Zestawienie wymagań podlegających weryfikacji w ramach dialogu technicznego do stanowiska do kalibracji przyrząDÓw pomiarowych do pomiaru prędkości I kierunku wiatruPobieranie 120.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar120.71 Kb.
ZAŁĄCZNIK NR 2

do informacji o zamiarze przeprowadzenia

dialogu technicznego
ZESTAWIENIE WYMAGAŃ PODLEGAJĄCYCH WERYFIKACJI
W RAMACH DIALOGU TECHNICZNEGO


DO STANOWISKA DO KALIBRACJI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

DO POMIARU PRĘDKOŚCI I KIERUNKU WIATRULp.

Parametr/ wymaganie

Parametr /proponowane rozwiązanie

 1. FUNKCJE JAKIE POWINIEN SPELNIAĆ WYRÓB

1.1

Stanowisko będzie przeznaczone do kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, realizowanej w stałej siedzibie (Wykonawcy zaproszeni do udziału w dialogu zostaną poinformowani o planowanym miejscu dostawy)
1.2

W skład stanowiska pomiarowego wchodzić będą:

- tunel aerodynamiczny,

- wyposażenie pomiarowe tunelu,

- system automatyzacji i komputeryzacji stanowiska,

- przyrządy do monitorowania warunków środowiskowych;

1.3

Obiektami kontroli metrologicznej będą:

- anemometry,

- anemometry połączone z wiatrowskazami,

- przyrządy pomiarowe funkcjonujące autonomicznie, stanowiące elementy złożonych systemów pomiarowych zabezpieczających proces eksploatacji SpW;


1.4

Krytyczne wymiary obiektu (stacja meteorologiczna VEGA 01-03) wynoszą :

- przekrój poprzeczny (210 x200) mm,

- długość 470 mm;

1.5

Metodą pomiarową stosowaną podczas kontroli metrologicznej obiektów wykonywanej jako kalibracja albo sprawdzanie, będzie metoda bezpośredniego porównania wartości odniesienia (wartości wzorcowej) z wartością wskazywaną przez obiekt kontroli;
1.6

Stanowisko pomiarowe powinno spełniać następujące wymagania techniczne i metrologiczne:

- zakres prędkości przepływu realizowanej w przestrzeni pomiarowej tunelu: (0,2 ÷ 50) m/s,

- rozdzielczość wskazań prędkości przepływu: 0,01 m/s,

- dopuszczalna rozszerzona niepewność pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2) prędkości przepływu:

• 5% w zakresie (0,2 ÷ 2,0) m/s,

• 1,5 % w zakresie (2,0 ÷ 50,0) m/s,

- dopuszczalna tolerancja nastawy prędkości przepływu: ± 0,05 m/s (regulacja bezstopniowa),

- dopuszczalne zmiany prędkości przepływu w czasie pojedynczego pomiaru:

• ± 0,05 m/s w zakresie (0,2 ÷ 1,0) m/s,

• ± 0,1m/s w zakresie (1,0 ÷ 50,0) m/s,

- dopuszczalny pionowy gradient prędkości przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu: 1% w obszarze ±25% od osi przestrzeni pomiarowej,

- dopuszczalny poziomy gradient prędkości przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu: 0,2 % na długości 500 mm osi przestrzeni pomiarowej,

- dopuszczalny poziom turbulencji w przestrzeni pomiarowej tunelu:

0,5 % w osi przestrzeni pomiarowej, określony wg ISO 16622: 2002

- pozycjonowanie obiektu w przestrzeni pomiarowej tunelu: ± 30°

w płaszczyźnie pionowej oraz ± 360° w płaszczyźnie poziomej,

- rozdzielczość odczytu kątów pozycjonowania: ± 0,5°,

- dopuszczalna rozszerzona niepewność pomiaru (współczynnik rozszerzenia k=2) gęstości przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu : 0,2%;


1.7

Tunel aerodynamiczny oraz infrastruktura techniczna związana

z instalacją wentylacji i klimatyzacji miejsca jego posadowienia powinny być tak zaprojektowane, aby spełniać następujące wymagania techniczne:

- dopuszczalna temperatura przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu: 30°C, przy temperaturze otoczenia 23°C, w czasie 8 h pracy stanowiska w zakresie prędkości przepływu ustalonym w pkt 1.6,

- dopuszczalna zmiana gęstości przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu: 2%, w całym zakresie prędkości przepływu ustalonym w pkt 1.6, w czasie 1 h pracy stanowiska;


1.8

Głównym elementem składowym stanowiska będzie tunel aerodynamiczny, którego zadaniem będzie wytworzenie strumienia powietrza o wymaganych parametrach ilościowych i jakościowych;
1.9

Tunel aerodynamiczny powinien być wykonany w formie tunelu z obiegiem zamkniętym lub obiegiem otwartym z zamkniętą przestrzenią pomiarową, przy założeniu spełnienia wymagań zawartych w niniejszych WTT;
1.10

Konstrukcja tunelu powinna zostać tak zaprojektowana aby uwzględniała parametry lokalowe miejsca w którym zostanie on zbudowany (lokalizacja jak w pkt. 1.1).
1.11

Tunel powinien być wykonany w częściach (segmentach), umożliwiających jego transport i montaż;
1.12

Przestrzeń pomiarowa tunelu powinna mieć wymiary umożliwiające kalibrację lub sprawdzenia obiektów, o których mowa w pkt 1.3

z uwzględnieniem obiektów wymienionych w pkt 1.4, przy założeniu, że pole przekroju poprzecznego przestrzeni pomiarowej będzie spełniało warunek określony dla zamkniętej przestrzeni pomiarowej w ISO 17713 -1: 2007.


1.13

Konstrukcja tunelu powinna:

- zostać zaprojektowana tak, aby gwarantowała jak najdłuższą, bezawaryjną pracę bez specjalnych zabiegów konserwacyjnych.

W projektowaniu urządzenia należy założyć minimum 25 letni okres eksploatacji z cyklem konserwacji co 3 lata w okresie pierwszych

9 lat eksploatacji i co 2 lata w pozostałym okresie;

- zapewnić maksymalne tłumienie drgań przenoszonych z systemu napędowego tunelu;

- zapewnić odpowiednią sztywność konstrukcji oraz eliminacje drgań elementów konstrukcyjnych;

- zapewnić dostęp pracowników obsługi do poszczególnych elementów tunelu, w szczególności do przestrzeni pomiarowej

i wentylatora/ wentylatorów zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż;


1.14

Kanały tunelu powinny być wykonane z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość, sztywność i powinny posiadać właściwości tłumiące drgania spowodowane pulsacją strumienia powietrza;
1.15

W przypadku realizacji tunelu z obiegiem zamkniętym należy przewidzieć środki techniczne zapewniające utrzymanie temperatury przepływu

w granicach określonych w punkcie 1.7;


1.16

Powierzchnie wewnętrzne tunelu powinny być gładkie, tak aby zminimalizować straty związane z chropowatością powierzchni;
1.17

Stanowisko powinno zostać zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób aby spełnione zostały wymogi formalno – prawne (normy, przepisy, dyrektywy WE) regulujące przedmiotowy zakres działania;
1.18

Wymiary wejścia do przestrzeni pomiarowej powinny zapewnić sprawny dostęp do przyrządu kalibrowanego, wzorca roboczego prędkości przepływu i anemometru kontrolnego;
1.19

Stanowisko powinno mieć możliwość zamontowania i demontażu wyposażenia pomiarowego do pomiaru ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnątrz tunelu oraz przyrządów pomiarowych do pomiaru warunków klimatycznych otoczenia (poza tunelem);
1.20

Wszystkie otwory rewizyjne, wzierniki i inne nieciągłości w tunelu powinny być odpowiednio do swojej funkcji zaślepione, izolowane i wykonane w sposób nie zaburzający gładkości tunelu;
1.21

W przestrzeni pomiarowej należy umożliwić utrzymywanie ciśnienia zbliżonego do ciśnienia otoczenia;
1.22

Ściany przestrzeni pomiarowej oraz obrotowa platforma montażowa powinna zapewniać jak największą sztywność tak, aby mocowane do jej konstrukcji przyrządy pomiarowe nie podlegały drganiom;
1.23

Dolna platforma montażowa przestrzeni pomiarowej powinna posiadać możliwość szybkiego jej demontażu celem przymocowania do niej przyrządu kalibrowanego a następnie ponownego jej montażu;
1.24

Ściany przestrzeni pomiarowej powinny być wykonane z materiału przezroczystego i przystosowane do pomiarów prędkości przepływu powietrza metodami optycznymi (Laser). Zastosowany materiał powinien przepuszczać wszystkie długości promieniowania widzialnego, cieplnego oraz UV. Możliwe jest zastosowanie wymiennych wypełnień o określonych właściwościach fizycznych (przepuszczalność promieniowania określonego rodzaju);
1.25

Tunel powinien posiadać urządzenia umożliwiające wizualizację przepływu tzw. generator posiewu z możliwością określenia sposobu i gęstości dawkowania posiewu;
1.26

Na ścianach bocznych przestrzeni pomiarowej należy uwzględnić wykonanie odpowiednich wzierników, które będą wykorzystane przy montażu i ustawieniu przyrządów kalibrowanych na dolnej ścianie platformie montażowej przestrzeni pomiarowej;
1.27

W wyposażeniu tunelu należy uwzględnić podesty umożliwiające dostęp do włazów technologicznych i wzierników pomiarowych umożliwiających dogodny montaż i obsługę wyposażenia i przyrządów pomiarowych
1.28

Tunel należy zaprojektować w taki sposób, aby umożliwić dojście do wszystkich sekcji tunelu osobom wykonującym przeglądy lub naprawy;
1.29

Zespół napędowy powinien zapewniać stabilną pracę tunelu bez oderwań strumienia powietrza na wentylatorze i na kierownicach oraz jednorodne pole prędkości w przekroju za wentylatorem, a także osiągnięcie parametrów przepływu powietrza określonych dla przestrzeni pomiarowej;
1.30

Zespół napędowy powinien być wyważony, tak aby nie powodować drgań konstrukcji tunelu;
1.31

Hałas mierzony w odległości 0,5 m od zespołu napędowego powinien być mniejszy od 100 dB;
1.32

Sterowanie pracą stanowiska nie powinno odbywać się w warunkach szkodliwych;
1.33

W przypadku realizacji tunelu z obiegiem zamkniętym konstrukcja mocowania kierownic powinna zapewnić łatwy i szybki sposób zmiany kątów ich ustawienia przy prowadzeniu adjustacji tunelu;
1.34

Konstrukcja ram, w których będą zainstalowane siatki tłumiące powinna zapewnić poprawne zrealizowanie ich naciągu oraz umożliwić ich wymienność w przypadku uszkodzenia lub okresowego czyszczenia siatek;
1.35

Konstrukcja ram musi zapobiegać ich deformacji podczas eksploatacji tunelu;
1.36

Siatki powinny być wysuwane w stronę zapewniającą możliwie najlepszy do nich dostęp;
1.37

Oś tunelu we wszystkich przekrojach nie powinna być odchylona od poziomu o więcej niż 1 cm na całej długości tunelu;
1.38

Konstrukcja nośna tunelu powinna umożliwiać regulację konieczną przy ustawianiu poziomu tunelu;
1.39

Konstrukcja nośna tunelu powinna zapewniać równomierne rozłożenie obciążenia oraz minimalizowanie obciążeń na podłoże (w tym redukcję obciążeń dynamicznych) i na konstrukcję samego tunelu, ze szczególnym uwzględnieniem efektów obciążeń długotrwałych – pełzania, wytrzymałości zmęczeniowej i innych efektów zmniejszających żywotność konstrukcji;
1.40

Podstawy, na których będzie posadowiony tunel powinny być wyposażone w elementy tłumiące drgania tunelu na poszczególnych jego odcinkach

oraz elementy zabezpieczające przed przenoszeniem drgań na kolejne segmenty tunelu;


1.41

System automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinien sterować pracą stanowiska:

- w trybie automatycznym, sekwencyjnie, stopniu umożliwiającym: automatyczny wybór parametrów kalibracji lub sprawdzania obiektu (wartości prędkości przepływu, czasów uśredniania, kolejności realizacji poszczególnych pomiarów, ilości powtórzeń), automatyczną realizację faz i kroków sterowania składających się na określoną sekwencję sterowania ( z wyjątkiem odczytu i zapisu wskazań obiektu

z odczytem wzrokowym i wyznaczania prędkości startu i zatrzymania anemometru) oraz realizację kolejnych następnych sekwencji sterowania po decyzji operatora,

- w trybie ręcznym, poprzez wprowadzenie bieżących parametrów kalibracji lub sprawdzania obiektów z automatyczną realizacją pozostałych kroków sterowania jak w trybie automatycznym,

- w trybie serwisowym poprzez bieżące oprogramowanie zbioru parametrów kalibracji lub sprawdzania obiektów (jak w trybie ręcznym)

i ręczne sterowanie stanowiskiem z wykorzystaniem schematu technologicznego stanowiska na ekranie monitora PC – poprzez klikanie na symbole elementów automatyki i przyciski sterowania –zdjęte zostają automatyczne blokady i alarmy oraz zawieszone sterowanie sekwencyjne;


1.42

System automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinien realizować:

- procesy pomiarowe dotyczące obiektów, określone w ISO 16622: 2002 oraz w ISO 17713-1:2007,

- proces autokontroli stanowiska w zakresie okresowego sprawdzania wzorca roboczego prędkości przepływu anemometrem kontrolnym;

1.43

Podsystem zbierania i przetwarzania danych pomiarowych systemu automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinien realizować automatyczne zbieranie następujących danych pomiarowych:

- ciśnienia, temperatury i wilgotności przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu (okres próbkowania 1s),

- ciśnienia, temperatury i wilgotności otoczenia (okres próbkowania 1s),

- prędkości przepływu wskazywanej przez obiekt, (w przypadku istnienia obiektowych sygnałów testowych) w przestrzeni pomiarowej tunelu (okres próbkowania ustalany w zależności od charakterystyki obiektu),

- czasu pomiaru,

- wzorcowej prędkości przepływu wskazywanej przez wzorzec roboczy (okres próbkowania 1s),

- prędkości przepływu wskazywanej przez anemometr kontrolny, w procesie autokontroli stanowiska (okres próbkowania 1s);

1.44

Podsystem zbierania i przetwarzania danych pomiarowych systemu automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinien realizować pomiar obiektowych sygnałów testowych stosowanych w konstrukcjach anemometrów, w szczególności:

- analogowych ze zdefiniowaną wartością napięcia: 0...1V, 0...5V, 0....10V,

- prądowych o standardzie: 0÷ 20 mA, 4÷ 20 mA,

- częstotliwościowych: 8 ÷12 kHz,

- impulsowych napięciowych ze zdefiniowaną wartością napięcia minimalnego i maksymalnego: 0…200Hz,

- impulsowych bez napięciowych: OC,


1.45

Należy zapewnić możliwość rozbudowy systemu bez naruszenia założeń określonych w pkt 1.46;
1.46

Oprogramowanie podsystemu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych systemu automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinno zapewniać realizację:

- algorytmu wyznaczania wartości odniesienia prędkości przepływu

w przestrzeni pomiarowej tunelu,

- algorytmu wyznaczania gęstości przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu,

- algorytmów właściwych dla procesów pomiarowych określonych

w ISO 16622: 2002 oraz w ISO 17713-1:2007,

- algorytmu identyfikacji warunków kalibracji lub sprawdzania obiektów (przekroczona granica tolerancji nastawy prędkości, granice zmian prędkości przepływu w czasie pojedynczego pomiaru, temperatury

i gęstości tunelowej oraz warunków środowiskowych);


1.47

Podsystem zbierania i przetwarzania danych pomiarowych systemu automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinien być odporny na zaburzenia elektromagnetyczne o rodzaju i poziomie ostrości zgodnymi z EN 50082-2, z utratą właściwości metrologicznych w granicach niepewności określonych w B.8 (wg kryterium oceny typu A wg. EN 50082-2);
1.48

Komputerowa Stacja Operatorska systemu automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinna realizować:

- sterowanie nadrzędne podsystemem zbierania i przetwarzania danych pomiarowych,

- kompleksową wizualizację procesów, w szczególności: okno z menu wyboru zadania w ramach kontroli metrologicznej obiektu, okno główne ze schematem technologicznym stanowiska, okno z polami edycyjnymi do wprowadzania danych ogólnych (kody dostępu, dane dotyczące zgłaszającego i obiektu kontroli ), okno wyboru obiektu kontroli, okno

z polami edycyjnymi do wprowadzania danych pomiarowych (odczyty wizualne obiektów), okna wizualizacji wyników pomiarów.

- archiwizację danych, w szczególności: danych źródłowych

z przeprowadzonej kontroli, wydanych dokumentów, danych źródłowych z przeprowadzonych autokontroli,

- wydawanie dokumentów z kalibracji lub sprawdzenia, mianowicie: świadectw kalibracji, protokołów kalibracji (wzory zgodne z wymaganiami WCM);

1.49

Pulpit Sterowania systemu automatyzacji i komputeryzacji stanowiska powinien umożliwić realizację:

- włączania i wyłączania zasilania stanowiska,

- awaryjnego wyłączania zasilania stanowiska,

- sterowania pracą wentylatora w trybie serwisowym przy realizacji wybranych procedur pomiarowych;


1.50

Zbiory parametrów dotyczących obiektów kontroli i stanowiska pomiarowego oraz dostęp do bazy danych powinny zabezpieczone kodem dostępu;
 1. KONCEPCJA OPERACYJNEGO WYKORZYSTANIA

2.1

Stanowisko do kalibracji przyrządów pomiarowych do pomiaru prędkości i kierunku wiatru wykorzystywane będzie do kalibracji/sprawdzenia przyrządów użytkowych eksploatowanych na co dzień w jednostkach wojskowych, służących do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;
2.2

Stanowisko eksploatowane będzie przez Centralny Wojskowy Ośrodek Metrologii w trybie stacjonarnym;
 1. FUNKCJE KRYTYCZNE

3.1

Stanowisko powinno być zaprojektowane do nieprzerwanej pracy przez okres minimum 8 h/dobę.
 1. OBSADA ETATOWA I OCZEKIWANY SPOSÓB SZKOLENIA PERSONELU

4.1

Stanowisko powinno być obsługiwanie przez 1 osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie w eksploatacji stanowiska i uprawnienia do kalibracji przyrządów do pomiaru kierunku i prędkości wiatru;
4.2

Stanowisko nie powinno wymagać dodatkowej obsady etatowej z wyjątkiem osoby prowadzającej kalibrację;
4.3

Wykonawca powinien przeszkolić 5 osób z personelu CWOM;
4.4

Szkolenie powinno zostać przeprowadzone na koszt Wykonawcy;
4.5

W ramach szkolenia Wykonawca powinien przeszkolić personel w zakresie:

- podstawowych czynności eksploatacyjnych (obsługiwanie bieżące, diagnozowanie, podstawowe naprawy);

- oprogramowania zarządzającego (sterującego) pracą stanowiska;

- podstawowych zabiegów konserwujących, przy czym nie powinny one wymagać czynności innych niż oczyszczanie, osuszanie i smarowanie;

- przyrządów, płynów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia poprawnej pracy stanowiska.

 1. EKSPLOATACJA I NAPRAWY

5.1

Stanowisko eksploatowane będzie przez personel Centralnego Wojskowego Ośrodka Metrologii;
5.2

Naprawy gwarancyjne powinny być wykonywane przez wykonawcę/producenta lub jego przedstawiciela (kooperanta) zgodnie

z zapisami gwarancji;


5.3

Serwis gwarancyjny na terenie kraju: przystąpienie do naprawy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia niesprawności, czas realizacji — do 21 dni;
5.4

W okresie trwania gwarancji, koszty serwisowania, materiałów i płynów eksploatacyjnych, pokrywa Wykonawca;
5.5

Dostawca powinien zapewnić serwis pogwarancyjny w zakresie:

a) napraw;

b) dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;

na okres nie krótszy niż 20 lat od daty dostawy;


5.6

Stanowisko powinno mieć co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, liczony od daty przekazania do użytkowania;
5.7

Gwarancja powinna obejmować:

a) wszystkie elementy i podzespoły, które nie podlegają bieżącemu zużyciu w czasie eksploatacji (gwarancja ogólna);

b) trwałość powłok lakierniczych przez min. 5 lat.

5.8

Proponowane poziomy obsług i napraw:

a) Poziom pierwszy wykonywany przez użytkownika:

- obsługi codzienne;

- obsługi bieżące;

- obsługi okresowe;

- naprawy bieżące (nie wymagające wiedzy specjalistycznej);

b) Poziom drugi, (obsługowo-naprawczy, zakładowy) - wykonywany przez

producenta (przedstawiciela producenta, kooperanta):

- naprawy pogwarancyjne;

- naprawy zakładowe;

- adiustacje;

 1. STREFY KLIMATYCZNE, W JAKICH SpW BĘDZIE UŻYTKOWANY

6.1

Stanowisko wraz z zamontowanymi podzespołami powinno działać:

- w zakresie temperatur pracy od +18ºC do +28ºC;

- w zakresie wilgotności powietrza od 10 % do 80%;

- w zakresie typowych ciśnień atmosferycznych panujących w miejscu instalacji stanowiska (tj w granicach 860÷1060 hPa).


 1. DOSTAWA OBEJMUJE

7.1

- zaprojektowanie i budowę stanowiska do kalibracji przyrządów pomiarowych do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;

- dostosowanie infrastruktury budynku, w tym instalacji wentylacji i klimatyzacji, do potrzeb budowy stanowiska do kalibracji przyrządów pomiarowych do pomiaru prędkości i kierunku wiatru;

- dokumentację powykonawczą;

- dokumentację techniczną z możliwością aktualizacji;

- instrukcję obsługi stanowiska (Dokumentację Techniczno - Ruchową);

-dowody na spełnienie wymagań gwarancyjnych – uruchomienie stanowiska w czasie;

-dowody na spełnienie wymagań technicznych:


 • świadectwa wzorcowania wyposażenia pomiarowego tunelu wydane przez właściwe ze względu na zakres akredytacji laboratoria akredytowane;

 • analiza niepewności wyznaczania gęstości przepływu w przestrzeni pomiarowej tunelu;

 • wyniki pomiarów pionowego i poziomego gradientu prędkości w przestrzeni pomiarowej tunelu;

 • wyniki pomiarów turbulencji w przestrzeni pomiarowej tunelu;

 • świadectwa wzorcowania przyrządów do monitorowania warunków środowiskowych wydane przez właściwe ze względu na zakres akredytacji laboratoria akredytowane;

 • badania eksploatacyjne potwierdzające spełnienie wymagań

pkt 1.7.


DODATKOWE PROPOZYCJE PARAMETRÓW / ROZWIĄZANIA


PROPOZYCJE ZMIAN DO PROJEKTU UMOWY
……………………………………………………..

podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy
Załącznik nr 2 do Informacji, numer sprawy: DT/D/245/2015, strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna