Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 WarszawaPobieranie 496.04 Kb.
Strona3/4
Data07.05.2016
Rozmiar496.04 Kb.
1   2   3   4
§ 1

Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja (w tym bieżące utrzymane obiektów budowlanych w dobrym stanie) w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………… r., stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie z SIWZ z dnia 02.01.2014 r., stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

 2. Pod pojęciem „wykonywanie robót budowlanych oraz napraw i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych” strony rozumieją czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń.

 3. Pod pojęciem „usuwanie awarii” strony rozumieją czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii (nagłych, niezamierzonych uszkodzeń elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić użytkowników lub właścicieli na straty materialne.

 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

 5. Zamówienie, w zakresie robót budowlanych realizowanych w Żłobkach nr 46, 47, 48 i Oddziale Żłobka nr 20 w Warszawie, będzie realizowane w ramach projektów pn.:

a) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Przybyszewskiego 72

b) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Chodeckiej 2

c) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. Czerwona Droga 6

d) Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do mini żłobka przy ul. Nowogrodzkiej 75współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego).

 1. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie mu przedmiotowego zamówienia publicznego.

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie
  niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w poufności ww. informacji.

 4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę.

 5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o współfinansowaniu Umowy przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zapisami zawartymi w „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów, w szczególności dokumentów finansowych, dotyczących Umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. dla instytucji krajowych i Unii Europejskiej, upoważnionych do kontroli Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz udostępnienia wglądu w ww. dokumenty.


§ 2

Termin realizacji

 1. Umowa zostaje zawarta na okres od ................................... do 31.12.2014 r.

 2. W przypadku niemożności rozpoczęcia wykonania, kontynuacji lub zakończenia przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

 3. Wszystkie prace Wykonawca wykonywać będzie w tygodniu (pon-pt) w godzinach pracy placówki Zamawiającego, chyba że wykonanie prac będzie wymagało interwencji również w dniach w których Zamawiający nie pracuje lub poza godzinami pracy danej placówki Zamawiającego.

 4. Czas dojazdu w celu usunięcia usterek lub zabezpieczenia awarii wynosi do 3 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonania robót zgodnie ze zleceniem Zamawiającego.


§ 4

Obowiązki stron

 1. Wykonawca gwarantuje wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym.

 2. Zamawiający w miarę potrzeby zobowiązuje się udzielać Wykonawcy zleceń na wykonywanie drobnych robót budowlanych oraz usuwanie awarii, napraw i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych.

 3. Zlecenie, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę wykonania robót. W zleceniu Zamawiający wyszczególni: miejsce wykonania robót, rodzaj i zakres prac, technologię wykonania oraz termin wykonania i odbioru robót.

 4. Zlecenie będzie każdorazowo wystawione w formie pisemnej i przekazane Wykonawcy:

 1. pisemnie faksem na numer …………………….. z wynikiem OK. u Zamawiającego,

 2. lub w formie elektronicznej na adres e-mail ………………@.........…………….

 1. W przypadku, gdy wykonanie prac będzie wymagało nagłej interwencji, zamawiający zgłosi potrzebę ich wykonania telefonicznie na numer ………………………… - potwierdzenie konieczności wykonania zlecenia zostanie wówczas wystawione w najbliższym dniu roboczym.

 2. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej
  w terenie, gdzie ma być wykonywane zlecenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

 3. Wykonawca na podstawie zlecenia przygotuje kosztorys ofertowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu Wykonawca przystąpi do realizacji zleconych prac nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego kosztorysu. Powyższe nie dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 5.

 4. Zlecone prace podlegają każdorazowo odrębnemu odbiorowi prawidłowości ich wykonania w formie protokołu odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru prac objętych zleceniem zostaną stwierdzone wady:

 1. nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac objętych zleceniem, wyznaczając termin na ich usunięcie i termin ponownego odbioru albo dokonać odbioru ze wskazaniem w protokole usterek i wskazaniem terminu na ich usunięcie,

 2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może odstąpić od umowy albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z art. 637 ust. 2 KC.

 1. Do zadań Wykonawcy należy:

 1. wykonywanie prac zleconych przez Zamawiającego zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami technicznymi, stosowanymi technologiami i normami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp. i ppoż,

 2. wykonywanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówek Zamawiającego oraz zawiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem o wyłączeniach urządzeń zapewniających dopływ mediów: energii, gazu, wody.

 3. wykonywanie prac przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów oraz wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (z zapewnieniem we własnym zakresie transportu tych narzędzi, sprzętu, materiałów do miejsca wykonywania prac),

 4. wykonywanie prac w terminie określonym w zleceniu oraz na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 godzin od momentu zgłoszenia (w przypadku nagłych awarii),

 5. bieżące utrzymanie porządku i czystości podczas wykonywania prac oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji.

 1. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

 1. zapewnienie pracownikom Wykonawcy swobodnego dostępu do placówek celem prawidłowej realizacji robót objętych przedmiotem umowy,

 2. powiadamianie Wykonawcy o konieczności wykonania prac objętych przedmiotem umowy.

 1. Wykonawca każdorazowo (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – za wyjątkiem sytuacji nagłych / awaryjnych) zawiadomi przedstawiciela placówki, w której prowadzone prace mogą spowodować utrudnienia związane z wyłączeniem urządzeń regulujących dopływ mediów (energia elektryczna, gaz, woda, etc.).

 2. Wykonawca w okresie wykonywania zleconych prac ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania.

 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności.

 4. Wykonawca odpowiada za czynności wykonywane przez osoby trzecie jak za własne.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót.


§ 5

Podwykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, iż do realizacji przedmiotu umowy nie zatrudni podwykonawców. lub W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca oświadcza iż zatrudni Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, że podwykonawcom zostanie powierzony następujący zakres prac:

nazwa podwykonawcy (NIP ….) …………. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy……………...

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

 2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

 3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 5 i następne stosuje się odpowiednio.

 4. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym:

 1. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;

 2. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

 1. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

 2. Zamawiający określa następujące warunki dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedstawienia kserokopii opłaconej aktualnej polisy OC obejmującej odpowiedzialność kontraktową (niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań) opiewająca na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 80% wartości umowy o podwykonawstwo.

 3. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  1. niespełniającej wymagań określonych w ust. 6;

  2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;

  3. gdy nie wykazano spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę warunków o których mowa w ust. 7.

W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy.

 1. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

 2. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo.

 3. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

 4. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

 5. W sytuacji, o której mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

 6. Obowiązek Wykonawcy o którym mowa w ust. 4 (roboty budowlane) oraz w ust. 12 (dostawy i usługi), nie dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są:

 1. dostawy lub usługi, które, z uwagi na ich wartość lub przedmiot, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu: umowy o wartości do 10.000,00 zł lub których przedmiot zamówienia nie wymaga udziału w jego realizacji bezpośredniego wykonawcy,

 2. roboty budowlane, o wartości mniejszej niż 5% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

 1. Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki nr 6 do niniejszej umowy.

 2. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.


§ 6

Polisa OC Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres realizacji niniejszej umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia; w przypadku utraty ważności polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność polisy stosownym aneksem lub przedstawić nową polisę, pod warunkiem zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia.

 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię aneksu lub polisy poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem” i oryginał do wglądu. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę aneksu lub polisy lub przedstawienie aneksu lub polisy nie obejmującej ciągłości okresu ubezpieczenia lub nie zapłacenia poszczególnych rat składki w terminach, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej.

 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.


§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w art. 629 K.C.

 2. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, które będzie wyliczane każdorazowo na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzanych w oparciu o:

 1. czas pracy robocizny,

 2. nakłady pracy sprzętu i nakłady materiałowe zgodnie z nakładami rzeczowymi wg katalogów KNR,

 3. czynniki cenotwórcze:

 1. robocizna brutto w stawce: ………………zł

 2. koszty pośrednie w wysokości: ………………..%

 3. zysk w wysokości: ………………..%

 4. koszty zakupu materiałów i pracy sprzętu - ustalone zgodnie z ust 3,

na podstawie zamówienia wystawionego przez przedstawiciela Zamawiającego i kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego.

 1. Wykonawca jest obowiązany do sporządzania kosztorysów ofertowych i powykonawczych przy zastosowaniu cen przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym załączonym do oferty: tj. ceny jednostkowe pozycji, wartość pozycji, zestawienie materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami. W przypadku braku cen za materiały w kosztorysach ofertowych Wykonawca obligatoryjnie stosuje średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg notowań kwartalnych wydawnictwa „Promocja” Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa z bieżącego kwartału wykonywania robót. W przypadku braku cen materiałów w w/w kwartalnikach, rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny zawarte w fakturze zakupu okazanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za robociznę z tytułu realizacji umowy przy założeniu szacunkowej ilości roboczogodzin: 5000 wynosi ……………… zł (słownie …………………..) zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca nie może domagać się zlecenia prac celem wykorzystania założonej ilości godzin – usługi będą wykonywane na żądanie Zamawiającego.

 3. Maksymalna wartość nominalna z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy nie może przekroczyć kwoty: …………… zł. (słownie: …………………), jaką Zamawiający przeznacza na realizację umowy.

 4. Cena jednostkowa robocizny brutto za realizację przedmiotu umowy, stawki do kosztorysowania (o których mowa w ust. 1 pkt 3 ppkt a, b i c) oraz ceny materiałów wynikające z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. Wejście w życie zmiany stawki podatku VAT nie powoduje zmiany w/w cen i składników cenotwórczych zaproponowanych przez Wykonawcę. Po wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniając obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie cen netto, bez zmiany cen jednostkowych brutto. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu.

 5. Określona przez Zamawiającego w ust. 6 kwota nie daje podstawy Wykonawcy do żądania zlecenia prac o takiej wartości. Wynagrodzenie zostanie wypłacone jedynie za zlecone i wykonane roboty.


§ 8

Rozliczenie wynagrodzenia

 1. Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, obejmującą wykonane prace na podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego kosztorysów powykonawczych (najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca) z załączeniem raportu sporządzonego na podstawie wystawionych w danym miesiącu zleceń wykonania prac i rozliczeniowych kosztorysów powykonawczych.

 2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie raport miesięczny zawierający zestawienie wartości wykonanych zleceń wraz z załączeniem dokumentów:

 1. pisemne zlecenia wykonania prac i kosztorysy zawierające wycenę prac,

 2. protokoły odbioru wykonanych prac – stanowiące potwierdzenie wykonania prac przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego z danej placówki,

 3. kosztorysy powykonawcze (dla każdego ze zlecenie sporządzone odrębnie):

 1. prawidłowo sporządzone, tj. zgodnie z zasadami o których mowa w § 7 ust. 2,

 2. sprawdzone przez wyznaczonego przez Zamawiającego inspektora nadzoru budowlanego,

 3. zatwierdzone przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy zostanie zapłacone z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 1 (rachunek bankowy musi być zgodny z rachunkiem wskazanym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy) w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Brak dołączonych dokumentów o których mowa w ust. 1 skutkuje brakiem zapłaty i nienaliczaniem przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w zapłacie do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów. W przypadku wystawienia faktur z numerem rachunku niezgodnym z tym wskazanym w formularzu ofertowym załączonym do oferty Wykonawcy – Zamawiający wstrzyma płatność do momentu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zmianie numeru rachunku. Powyższa zmiana nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.

 2. Za datę płatności uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.

 3. W przypadku wykonania części robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 4 umowy, zapłata należności za wykonane roboty będzie następować zgodnie z treścią ust. 6 i następnych.

 4. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców w protokole odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego.

 5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającego) wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z dowodem zapłaty.

 6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

 7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się (po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

 8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

 9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

 10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

 11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli w sposób wystarczający wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty.

 12. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane, podwykonawcę takiego zamówienia lub dalszego podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacono już wynagrodzenie, lub które zostały wbudowane i stały się częściami składowymi stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy stanowiących własność Zamawiającego.

 13. Zakończeniem realizacji przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót – po weryfikacji przez Zamawiającego należytego wykonania robót na podstawie wystawionych zleceń przez cały okres realizacji umowy.

1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna