Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu” nr 1/2010 Streszczenia Agnieszka OwczarczykPobieranie 55.15 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar55.15 Kb.
Zeszyty Ekonomiczne Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu”

nr 1/2010
Streszczenia

Agnieszka Owczarczyk
Uwarunkowania ekonomiczno-prawne rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę wszystkich współczesnych gospodarek. To głównie firmom z tego sektora poszczególne państwa zawdzięczają swój wzrost i rozwój. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych dowodzą, że omawiany sektor przedsiębiorstw odgrywa w gospodarce bardzo ważną rolę, przede wszystkim wpływając na kreację wzrostu gospodarczego. W obliczu wysokiej stopy bezrobocia w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa są jednym z najskuteczniejszych narzędzi aktywizacji regionów najbardziej dotkniętych brakiem pracy dlatego też, rząd polski powinien tworzyć warunki do rozwoju omawianego sektora. Te warunki to głównie otoczenie prawno-podatkowe, stanowiące główną barierę ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku z powyższym, za cel pracy przyjęto przedstawienie aspektów ekonomiczno-prawnych rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Artykuł podzielono na dwie części: pierwsza zawiera przegląd dostępnych


w literaturze przedmiotu wyników badań z zakresu podstawowych barier ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarczej, druga natomiast ukazuje w jakim zakresie poprawiono uregulowania prawne, tak aby zmniejszyć ograniczenia hamujące wzrost małych i średnich firm.
Economic conditions - legal development of small and medium-sized enterprises in Poland
Small and medium enterprises form the basis of all modern economies. This is mainly for companies in the sector, individual states owe their growth and development. The experience of developed countries shows that this business sector plays in the economy very important role, mainly affecting the creation of economic growth. In the face of high unemployment in Poland, small and medium-sized enterprises are one of the most effective tools for activation of the regions most affected by the lack of work, therefore, the Polish government should create conditions for the development of this sector. These conditions are primarily the legal environment – tax, which is a major barrier to the expansion of small and medium-sized enterprises.

Therefore, the objective of work was adopted to provide economic aspects – the legal development of small and medium-sized enterprises in Poland during economic transition. This article is divided into two parts: the first provides an overview of available literature on the subject of research results from the fundamental barriers to the development of small and medium-sized enterprises in economic transition, while the other shows to what extent the improved regulation, so as to reduce the constraints that inhibit growth of small and medium-sized companies.


Agnieszka Owczarczyk
Pomoc publiczna oraz inne formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w rozwiniętych krajach kapitalistycznych rozpoczął się proces dynamicznego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie stanowią one 99,8% wszystkich firm w Polsce i około 99% w Unii Europejskiej. Są one niezbędne dla zapewnienia silnego i długotrwałego wzrostu oraz większej ilości lepszych miejsc pracy, ale do ich rozwoju i tworzenia nowych miejsc pracy potrzebny jest przede wszystkim odpowiedni klimat. Polski rząd doceniając rolę MSP wprowadził wiele rozwiązań wspierających rozwój tego sektora, niemniej jednak istnieje wiele trudności ograniczających jego ekspansję. Ich wskazanie i usunięcie, co w większości przypadków zależy od władz publicznych, pozwoli na większą dynamikę rozwoju MSP oraz przełoży się na dynamikę rozwoju całej gospodarki.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie genezy rozwoju systemu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym w Polsce, ściśle związanego


z polityką wspólnotową Unii Europejskiej. Rozważania skupiają się również na wskazaniu wprowadzonych przez Rząd Polski programów usprawniających działalność omawianych firm. Artykuł podzielono na cztery części: pierwsza stanowi wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z tematyką artykułu, druga przedstawia instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości w Polsce, a dwie ostatnie opisują działania rządu polskiego podjęte
w zakresie wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Public support and other forms of support small and medium-sized enterprises in Poland
In the late seventies of last century in developed capitalist countries began a process of dynamic development of small and medium-sized enterprises. Currently, they constitute 99.8% of all businesses in Poland and about 99% in the European Union. These are necessary to ensure a strong and lasting growth and more and better jobs, but to their growth and job creation is needed above all the right climate. The Polish government has appreciated the role of SMEs has introduced many measures to support the development of this sector, but there are many difficulties that restrict its expansion. Identify and remove them, which in most cases depends on public authorities, will allow the more dynamic development of SMEs and to translate the dynamism in the economy as a whole.

The purpose of this article is to present the genesis of the development system to support small and medium-sized enterprises at the national level in Poland is closely connected with Community policies of the European Union. Considerations will also focus on the indication made by the Polish government programs to improve the activities of the company. This article is divided into four parts: the first introduces the basic concepts related to the topics of the article, the second shows the institutions supporting entrepreneurship in Poland, the last two describe the actions of the Polish Government taken to support the development of small and medium-sized enterprises.


Bogusław Pieczyski
Wpływ czynników ograniczających zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa

na decyzje cenowe i produkcyjne
Autor omawia problem wyznaczania optymalnego programu produkcji w przedsiębiorstwie, w bardziej szczegółowy sposób aniżeli to czynił we wcześniejszych artykułach poświęconych tej problematyce. Modele decyzyjne, którymi się posługuje, z jednej strony są coraz bardziej skomplikowane, ale z drugiej strony są bardziej realistyczne.

Możliwości wykorzystania stosowanych modeli w konkretnych rzeczywistych sytuacjach autor opiera o konkretne założenia, które muszą byś spełnione, by model matematyczny dobrze opisał rzeczywistość. Co prawda równoczesna analiza ceny, popytu


i zysku operacyjnego w odniesieniu łącznie do wszystkich produktów wymaga większej wiedzy menedżera, lecz wynik tej analizy może przysporzyć przedsiębiorstwu duże korzyści.

Omawiając problem, autor analizuje konkretny przykład, co jest o tyle ważne, że łatwo zrozumieć zastosowane procedury w wielu podobnych rzeczywistych sytuacjach.


Impact of the factors limiting the capacity of a firm on pricing and production decisions
The author discusses the problem of determining the optimal production program in the business, in more detail than he did in earlier articles dealing with this subject. Models of decision, he uses are becoming more complex, but on the other hand are more realistic. Possible use of the models used in specific situations, the actual author based on specific assumptions that you have met a mathematical model to describe the reality well. It is true that the simultaneous analysis of prices, demand and operating profit for total of all products requires more knowledge manager, but the result of this analysis can bring major benefits to the company. Discussing the problem by analyzing a concrete example, which is so important that it is easy to understand the procedures used in many similar real life situations.
Henryk Dźwigoł
Controlling w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
W artykule controlling został przedstawiony jako system zharmonizowanych działań w sferze zarządzania, a w szczególności w zakresie planowania i kontroli oraz gromadzenia
i przetwarzania informacji, a także w zakresie organizacji, doboru i szkolenia kadr, prowadzony pod kątem zapewnienia racjonalnej realizacji wyznaczonych celów.

Zarządzanie przez controlling musi odbywać się poprzez „centra odpowiedzialności”


w postaci centrów gospodarczych, tj.: „centra kosztów” i „centra zysków” oraz powiązań wynagrodzenia pracowników z wymiernymi efektami pracy każdego z centrum gospodarczego przedsiębiorstwa. Tworzenie „centrów odpowiedzialności” wynika z potrzeby przesunięcia odpowiedzialności „w głąb” przedsiębiorstwa w warunkach, kiedy kadra nie jest w stanie zajmować się jego wszystkimi problemami.

W systemie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na zasadach controllingu wymienione funkcje muszą być odpowiednio zintegrowane i skoordynowane, ponieważ tylko wtedy cały system jest w stanie efektywnie funkcjonować i wspomagać proces decyzyjny.

Ze względu na horyzont czasowy wyznaczania celów i podejmowania decyzji wyróżniony został controlling strategiczny i operacyjny. Przestawiono wdrożenie controllingu w ujęciu metodycznym z uwzględnieniem szeregu prac analityczno-projektowych zdefiniowanych w trzech etapach postępowania.
Controlling in the process of company management
The article presents controlling as a tool supporting the process of company management. Controlling is a system of harmonized management activities, particularly in scope of planning and control as well as collecting and processing information, and also in scope of organization, selection and personnel training, which aims at securing a rational implementation of assigned objectives. The article presented methodological implementation of controlling, which allows for a number of analytic and design works defined in three stages of action. Effectiveness of controlling in a company is determined by a number of actions preceding its implementation. The basic actions include separation of responsibility centers from the structure of an enterprise and adjustment of organizational structure to new objectives. The article presented stages of controlling implementation in company with special emphasis placed on its importance in the process of management and restructuring.
Henryk Dźwigoł
Diagnoza systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa
W artykule autor przedstawia proces diagnozy systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa
z wykorzystaniem własnego modelu strategicznej diagnozy systemu organizacyjnego. Podkreślono, iż zdiagnozowanie systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa wymaga dodatkowego podejścia zasobowego, na które układ funkcjonalny powinien być „nałożony”. Same funkcje zarządzania, bez odniesienia ich w przedsiębiorstwie do konkretnego, zasobowego obszaru badań, nie wystarczą. Dlatego w celu uszczegółowienia obszaru badań
w systemie zarządzania proponuje się w pierwszej kolejności skojarzenie układu funkcjonalnego zawierającego regulacyjne funkcje kierownicze, takie jak: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie, z układem zasobowym opartym na składnikach kapitału przedsiębiorstwa w postaci zasobów: marketingu i sprzedaży; ludzkich, rzeczowych, produkcyjnych, finansowych, informacyjnych, organizacyjnych.

Omówiono diagnozę systemu organizacyjnego oraz etapy realizacji diagnozy


w przedsiębiorstwie. Przyjęto założenie, iż metoda diagnostyczna bazuje na przekonaniu, że organizację dotychczas funkcjonującego systemu można usprawnić tylko w drodze identyfikacji, diagnozy i oceny stanu istniejącego.

Przedstawiono model diagnozy strategicznej systemu organizacyjnego jako narzędzie


w procesie diagnozowania działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowany model wymaga dalszych badań pozwalających na ciągłe dopasowywanie metod i analiz w procesie diagnozowania w zależności od zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Diagnosis of company organizational system
The author of the article presents the diagnostic process of company organizational system, applying the author’s own model of organizational system strategic diagnosis. The author emphasizes that the diagnosis of company organizational system requires an additional resource-oriented approach upon which the functional system should be ‘laid’. The management functions alone, having no reference to a specific and resource-oriented area of research, are insufficient. That is why, in order to particularize the area of research in the management system, the author suggests first of all associating the functional system containing regulatory managerial functions, such as: planning, organizing, motivating and controlling, with the resource system based on the company capital components in the form of resources such as: marketing and sales, material and personnel resources, as well as production, information and organizational resources.

The author presented the model of organizational system strategic diagnosis as a tool in the process of diagnosing the activities of enterprise. The presented model requires further research, which will enable to continuously adapt the diagnostic methods and analyses depending on the changes within and outside the enterprise.Henryk Dźwigoł, Mariola Dźwigoł-Barosz
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości
W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w procesie zmian. Zaprezentowano główne zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i procesem zmian. Omówiono wpływ procesu zmian na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Poddano analizie rodzaje działalności i scharakteryzowano strukturę organizacyjną w przedsiębiorstwie. Zdiagnozowano metody dzielenia organizacji i cechy modeli organizacyjnych. Wyjaśniono wpływ zmiennych sytuacyjnych na model struktury organizacyjnej oraz kontrolingu
w procesie budowy struktury organizacyjnej. Uzupełnieniem rozważań jest struktura organizacyjna przedsiębiorstwa przyszłości.
The enterprise of the future management
The paper presents the enterprise of the future management and its main objective which is to create effective teams by means of incentives based on transferring responsibility, creativity and the ability to improve permanently as well as by ensuring free access to information concerning strategy and potential achievements of the enterprise. Human resources management is a manager’s most crucial skill. The process of change management should provide not only for the change within the structure but also touch upon technology, human resources as well as all other scopes of the enterprise’s operations.

The paper deals with the latest economic trend to describe newly established organization structures not only by means of internal organisational elements but also by taking into account other surrounding business units, independent in legal and economic terms.


Mirosław Czapka, Antoni Molenda
Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS).

Bombardier Transporation w Katowicach Polska Spółka z o.o.

Udany przykład transformacji ekonomiczno-gospodarczej. Część II
Autorzy poddali analizie Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyjnych w Katowicach
w latach 1926-2005. Szczególną uwagę zwrócili na lata po 1989, tzn. na okres transformacji ustrojowej, która dotyczyła nie tylko problemów społeczno-politycznych, ale także problemów gospodarczo-ekonomicznych. Analiza dziejów jednego zakładu przemysłowego, pokazała złożoność warunków ekonomicznych z jakimi przyszło się borykać załogom
w bardzo różnych okresach historycznych.

Autorzy zwrócili uwagę, jak ważne w dziejach zakładu było mimo różnego rodzaju utrudnień, a nawet aresztowań za korzystanie z literatury fachowej np. szwedzkiej, śledzenie najnowszych osiągnięć w zakresie urządzeń sygnalizacyjnych. Pozwoliło to na wykorzystanie szansy, jaka stworzyła transformacja ustrojowa w 1989 roku. Wchodzenie zakładu do coraz większych spółek aż do największej, w ramach której zakład funkcjonuje od 2001 roku – Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. – Spółki globalnej, wymagało od zarządów i pracowników, spełniania coraz to wyższych wymagań technologicznych, modernizacyjnych, logistycznych, jak i zarządzania – że te warunki były spełniane świadczy obecna kondycja B.T.ZWUS.Manufacturing establishments signaling devices (ZWUS).

Bombardier Transportation Poland Ltd in Katowice.

A successful example of economic transformation and economics. Part II
The authors analyze signaling Manufacturing Plant in Katowice in the years 1926-2005. Paid special attention to the years after 1989, for a period of transition, which involved not only the socio-political issues but also economic and economic problems. The analysis of the history of one industrial plant, showed the complexity of economic conditions with which to face the crews came in very different historical periods.

The authors pointed out the importance in the history of the plant was in spite of various difficulties, and even arrests for the use of literature such as Sweden, tracking the latest developments in signaling devices. This allowed the use of chance, which created a political transformation in 1989. Entering the plant in rising up to the largest companies, in which the company operates since 2001 – Bombardier Transportation (ZWUS) Poland Sp. z.o.o. – The Company’s global demands on the board and staff, meet ever higher requirements for technology modernization, logistics, and management – that those conditions were met BTZWUS shows the present condition.


Rafał Burdzik, Elżbieta Macioszek
Śląsk jako baza logistyczna Polski
Prawidłowe używanie pojęcia centrum logistycznego zależy od przyjętej definicji. W artykule przeprowadzono skróconą analizę teoretyczną i przegląd definicji centrum logistycznego. Następnie przedstawiono cechy naszego regionu, które wpływają na atrakcyjność Śląska dla inwestycji w centra logistyczne. Przedstawiono także charakterystykę śląskich centrów logistycznych oraz kompleksów wielkopowierzchniowych magazynowych aspirujących do tego miana.
Silesia as a Polish logistics base
Proper use of the concept of a logistics center depends on the definition used. The article summarizes theoretical analysis that was carried out and review of the definition of a logistics center. Then presents the characteristics of our region, which affect the attractiveness of investment in the Silesian logistics centers. Presents the characteristics of the Silesian logistics centers and large warehouse complexes aspiring to that name.
Elżbieta Macioszek, Marcin Boszko, Grzegorz Sierpiński, Rafał Burdzik
Ocena warunków ruchu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnym Dąbrowy Górniczej
W ocenie sprawności ruchowej skrzyżowań główną rolę odgrywają warunki ruchu panujące na skrzyżowaniu. Na warunki ruchu z kolei wpływają takie elementy jak: rozwiązanie geometryczne skrzyżowania, organizacja ruchu, natężenia ruchu wraz ze strukturą kierunkową i rodzajową ruchu, rodzaj sterowania i oddziaływania sąsiednich skrzyżowań.

Artykuł stanowi próbę oceny warunków ruchu na jednym z ciągów komunikacyjnych Dąbrowy Górniczej opartą na analizie funkcjonalno-przestrzennej skrzyżowań ulicy Piłsudskiego z ulicą Tysiąclecia, ulicy Piłsudskiego z ulicą Graniczną oraz Królowej Jadwigi z Aleją Róż. W ramach analizy rozważono przepustowości wlotów podporządkowanych oraz miary warunków ruchu takie jak: straty czasu, długości kolejek, zasięg kolejek, rezerwy przepustowości, poziomy swobody ruchu.


Evaluation of traffic conditions on one of main rout in Dąbrowa Górnicza city
To access the traffic efficiency of a junction, the traffic conditions which occur there play the key role. Whereas, on the traffic conditions influence such elements as the geometric solution of the junction, organization of the traffic, the intensity together with its structure of direction and type, the steering mode and the interactions of the neighboring junctions. The evaluation of traffic conditions on one of main rout in Dąbrowa Górnicza city is presented in the article. This evaluation is based on practical - spatial analysis of intersections. There are intersections of Piłsudskiego street with Tysiąclecia street, Piłsudskiego street with Graniczna street and Królowej Jadwigi with Aleja Róż street. The analysis which has done included: intersections minor road capacities, vehicle delays on minor road, length vehicle queues, capacity reserve, level of freedom movements.
Barbara Klimas
Wspieranie pracy jako przejaw aktywności państwa w sferze społecznej
Wspieranie i tworzenie pracy stało się obecnie priorytetem polityki społecznej państwa. Jest największym wyzwaniem współczesnych gospodarek, a także jednym z kluczowych tematów w teorii ekonomii. Funkcje społeczne państwa nie ograniczają się jedynie do sprawiedliwej redystrybucji dochodów i rozwiązywania problemów socjalnych. Społeczne funkcje państwa to także tworzenie warunków rozwoju: inwestycji w człowieka, innowacyjności, rozwoju nauki i edukacji, gospodarki wiedzy. Coraz częściej mówi się o roli edukacji, kreowaniu jakościowych cech zasobów ludzkich, podkreśla się znaczenie zatrudnienia w rozwiązywaniu problemów społecznych. Koncepcje, które leżą u podłoża tej aktywności państwa zaczynają układać się w pewną filozofię społeczną, zwaną filozofią państwa pracy (workfare state)
w odróżnieniu od państwa opiekuńczego (welfare state).

Duże zaangażowanie państwa w tworzenie warunków bezpieczeństwa socjalnego poprzez pomoc społeczną oraz w zorganizowanie obligatoryjnych ubezpieczeń społecznych podlega obecnie rewizji, dla której uzasadnieniem staje się uznanie priorytetu pracy nad zabezpieczeniem społecznym. Ten priorytet wyznacza reformy na rynku pracy, a także reformy systemu zabezpieczenia społecznego oraz zmienia zasadniczo optykę postrzegania współczesnej roli państwa w sferze społecznej.


Supporting the work as a manifestation of the state’s activity in the social sphere
Support and development work has now become a priority for state social policy. It is the greatest challenge of modern economies, as well as one of the key topics in the economic theory. State social functions are not limited to the equitable redistribution of income and solving social problems. Social functions of the State is also creating conditions for growth: investment in human innovation, the development of science and education, the knowledge economy. There is growing consensus about the role of education, creating the qualitative characteristics of human resources, emphasized the importance of employment in solving social problems. Concepts that underlie this activity are starting to put in a social philosophy called philosophy of your work (workfare state) as opposed to the welfare state.

Marcin Motnyk
Rynek a polski system ochrony zdrowia
W artykule podjęto problem rozwiązań rynkowych w polskim systemie ochrony zdrowia. System ochrony zdrowia jest jednym z obszarów gospodarczych, dla których zastosowanie rozwiązań rynkowych nie w każdym przypadku oznacza najlepszą – z punktu widzenia jego nadrzędnego celu działania – alokację zasobów. Potwierdzają to doświadczenia innych krajów. Należy jednak stwierdzić, że system ten w wielu przypadkach funkcjonuje efektywniej po wdrożeniu rozwiązań rynkowych i wymuszeniu konkurencji pomiędzy określonymi jego podmiotami.
Market and the Polish healthcare system
In the article is introduced a problem of market in the polish healthcare system. Healthcare system is one of the economy areas, where a market mechanism is not always the best (taking into consideration the main goal of healthcare system) solution. Many countries have such experiences. Nevertheless we must say, that implementation of market mechanism allows increase an effectiveness by competition between chosen elements of healthcare system.
Iwonna Anna Pysznik, Bogusław Pieczyski
Kursy wybranych walut a kształtowanie się produktu krajowego brutto
W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki dotyczącej wpływu jednego ze wskaźników makroekonomicznych jakim jest produkt krajowy brutto (PKB) w wybranych krajach na kursy walut tych krajów. Analizą objęto czasookres 1999-2009. Posługując się danymi kwartalnymi dla Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), strefy euro, Szwajcarii oraz Polski zaczerpniętymi ze stron internetowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), Eurostatu oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), poddano analizie statystycznej zaistniałe współzależności między PKB a kursami walut. W kolejnych artykułach będą poczynione próby scharakteryzowania wpływu innych czynników makroekonomicznych na kursy walut w wybranych krajach.
Exchange rates of selected currency and the formation of gross domestic product
This article attempts to familiarize the issues concerning the impact of macroeconomic indicators, one of which is the gross domestic product (GDP) in selected countries in the exchange rates of these countries. How long the analysis extended to 1999-2009. Rusing quarterly data for the United States of America (USA), the euro zone, Switzerland and Polish sites taken from the Polish National Bank (NBP), Eurostat and the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), were analyzed using statistical correlation between GDP and exchange rates. In subsequent the article attempt has been made to characterize the impact of other macroeconomic factors on exchange rates in selected countries.

Włodzimierz Kotowski
Aktualny stan technologii oraz instalacji biopaliw silnikowych drugiej generacji
W artykule scharakteryzowano trzy procesy drugiej generacji przemiany biomasy do paliw silnikowych o pokaźnej wydajności w przeliczeniu na ha uprawianych roślin – surowców. Pierwszy z nich opracowano w przedsiębiorstwie Choren w RFN. Obejmuje on kolejno pirolizę biosurowca, potem tlenowo-parowe zgazowanie łącznie z reakcją Boudourda:
C+CO2 = CO. Uzyskany gaz syntezowy, tj. mieszaninę CO+H2 przetwarza się na drodze syntezy Fischera-Tropscha via ropa syntetyczna do paliw silnikowych. Drugi proces opracowano w ForschungsZentrum Karlsruhe w RFN, wspólnie z firmą Lurgi o nazwie „Bioliq”. Tu biomasę poddaje się najpierw szybkiej pirolizie w temperaturze 500°C,
a uzyskaną suspensję oleju z biokoksem poddaje się tlenowemu zgazowaniu do mieszaniny CO+CO2+H2, którą via synteza metanolu bywa przetwarzana do benzyny lub oleju napędowego. W trzecim procesie oleje roślinne poddaje się bezpośrednio katalitycznemu hydrokrakingowi do paliw silnikowych.
The current state of technology and the installation of biofuels second generation vehicles
The article characterizes the three processes of transformation of second-generation biomass to motor fuels with substantial productivity per hectare of crops – the raw materials. The first one was developed in the company Choren in Germany. It includes pyrolysis bio-sources successively, then oxygen-steam gasification reaction Boudourda including: C+CO2 = CO. The resulting synthesis gas, a mixture of CO+H2, is processed by a synthesis via Fischer-Tropsch synthetic crude oil to motor fuel The second process was developed at Forschungszentrum Karlsruhe in Germany, in partnership with Lurgi called “Bioliq. Here, biomass is first subjected to rapid pyrolysis at 500°C and the suspension thus obtained oil biokoksem subjected to aerobic gasification to a mixture of CO+CO2+H2, which happens via the synthesis of methanol converted into gasoline or diesel. In the third process of vegetable oils undergo catalytic hydro cracked directly to the motor fuels.
Anna Kurzak
Analiza wykorzystania narzędzi merchandisingu sportowego

na przykładzie Domex Tytan AZS Częstochowa
W obecnych czasach, gdy rynek zalewany jest ogromną ilością produktów, należy umieć dotrzeć do jak największej ilości odbiorców, zadowolić ich, sprostać ich wymaganiom, zrealizować ich potrzeby. Merchandising ma pomóc zaoferować produkt po odpowiedniej cenie, w odpowiednim miejscu oraz czasie, a także odpowiedniemu odbiorcy.

Omawiany przeze mnie klub sportowy, siatkarski Domex Tytan AZS Częstochowa nie posługuje się umiejętnie merchadisingiem, nie wykorzystuje jego możliwości. Najważniejszym zadaniem do realizacji jest urynkowienie klubu wśród fanów, a także zdobycie większych wpływów finansowych dla klubu.


Analysis of the use of merchandising sporting tools,

as an example: Domex Tytan AZS Częstochowa
Nowadays, when the market is flooded with huge amounts of products, you should be able to reach as many customers to satisfy them, to meet their needs, fulfill their needs. Merchandising is designed to help offer the product at the right price, in the right place and time, as well as the appropriate recipient.

I present a sports club, volleyball Domex Tytan AZS Częstochowa not merchandising skillfully uses, does not use its capabilities. The most important task is to carry out marketing of the club among the fans, and gain greater financial return to the club.


Łukasz Piętak
Historia polityki regionalnej Unii Europejskiej w latach 1989-2013
Podstawowym celem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest osiągnięcie ekonomicznej
i społecznej spójności na terytoriach krajów tworzących Wspólnotę. Na przestrzeni wielu lat istnienia Unii Europejskiej wiele nowych krajów uzyskało akcesję, zaś poziom ich rozwoju regionalnego był bardzo zróżnicowany. Takie kraje jak Hiszpania, Grecja czy Portugalia wykazywały wiele problemów w tej materii. Polityka regionalna Unii Europejskiej jest przykładem wielkiej solidarności bogatych krajów wobec państw biednych i stanowi wielką szansę na zbliżenie w poziomie życia i rozwoju gospodarczego.
The history of the regional policy of the European Union 1989-2013
The primary objective of the regional politics of the European Union is to obtain the economic and social cohesion in theterritory of all the countries of the Community. Through the years of the existence of the European Union, many new countries became its members and the level of their regional development was very diversified. Such countries as Spain, Greece or Portugal had many gaps in this field. The regional politics of the European Union is a sing of a great solidarity of the richer countries towards the poorer ones and is a big chance for evening out the level of life and for economic development.
Xenie Łukoszová
Industrial policy in the Czech Republic
The article is about basic prerequisites, visions and goals, formulating development of industrial policy in the Czech Republic to the years 2010-2015. Default prerequisites are outlined by line of international and also national environment and lean on interpretation of the final SWOT analysis. Proposed priorities , strategic and middle-term goals of industrial policy, including evaluation indicators lean on the mentioned analytical solutions.
Petr Šnapka
Některé aspekty privatizačního procesu při transformaci „uhelného regionu“
V příspěvku jsou uvedeny některé z aspektů privatizačního procesu při hospodářsko-sociální transformaci regionu, jehož hospodářská činnost byla založena na těžbě uhlí. Tento region je pracovně označen jako tzv. „uhelný region“. Nejprve jsou charakterizovány vstupní úvahy k této transformaci. Následně pak předpoklady transformace hospodářského a sociálního života v podmínkách tohoto regionu s vazbou na region Ostravy a Karviné (s dílčí vazbou na Frýdek-Místek) a těžební společnost OKD, a.s.

Some aspects of the privatization process for the “coal region” transformation
The paper deal with some aspects of privatisation process in economic transformation of the region of which business activity is put with coal mining. This region we mark as „coal region“. In the first place we give introductory considerations of the transformation of coal industry and their specific charakter. Then here will be presented presumptions of individual steps transformation of economic and social life the conditions of this region – region Ostrava and Karviná (partial phrase to Frýdek-Místek) and the mining point–stock company OKD, a.s.
Mariluce Paes de Souza, Carlos Machado de França, Theophilo Alves de Souza Filho
Alternativas para expansão do consumo de flores e folhagens tropicais
Este estudo tem como objetivo identificar as razões para o baixo consumo de flores e folhagens tropicais no município de Porto Velho e apresentar alternativas para expansão do consumo desse segmento do agronegócio. A floricultura tropical vem despertando interesse comercial no Brasil e no Mundo em função da beleza, exotismo, variedade de cores e formas, resistência ao transporte e durabilidade pós-colheita. Em Rondônia o consumo de flores e folhagens tropicais vem apresentando um baixo desempenho, apesar da evolução da área plantada. As flores tropicais têm sido utilizadas apenas na decoração de parte dos eventos empresariais e em alguns projetos de paisagismo, gerando um valor comercializado inexpressivo. A metodologia utilizada na pesquisa é de natureza qualitativa, realizada junto aos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço que atuam no ramo da floricultura, mediante a aplicação de questionário estruturado, por meio de entrevistas pessoais. Os principais motivos para o baixo consumo da floricultura tropical em Porto velho são: falta de valorização da flor tropical e o preço elevado. A principal medida para reverter o baixo consumo é a implantação de ações mercadológicas para divulgação da floricultura tropical.
Alternatives to expanding tropical flowers and foliage consumption
The aim of this study is to identify the reasons for the tropical flowers and foliage low consumption in the city of Porto Velho and present alternatives to expanding the consumption of that segment of agribusiness. The tropical flowers is attracting commercial interest in Brazil and the world in terms of beauty, exoticism, variety of colors and shapes, durability and resistance to the transportation post-harvest. In Rondônia the consumption of tropical flowers and foliage has shown a poor performance, despite the development of the area planted. The tropical flowers have been used only in the decoration part of the business events and some of landscaping projects, generating a value traded expressionless. The methodology is the methodology usea in the study was qualitative nature, held close to shops and service providers that operate in the floricultural industry, through the application of structured questionnaire during personal interviews. The main reasons for the low consumption of tropical flowers in Porto Velho are: lack of appreciation of tropical flowers and the high price. The main measure to reverse the low consumption is the implementation of marketing activities for the dissemination of tropical flowers.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna