transportu tych narzędzi, sprzętu, materiałów do miejsca wykonywania prac),

 4. wykonywanie prac w terminie określonym w zleceniu oraz na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 godzin od momentu zgłoszenia (w przypadku nagłych awarii),

 5. bieżące utrzymanie porządku i czystości podczas wykonywania prac oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji.

 1. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

 1. zapewnienie pracownikom Wykonawcy swobodnego dostępu do placówek celem prawidłowej realizacji robót objętych przedmiotem umowy,

 2. powiadamianie Wykonawcy o konieczności wykonania prac objętych przedmiotem umowy.

 1. Wykonawca każdorazowo (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – za wyjątkiem sytuacji nagłych / awaryjnych) zawiadomi przedstawiciela placówki, w której prowadzone prace mogą spowodować utrudnienia związane z wyłączeniem urządzeń regulujących dopływ mediów (energia elektryczna, gaz, woda, etc.).

 2. Wykonawca w okresie wykonywania zleconych prac ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania.

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.

 4. Wykonawca odpowiada za czynności wykonywane przez osoby trzecie jak za własne.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót.

 6. Wszystkie prace Wykonawca wykonywać będzie w tygodniu (pon-pt) w godzinach pracy placówki Zamawiającego, chyba że wykonanie prac będzie wymagało interwencji również w dniach w których Zamawiający nie pracuje lub poza godzinami pracy danej placówki Zamawiającego.

 7. Czas dojazdu w celu usunięcia usterek lub zabezpieczenia awarii wynosi do 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

 8. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonania robót zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.

 9. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych przy zastosowaniu cen przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych: ceny jednostkowe pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, a także przy zastosowaniu tożsamych stawek robocizny, procentowych wskaźników kosztów pośrednich oraz kosztów zakupu i zysku co w kosztorysach ofertowych. W przypadku braku cen za materiały w kosztorysach ofertowych Wykonawca obligatoryjnie stosuje średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg notowań kwartalnych wydawnictwa „Promocja” Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa z bieżącego kwartału wykonywania robót. W przypadku braku cen materiałów w w/w kwartalnikach, rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny zawarte w fakturze zakupu okazanej przez Wykonawcę.

 10. Każdorazowy zakup materiałów niezbędnych do wykonywania napraw nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 11. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, obejmującą wykonane prace na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych (najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca) z załączeniem raportu sporządzonego na podstawie wystawionych w danym miesiącu zleceń wykonania prac i rozliczeniowych kosztorysów powykonawczych.

 12. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie raport miesięczny zawierający zestawienie wartości wykonanych zleceń wraz z załączeniem dokumentów:

   1. pisemne zlecenia wykonania prac,

   2. protokoły odbioru wykonanych prac – stanowiące potwierdzenie wykonania prac przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z danej placówki,

   3. kosztorysy powykonawcze (dla każdego ze zlecenie odrębnie):

    1. prawidłowo sporządzone, tj. zgodnie z zasadami o których mowa w § 5 ust. 4 oraz § 7 ust. 1,

    2. sprawdzone przez wyznaczonego przez Zamawiającego inspektora nadzoru budowlanego,

    3. zatwierdzone przez Zamawiającego.


Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4a do SIWZ (odrębny dokument). Zakres robót i ilości robót ujęte w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych ilości (zwiększenie, zmniejszenie, zaniechanie) oraz możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym.
Załącznik nr 6 do SIWZ
W Y K A Z

wykonanych robót budowlanych


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Nazwa Wykonawcy: …………………....……………………………………………………………
Siedziba ……………………………………..………………………………………………………...
przedstawiam wykaz wykonanych robót:


  Lp.Nazwa podmiotu, który realizował roboty

Nazwa podmiotu, na którego rzecz roboty były realizowane

Okres realizacji robót budowlanych

(termin rozpoczęcia i termin zakończenia,

dzień, miesiąc, rok)


Wartość robót budowlanych

(wartość z podatkiem VAT wyrażona PLN)Rodzaj robót budowlanych

(przedmiot robót, nazwa realizowanego zadania)Informacja, czy robota została niewykonana lub

wykonana nienależycie12


Uwaga!


Należy załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie lub inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o których mowa powyżej.
Zamawiający informuje, iż w razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których powyżej, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Wykonawca w miejsce poświadczeń o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

................................ ......................................................................................

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Załącznik nr 7 do SIWZ
WYKAZ OSÓB
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
Nazwa Wykonawcy: …………………....……………………………………………………………
Siedziba ……………………………………..………………………………………………………...

oświadczam, że dysponuję następującymi osobami do realizacji przedmiotowego zamówienia:


Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie

potwierdzające spełnianie warunku o którym mowa w ogłoszeniu

Zakres wykonywanych czynności

Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą
posiada uprawnienia budowlane do:

……………………………………………...………


uprawnienia nr .....................................
wydane w dniu .................................

doświadczenie: ...................................................................................


posiada uprawnienia budowlane do:

……………………………………………...………


uprawnienia nr .....................................
wydane w dniu .................................

doświadczenie: ...................................................................................
Oświadczam że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

................................ ......................................................................................

/miejscowość, data/ /podpis Wykonawcy / osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/

Załącznik nr 8 do SIWZ
WZÓR UMOWY
W dniu ............. r. w Warszawie pomiędzy:

Zespołem Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4, 02-511 Warszawa, posiadającym NIP: 521-359-84-03, REGON: 142864986, działającym na podstawie Statutu Zespołu Żłobków m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XII/197/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 45, poz. 1491 z późn. zm.), zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Panią Bożenę Przybyszewską – Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy dnia 26.06.2012 r. znak GP-IX.0052.2383.2012

lub
Pana Radosława Poniatowskiego - Wicedyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy dnia 26.06.2012 r. nr 101/2012


a
Firmą ........................................ z siedzibą w ........................... przy ul. ..................................... wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................... pod nr KRS ........................., REGON..................................., NIP.............................................., reprezentowaną przez:
Panią/Pana.....................................................................................................*
lub
Panią/Panem ........................................ prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ....................................................... z siedzibą w ........................ przy ul. ....................................... wpisaną/ym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez .................................... pod nr .................................., REGON ................................ NIP ..............................................*,
zwaną/zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zawarto umowę o następującej treści:1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna