Zespół Żłobków m st. Warszawy ul. Belgijska 4 02-511 Warszawa


§ 9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowyPobieranie 496.04 Kb.
Strona4/4
Data07.05.2016
Rozmiar496.04 Kb.
1   2   3   4
§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 1. Zabezpieczeniem gwarantującym wykonanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz służącym do pokrywania roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi jest równowartość 2 % maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, t.j........................................zł (słownie:..............................).

 2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości określonej w ust. 1 w formie ................................................................ .

 3. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót).

 4. Zamawiający pozostawi 30 % zabezpieczenia z tytułu roszczeń z gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.


§ 10

Nadzór nad realizacją umowy

    1. ...................................., tel. ……………………., e-mail ……………………… – przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

    2. Inspektor nadzoru ...................................., tel. ……………………., e-mail ……………………… – przedstawiciel Zamawiającego będzie pełnił bezpośredni nadzór nad wykonywaniem robót objętych umową.

    3. ........................................., tel. ……………………., e-mail ……………………… – przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił funkcję koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

    4. Kierownik robót ...................................., tel. ……………………., e-mail ……………………… – przedstawiciel Wykonawcy będzie pełnił bezpośredni nadzór nad wykonywaniem robót objętych umową.

    5. Wykonawca oświadcza, że osoby przy pomocy których będzie realizował zamówienie, wskazane w wykazie osób załączonym do oferty Wykonawcy (ust. 4) posiadają odpowiednie uprawnienia do profesjonalnego wykonania umowy. Dokumenty potwierdzające uprawnienia wskazanych osób stanowią załącznik nr 5 do umowy.

    6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac wynikających z niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.

    7. Zmiana osoby wskazanej w wykazie osób może nastąpić za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. W przypadku akceptacji zmiany osoby, Wykonawca jest zobowiązany wskazać inną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Do dokonania zmiany niezbędne jest zawarcie stosownego aneksu.


§ 11

Rękojmia za wady

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

 2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót zleconych w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Przepis art. 568 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio._@POCZ@__Przepis

 3. Strony zgodnie oświadczają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy rozszerzają w stosunku do zasad określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w chwili dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w § 13.

 4. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.


§ 12

Gwarancja jakości

   1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ………….. (minimum 36 miesięcy), licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego robót zleconych w ramach umowy.

   2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy za wbudowane lub / dostarczone materiały lub / i urządzenia oraz elementy wyposażenia. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia jest dłuższy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, wówczas obowiązuje gwarancja producenta.

   3. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca:

 1. jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia i zobowiązany jest do usunięcia wad polegających na:

 1. nieprawidłowości lub niezgodności z zawartą umową jakiegokolwiek świadczenia Wykonawcy zrealizowanego w ramach umowy,

 2. nieprawidłowym funkcjonowaniu wyposażenia, który uniemożliwia lub utrudnia jego eksploatację,

 3. braku jakichkolwiek elementów wyposażenia,

 1. zapewni bezpłatny serwis na dostarczone i / lub zamontowane/wbudowane urządzenia i elementy wyposażenia, które zgodnie z dokumentacją techniczną takich urządzeń lub elementów wyposażenia wymagają serwisu lub konserwacji.

   1. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ostatecznego gwarancyjnego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy przed upływem okresu udzielonej gwarancji jakości. O w/w czynnościach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Czynności, o których mowa powyżej będą przeprowadzone również pod nieobecność przedstawiciela Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.


§ 13

Wady w okresie gwarancji jakości i rękojmi

 1. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i wykonania napraw (stwierdzonych przez Zamawiającego na podstawie protokółów ujawnienia wad i usterek) na własny koszt w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad. Przez otrzymanie powiadomienia należy rozumieć wysłanie przez Zamawiającego faksu z uzyskaniem u Zamawiającego potwierdzenia OK (lub równoznacznego potwierdzenia prawidłowego nadania faksu) lub przesłania listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 2. Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi obowiązany do usunięcia wad robot budowlanych (wbudowanych, dostarczonych materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia) lub do dostarczenia rzeczy wolnych od wad (urządzeń, elementów wyposażenia), jeżeli wady te ujawnią się w okresie udzielonej gwarancji lub rękojmi.

 3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi w miarę możliwości, w miejscu wykonania, zamontowania i użytkowania przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

 4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków w ramach udzielonej gwarancji jakości, Wykonawca dostarczył zamiast rzeczy wadliwej (lub części rzeczy) rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. _@POCZ@__@

 5. W przypadku nieusunięcia wad lub niewykonania napraw w wyznaczonym terminie, lub dwukrotnej nieudanej próby usunięcia wad lub naprawy, Zamawiający ma prawo do ich usunięcia i naprawy we własnym zakresie lub powierzenia usunięcia wad i napraw podmiotowi trzeciemu – na koszt Wykonawcy lub żądać wypłaty kwoty z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający może dochodzić pozostałej kwoty we właściwym miejscowo Sądzie dla siedziby Zamawiającego

 6. Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego powiadamiania Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu usuwania wad z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zakończenie usuwania wad zostanie każdorazowo potwierdzone pisemnie stosownym protokołem odbioru sporządzonym przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego i podpisanym przez Zamawiającego bez uwag.

 7. Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas usuwania wady przez Wykonawcę dla elementów naprawianych.

 8. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkody


§ 14

Odstąpienie od umowy

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, oprócz przypadków wymienionych w treści Tytułu XV Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót lub ich wykonywaniem, a w szczególności:

 1. Wykonawca rażąco zaniedbuje, niewykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki i zobowiązania wynikające z umowy (po wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości i bezskutecznym upływie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy pisemnego wezwania Zamawiającemu służy prawo do odstąpienia od umowy)

 2. Wykonawca dwukrotnie odmówił przyjęcia zlecenia lub dwukrotnie nie wykona zlecenia wchodzącego w zakres umowy,

 3. podczas odbioru prac objętych zleceniem wystawionym przez Zamawiającego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia,

 4. Wykonawca nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (kontraktowej i deliktowej),

 5. tak dalece opóźnia się z wykonaniem robót objętych zleceniem, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła je ukończyć w wyznaczonym terminie.

 1. Zamawiający może również odstąpić od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową, a w szczególności stosuje materiały złej jakości, niezgodne ze złożoną ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi uzgodnieniami lub bez akceptacji inspektora nadzoru Zamawiającego.

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wyraża zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, której realizacja zostanie powierzona podwykonawcy lub nie zawarł umowy z ujawnionym Podwykonawcą wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiającego, w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie informację o realizacji robót przez nieujawnionego Podwykonawcę.

 3. Zamawiający może odstąpić od umowy, w sytuacji wielokrotnego (więcej niż dwukrotnie) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 2% wartości umowy z podatkiem VAT w sprawie zamówienia publicznego.

 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy ustalonego na podstawie zatwierdzonego protokołu zaawansowania prac po dokonanej inwentaryzacji wykonanych robót.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru powinien ustalić wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

 6. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 6 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§15


Adresy do doręczeń

    1. Strony prowadzić będą wszelką korespondencję, itp. na piśmie lub w formie elektronicznej.

    2. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami będzie kierowana adresy wskazane na wstępie umowy.

    3. Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona osobiście, listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej.

    4. Strony zobowiązane są niezwłocznie zawiadamiać się o każdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby oraz numerów telefonów i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia.


§ 16

Kary umowne

1. Strony umowy postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach: 1. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy,

 2. w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy,

 3. w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub zabezpieczeniu awarii powyżej 3 godzin (nie więcej niż 6 godzin) od momentu ich zgłoszenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

 4. w przypadku opóźnienia w wykonaniu prac w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego w zleceniu ich wykonania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

 5. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę awarii w ciągu 6 godzin od jej zgłoszenia przez Zamawiającego lub nieusunięcia awarii w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, Zamawiający zleci usunięcie awarii osobie trzeciej bez uzgodnienia z Wykonawcą, a poniesione przez Zamawiającego koszty obciążają Wykonawcę, stanowiąc karę umowną,

 6. w przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac objętych zleceniem wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może żądać obniżenia odpowiednio wynagrodzenia zgodnie z art. 637 ust. 2 KC,

 7. w przypadku opóźnienia w usunięciu wad zgłoszonych w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu przewidzianego na usunięcie wad,

 8. za rażące naruszenie jakichkolwiek postanowień umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy,

 9. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę,

 10. za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie każdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji jej postanowień przez Zamawiającego,

 11. za nieprzedłożenie potwierdzonego za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac,

 12. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac,

 13. za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości nominalnej z podatkiem VAT zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, określonej w § 5 ust. 4 za każdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy,

 14. w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

3. W przypadku powstania szkody na mieniu Zamawiającego lub na osobie na skutek okoliczności wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo do wypłaty odszkodowania z polisy OC Wykonawcy (polisa załączana do oferty Wykonawcy).

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie cywilnym.

5. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminie określonym w zleceniu lub w innym


uzgodnionym pisemnie przez strony terminie, Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę określoną w ust. 1 pkt 3 lub 4 przy rozliczeniu faktury. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

6. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne: 1. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

 2. za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.


§ 17

Zmiany umowy

 1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§18


Postanowienia końcowe

 1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.


§ 19

Załączniki do umowy

Integralnymi załącznikami niniejszej umowy są: 1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 02.01.2014 r. stanowiąca załącznik nr 1 do umowy,

 2. oferta Wykonawcy wraz z załącznikami z dnia ……….. r. stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,

 3. wykaz placówek Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 3 do umowy,

 4. polisa OC Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 4 do umowy,

 5. umowy z podwykonawcami, stanowiące załącznik nr 5 do umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCYZałącznik nr 3 do umowy nr …………….

z dnia ………………..Wykaz placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy


Lp.

Dzielnica

Numer i adres żłobka

Telefon

Tel. komórkowy

1

Białołęka

Nr 36 ul. Strumykowa 18

423 81 18 (piel.216 98 30, int.216 98 31)

0797990836

2

Bemowo

Nr 39 ul. Muszlowa 17

665 10 40

0797990839

3Nr 40 ul. Klemensiewicza 6

664 98 56

0797990840

4

Mini Żłobek

ul. Pełczyńskiego 28A

0797990846

0797990840

5

Bielany

Nr 14 ul. Wrzeciono 4

835 19 82

0797990814

6
Nr 15 ul. Wrzeciono 22

864 40 35

0797990815

7
Nr 16 ul. Klaudyny 10

833 52 15

0797990816

8
Nr 17 ul. Kochanowskiego 9

633 01 46

0797990817

9
Nr 46 ul. Przybyszewskiego 70/72
0797990846

10

Ochota

Nr 8 ul. Skarżyńskiego 6

822 37 33

0797990808

11

Mini Żłobek

ul. Białobrzeska 19

822 10 64

0797990808

12
Nr 9 ul. Sanocka 7 

822 64 13

0797990809

13

Mini Żłobek

ul. Korotyńskiego 13

823 53 48

0797990809

14

Praga - Południe

Nr 12 ul. Grochowska 232

810 35 42

0797990812

15

Mini Żłobek

ul. Prochowa 49

0797990847 870 30 14

0797990812

16
Nr 30 ul. St. Augusta 79

810 89 73

0797990830

17
Nr 31 ul. Motorowa 5

813 24 05

0797990831

18
Nr 32 ul. Sygietyńskiego 4

810 32 48

0797990832

19
Nr 33 ul. Umińskiego 9

613 74 67/ fax 6732184

0797990833

20
Nr 45 ul. Pawlikowskiego 2

0797990845

0797990845

21

Praga - Północ

Nr 11 ul. Szymanowskiego 3a

619 34 65

0797990811

22
Nr 13 ul. Markowska 17a

619 01 83

0797990813

23
Nr 38 ul. Brechta 14A

468 10 18

0797990838

24

Śródmieście

Nr 10 ul. Nowolipie 15a

831 03 47

0797990810

25
Nr 20 ul. Wilcza 27a

621 58 05

0797990820

26

Mini Żłobek

ul. Nowogrodzka 75

797990848
27
Nr 22 ul. Koszykowa 3

621 15 06

0797990822

28

Mini Żłobek

ul. Koszykowa 3

621 14 30

0797990822

29
Nr 23 ul. Grzybowska 7

620 45 31

0797990823

30
Nr 25 ul. Drewniana 10/16

826 36 77

0797990825

31
Nr 34 ul. Nowy Świat 47a

827 48 51

0797990834

32

Mini Żłobek

ul. Badowska 2

498 09 56

0797990834

33

Ursus

Nr 26 ul. Wapowskiego 1

662 63 31

0797990826

34
Nr 27 ul. Keniga 9

667 44 32

0797990827

35
Nr 48 ul. Czerwona Droga 6
0797990829

36

Wawer

Nr 41 ul. Potockich 107

812 12 78

0797990841

37

Wola

Nr 18 ul. Smocza 1a

838 25 55

0797990818

38
Nr 19 ul. Rabsztyńska 22

632 21 85

0797990819

39

Mini Żłobek

ul. Górczewska 27/35

631 10 33

0797990819

40
Nr 28 ul. Monte Cassino 7

836 79 93

0797990828

41
Nr 35 ul. Działdowska 8A

631 20 35

0797990835

42
Nr 37 ul. Ożarowska 57

836 34 81/ fax 8363005

0797990837

43

Żoliborz

Nr 24 ul. Ks. Popiełuszki 15

839 51 05

0797990824

44

Ursynów

Nr 1 ul. Wiolinowa 9

643 68 39

0797990801

45
Nr 2 ul. Mandarynki 14

648 73 67

0797990802

46
Nr 3 ul. Warchałowskiego 8

643 05 15

0797990803

47

Mokotów

Nr 4 ul. Wiktorska 94/96

425 96 70/ fax 4259671

0797990804

48
Nr 5 ul. Odyńca 59

844 15 82

0797990805

49

Mini Żłobek

ul. Bonifacego 81
0797990806

50
Nr 7 ul. Kmicica 3

847 14 82

0797990807

51

Mini Żłobek

Al. Niepodległości 20

853 23 79

0797990807

52
Nr 21 ul. Dąbrowskiego 96

845 30 91

0797990821

53

Mini Żłobek

ul. Łowicka 7/15

498 09 57

0797990821

54

Targówek

Nr 42 ul. Chodecka 3

674 00 02

0797990842

55
Nr 43 ul. Tokarza 4

675 10 69

0797990843

56
Nr 44 ul. Wejherowska 1

618 09 35

0797990844

57
Nr 47 ul. Chodecka 2
0797990847


1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna