Zestaw pytań 2015 rok Geografia człowiekaPobieranie 162.14 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar162.14 Kb.
Zestaw pytań – 2015 rok
Geografia człowieka
Koncentracja kapitału:

 stanowi inne określenie koncentracji przestrzennej (aglomeracji)

 stanowi łączenie się firm lub zakup innych przedsiębiorstw

 polega na lokowaniu na danym, określonym obszarze, wielu przedsiębiorstw

 stanowi skupienie określonej działalności w pobliżu innych, pokrewnych działalności

 stanowi skupienie aktywności ekonomicznej w wielkich firmach


Granice antecedentne:

 wyznaczone przed rozwojem osadnictwa i zagospodarowaniem obszaru


 powstają w trakcie lub po zagospodarowaniu terenu

 powstają po zagospodarowaniu terenu (bez uwzględniania stanu zagospodarowania

 są wyznaczone po ukształtowaniu się sieci osadniczej

 są zwykle wyznaczone według kryteriów etnicznych


Miasta globalne:

 w skali globalnej nie tworzą światowego systemu

 to centra decyzyjne oddziałujące na gospodarkę światową

 to wszystkie wielomilionowe ośrodki miejskie

 są identyfikowane m.in. w oparciu o wielkość przewozów lotniczych lub wartość usług

 to centra lokalizacji największych firm świata


Interakcje przestrzenne:

 wyrażają się przez tylko przez wymianę dóbr i kontakty między ludnością

 wyrażają się przez przepływy dóbr, informacji, ludzi

 nie obejmują przepływów między dwoma obszarami geograficznymi

 są związane z różnorodnością cech poszczególnych obszarów

 nie określają związków między dwoma krainami geograficznymi


Przestrzeń społeczna:

 cechuje się przede wszystkim ograniczonością i oporem

 cechuje się współwystępowaniem cech społecznych i przestrzennych

 stanowi terytorium z budynkami zbudowanymi przez daną grupę społeczną

 nie jest związana z strukturami własnościowymi lub użytkowania ziemi

 stanowi terytorium z funkcjami nadanymi przez daną grupę społeczną

 jest tożsama z przestrzenią publiczną
Region węzłowy:

 stanowi obszar charakteryzujący się podobnymi cechami (np. gospodarczymi)

 stanowi zespół obszarów charakteryzujących się podobnymi cechami

 stanowi obszar objęty oddziaływaniem danego centrum

 jest najczęściej wyznaczany w oparciu o jego cechy gospodarcze

 stanowi obszar, w którym nie rozważa się powiązań sąsiadujących terenów


Patologie społeczne:

 związane są m.in. z niskim poziomem wykształcenia ludności

 nie dotyczą wszystkich mieszkańców określonych dzielnic w danym mieście

 nie mają związku ze środowiskiem mieszkaniowym (miejscem zamieszkania)

 mogą być badane wyłącznie w skali lokalnej (dzielnicy)

 nie mają tendencji do koncentracji w przestrzeni


Dyfuzja przestrzenna:

 nie jest związana z odległością i częstością kontaktów

 cechuje się prawidłowościami czasowymi w poszczególnych fazach

 nie jest związana z rangą (wielkością) danego ośrodka miejskiego

 może nastąpić poprzez relokację

 jest procesem, który dotyczy tylko innowacji w zakresie technologii


Zagrożenia środowiska geograficznego:
 to katastrofy ekologiczne wywołane przez nadmierną liczbę miast powyżej 1 mln mieszkańców

 nie łączą się ze stosowaniem nowych technologii w krajach wysoko rozwiniętych

 związane są m.in. z przestrzenną koncentracją działalności gospodarczej

 występują cyklicznie – co 200 lat

 nie występują w krajach słabo uprzemysłowionych (w których w strukturze gospodarki dominuje rolnictwo)
Efekty mnożnikowe:

 wpływają na stan zainwestowania na danym obszarze

 ograniczają rozwój wielu różnych działalności na danym obszarze

 powodują wzrost liczby firm pod wpływem zwiększenia popytu

 powodują spadek liczby firm pod wpływem zwiększenia popytu

 w określonych uwarunkowaniach mogą być o charakterze negatywnym


Geoinformatyka

1.Mapy tematyczne to:

A.mapy geograficzne połączone wspólną ideą i wspólnymi sposobami jej kartograficznej realizacji

B.mapy prezentujące jeden temat

C.mapy, które przedstawiają wybrane cechy fizyczne obszaru bez uwzględnienie rysunku topograficznego

D.mapy geograficzne, które prezentują jeden sposób kartograficznej realizacji wybranego tematu

E.mapy, które prezentują wybrane zagadnienia przyrodnicze i społeczno-gospodarcze na podkładzie wybranych elementów mapy topograficznej

2.Jeśli wskaźnik zniekształceń (elipsa Tissota) odwzorowuje się w różnych punktach mapy jako elipsa o półosiach (a, b), takich że iloczyn a x b jest równy 1, to mamy do czynienia z odwzorowaniem:

A.walcowym,

B.równopolowym,

C.równookątnym,

D.równoodległościowym,

E.azymutalnym,

3.W starożytności Eratostenes obliczył obwód Ziemi na podstawie:

A.znajomości odległości Aleksandria – Ateny i dokładnej różnicy czasu pomiędzy tymi miastami,

B.znajomości kąta padania promieni słonecznych w południe słoneczne w tym samym dniu w dwóch miejscowościach położonych na tym samym południku i w znanej odległości od siebie,

C.pomiarów rozciągłości równoleżnikowej Morza Śródziemnego,

D.obserwacji układu Ziemia – Księżyc i obliczonej na tej podstawie przybliżonej znajomości masy i gęstości Ziemi,

E.znajomości różnicy czasu pomiędzy południem słonecznym w dwóch miejscowościach położonych na równiku w znanej odległości od siebie,

Wyznaczenie odległości topograficznej za pomocą dalmierza laserowego wymaga pomiaru:

F.odległości skośnej oraz inklinacji,

G.odległości skośnej oraz azymutu,

H.odległości skośnej, inklinacji i azymutu,

I.tylko odległości – o ile inklinacja równa jest zero,

J.wyznaczenie tej odległości za pomocą dalmierza laserowego nie jest możliwe,

4.Odwzorowanie Uniwersalne Poprzeczne Merkatora (UTM) to:

A.odwzorowanie walcowe styczne,

B.odwzorowanie walcowe sieczne,

C.inaczej odwzorowanie Gaussa-Krügera,

D.odwzorowanie równopolowe,

E.odwzorowanie jednostrefowe dla Polski,

5.Do przedstawienia na kartce A4 zmian lesistości w krajach świata w okresie 1990-2010 można użyć:

A.odwzorowania ortograficznego, metody izolinii oraz skali 1 : 200 000

B.odwzorowania równopolowego Mollweidego, metody kropkowej oraz skali 1 : 10 000 000

C.odwzorowania Merkatora, metody kartodiagramu oraz skali 1 : 1 000 000

D.odwzorowania Robinsona, metody kartogramu oraz skali 1 : 200 000 000

E.odwzorowania płaszczyznowego centralnego, metody zasięgów barwnych oraz skali 1 : 100 000 000

6.Charakterystyczną cechą misji satelitarnych Landsat jest:

A.wykonywanie zdjęć od ponad 30 lat,

B.wykonywanie zdjęć w kilkuset różnych zakresach spektralnych,

C.szerokość pasa obrazowania około 180 km,

D.rozdzielczość przestrzenna skanerów w zakresie bliskiej podczerwieni równa 250 m,

E.wykonywanie zdjęć od początku misji przez identyczny skaner na wszystkich satelitach tej serii,

7.Długość fal, na które przypada maksimum promieniowania emitowanego przez Słońce:

A.można obliczyć na podstawie prawa Wiena znając temperaturę powierzchni Słońca

B.przypada na bliską podczerwień

C.pokrywa się z jednym z tzw. okien atmosferycznych

D.przypada na światło widzialne

E.odpowiada długości fal rejestrowanych przez wiele sensorów aktywnych

8.Elementy orientacji wewnętrznej zdjęcia lotniczego to:

A.stała kamery i wymiary zdjęcia

B.tylko współrzędne punktu głównego zdjęcia

C.skala zdjęcia i stąła kamery

D.stała kamery i współrzędne punktu głównego zdjęcia

E.rozdzielczość zdjęcia i skala zdjęcia

9.Bezpośrednie cechy rozpoznawcze obiektów na zdjęciu to:

A.wielkość, kształt, barwa i cień,

B.relacje z innymi obiektami i cień,

C.barwa, struktura i kształt,

D.cień i kształt,

E.relacje z innymi obiektami, barwa i tekstura,

10.Mianownik przybliżonej skali zdjęcia lotniczego:

A.rośnie wraz z wysokością lotu,

B.nie zależy od ogniskowej kamery,

C.nie zależy od wysokości lotu,

D.maleje wraz z wysokością lotu,

E.rośnie wraz z ogniskową kamery,

11.Uzyskanie modelu wysokości jakiegoś obszaru możliwe jest dzięki:

A.technologii skaningu laserowego (LiDAR),

B.interferometrii radarowej,

C.digitalizacji poziomic z mapy topograficznej i zastosowaniu interpolacji przestrzennej,

D.wykorzystaniu stereopary zdjęć lotniczych lub satelitarnych,

E.wprowadzeniu informacji o położeniu i wysokości pewnej liczby punktów i zastosowaniu interpolacji przestrzennej,

12.Interferometria radarowa:

A.w tych pomiarach wykorzystywana jest stereopara zdjęć lotniczych

B.istotna jest w niej odpowiednia rejestracja w panchromatycznym zakresie spektralnym

C.opiera się na rejestracji odbicia fal elektromagnetycznych o długościach centymetrowych dla tego samego obszaru, przez dwa oddalone od siebie (w czasie lub przestrzeni) sensory,

D.nigdy jeszcze nie była stosowana do badań na obszarze Polski

E.brak różnic fazowych pozwala na pomiar różnicy odległości każdej z anten od obiektu

13.Na rozwój geoinformatyki i systemów informacji geograficznej w latach 60. XX wieku najsilniej wpłynęły:

A.geochemia i geofizyka,

B.geografia i kartografia komputerowa,

C.astronomia i ekologia,

D.informatyka i fizyka,

E.planowanie przestrzenne i statystyka,

14.Topologiczny model wektorowy jest lepszy niż model rastrowy w modelowaniu:

A.ukształtowania powierzchni,

B.sieci drogowych,

C.danych punktowych,

D.podziałów administracyjnych,

E.zjawisk ciągłych ilościowych,

15.Infrastruktura danych przestrzennych:

A.w krajach Unii Europejskiej jej tworzenie opierać się będzie na dyrektywie INSPIRE,

B.może być budowana w różnych skalach (np. krajowej, globalnej),

C.to zespół środków ułatwiających dostęp do danych przestrzennych i korzystanie z nich,

D.to przyszłościowa koncepcja rozwoju rynku danych geograficznych, obecnie na świecie w fazie prac studyjnych,

E.powinna zapewniać dostęp do danych jednolitych, kompletnych i aktualnych,

16.Zapis 8-bitowy w modelu rastrowym:

A.stosuje się do zapisu liczb zmiennoprzecinkowych z zakresu 0-100, z ośmioma miejscami po przecinku,

B.pozwala na zapis wartości całkowitych z przedziału 0-1023,

C.pozwala na zapis wartości całkowitych z przedziału 0-31,

D.pozwala na zapis 28 różnych wartości liczb całkowitych, poczynając od 0,

E.stosuje się do zapisu liczb zmiennoprzecinkowych z zakresu 0-32000,

17.Cechą map użytkowania ziemi i pokrycia terenu CORINE Land Cover (CLC) jest:

A.skala opracowania odpowiadająca skali 1 : 100 000,

B.do ich wykonania korzystano ze zdjęć satelitarnych o rozdzielczości 1 km,

C.hierarchiczny system klasyfikacji użytkowania ziemi i pokrycia terenu
wyróżniający ponad 40 klas na poziomie III,

D.możliwość analizy zmian użytkowania ziemi i pokrycia terenu dla ostatnich 50 lat,

E.minimalna powierzchnia kartowania (minimum mapping unit) równa 25 ha,

18.Ścienną mapę szkolną cechuje:

A.niska interaktywność, znane relacje między danymi, prywatne użytkowanie,

B.wysoka interaktywność, nieznane relacje między danymi, publiczne użytkowanie,

C.wysoka interaktywność, znane relacje między danymi, prywatne użytkowanie,

D.niska interaktywność, znane relacje między danymi, publiczne użytkowanie,

E.niska interaktywność, nieznane relacje między danymi, publiczne użytkowanie,

19.Język XML:

A.to język znaczników geograficznych,

B.to język zapytań,

C.pozwala indeksować rekordy w tabelach w bazach obiektowych,

D.jest ukierunkowany na dane, nie umożliwia bezpośredniego definiowania geometrii i topologii,

E.nie jest odpowiedni do wymiany danych,

20.W systemie nawigacji satelitarnej GPS obowiązuje układ odniesienia:

A.Pułkowo-42,

B.1992,

C.1942,

D.EUREF-89,

E.WGS-84,

21.Aby wyznaczyć trójwymiarową pozycję techniką GPS, w odbiorniku muszą być odbierane jednocześnie sygnały z:

A.czterech satelitów GPS,

B.trzech satelitów GPS,

C.trzech satelitów GPS i satelity EGNOS,

D.jednego satelity GPS,

E.jednego satelity GPS i satelity EGNOS,
PODSTAWY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA


 1. W myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeznaczenie terenów na określone cele następuje w:

  1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania

  2. Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju

  3. Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

  4. opracowaniu ekofizjograficznym

  5. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
 1. Jakie prawa przysługują osobom fizycznym w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym:

  1. złożenie wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania lub Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

  2. złożenie wniosku o sporządzenie SUiKPZ i MPZP

  3. zadecydowanie o składzie zespołów opracowujących SUiKPZ lub MPZP

  4. prawo wglądu do SUiKPZ i MPZP

  5. zgłoszenie uwag do projektu SUiKPZ i MPZP
 1. W ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym szczególne znaczenie dla gospodarki przestrzennej mają przepisy dotyczące:

  1. nadania statusu uzdrowiska

  2. obszaru górniczego i terenu górniczego

  3. stref przemysłowych w uzdrowiskach

  4. zarządzania i nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym

  5. stref ochronnych na obszarze uzdrowiska i obszarze ochrony uzdrowiskowej 1. W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego można:

  1. zmienić przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne na podstawie decyzji o warunkach zagospodarowania

  2. wybudować obiekt budowlany na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

  3. zlokalizować inwestycję celu publicznego na podstawie decyzji o lokalizacji

  4. dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy

  5. wybudować obiekt budowlany na podstawie decyzji o warunkach zagospodarowania
 1. Ochronę zabytków należy uwzględnić przy sporządzaniu:

  1. strategii rozwoju gmin

  2. programów ochrony środowiska

  3. Polityki Ekologicznej Państwa

  4. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

  5. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 1. Niespotykana wcześniej ulewa spowodowała podmycie fundamentów domu jednorodzinnego pana Kwinty. Niezamieszkały budynek grozi zawaleniem. Czy starosta powiatu powinien wydać nakaz wejścia służb ratowniczych na nieruchomość bez wiedzy właściciela?

  1. bezwzględnie tak

  2. tak, jeżeli nie można skontaktować się z właścicielem w ciągu 24 godzin

  3. nie, jeżeli nie ma powszechnego zagrożenia

  4. bezwzględnie nie

  5. tak, po przeprowadzeniu wywłaszczenia
 1. Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić jeżeli:

  1. gmina zamierza tam zbudować drogę publiczną

  2. wypłacono odszkodowanie wynoszące co najmniej 50% wartości nieruchomości

  3. właściciel zalegał z płaceniem podatków od nieruchomości

  4. właściciel nie zgadza się z zapisami Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego odnoszącymi się do jego działki

  5. została podjęta uchwała Rady Gminy dotycząca wywłaszczenia
 1. Środowisko to, w sensie prawnym:

  1. ogół elementów przyrodniczych nie przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat

  2. ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat

  3. ogół elementów przyrody nieożywionej, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz oraz klimat

  4. ogół elementów przyrodniczych przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat

  5. ogół elementów przyrody ożywionej, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności zwierzęta i rośliny,
 1. Wskaż sformułowanie będące zasadą ochrony środowiska:

  1. zasada kompleksowości ochrony środowiska

  2. zasada prymatu własności nad wymogami ochrony środowiska

  3. koszty zniszczenia ponosi Państwo

  4. zasada uspołecznienia podejmowania rozstrzygnięć

  5. zasada powszechnego dostępu do informacji o stanie środowiska
 1. Prawdą jest, że:

  1. park narodowy musi mieć powierzchnię większą niż 1000 km2

  2. utworzenie rezerwatu przyrody oraz parku krajobrazowego następuje w drodze rozporządzenia wojewody

  3. park narodowy, w odróżnieniu od rezerwatu przyrody, musi być udostępniony turystom

  4. parki leśne powstają w drodze uchwały Rady Gminy

  5. pomnikami przyrody mogą być zarówno twory przyrody ożywionej jak i nieożywionej
 1. Do działań mających na celu ochronę środowiska należą:

  1. utworzenie parku narodowego

  2. rekultywacja hałd kopalnianych

  3. rezygnacja z eksploatacji instalacji zanieczyszczającej środowisko

  4. rezygnacja z budowy drogi w terenie przeznaczonym pod utworzenie ostoi zwierząt

  5. budowa drogi dla turystów w parku narodowym 1. Prawdą jest, że:

  1. las to zwarta powierzchnia (min. 10 a) pokryta roślinnością leśną

  2. teren górniczy to przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego

  3. emisja to wynikające wyłącznie z działalności człowieka wprowadzanie do atmosfery substancji i energii

  4. podział nieruchomości może nastąpić, jeżeli jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  5. Granice Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej są najczęściej prowadzone po granicach działów wodnych
 1. Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli:

  1. wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  2. zamierzenie budowlane będzie zgodne z przepisami

  3. zamierzenie budowlane będzie zgodne z Planem Rozwoju Gminy

  4. ustali warunki zabudowy poprzez uzyskanie wypisu z Planu Miejscowego Przestrzennego Zagospodarowania

  5. ustali warunki zabudowy poprzez uzyskanie decyzji o Warunkach Zabudowy
 1. Szczególną cechą użytkowania wieczystego jest:

  1. jego zbywalność

  2. ściśle określony cel i sposób użytkowania

  3. dotyczy wyłącznie gruntów komunalnych w miastach

  4. dokładnie określony okres użytkowania: 40 - 99 lat

  5. brak możliwości dziedziczenia 1. Małej altany (do 10m2 powierzchni) nie można zbudować:

  1. na terenie ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wody pitnej

  2. w terenie narażonym na osuwiska

  3. jeżeli nie uzyskano pozwolenia na budowę

  4. na terenie rezerwatu przyrody

  5. na terenach ogródków działkowych

PODSTAWY GEOGRAFII FIZYCZNEJ Z ELEMENTAMI ASTRONOMII
 1. Do planet typu ziemskiego zaliczamy:

  1. Pluton

  2. Mars

  3. Neptun

  4. Wenus

  5. Ceres
 1. Źródłem energii słonecznej jest:

  1. zapadanie grawitacyjne gwiazdy

  2. reakcja termojądrowa przemiany wodoru w hel

  3. reakcja spalania węgla

  4. reakcja rozpadu promieniotwórczego uranu

  5. do końca niezbadany efekt kwantowy
 1. Słońce:

  1. jest spokojną gazową kulą nie wykazującą żadnych aktywnych zjawisk

  2. posiada 11 letni cykl aktywności związany z pojawieniem się dużej ilości ciemnych plam na jego powierzchni

  3. posiada 11 letni cykl aktywności związany z okresowym wzrostem jego rozmiarów a co za tym idzie wzrostem energii wysyłanej z jego powierzchni

  4. posiada ogromne pole magnetyczne, które jest bezpośrednim źródłem energii dla wszystkich zjawisk aktywnych, występujących w jego atmosferze

  5. jest dynamicznym obiektem, na którym możemy obserwować wiele gwałtownych zjawisk (rozbłyski, plamy, koronalne wyrzuty materii)
 1. Drugie prawo Keplera mówi że:

  1. każda planeta krąży po orbicie eliptycznej a Słońce znajduje się w jednym z

ognisk elipsy

  1. promień poprowadzony ze środka Słońca do środka planety zakreśla równe powierzchnie w równych odstępach czasu

  2. sześciany wielkich półosi orbit jakichkolwiek planet mają się tak do siebie jak

kwadraty ich okresów obiegu

  1. prędkość polowa planet w ruchu dookoła Słońca jest stała

  2. Słońce jest centralnym obiektem, dookoła którego krąży cała materia we Wszechświecie
 1. W dużej skali Wszechświat zbudowany jest z:

  1. galaktyk (o średnicach około 30 000 parseków) grupujących się w gromady (o średnicach rzędu mega parseków) i supergromady galaktyk

  2. galaktyk (o średnicach około 30 000 jednostek astronomicznych) grupujących się w gromady (o średnicach rzędu mega jednostek astronomicznych) i supergromady galaktyk

  3. galaktyk (o średnicach około 1 roku świetlnego) grupujących się w gromady (o średnicach rzędu 10 lat świetlnych) i supergromady galaktyk

  4. gwiazd rozrzuconych jednorodnie w całej czasoprzestrzeni

  5. z czarnych dziur, gwiazd neutronowych i kwazarów rozrzuconych jednorodnie w całej czasoprzestrzeni

1.W skład nauk fizycznogeograficznych wchodzą:

a) geodezja, planetologia, demografia, geografia historyczna.


 1. determinizm i indeterminizm geograficzny, industrializacja,

 2. geomorfologia, hydrologia kontynentalna, oceanografia, klimatologia, biogeografia, geografia gleb, geografia fizyczna kompleksowa,

 3. geologia dynamiczna, paleontologia, tektonika, sejsmologia,

 4. kartografia, teledetekcja, litologia, hydrotechnika.

2. Biegunowa asymetria Ziemi polega na: 1. różnicy krajobrazowej między Arktyką i Antarktyką,

b) różnicy klimatycznej między Arktyką i Antarktyką,

c) różnicy położenia północnego i południowego bieguna magnetycznego,

d) różnicy ukształtowania półkuli północnej i południowej i strefowości na obu półkulach,

e) różnej wysokości n.p.m. bieguna północnego i południowego.


3. Epigeosfera jest to:

a) zespół wszystkich sfer wyróżnianych we wnętrzu Ziemi,

b) sfera, w której znajduje się epicentrum trzęsienia ziemi,

c) zewnętrzna sfera Ziemi, kształtowana przez procesy endogeniczne i egzogeniczne,

d) inaczej: powłoka krajobrazowa, geosfera lub środowisko przyrodnicze,

e) zespół wszystkich sfer na powierzchni Ziemi do wysokości najwyższych szczytów górskich.


4. Ekwidystanta jest to:

a) izolinia na mapie łącząca punkty o jednakowej odległości od wybranego punktu lub innej linii,

b) izolinia jednakowej odległości od podnóża gór do wybranej wysokości npm.

c) izolinia jednakowej odległości od podnóża góry do wierzchołka,

d) izolinia na mapie łącząca punkty o jednakowej odległości od wnętrza kontynentu do wybrzeża,

e) izolinia łącząca punkty o jednakowym natężenia trzęsienia ziemi.


5. Trzęsienia ziemi:

a) występują w strefach sejsmicznych Ziemi na kontynentach,

b) występują tylko w epicentrum lub tylko w hipocentrum trzęsień,

c) są określane według 12-stopniowej skali Mercallego i otwartej skali Richtera

d) są najczęstsze w „ognistym pierścieniu Ziemi”, czyli pasa lądowego wokół Pacyfiku,

e) są związane wyłącznie z wybuchami wulkanów.


6. Pojęcia związane z litosferą i geomorfologią:

a) zasada aktualizmu geologicznego to: zasada, według której czynniki i procesy oddziałujące na skorupę ziemska i powierzchnię Ziemi były takie same w przeszłości, jak obecnie. „Teraźniejszość jest kluczem do przeszłości”

b) erozja = denudacja?

c) w wyniku erozji fluwialnej powstaje pedyplena,

d) w wyniku erozji w klimatach suchych powstaje peneplena,

e) sedymentologia, glacjacja, deglacjacja, epejrogeneza, ruchy masowe.

7. Dziedziny nauk związane z hydrosferą to:

a) kriologia – nauka o wieloletniej zmarzlinie,

b) hydrologia kontynentalna, oceanografia, glacjologia, kriologia, potamologia, limnologia, krenologia, paludologia,

c) anemologia – nauka o wiatrach nad oceanami,

d) hydrochemia, hydrogeologia.
8. Dziedziny nauki związane z atmosferą to:

a) aerologia, aktynometria, synoptyka, optyka atmosferyczna, meteorologia dynamiczna, agrometeorologia, biometeorologia,

b) fizyka atmosfery, kriologia, krenologia, aerologia,

c) anemologia, litologia, limnologia, paludologia,

d) klimatologia fizyczna, mikroklimatologia, bioklimatologia, topoklimatologia, agroklimatologia,

e) glacjologia, potamologia, litologia, sejsmologia


9. Pojęcia związane z klimatami Ziemi:

a) kontynentalizm klimatu, oceanizm, ekoklimat, topoklimat, mikroklimat, bioklimat,

b) koluwium, kompleks przyrodniczy, meander rzeczny, nasłonecznienie,

c) insolacja, komfort klimatyczny, aklimatyzacja, klimatyzacja,

d) monoklina, niżówka, ruch migracyjny, skala spadków,

e) soliflukcja, sozologia, sedymentacja, satelity meteorologiczne.


10. Nauki i pojęcia związane z biosferą:

a) ekumena, anekumena, deforestacja, pustynnienie,

b) deglacjacja, degradacja, dekantacja, dekolonizacja,

c) biogeografia, fitogeografia, zoogeografia, synatropizacja środowiska przyrodniczego,

d) paleoklimatologia, antropologia, aktynometria, anemologia,

e) fizjografia, fizjologia, geofizyka, komfort i dyskomfort klimatyczny.


GeomorfologiaOpracowanie: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień


 1. Ałasy to:

  1. inaczej strefa czynna,

  2. pagóry krasowe,

  3. kliny mrozowe

  4. obszerne zagłębienia w wieloletniej zmarzlinie,

  5. szczeliny w lodowcu.
 1. Uzupełnij schemat “czynnik-proces –forma”.

  1. woda płynąca- depozycja eoliczna - łacha rzeczna

  2. wiatr - akumulacja rzeczna- wydma paraboliczna

  3. siła ciężkości- odpadanie - stożek usypiskowy

  4. śnieg – niwacja– nisza niwacyjna

  5. lodowiec - akumulacja glacjalna -wał morenowy
 1. Oricangas to:

  1. ostańce w klimacie wilgotnym,

  2. góry świadki,

  3. zagłębienia związane z mechanicznym i chemicznym działaniem korzeni,

  4. monadnoki,

  5. misy deflacyjne.
 1. Platforma abrazyjna jest to:

  1. część terasy skalnej,

  2. forma potageniczna,

  3. powierzchnia skalna u podnóża cofającego klifu,

  4. powierzchnia skalna w dnie uedów,

  5. powierzchnia skalna w strefie zabrzeża.
 1. Co to są maary:

  1. materiał piroklastyczny,

  2. stożki pasożytnicze,

  3. okrągłe, lejkowate zagłębienia,

  4. potoki błotne,

  5. lahary.
 1. Kiedy występowała tzw. mała epoka lodowa:

  1. 1700-1300 BP,

  2. 1600-1850 AD,

  3. 8700- 8000 BP,

  4. 3500-3100 BP,

  5. 2500-3000 BP.
 1. Terasa rzeczna to:

  1. stare dno doliny,

  2. rozcięte dno doliny płaskodennej,

  3. współczesne dno doliny , zalewane podczas każdej powodzi,

  4. współczesne dno doliny, zalewane raz w roku,

  5. pedyment.
 1. Teoria Sawickiego uzależnia rozwój rzeźby krasowej od:

  1. warunków klimatycznych,

  2. warunków litologicznych,

  3. morfologii terenu,

  4. tektoniki,

  5. od szaty naciekowej.
 1. Kras kopiasty powstaje w warunkach klimatu:

  1. zimnego,

  2. umiarkowanego,

  3. gorącego - suchego,

  4. gorące - wilgotnego,

  5. pustynnego.
 1. Soliflukcja związana zachodzi na stokach:

  1. o dużym nachyleniu,

  2. z pokrywą roślinną,

  3. z pokrywą gruzową,

  4. skalnych,

  5. z pokrywą pylastą.
 1. Skały osadowe mogą tworzyć następujące struktury geotektoniczne:

  1. płyty,

  2. batolity,

  3. monokliny,

  4. fałdy,

  5. płaszczowiny.
 1. Odporność skał zależy od:

  1. wytrzymałości skały na ścinanie i ścieranie,

  2. klimatu,

  3. nachylenia stoków,

  4. porowatości i szczelinowatości skały,

  5. rozpuszczalności.
 1. Podkreśl procesy morfogenetyczne:

  1. wietrzenie mechaniczne,

  2. erozja rzeczna,

  3. denudacja,

  4. krasowienie,

  5. siła ciężkości.
 1. Ruchy masowe to:

  1. procesy związane z ruchami górotwórczymi,

  2. synonim procesów grawitacyjnych,

  3. przemieszczanie się mas skalnych i zwietrzelinowych pod wpływem siły ciężkości,

  4. procesy związane z ruchami epejrogenicznymi,

  5. procesy związane z egzaracją.
 1. Hałdy usypiskowe tworzą się:

  1. u wylotu rynien korazyjnych,

  2. u podnóża ścian skalnych

  3. na powierzchni stromo nachylonych stoków

  4. u wylotu holwegów,

  5. u podnóża glacis.
 1. Krzywą erozyjną nazywamy:

  1. wykres przedstawiający zależność między rozmiarami erozji a masą wody,

  2. profil podłużny koryta rzecznego,

  3. zależność funkcyjną między obciążeniem a zdolnością transportową,

  4. bazę lokalną,

  5. bazę erozyjną.
 1. Osuwiska konsekwentno- strukturalne powstają w skałach:

  1. luźnych lecz spoistych,

  2. luźnych lecz sypkich,

  3. zwięzłych warstwowanych,

  4. zwięzłych jednorodnych,

  5. pylastych.
 1. Kąt naturalnego spoczynku jest to:

  1. maksymalne nachylenie, przy którym luźny materiał jeszcze się nie przemieszcza,

  2. nachylenie, przy którym luźny materiał najłatwiej się przemieszcza,

  3. nachylenie stoku, przy którym luźny materiał ulega przemieszczaniu po jego powierzchni,

  4. nachylenie stoku, przy którym tworzą się rynny korazyjne,

  5. nachylenie stoku, przy którym powstaje pedyment.
 1. Rzeźba krawędziowa występuje w obszarze:

  1. południowej części Wyżyny Krakowskiej,

  2. Wyżyny Śląsko-Krakowskiej,

  3. Sudetów,

  4. Basenu Paryskiego

  5. okolicach Kampusu UJ.
 1. W dolinie Wisły koło Krakowa materiał fluwioglacjalny znajduje się w pokrywie z okresu:

  1. zlodowacenia sanu I,

  2. zlodowacenia wisły,

  3. zlodowacenia odry,

  4. zlodowacenia narwii,

  5. interglacjału ferdynandowskiego.
 1. Pokrywy deluwialne powstają wskutek akumulacji:

  1. materiału soliflukcyjnego,

  2. materiału spłukanego ze stoków,

  3. materiału osuniętego ze stoków,

  4. materiału fluwialnego,

  5. depozycji eolicznej.
 1. Przełomem strukturalnym nazywamy odcinek doliny:

  1. przecinający warstwy bardziej odporne,

  2. w strefie ruchów podnoszących,

  3. związany z jej przebiegiem subsekwentnym,

  4. związany z jej przebiegiem obsekwentnym,

  5. w strefie ruchów wielkopromiennych.
 1. Asymetria dolin może być spowodowana:

  1. różnicami litologicznymi,

  2. monolkinalnym zapadaniem warstw,

  3. różnym użytkowaniem teren

  4. równomiernie postępującą erozją wgłebną,

  5. asymetrią klimatyczną.
 1. Wybierz formy pochodzenia glacjalnego:

  1. żłób glacjalny,

  2. wał morenowy,

  3. nebka,

  4. mogot,

  5. żleb.
 1. Drumliny to:

  1. wały wydm złożonych,

  2. garby zbudowane z gliny zwałowej o zarysie elipsy,

  3. garby powstałe w warunkach suaerycznych,

  4. formy ukształtowane przez rzeki proglacjalne,

  5. rozległe stożki napływowe.
 1. Mogoty to:

  1. ostańcowe pagóry wapienne,

  2. ostańcowe pagóry pochodzenia glacjalnego,

  3. ostańcowe pagóry pochodzenia eolicznego,

  4. to inaczej uwały,

  5. rozległe kotliny krasowe ograniczone stromymi zboczami.

GLEBOZNAWSTWOOpracowanie: dr hab. Marek Drewnik


 1. Do składników gleby posiadających zdolności sorpcyjne w stosunku do kationów zalicza się:

  1. minerały ilaste

  2. dolomit

  3. kwarc

  4. próchnicę glebową

  5. kalcyt
 1. Do minerałów występujących powszechnie w glebach mineralnych umiarkowanych szerokości geograficznych zalicza się:

  1. hematyt

  2. smektyty

  3. cyrkon

  4. illity

  5. kwarc
 1. Prawdziwe są następujące zdania dotyczące gleb określanych w klasyfikacjach międzynarodowych jako Histosols:

  1. posiadają co najmniej 30-centymetrowy poziom materiału organicznego

  2. obejmują swoją definicją gleby torfowe

  3. obejmują swoją definicją gleby bielicowe

  4. tworzą się w warunkach stagnującej wody

  5. występują tylko w klimacie suchym
 1. Próchnica glebowa:

  1. powstaje w procesie mineralizacji

  2. występuje w niezmiennej zawartości w poszczególnych typach gleb

  3. szybciej rozkłada się po zmianie sposobu użytkowania z leśnego na orny

  4. powstaje przy udziale mikroorganizmów glebowych

  5. stanowi element strukturotwórczy gleby
 1. Do cech charakterystycznych bielic i gleb bielicowych należą:

  1. ciężkie, ilasto-gliniaste uziarnienie

  2. kwaśny i silnie kwaśny odczyn

  3. obecność poziomów eluwialnych i iluwialnych

  4. wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami powyżej 90%

  5. głęboki poziom endopróchniczny
 1. Czarnoziemy występujące w Polsce charakteryzują się tym, że:

  1. w większości występują w podtypie „czarnoziemy zdegradowane”

  2. zawierają ponad 6% próchnicy glebowej w poziomie orno-próchnicznym

  3. wytworzyły się na lessach

  4. posiadają odczyn silnie kwaśny

  5. są narażone na erozję eoliczną
 1. Gleby płowe charakteryzują się tym, że:

  1. występują w nich poziomy eluwialne i iluwialne

  2. następuje w ich profilu okresowe stagnowanie wody

  3. rozwinęły się na skałach węglanowych

  4. są zaliczane w Soil Taxonomy do rzędu Alfisols

  5. nie są użytkowane rolniczo
 1. Dla gleb obszarów wilgotnych tropików charakterystyczne jest:

  1. wysoki stopień zwietrzenia chemicznego

  2. nieprzeciętnie wysoka zawartość próchnicy

  3. kwaśny odczyn

  4. sortowanie mrozowe

  5. silne wykrystalizowanie wtórnych związków żelaza (stąd ich czerwona barwa)
 1. Dla gleb rozwijających się w obszarach stepowych umiarkowanych szerokości geograficznych charakterystyczną cechą jest:

  1. silne zakwaszenie

  2. brak wymiennego wapnia i magnezu

  3. powszechne oglejenie

  4. głęboki poziom próchniczny

  5. duża zawartość próchnicy glebowej
 1. Gleby obszarów polarnych charakteryzują się:

  1. sortowaniem mrozowym

  2. częstym oglejeniem

  3. odczynem silnie zasadowym

  4. wymieszaniem masy glebowej

  5. bardzo wysoką aktywnością drobnoustrojów glebowych
 1. W obszarach klimatu suchego poważnym problemem w użytkowaniu gleb jest:

  1. akumulacja próchnicy

  2. zasolenie

  3. erozja i akumulacja eoliczna

  4. zbyt wysoki odczyn roztworu glebowego

  5. brak kationów zasadotwórczych w glebach
 1. Spośród wymienionych rzędów w strefie międzyzwrotnikowej występują gleby zaliczane w nomenklaturze Soil Taxonomy do:

  1. Gelisols

  2. Vertisols

  3. Gelisols

  4. Oxisols

  5. Ultisols
 1. Prawdą jest, że w Polsce:

  1. ponad 50% powierzchni zajmują gleby bielicowe i bielice

  2. powierzchnia czarnoziemów jest mniejsza niż 5%

  3. występują kriosole

  4. dominują powierzchniowo gleby brunatne i płowe

  5. gleby słone występują sporadycznie
 1. Prawdą jest, że w Polsce:

  1. ponad 80% powierzchni gleb nie wykazuje skażenia metalami ciężkimi

  2. nawożenie mineralne jest przyczyną powszechnej degradacji gleb

  3. może nastąpić lokalna alkalizacja gleb związana z depozycją pyłów w pobliżu cementowni

  4. na całym obszarze gleby są antropogenicznie zakwaszone

  5. bonitacja gruntów rolnych obejmuje 8 klas, z których najniższa nosi oznaczenie RVI
 1. Trwałe odwodnienie gleb torfowych skutkuje:

  1. zmianą struktury gleby

  2. nieodwracalną zamianę torfu w mursz

  3. zwiększeniem produktywności gleby w krótkim czasie po wykonaniu melioracji

  4. zakwaszeniem gleby

  5. osiadaniem torfowiska

Meteorologia i klimatologia

1. Co to jest pogoda?


 1. to samo co klimat

 2. średni stan atmosfery na pewnym obszarze w danym miesiącu lub roku

 3. chwilowy stan atmosfery na pewnym obszarze, określany jako układ powiązanych ze sobą cech fizycznych atmosfery np. promieniowania słonecznego i promieniowania Ziemi

 4. chwilowy stan atmosfery na pewnym obszarze, określany jako układ powiązanych ze sobą cech fizycznych atmosfery tzn. elementów meteorologicznych z

wyjątkiem zjawisk meteorologicznych

 1. chwilowy stan atmosfery na pewnym obszarze, określany jako układ powiązanych ze sobą cech fizycznych atmosfery tzn. elementów i zjawisk meteorologicznych

2. Co to jest klimat? 1. to samo co pogoda

 2. chwilowy stan atmosfery na pewnym obszarze, określany jako układ powiązanych ze sobą cech fizycznych atmosfery tzn. elementów i zjawisk meteorologicznych

c) chwilowy stan atmosfery na pewnym obszarze, określany jako układ powiązanych ze sobą cech fizycznych atmosfery tzn. elementów meteorologicznych z

wyjątkiem zjawisk meteorologicznych

d) wieloletni układ stanów pogody (ustrój pogody utrzymujący się na danym obszarze w ciągu wieków), charakterystyczny dla określonego

obszaru na kuli ziemskiej,

e) średni stan atmosfery na pewnym obszarze w danym miesiącu lub roku
3. Jakie czynniki geograficzne kształtują warunki klimatyczne?


 1. dopływ energii promienistej od Słońca, pływy atmosferyczne i oceaniczne, ruch obiegowy i wirowy Ziemi, kulisty kształt Ziemi i atmosfery ziemskiej

 2. szerokość geograficzna, rozkład lądów i mórz, ukształtowanie terenu i wysokość n.p.m., prądy atmosferyczne i oceaniczne, rodzaj powierzchni i szata roślinna, działalność człowieka

 3. obieg ciepła, obieg wilgoci i cyrkulacja atmosferyczna

 4. temperatura i wilgotność powietrza, usłonecznienie, zachmurzenie i opad, ciśnienie powietrza i wiatr oraz zjawiska meteorologiczne

e) hydrometeory, litometeory, fotometeory i elektrometeory

`

4. Co to jest stała słoneczna? 1. ilość energii słonecznej docierającej do górnej granicy atmosfery na idealnie czarną płaszczyznę jednostkową (1 m2) prostopadłą do promieni słonecznych w jednostce czasu, przy średniej odległości Ziemi od Słońca 150´106 km

 2. ilość energii promienistej od Słońca docierającej do powierzchni Ziemi na idealnie czarną płaszczyznę jednostkową (1 m2) prostopadłą do promieni słonecznych w jednostce czasu, przy średniej odległości Ziemi od Słońca 150´106 km

 3. wartość stała (σ) we wzorze określającym prawo Stefana-Boltzmanna

σ = 5,6697´10-8 W´m-2´K-4 (±0,0029)

 1. gęstość strumienia promieniowania słonecznego na górnej granicy atmosfery ziemskiej, która wynosi 1373 W´m-2 (±20 W´m-2)

e) świetlenie powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieni słonecznych na górnej granicy atmosfery
5. Co to jest albedo promieniowania?

 1. gęstość strumienia promieniowania słonecznego na górnej granicy atmosfery ziemskiej, która wynosi 1373 W´m-2 (±20 W´m-2)

 2. oświetlenie powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieni słonecznych na górnej granicy atmosfery

 3. właściwość powierzchni Ziemi oraz innych powierzchni naturalnych lub sztucznych określana przez stosunek promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego na tę powierzchnię; wyraża się w ułamkach lub procentach

 4. właściwość powierzchni Ziemi oraz innych powierzchni naturalnych lub sztucznych określana przez stosunek promieniowania padającego do ilości promieniowania odbitego od tej powierzchni; wyraża się w ułamkach lub procentach

 5. stosunek promieniowania słonecznego odbitego łącznie przez powierzchnię Ziemi i atmosferę do promieniowania słonecznego dochodzącego do górnej

granicy atmosfery
6. Co to jest promieniowanie efektywne?

 1. suma promieniowania słonecznego bezpośredniego i rozproszonego

 2. długofalowe promieniowanie podczerwone emitowane przez powierzchnię Ziemi w zakresie długości fal 4-100 μm, z maksimum ok. 10 μm, skierowane ku górze,

 3. własne długofalowe promieniowanie atmosfery i chmur w zakresie długości fal 4-120 μm, z maksimum ok. 14,5 μm, skierowane w 70% ku powierzchni Ziemi

 4. różnica między promieniowaniem cieplnym emitowanym przez powierzchnię Ziemi a długofalowym promieniowaniem zwrotnym atmosfery pochłoniętym przez tę powierzchnię

 5. saldo promieniowania długofalowego powierzchni Ziemi lecz z odwrotnym znakiem

7. Co to jest równanie bilansu cieplnego powierzchni Ziemi (powierzchni czynnej)? 1. algebraiczna suma wszystkich strumieni energii dochodzących do powierzchni czynnej i od niej uchodzących w danym przedziale czasu

 2. algebraiczna suma wszystkich strumieni promieniowania dochodzących do powierzchni czynnej i od niej uchodzących w danym przedziale czasu

 3. różnica między promieniowaniem całkowitym pochłoniętym przez powierzchnię Ziemi a promieniowaniem efektywnym

 4. różnica między promieniowaniem zwrotnym atmosfery w zakresie długofalowym a promieniowaniem cieplnym emitowanym przez powierzchnię Ziemi

e) różnica między ilością energii cieplnej dopływającej do układu Ziemia – atmosfera a energią traconą przez ten układ
8. Co oznacza równowaga chwiejna w atmosferze?

 1. stan atmosfery, przy którym cząstki powietrza nie mają tendencji do ruchów pionowych

 2. równowagę pionową atmosfery, przy której cząstki powietrza maja tendencję do przemieszczania się ku górze (konwekcji)

 3. równowagę pionową atmosfery, przy której cząstki powietrza maja tendencję do osiadania

 4. stan atmosfery, gdy gradient pionowy temperatury w powietrzu zawierającym nienasyconą parę wodną jest większy od suchoadiabatycznego, a w powietrzu zawierającym parę nasyconą – większy od gradientu wilgotnoadiabatycznego

 5. stan atmosfery, gdy gradient pionowy temperatury w powietrzu zawierającym nienasyconą parę wodną jest mniejszy od suchoadiabatycznego, a w

powietrzu zawierającym parę nasyconą – mniejszy od gradientu wilgotnoadiabatycznego
9. Do jakich chmur zaliczamy chmury rodzaju Cu i Cb?

 1. chmury pietra niskiego

 2. chmury wznoszenia wślizgowego, typowe dla frontu ciepłego

 3. chmury o budowie pionowej

 4. chmury falowe

e) chmury konwekcyjne
10. Wskaż stały wyż i niż baryczny na półkuli północnej

 1. Wyż Hawajski i Niż Islandzki

 2. Wyż Syberyjski i Niż Aleucki

 3. Wyż Azorski i Niż Aleucki

 4. Wyż Azorski i Niż Islandzki

e) Wyż Azorski i Niż Południowoazjatycki
11. Jakimi cechami odznacza się wiatr typu fenowego?

 1. ciepły, suchy, zwykle silny (porywisty), katabatyczny

 2. chłodny, silny (porywisty), katabatyczny

 3. gorący w lecie a chłodny w zimie, bardzo suchy i przenoszący pył

 4. wiejący tylko w określonych porach roku

e) lokalny, anabatyczny, który wieje w ciągu dnia wzdłuż stoków z dolin w kierunku gór
12. Jakimi cechami odznacza się wiatr typu bora?

 1. lokalny, katabatyczny, wiejący nocą i w czasie pierwszych godzin po wschodzie słońca wzdłuż zboczy, z gór w kierunku dolin i równin

 2. lokalny, anabatyczny, który wieje w ciągu dnia wzdłuż stoków z dolin w kierunku gór

 3. silny, chłodny i porywisty wiejący znad niewysokich pasm górskich lub płaskowyżów w kierunku stosunkowo ciepłego morza, jeziora czy

równiny podczas adwekcji chłodu

 1. ciepły, suchy, zwykle silny (porywisty), katabatyczny

 2. gorący w lecie a chłodny w zimie, bardzo suchy i przenoszący pył

13. Co to jest tornado? 1. silna trąba powietrzna występująca w Ameryce Północnej

 2. twister

 3. silny, suchy wiatr północno-wschodni, wiejący w półroczu chłodnym na atlantyckim wybrzeżu Afryki północnej

 4. suchy i gorący wiatr wiejący na wschodnich stokach Gór Skalistych

e) cyklon zwrotnikowy w rejonie Morza Karaibskiego i Zatoki Meksykańskiej
14. W jaki sposób powstaje front okluzji?

 1. gdy powietrze ciepłe napiera na chłodne i jako lżejsze wślizguje się wzdłuż klina ustępującego powietrza chłodnego,

 2. gdy powietrze chłodne napiera na ciepłe i jako cięższe utrzymuje się przy powierzchni Ziemi, wypychając ku górze powietrze cieplejsze,

 3. gdy szybszy front chłodny dogania wolniejszy front ciepły i następuje połączenie się tych dwóch frontów w jeden front wspólny,

 4. gdy front rozdziela trzy masy powietrza,

e) gdy front oddziela masy powietrza polarnego od zwrotnikowego
15. Co rozumiemy przez ocieplenie globalne klimatu?

 1. wpływ atmosfery ziemskiej na bilans radiacyjny i stan termiczny powierzchni Ziemi wskutek względnie słabego pochłaniania krótkofalowego promieniowania słonecznego, przy jednocześnie silnym pochłanianiu długofalowego promieniowania Ziemi (głównie przez parę wodną i dwutlenek węgla),

 2. emisję do atmosfery ciepła sztucznego pochodzenia (wzrost temperatury w obszarach miejskich i przemysłowych),

 3. wzrost uśrednionej globalnej temperatury powietrza, obserwowany od drugiej połowy XX wieku, często przypisywany nasileniu efektu cieplarnianego wskutek nadmiernego dostarczania do atmosfery gazów cieplarnianych,

 4. wzrost temperatury i spadek wilgotności względnej powietrza po zawietrznej stronie gór wywołany adiabatycznym ogrzewaniem osiadającego powietrza,

 5. stopniowe podnoszenie się temperatury stratosfery w obszarach subpolarnych i polarnych przy zmianie cyrkulacji z zimowej na letnią

16. Jakie są skutki antropogenicznych zmian klimatu w skali globalnej? 1. nasilenie efektu cieplarnianego,

 2. redukcja warstwy ozonowej,

 3. powstawanie smogu fotochemicznego,

 4. kwaśne deszcze,

 5. wzrost temperatury w obszarach miejskich i przemysłowych

Hydrologia i oceanografia
1. Pakiety lodu w obrębie lodowca przesuwają się w kierunku podłoża:

 1. tylko w środkowej części jęzora lodowcowego, co jest zgodne z teorią dylatacji

 2. wskutek ruchu laminarnego wzdłuż płaszczyzn ścinania

 3. gdy promień krzywizny pola firnowego jest proporcjonalny do długości jęzora

 4. w obrębie tych części lodowca, gdzie gęstość lodu wynosi powyżej 0,85 g/cm3

 5. w strefie tensji

 6. tuż przed lodospadem

 7. żadne z powyższych

2. Miąższość warstwy fotycznej w wodzie oceanicznej jest znaczna jeśli: 1. jest zasolenie wody jest niższe niż 34,7%

 2. dostępność biogenów jest intensywna przez cały rok

 3. falowanie wiatrowe przeważa nad wymuszonym

 4. upwelling przybrzeżny pojawia się tylko sporadycznie

 5. w pelagialu przeważają ryby drapieżne

 6. żadne z wymienionych

3. Rzeki o dużym udziale podziemnego zasilania charakteryzują się: 1. znacznymi wezbraniami i głębokimi niżówkami

 2. niewielkimi wezbraniami i głębokimi niżówkami

 3. niewielką mineralizacją wody i niską jej temperaturą

 4. małą zmiennością przepływów

 5. stabilną pokrywą lodową

 6. stabilnymi stanami wody

4. Aby obliczyć przepływ rzeki musimy znać: 1. głębokość rzeki i wielkość przekroju poprzecznego koryta

 2. prędkość płynięcia wody i temperaturę wody

 3. prędkość płynięcia wody i wielkość przekroju poprzecznego koryta

 4. prędkość płynięcia wody i powierzchnię lustra wody

 5. układ hydroizohips w sąsiedztwie rzeki

 6. żadne z wymienionych

5. Związek między stanami wody w rzece a przepływem wyraża: 1. krzywa hipsograficzna

 2. krzywa higroskopijna

 3. krzywa batymetryczna

 4. krzywa Gaussa

 5. krzywa przepływu

 6. krzywa konsumcyjna6. Dział wodny topograficzny


 1. rozdziela obszary, z których wody spływają do różnych zbiorników podziemnych

 2. zawsze przebiega przez najwyższe wzniesienia w zlewni

 3. można wyznaczyć na obszarach bezodpływowych

 4. można wyznaczyć wyłącznie na obszarach górskich

 5. to to samo co dział wodny podziemny

 6. może niekiedy mieć taki sam przebieg jak dział wodny podziemny

7. Słynne powiedzenie „panta rhei” (wszystko płynie) pochodzi od


 1. Heraklita z Efezu

 2. Arystotelesa

 3. Talesa z Miletu

 4. Konfucjusza

 5. Idrisiego

 6. Leonarda da Vinci

8. Równanie bilansu wodnego zostało sformułowane przez: 1. Albrechta Pencka

 2. Eduarda Brucknera

 3. Leonarda da Vinci

 4. Maurice’a Pardé

 5. Witruwiusza

 6. Herona z Aleksandrii

9. Kierunek ruchu wód podziemnych można wyznaczyć na mapie... 1. hydroizohiet

 2. hydroizobat

 3. hydroizohips

 4. hydroizobar

 5. hydroizopaskali

 6. hydroizoton

10. Dorzecze Wisły od dorzecza Odry oddziela: 1. kontynentalny dział wodny

 2. krajowy dział wodny

 3. dział wodny I rzędu

 4. dział wodny II rzędu

 5. niepewny dział wodny

 6. europejski dział wodny

11. Na zamieszczonym obok rysunku kolorem szarym zaznaczono: 1. obszar bezodpływowy

 2. zlewnię cząstkową

 3. przyrzecze

 4. zlewnię elementarną

 5. obszar areiczny

 6. obszar, na którym nie występuje spływ

powierzchniowy
12. Na schemacie literami a-h zaznaczono
wybrane elementy cyklu hydrologicznego.

Którego z elementów nie uwzględniono? 1. intercepcji

 2. infiltracji

 3. odpływu podziemnego

 4. spływu powierzchniowego

 5. ewaporacji

 6. retencji powierzchniowej

13. Która krzywa przedstawia pionowy


rozkład temperatury wody wiosną
(kwiecień) i jesienią (październik)
w jednym z głębokich jezior na Pojezierzu
Kaszubskim (Jez. Górne Raduńskie)?

 1. krzywa A

 2. krzywa B

 3. krzywa C

 4. krzywa D

 5. krzywa E

14. W sytuacji zaprezentowanej na zamieszczonym obok fragmencie

mapy hydroizohips z zaznaczoną rzeką:


 1. wody podziemne zasilają rzekę

 2. rzeka zasila wody podziemne

 3. wody podziemne płyną równolegle z wodą w rzece

 4. wody podziemne zasilają rzekę, a rzeka zasila wody podziemne

 5. nie można określić relacji między rzeką a wodami podziemnymi

15. Ilustracja przedstawia wody podziemne w strukturze: 1. monoklinalnej

 2. uskokowej

 3. krasowej

 4. warstwowej

 5. osuwiskowej

 6. terasowej
- -

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna