Zespół Szkół im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”. Rok szkolny 2015/2016Pobieranie 239.69 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar239.69 Kb.
  1   2   3
Zespół Szkół im. Księdza Franciszka Stopy w Myczkowie

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy III gimnazjum do programu nauczania „Śladami przeszłości”.

Rok szkolny 2015/2016


Temat lekcji

Zagadnienia, materiał nauczania

Wymagania na poszczególne oceny


dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Rozdział I: Europa i Polska w czasach oświecenia

1. Oświecenie
w Europie


• odkrycia naukowe epoki oświecenia

• główne idee oświeceniowe

• powstanie wolnomularstwa

• sztuka XVIII w.  1. • poprawnie posługuje się terminami: oświecenie, racjonalizm

  2. • właściwie określa ramy czasowe oświecenia

  3. • wymienia najwybitniejszych przedstawicieli epoki: Newtona, Woltera

  4. • wyjaśnia zastosowanie maszyny parowej• poprawnie posługuje się terminami: oświecenie, empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm, klasycyzm, encyklopedyści

• przedstawia dokonania postaci: Izaaka Newtona, Karola Monteskiusza, Woltera, Jamesa Watta

• charakteryzuje zasadę trójpodziału władzy sformułowaną przez Monteskiusza

• omawia hasła równości społecznej głoszone przez Jeana-Jacques’a Rousseau

• wymienia idee oświecenia i rozpoznaje ich wpływ na naukę, literaturę, filozofię, architekturę i sztukę


• przedstawia dokonania postaci: Karola Linneusza, Benjamina Franklina, Denisa Diderota

• omawia znaczenie odkryć epoki oświecenia

• wymienia najważniejsze wynalazki XVIII w.


• przedstawia dokonania postaci: Edmunda Cartwrighta, Johna Kaya, Denisa Diderota

• porównuje klasycyzm


z innymi kierunkami artystycznymi

• charakteryzuje styl rokoko
• wskazuje wpływ epoki oświecenia na kształtowanie się modeli ustrojowych XIX w.

• omawia rolę masonerii2. Nowe potęgi europejskie

• przemiany w Rosji pod koniec XVII w.
i w XVIII w.

• rozwój Prus


w XVIII w.

• reformy w monarchii austriackiej w XVIII w.• podaje rok ogłoszenia Prus królestwem –1701 r.

• poprawnie posługuje się terminem absolutyzm oświecony

• wskazuje na mapie Rosję, Prusy i Austrię• poprawnie posługuje się terminami: junkrzy, wojna północna

• wymienia najważniejsze reformy przeprowadzone


w Rosji, Prusach i Austrii

• omawia przyczyny i skutki reform przeprowadzonych
w Rosji, Prusach i Austrii

• ocenia znaczenie przeprowadzonych reform dla układu sił w Europie XVIII w.

• podaje lata wydarzeń: 1689 r. – początek samodzielnych rządów Piotra I, 1756–1763 – wojna siedmioletnia


• charakteryzuje rozwój terytorialny Rosji, Prus i monarchii austriackiej

• porównuje reformy oświeceniowe wprowadzone w Prusach, Rosji i Austrii• analizuje wpływ ideologii oświecenia na powstanie państw absolutyzmu oświeconego

3. Rzeczpospolita za panowania Wettinów

• polsko-saska unia personalna

• wojna północna i jej skutki

• rządy Augusta III

• skutki unii


polsko-saskiej

• poprawnie posługuje się terminami: wojna północna, Sejm Niemy

• podaje lata wydarzeń:


1697 r. – koronacja Augusta II Mocnego, 1763 r. – śmierć Augusta III Sasa

• przedstawia dokonania Stanisława Leszczyńskiego
• podaje lata wydarzeń:
1699 r. – pokój
w Karłowicach, 1717 r. – Sejm Niemy

• przedstawia dokonania postaci: Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa

• charakteryzuje skutki wojny północnej dla Polski

• wskazuje na mapie zasięg terytorialny Rzeczypospolitej za panowania Sasów

• wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej w XVIII w.


• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja warszawska, konfederacja sandomierska, Order Orła Białego

• podaje lata wydarzeń:


1704–1709 i 1733–1736 – panowanie Stanisława Leszczyńskiego, 1709 r. – bitwa pod Połtawą, 1721 r. – pokój w Nystad, 1736 r. – sejm pacyfikacyjny

• wyjaśnia okoliczności elekcji Augusta II Mocnego

• opisuje przebieg wojny północnej

• wymienia przyczyny


i przejawy kryzysu państwa polskiego w czasach saskich


• analizuje politykę wewnętrzną
i zewnętrzną Wettinów

• szczegółowo omawia znaczenie oraz skutki wojny północnej

• przy pomocy mapy wyjaśnia zmiany położenia międzynarodowego Rzeczypospolitej
w XVIII w. na tle sytuacji międzynarodowej

• analizuje politykę wewnętrzną


i zewnętrzną Wettinów

• dokonuje samodzielnej oceny znaczenia
i następstw rządów Wettinów
w Rzeczypospolitej

• charakteryzuje przyczyny wzrostu nietolerancji religijnej w Polsce
4. Ostatni król elekcyjny

• elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego

• początek rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

• konfederacja barska

• pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej
• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja barska, sejm rozbiorowy

• podaje rok pierwszego rozbioru Polski – 1772 r.

• wymienia przyczyny
i skutki pierwszego rozbioru


• poprawnie posługuje się terminami: Familia, Rada Nieustająca

• podaje rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego – 1764 r.

• omawia okoliczności elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego

• przedstawia rolę postaci: Tadeusza Rejtana, Mikołaja Repnina

• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po pierwszym rozbiorze Polski

• wymienia przyczyny


i skutki pierwszego rozbioru

• poprawnie posługuje się terminami: konfederacja słucka, toruńska, radomska, prawa kardynalne, ryngraf, innowierca

• podaje rok zawiązania konfederacji barskiej – 1768 r.

• omawia reformy sejmu konwokacyjnego


• przedstawia rolę postaci: Maurycego Beniowskiego, Kajetana Sołtyka, Józefa Andrzeja Załuskiego, Wacława Rzewuskiego, Józefa Pułaskiego, Michała Krasińskiego oraz ocenia ich wpływ na dzieje Polski

• samodzielnie ocenia działalność króla
w latach 1764–1772

5. Tajemnice sprzed wieków –
Co przedstawia „Kołacz królewski”?

• reakcje mieszkańców Europy wobec rozbioru Rzeczypospolitej

• rycina „Kołacz królewski”

• kopie i interpretacje rysunku przedstawiającego rozbiór Polski
• charakteryzuje stanowisko państw europejskich wobec pierwszego rozbioru Polski

wyjaśnia, dlaczego pierwszy rozbiór Polski naruszył równowagę sił w Europie
• opisuje rycinę Noela Le Mire’a „Kołacz królewski” i Johannesa Nilsona „Położenie Królestwa Polskiego
w roku 1773”

• tłumaczy genezę porównania pierwszego rozbioru Polski do królewskiego ciasta
• określa cel powstawania kolejnych, naśladowczych wersji „Kołacza królewskiego”

• wyjaśnia propagandową rolę rycin oraz działania państw zaborczych, mające na celu zafałszowanie prawdy historycznej6. Oświecenie
w Rzeczypospolitej

• ożywienie gospodarcze
i kulturalne

• początki oświecenia • rozwój szkolnictwa

• literatura i sztuka


• poprawnie posługuje się terminami: Szkoła Rycerska, Komisja Edukacji Narodowej

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja• poprawnie posługuje się terminami: Collegium Nobilium, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, oświecenie stanisławowskie

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Konarskiego, Stanisława Leszczyńskiego, Ignacego Krasickiego, Bernarda Bellotta zwanego Canalettem, Dominika Merliniego

• podaje lata wydarzeń:
1765 r. – utworzenie Szkoły Rycerskiej, 1773 r. – powołanie Komisji Edukacji Narodowej

• charakteryzuje projekty reform ustrojowych Stanisława Konarskiego


i Stanisława Leszczyńskiego

• dostrzega przejawy ożywienia w gospodarce


i kulturze czasów saskich

• podaje lata wydarzeń:
1740 r. – utworzenie Collegium Nobilium,
1747 r. – otwarcie Biblioteki Załuskich

• poprawnie posługuje się terminami: Biblioteka Załuskich, Operalnia

• ocenia wkład Stanisława Augusta w rozwój polskiego oświecenia


• przedstawia dokonania postaci: Antoniego Tyzenhausa, Andrzeja Zamoyskiego, Adama Naruszewicza, Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Zabłockiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Marcella Bacciarellego

omawia reformy


w szkolnictwie
w Rzeczypospolitej
w XVIII w.


• w oparciu o mapę szeroko charakteryzuje
i porównuje rozwój oświaty i gospodarki na ziemiach polskich

• wymienia przykłady sztuki klasycyzmu


z uwzględnieniem własnego regionu

7. Tajemnice sprzed wieków – Jaką Warszawę namalował Canaletto?

• początki kariery
Bernarda Bellotta oraz jego działalność
w Warszawie

• burzliwe losy dzieł Canaletta

• charakteryzuje postać Bernarda Belotta

• omawia znaczenie dzieł Canaletta dla kultury polskiej
• ocenia wpływ włoskiego malarza na rozwój polskiego oświecenia


• przedstawia losy obrazów Canaletta
w czasach powstań narodowych i II wojny światowej

• wyjaśnia rolę dzieł Canaletta w procesie odbudowy Warszawy po II wojnie światowejRozdział II: Czas wielkich zmian

1. Powstanie Stanów Zjednoczonych

• Anglicy w Ameryce Północnej

• przyczyny konfliktu

• wojna o niepodległość • Polacy w walce
o niepodległość USA

• budowa nowego państwa – Stanów Zjednoczonych Ameryki• podaje daty wydarzeń:
4 lipca 1776 r. – ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki,
17 września 1787 r. – uchwalenie konstytucji Stanów Zjednoczonych

• poprawnie posługuje się terminami: ustawa stemplowa, „bostońskie picie herbaty”

• wymienia przytoczone
w Deklaracji niepodległości niezbywalne prawa przysługujące wszystkim obywatelom

• ocenia wkład Polaków


w walkę o niepodległość Stanów Zjednoczonych

• poprawnie posługuje się terminami: ustawa stemplowa, „bostońskie picie herbaty”, Kongres Kontynentalny, stany

• przedstawia dokonania postaci: Jerzego Waszyngtona, Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego

• uzasadnia oświeceniowy charakter Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych

• omawia przyczyny i skutki wojny o niepodległość USA

• uzasadnia oświeceniowy charakter Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych

• wyjaśnia zasady funkcjonowania federacji• podaje lata wydarzeń: 1777 r. – bitwa pod Saratogą, 1781 r. – bitwa pod Yorktown, 1783 r. – zawarcie pokoju w Paryżu

• przedstawia dokonania postaci: Thomasa Jeffersona, Benjamina Franklina i Johna Adamsa
• analizuje sytuację kolonii angielskich
w Ameryce Północnej w XVIII w.

• charakteryzuje przebieg wojny o niepodległość USA

• ocenia zasługi Jerzego Waszyngtona dla uzyskania niepodległości Stanów Zjednoczonych

• wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny


o niepodległość USA

• omawia konsekwencje powstania Stanów Zjednoczonych dla sytuacji międzynarodowej

2. Tajemnice sprzed wieków – Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska?

• zatopienie ładunku herbaty w Bostonie

• restrykcje brytyjskie

• przyczyny wojny
o niepodległość

• symbolika flagi USA

• opisuje wydarzenia związane z zatopieniem ładunku herbaty w Bostonie

• wyjaśnia symboliczne znaczenie „bostońskiego picia herbaty” dla rozpoczęcia wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych
• wymienia przyczyny wojny o niepodległość USA

• charakteryzuje politykę Wielkiej Brytanii stosowaną wobec kolonii• określa znaczenie symboliki flagi amerykańskiej

3. Rewolucja francuska

• przyczyny kryzysu
we Francji w XVIII w.

• społeczeństwo francuskie

• wybuch rewolucji

• reformy Konstytuanty • Deklaracja praw człowieka i obywatela


i jej idee

• podaje lata wydarzeń:
1789 r. – wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej,
1791 r. – uchwalenie konstytucji francuskiej

• wymienia główne przyczyny rewolucji

• opisuje najważniejsze zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte
w Deklaracji praw człowieka
i obywatela


• poprawnie posługuje się terminami: Zgromadzenie Narodowe, Stany Generalne, Zgromadzenie Konstytucyjne, Konstytuanta, Deklaracja praw człowieka
i obywatela, monarchia konstytucyjna

• charakteryzuje problemy społeczne Francji przed wybuchem rewolucji francuskiej

• wymienia główne przyczyny rewolucji

• opisuje najważniejsze zasady ideowe rewolucji francuskiej zawarte


w Deklaracji praw człowieka i obywatela

• podaje daty wydarzeń:
14 lipca 1789 r. – zdobycie Bastylii, 21 stycznia 1793 r. – egzekucja Ludwika XVI


• wymienia reformy przeprowadzone przez Konstytuantę

• ocenia postawę króla Ludwika XVI• szeroko omawia wpływ idei oświecenia na treść Deklaracji praw człowieka
i obywatela

• porównuje treść Deklaracji praw człowieka i obywatela z Deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych
3. Republika francuska

• obalenie monarchii

• Konwent Narodowy

• ogłoszenie Francji republiką

• terror rewolucyjny

• przewrót thermidoriański


• poprawnie posługuje się terminami: żyrondyści, jakobini, gilotyna

• poprawnie posługuje się terminami: Konwent Narodowy, Trybunał Rewolucyjny, dyrektoriat

• wymienia i ocenia skutki Wielkiej Rewolucji Francuskiej

• wskazuje charakterystyczne cechy dyktatury jakobińskiej


• podaje daty wydarzeń:
20 września 1792 r. – bitwa pod Valmy, 27 lipca 1794 r.
(9 thermidora roku II) – przewrót thermidoriański

• poprawnie posługuje się terminami: rojaliści, przewrót thermidoriański
• przedstawia dokonania postaci: Jeana-Paula Marata, Georges’a Dantona, Jacques’a Pierre’a Brissota

• charakteryzuje ugrupowania polityczne Konwentu Narodowego

• omawia etapy rewolucji francuskiej

• wskazuje na mapie tereny przyłączone do Francji


w okresie republiki oraz obszary objęte działaniami kontrrewolucyjnymi

• ocenia wpływ rewolucji francuskiej na dzieje Europy

4. Sejm Wielki

• początek obrad Sejmu Wielkiego

• stronnictwa Sejmu Czteroletniego

• reformy Sejmu Wielkiego

• wojna w obronie Konstytucji 3 maja

• drugi rozbiór Polski


• poprawnie posługuje się terminami: Sejm Wielki, konfederacja targowicka, drugi rozbiór Polski

• podaje lata wydarzeń: 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 maja, 1793 r. – drugi rozbiór Polski

• wymienia reformy Sejmu Wielkiego

• omawia postanowienia Konstytucji 3 maja
• poprawnie posługuje się terminami: ustawa
o sejmikach, ustawa
o miastach królewskich

• podaje lata wydarzeń: 1788–1792 – obrady Sejmu Wielkiego

• przedstawia dokonania postaci: Stanisława Małachowskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona Kołłątaja

• wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i ocenia jej następstwa

• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej


• przedstawia dokonania postaci: Jana Dekerta, księcia Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki

• charakteryzuje stronnictwa Sejmu Wielkiego

• określa przyczyny i skutki wojny z Rosją z 1792 r.


• ocenia znaczenie reform Sejmu Czteroletniego

• wymienia najważniejsze bitwy wojny w obronie Konstytucji 3 maja: pod Dubienką i Zieleńcami

• wskazuje na mapie Targowicę, Zieleńce
i Dubienkę


• omawia rolę tradycji związanej z Orderem Virtuti Militari

• wskazuje elementy ideologii oświecenia, które znalazły swoje odbicie w Konstytucji


3 maja

5. Upadek Rzeczypospolitej

• wybuch powstania kościuszkowskiego

• pierwsze sukcesy powstańców

• Uniwersał połaniecki

• upadek powstania kościuszkowskiego

• trzeci rozbiór Polski


• podaje daty wydarzeń:
24 marca 1794 r. – wybuch powstania kościuszkowskiego, 1795 r. – trzeci rozbiór Rzeczypospolitej

• poprawnie posługuje się terminami: naczelnik, insurekcja,

• wymienia cele i następstwa powstania kościuszkowskiego• poprawnie posługuje się terminem Uniwersał połaniecki

• przedstawia dokonania postaci: Tadeusza Kościuszki, Jana Kilińskiego


i Jakuba Jasińskiego

• wskazuje na mapie zmiany terytorialne po trzecim rozbiorze

• rozróżnia wewnętrzne
i zewnętrzne przyczyny upadku Rzeczypospolitej


• przedstawia przebieg powstania kościuszkowskiego

• wymienia przyczyny klęski insurekcji kościuszkowskiej
• wyjaśnia rolę wydania przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersału połanieckiego

• omawia wpływ bitew pod Racławicami, Szczekocinami


i Maciejowicami dla przebiegu powstania kościuszkowskiego


• ocenia znaczenie wewnętrznych
i zewnętrznych przyczyn upadku Rzeczypospolitej

6. Pierwsze konstytucje

• znaczenie terminu konstytucja

• konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

• Konstytucja 3 maja

• konstytucja francuska• podaje daty wydarzeń: 1787 r. – uchwalenie konstytucji USA, 1791 r. – Konstytucja 3 maja,
3 września 1791 r. – konstytucja francuska

• poprawnie posługuje się terminami: konstytucja, ustawa zasadnicza, monarchia konstytucyjna

• omawia postanowienia Konstytucji 3 maja• przedstawia dokonania postaci: Karola Ludwika Monteskiusza, Benjamina Franklina

• wymienia główne instytucje ustrojowe Stanów Zjednoczonych

• wyjaśnia, w jaki sposób konstytucja amerykańska realizowała w praktyce zasadę trójpodziału władzy

• określa prawa, które gwarantowała obywatelom konstytucja francuska
• wymienia Hugona Kołłątaja
i Scypiona Piatollego jako głównych autorów tekstu Konstytucji 3 maja


• uzasadnia oświeceniowy charakter konstytucji amerykańskiej, francuskiej
i Konstytucji 3 maja

• ocenia znaczenie Konstytucji 3 maja dla dziejów Polski


Rozdział III: Europa od Napoleona do Wiosny Ludów

1. Od konsulatu do cesarstwa

• przejęcie władzy przez Napoleona

• system napoleoński

• ekspansja napoleońskiej Francji

• armia napoleońska

• wojna z Rosją


• poprawnie posługuje się terminami: zamach stanu, konsulat, Kodeks Napoleona, konkordat

• przedstawia dokonania Napoleona Bonapartego
• poprawnie posługuje się terminami: pierwszy konsul, departament, blokada kontynentalna, hegemonia, Związek Reński

• podaje lata wydarzeń:


1799 r. – zamach
18 brumaire’a,
1804 r. – koronacja cesarska Napoleona Bonapartego, 1805 r. – bitwa pod Austerlitz, 1812 r. – wyprawa na Moskwę, 1813 r. – bitwa pod Lipskiem

• opisuje zmiany w Europie


w okresie napoleońskim
w zakresie stosunków społeczno-gospodarczych
i politycznych

• podaje lata wydarzeń:
1806 r. – bitwy pod Jeną
i Auerstedt, 1807 r. – bitwy pod Iławą Pruską
i Frydlandem

• opisuje przebieg wojen napoleońskich do 1813 r.

• wymienia skutki wyprawy Wielkiej Armii na Rosję

• wskazuje na mapie trasę wyprawy Napoleona na Moskwę• omawia zmiany, jakie zostały wprowadzone na mocy Kodeksu Napoleona

• lokalizuje na mapie terytoria przyłączone do Francji przed 1812 r.

• charakteryzuje sytuację międzynarodową Francji w epoce napoleońskiej


• ocenia znaczenie epoki napoleońskiej
w dziejach Europy


2. Legiony
i Księstwo Warszawskie

• Polacy na emigracji

• Legiony Polskie we Włoszech

• utworzenie Księstwa Warszawskiego i jego ustrój

• edukacja i gospodarka w Księstwie Warszawskim

• wojna z Austrią

• upadek Księstwa Warszawskiego• wyjaśnia okoliczności utworzenia Legionów Polskich i Księstwa Warszawskiego

• wskazuje na mapie Księstwo Warszawskie, Raszyn• podaje lata wydarzeń:
1797 r. – powstanie Legionów Polskich we Włoszech,
1807 r. – utworzenie Księstwa Warszawskiego, 1815 r. – likwidacja Księstwa Warszawskiego

• przedstawia dokonania postaci: Jana Henryka Dąbrowskiego, Józefa Wybickiego, księcia Józefa Poniatowskiego

• opisuje ustrój i terytorium Księstwa Warszawskiego

• ocenia politykę Napoleona wobec sprawy polskiej oraz postawę Polaków wobec Napoleona• poprawnie posługuje się terminami: Legia Naddunajska, dekret grudniowy

• przedstawia dokonania postaci: Fryderyka Augusta I, Karola Kniaziewicza• omawia udział Polaków w bitwach na Półwyspie Iberyjskim

• opisuje uzbrojenie armii Księstwa Warszawskiego• samodzielnie
i szeroko ocenia oraz uzasadnia znaczenie epoki napoleońskiej dla Polaków


Pobieranie 239.69 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna