Zestawy zadań do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym z zestawów maturalnych Matura próbna 2001 w Krakowie Zadanie 4 (15 punktów)Pobieranie 86.75 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar86.75 Kb.
Zestawy zadań do wykonania w arkuszu kalkulacyjnym z zestawów maturalnych
Matura próbna 2001 w Krakowie
Zadanie 4 (15 punktów)

Oto wykaz liczby godzin pracy jednego z pracowników:Kolejny dzień pracy

Liczba przepracowanych godzin

1

8

2

12

3

6

4

4

5

11

6

7

7

10

8

9

9

8

10

6

11

13

12

8

13

7

14

11

15

6

16

5

17

9

18

7

19

10

20

9

 

 

a) Utwórz plik o nazwie pensja.xls i umieść w nim powyższe dane oraz obliczenia w tabelce z kolumnami o następujących nagłówkach:

 • Kolejny dzień pracy

 • Liczba przepracowanych godzin

 • Liczba godzin nadliczbowych

 • Wypłata za godziny nadliczbowe

 • Liczba godzin etatowych

 • Wypłata za godziny etatowe

 • Dzienny zarobek

b) Oblicz kwotę dziennej i miesięcznej pensji pracownika, jeżeli umówił się on

z pracodawcą, że za pierwsze 8 godzin dziennie otrzyma po 3 zł za każdą przepracowaną godzinę, a za każdą dodatkową, nadliczbową 4,55 zł.

c) Wysokość stawki godzinowej (zarówno za godz. nadliczbowe, jak i etatowe) umieść w komórkach arkusza tak, aby przy zmianie stawki, arkusz automatycznie przeliczał dane.

d) Pod tabelką podaj sumę godzin przepracowaną w całym miesiącu oraz zarobioną kwotę brutto.

e) Podaj wartość pensji po odliczeniu 48% podatku.

f) Podaj średnią liczbę przepracowanych godzin dziennie.

g) Sporządź i opisz wykres słupkowy przedstawiający zależność dziennych zarobków pracownika od ilości przepracowanych godzin.

h) Sporządź i opisz wykres kołowy ilustrujący, jaki procent swoich zarobków pracownik uzyskał w godzinach nadliczbowych, a jaki w etatowych.Wykresy umieść w tym samym arkuszu, co obliczenia.

Do oceny należy oddać plik o nazwie pensja.xlsMatura krajowa 2003

Zadanie 5. (20 pkt)

Arkusz kalkulacyjny

Na dyskietce DANE znajdziesz plik tekstowy abc.txt, zawierający listę 1000 trzyliterowych słów utworzonych z liter A, B oraz C. Każde słowo znajduje się w oddzielnej linijce.

Twoim zadaniem jest rozwiązanie poniższych problemów przy użyciu arkusza kalkulacyjnego.


 1. Znajdź zbiór wszystkich słów (bez powtórzeń) z pliku abc.txt i uporządkuj go alfabetycznie.

Do oceny oddajesz plik arkusza kalkulacyjnego o nazwie (wpisz wybraną przez siebie nazwę) .............................................., który posłużył do znalezienia powyższego zbioru.

 1. Utwórz wykres obrazujący ilości wystąpień każdego słowa ze zbioru z poprzedniego podpunktu.

Do oceny oddajesz wydruk wykresu oraz plik arkusza kalkulacyjnego o nazwie (wpisz wybraną przez siebie nazwę) ........................................., który posłużył do utworzenia tego wykresu.

 1. Każde z rozważanych słów można potraktować jako liczbę w szesnastkowym układzie pozycyjnym. Ile w takim razie wynosiłaby suma wszystkich liczb z pliku abc.txt?

Wpisz wynik (w postaci dziesiętnej): ..............................................

Do oceny oddajesz plik arkusza kalkulacyjnego o nazwie (wpisz wybraną przez siebie nazwę)..............................................., który posłużył do znalezienia powyższej wartości.

Uwaga: Jeśli któryś z plików arkusza kalkulacyjnego posłużył do rozwiązania więcej niż jednego podpunktu zadania, wtedy nazwę tego pliku proszę wpisać przy wszystkich tych podpunktach.
Matura próbna 2004 – Warszawa

Zadanie 6. (18 pkt)

Z wierzchołka wieży o wysokości h=19,64 m wystrzelono poziomo pocisk z prędkością v1= 30 m/s, drugi pocisk wystrzelono z podnóża wieży z prędkością v2=35 m/s pod kątem 31 stopni do poziomu.

Podczas rozwiązywania zadania możesz zastosować między innymi wzory: oraz

Posługując się arkuszem kalkulacyjnym:


 1. utwórz tabelę pozwalającą opisać tor ruchu pierwszego pocisku; wydziel stałe h, v1 oraz g. Oblicz składowe poziomą i pionową ruchu;

 2. narysuj tor ruchu pierwszego pocisku;

 3. utwórz tabelę pozwalającą opisać tor ruchu drugiego pocisku; wydziel stałe h, v2, kąt oraz g. Oblicz składowe poziomą i pionową ruchu;

 4. narysuj tor ruchu drugiego pocisku;

 5. określ, na jakiej wysokości od ziemi nastąpi zderzenie obu pocisków;

Wpisz wysokość. ........................................................................................

 1. określ, w jakiej odległości od podnóża wieży nastąpi zderzenie;

Wpisz odległość. ......................................................................................

 1. określ warunki, przy których nie nastąpi zderzenie.

Zderzenie nie nastąpi, gdy: ...................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Do oceny oddajesz plik ............................. zawierający tabelę z danymi niezbędnymi do utworzenia wykresu symulującego ruch ciał i wykres oraz plik cde.txt zawierający odpowiedzi na pytania z punktów c), d), e).

Matura próbna 2005 - Poznań

Zadanie 7. (18 pkt) Gra

Pola pewnej planszy ponumerowane są kolejnymi liczbami całkowitymi od 0 do 400. Pionek w sytuacji wyjściowej stoi na polu o numerze 0. Rzucamy sześcienną kostką do gry (ścianki są ponumerowane standardowo liczbami: 1, 2, 3, 4, 5, 6). Jeśli wyrzucimy parzystą liczbę oczek, to przesuwamy pionka do przodu o liczbę pól równą tej liczbie. W przypadku nieparzystej liczby oczek, cofamy pionka o liczbę pól równą tej liczbie. W obu wypadkach, jeśli pionek miałby wyjść poza planszę – pozostaje bez ruchu. Wynikiem gry jest ostatnia pozycja pionka.

a) W arkuszu kalkulacyjnym wykonaj po dwie symulacje tej gry dla 100, 200 oraz 300 rzutów kostką.

b) Wyniki przedstaw w tabeli wg wzoru:Liczba rzutów

Wyniki symulacji gry

Średnia arytmetyczna wyników symulacji gry.

Symulacja pierwsza

Symulacja druga

100


200


300


c) Wykonaj wykres przedstawiający zależność wyników symulacji gry (w tym średniej) od liczby rzutów.

Rozwiązanie zapisz w pliku o nazwie gra.xls


Modele odpowiedzi do zadań

Zasady oceniania:

 • Za rozwiązanie zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 60% całkowitej liczby punktów.

 • Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, a nie jest ścisłym wzorcem sformułowania (poza odpowiedziami jednowyrazowymi i do zadań zamkniętych).

 • Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się pełne punkty.

 • Za zadania otwarte, za które można przyznać jeden punkt, przyznaje się punkt wyłącznie za odpowiedź w pełni poprawną.

 • Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi (zgodnie z wyszczególnieniem w kluczu) przedstawił zdający.

 • Nie ocenia się plików o nazwach innych niż podanych w arkuszu (nazwy mogą być podane w treści zadania lub wpisane przez zdającego)

Schemat oceniania odpowiedzi zadania 4 – matura próbna Kraków 2001

Numer

zadania


Kryteria oceny

Liczba punktów

4

a

Utworzenie tabeli z danymi i odpowiednimi nagłówkami

1

b, c

Podanie formuły dla obliczenia ilości godzin nadliczbowych z uwzględnieniem warunku, iż wynik nie może być liczbą ujemną

1

Zbudowanie formuły, wykorzystującej adresowanie bezwzględne, dla obliczenia wypłaty za godziny nadliczbowe

2

Zbudowanie formuły dla obliczenia ilości godzin etatowych

1

Zbudowanie formuły, wykorzystującej adresowanie bezwzględne, dla obliczenia wypłaty za godziny etatowe

2

d

Zbudowanie formuły liczącej sumę przepracowanych godzin

1

Zbudowanie formuły liczącej kwotę brutto

1

e

Zbudowanie formuły liczącej kwotę po odliczeniu podatku

1

f

Zbudowanie formuły liczącej średnią

1

g

Sporządzenie wykresu słupkowego

1

Wykonanie opisu osi wykresu

1

h

Sporządzenie wykresu kołowego bez opisu

1

Wykonanie opisu wykresu

1

Razem 15


Matura krajowa 2003

ZADANIE 5. Arkusz kalkulacyjny

Część a)

Za prawidłowe pobranie i umieszczenie listy słów w arkuszu kalkulacyjnym

2 pkt

Za zastosowanie filtra danych lub równoważnej techniki selekcji unikatowych rekordów

2 pkt

Za podanie poprawnej i posortowanej listy słów

3 pkt

Za podanie poprawnej, ale nieposortowanej listy słów

2 pkt

Za podanie listy słów z jedną pomyłką*) (bez względu na posortowanie lub nie)

1 pkt

RAZEM MAX:

7 pkt

Poprawna i posortowana lista wszystkich słów znajduje się w pliku Zadanie5a.txt na załączonej dyskietce.

Część b)Za poprawne użycie funkcji warunkowej i formuł adresowania z użyciem znaku $ lub równoważnego sposobu obliczania ilości wystąpień z użyciem wbudowanych funkcji programu

2 pkt

Za poprawny zestaw ilości wystąpień poszczególnych słów

2 pkt

Za poprawny dobór typu wykresu umożliwiający odczytanie ilości wystąpień poszczególnych słów

2 pkt

Za czytelną formę wykresu

1 pkt

RAZEM MAX:

7 pkt

Lista ilości wystąpień słów znajduje się w pliku Zadanie5b.txt na załączonej dyskietce.

Część c)Za poprawne obliczenie wartości odpowiadających poszczególnym słowom

1 pkt

Za wykorzystanie wbudowanych funkcji arkusza do obliczenia powyższych wartości

2 pkt

Za poprawną konstrukcję schematu sumowania

2 pkt

Za podanie poprawnej wartości sumy (2936681)

1 pkt

RAZEM MAX:

6 pkt

Razem maksymalnie za całe zadanie: 20 pkt

*) przez pomyłkę rozumiemy opuszczenie prawidłowego słowa lub dodanie nieprawidłowego słowa.
Matura próbna 2004 – Warszawa


Numer zadania

Część zadania

Czynność

Maks. punktacja za czynność

Maks. punktacja za część zadania

Maks. punktacja za zadanie

6Utworzenie tabel z zależnościami drogi od czasu, w tym:

Prawidłowe zapisanie wzoru na: • obliczenie drogi w kierunku poziomym x=v*t 1 pkt,

 • obliczenie drogi w kierunku pionowym y=h-gt2/2 1 pkt,

 • zastosowanie prawidłowego adresowania - 1pkt.

3

3

18Dobór odpowiedniego typu wykresu
1 pkt.

Sporządzenie wykresu, w tym za : • wybór odpowiednich danych do wykresu - 1pkt,

 • odpowiednie oznakowanie i opis każdej osi po 1pkt za każdą oś,

 • czytelność wykresu - 1 pkt.

5

5Utworzenie tabel z zależnościami drogi od czasu, w tym:

Prawidłowy dobór przedziałów czasowych - 1 pkt,

Prawidłowe zapisanie wzoru na:


 • obliczenie drogi w kierunku poziomym x=v*cos alfa*t - 1 pkt,

 • uwzględnienie zamiany stopni na radiany - 1 pkt,

 • obliczenie drogi w kierunku pionowym y=v*sin alfa*t-gt2/2 1 pkt,

 • zastosowanie prawidłowej adresacji - 1pkt.

5

5
Dobór odpowiednich danych do wykresu i przedstawienie ich jako druga seria - 1 pkt.

1

1Podanie odległości od podnóża wieży, w jakiej nastąpiło zderzenie

32,7 m.


1

1Podanie wysokości, na jakiej nastąpi zderzenie 13,7 –13,82

1

1Aby ciała spotkały się składowa pozioma prędkości v2 musi być równa v1, wtedy bowiem ciała będą w czasie ruchu stale w tej samej odległości od wieży. Aby ciała spotkały się nad osią v22>gh/2+v12. W przeciwnym wypadku zderzenie nie nastąpi.

Przykład jednej z możliwych kombinacji: v1=30 m/s ,v2=40 m/s =312

2

Schemat odpowiedzi matura próbna 2005 – Poznań


Numer zadania

Oczekiwana odpowiedź

Maks. punktacja za część zadania

Maks. punktacja za zadanie

7a

Za wykorzystanie funkcji losowej z poprawnym zakresem

2

18

Za rozkład równomierny losowanych wartości

1

Za rozstrzygnięcie parzystości i nieparzystości

2

Za odpowiednie zwiększanie i zmniejszanie pozycji

2

Za uwzględnienie końców planszy

2

Za uwzględnienie poprawnych liczb prób

1

Za poprawne wyniki

2

7b

Za poprawne zbudowanie i wypełnienie tabeli

2

Za poprawne obliczenie średnich

1

7c

Za wybór odpowiedniego typu wykresu

1

Za sporządzenie wykresu

1

Za sformatowanie wykresu (tytuł, oznaczenia osi, czytelność)

1Pobieranie 86.75 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna