Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2Pobieranie 28.42 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar28.42 Kb.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2


im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”
28-300 Jędrzejów, ul Okrzei 63, tel. fax /041/ 386-14-01

(e-mail:sekretariat@zspgrot.edu.pl, www.zspgrot.edu.pl)
...........................................................

(data)

1. DANE OSOBOWE KANDYDATA:

PESEL
IMIĘ:DRUGIE IMIĘ:


NAZWISKO:
Data urodzenia:


Miejsce urodzenia:

ADRES ZAMIESZKANIA:
zam..........................................................................................................................................................................................................................................
gmina -...............................................................powiat - ...................................................................województwo - .........................................................
2. DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
................................................................................................................................................................................................................................................

(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów)

zam..........................................................................................................................................................................................................................................(adres zamieszkania)

gmina -...............................................................powiat - ...................................................................województwo - .........................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

(tel. kontaktowy)

DYREKCJA

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2

im. gen. Stefana Roweckiego "GROTA"

w Jędrzejowie
Proszę o przyjęcie mnie do klasy pierwszej:

TECHNIKUM NR 2 / ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 /*

w zawodzie:

.......................................................................................................................................................

Wybieram język obcy jako wiodący (np. język angielski, język niemiecki)*
..................................................................................

(podpis ucznia i rodzica /opiekunów prawnych)

DO PODANIA ZAŁĄCZAM:

1. dwie fotografie

2. kartę zdrowia

3. kartę informacyjną


(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.)
*/ niepotrzebne skreślić

  1. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.
  1. Oświadczenia rodziców ucznia (prawnych opiekunów:

Stwierdzam, że znana nam jest decyzja naszego dziecka o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz treść informacji zawartych w tym dokumencie.

………………………………….

(podpis rodziców-opiekunów)


  1. Wypełnia szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.
    1. Ilość punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego:

w części pierwszej ………………………………………


w części drugiej …………………………………………
w części trzeciej ................................................................
Suma uzyskanych punktów z egzaminu ………………………………..    1. Ilość punktów uzyskanych z ocen ze świadectwa ukończenia gimnazjum:
Lp.

Przedmiot

Ocena

Ilość punktów

1.

Język polski


2.

Matematyka


3.

Język obcy


4.

Przedmiot wybrany

Suma punktów


    1. Suma punktów uzyskanych za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

……………………………………………………………

UWAGA!
Jako czwarty przedmiot do punktacji przyjmuje się:
Do Technikum:

-technik mechanik – fizyka

- technik pojazdów samochodowych – fizyka

- technik elektryk – fizyka

- technik mechatronik – fizyka

- technik budownictwa – fizyka

- technik informatyk – technika/informatyka

- technik rolnik – fizyka

- technik żywienia i usług gastronomicznych – biologia

- technik usług fryzjerskich - historia

- technik hotelarstwa – historia

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - fizyka


Do wszystkich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej przyjmuje się: - historia / wos
Pobieranie 28.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna