Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyPobieranie 2.05 Mb.
Strona1/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Zgierz, dn. 19.12.2014 r.

31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

95-100 ZGIERZ, UL. KONSTANTYNOWSKA 85

..................................................

(nazwa i adres zamawiającego)

Znak sprawy: 15/ZP/15


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego pn.


Usługa: konserwacja i naprawa systemów alarmowych oraz konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru
TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

__________________________________________________________________

ZGIERZ 2014 r.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

95-100 ZGIERZ, UL. KONSTANTYNOWSKA 85

TEL. (42) 750-20-98

FAX: (42) 750-21-01

Strona internetowa: www.31wog.wp.mil.pl

NIP 732-21-59-359

REGON 101067256
II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 134.000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp i aktów wykonawczych do ustawy, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest:

 1. usługa polegająca na konserwacji i naprawie systemów alarmowych,

 2. usługa polegająca na konserwacji i naprawie systemów sygnalizacji pożaru.

Zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w ust.3.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach niżej wskazanych części:

 1. Część I – konserwacja i naprawa systemów alarmowych,

 2. Część II – konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru.

Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość zadań.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Część I konserwacja i naprawa systemów alarmowych:

 1. Konserwacja realizowana musi być zgodnie z Normą Obronną
  NO-040A004-8,

 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konserwacji i napraw systemów alarmowych znajdujących się w:

 1. Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim,
  ul. P.O.W. 9,

 2. Węźle Łączności w Nowym Glinniku – system alarmowy zamontowany w obiekcie w Tomaszowie Mazowieckim,

 3. 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu,
  ul. Konstantynowska 85,

 4. Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi, ul. Źródłowa 52,

 5. Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi,
  ul. Źródłowa 52,

 6. Wojskowym Ośrodku Badawczo Wdrożeniowym Służby Mundurowej w Łodzi, ul. Gdańska 89,

 7. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, ul. 6. Sierpnia 104,

 8. Węźle Łączności w Łodzi, Pl. Hallera 1,

 9. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, ul Batorego 64,

 10. Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi, ul. Żeromskiego 113a,

 11. Jednostce Wojskowej 4392 w Nowym Glinniku gm. Lubochnia,

 12. Jednostce Wojskowej 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72,

 13. Placówce Żandarmerii Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim,

 14. Jednostce Wojskowej 4389 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72,

 15. Jednostce Wojskowej 4389 Tomaszów Mazowiecki – system alarmowy zamontowany w Leźnicy Wielkiej (symulator skoków spadochronowych),

 16. Jednostce Wojskowej 4395 w Leźnicy Wielkiej,

 17. 74 Regionalnym Przedstawicielstwie Wojskowym przy ul. Legionów 83 w Łodzi,

 18. Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 6. Sierpnia 92 i 1. Maja 90,

 19. Wojskowym Biurze Emerytalnym w Łodzi,

 20. Składzie Regny, 95-040 Koluszki,

 21. Składzie Kutno, ul. Bohaterów Walk Nad Bzurą,

 22. Składzie Gałkówek, ul. Łódzka 26
 1. Zakres konserwacji:

 1. Sprawdzenie instalacji i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń;

 2. Sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich;

 3. Sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych;

 4. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, wykonanie „testu chodzenia” dla czujek PIR i dualnych, sprawdzenie zasięgu działania;

 5. Utrzymanie w czystości czujek w zakresie istotnym dla ich funkcjonowania;

 6. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń włączanych ręcznie;

 7. Sprawdzenie zabezpieczenia antysabotażowego urządzeń;

 8. Sprawdzenie poprawności pracy drukarki systemu i czytelności wydruków;

 9. Sprawdzenie urządzeń centralnych i ich obsługi zgodnie z procedurami;

 10. Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora alarmu;

 11. Sprawdzenie programowania i nadawania praw dostępu, aktualizacja kodów dostępu;

 12. Sprawdzenie i regulacja blokownia i odblokowania drzwi;

 13. Regulacja samozamykaczy drzwi;

 14. Sprawdzenie poprawności działania i regulacja kamer;

 15. Sprawdzenie sygnalizacji pożarowej wg normy - PN-E-08350-14:2002;

 16. Przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw w wyniku, których zapewniona będzie poprawna i niezawodna praca systemów pomiędzy kolejnymi przeglądami;

 17. Sprawdzenie w obecności użytkowników czy każdy system zabezpieczenia jest w stanie gotowości.

 1. Konserwacja i ewentualna naprawa obejmuje wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład systemów alarmowych zainstalowanych w miejscu wykonania usługi (zgodnie wykazem elementów systemów alarmowych – określonych w załączniku nr 3 (a) do SIWZ).

 2. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konserwacji zabezpiecza Wykonawca.

 3. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu pomiarów i testów oraz dokonania wpisu w książkach systemów alarmowych przechowywanych u Użytkownika.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:
 1. I konserwacji do 31 marca 2015,

 2. II konserwacji do 30 czerwca 2015,

 3. III konserwacji do 30 września 2015,

 4. IV konserwacji do 30 listopada 2015,
 1. Wraz z pierwszą konserwacją Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia wykazu urządzeń systemów alarmowych poprzez ich spisanie (na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ).

 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych napraw systemu alarmowego stwierdzonych w czasie konserwacji, zgłoszonych Zamawiającemu. Wykonanie naprawy może nastąpić po pisemnym ustaleniu przez strony kosztów naprawy oraz czasu w jakim ma zostać dokonana naprawa.

 3. W przypadku wystąpienia awarii systemu alarmowego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności związanych z usunięciem niesprawności w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od zgłoszenia.

 4. Usunięcie awarii w systemie polegać będzie na:

 1. Znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyn awarii,

 2. W razie braku możliwości dokonania naprawy w miejscu użytkownika Wykonawca wymontuje urządzenie i dostarczy własnym środkiem transportu do punktu serwisowego, a na ten czas, celem zapewnienia sprawności systemu zainstaluje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymontowane.

 1. Awarie usunięte będą na polecenie Zamawiającego za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony. W tym celu, przed przystąpieniem do usunięcia awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia, celem zatwierdzenia, kalkulację kosztów usunięcia awarii oraz termin jej realizacji.

 2. Części zamienne niezbędne do naprawy i usunięcia awarii zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca dokona ich zakupu. Zamawiający pokrywa koszt części w wysokości ceny ich zakupu (Wykonawca do ceny zakupu nie dolicza własnej marży), na podstawie faktury, do której Wykonawca załączy kopie dowodu zakupu części.

 3. Wszystkie urządzenia systemów alarmowych, które zostaną zdemontowane (wymienione) w trakcie napraw firma pozostawia u użytkownika z wyjątkiem akumulatorów, które Wykonawca dokonując ich wymiany zabiera do utylizacji.

 4. Wykonawca zapewni stały 24 godzinny serwis na wypadek awarii występującej w czasie i godzinach nieurzędowych.

 5. Wykonawca wykonywać będzie czynności w ramach uprawnień posiadanych przez zaangażowanych przez siebie pracowników.

 6. Wykonawca do realizacji zamówienia zaangażuje osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia, posiadające poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych, przeszkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych klasy SA-4.
 1. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 1. Wykonawca zobowiązany jest czy obliczeniu ceny za konserwacje w poszczególnych lokalizacjach oraz naprawy do uwzględnienia jednej stawki (tej samej ceny) za roboczogodzinę.
 1. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji dla wymienionych części z wyjątkiem, kiedy producent udzielił gwarancji krótszej lub dłuższej.

 2. Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy bieżące.

3.2. Część II – konserwacja i naprawa systemów sygnalizacji pożaru. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji i naprawie systemów sygnalizacji pożaru, znajdujących się w kompleksach wojskowych w poniższych lokalizacjach:

 1. Kutno – (JW 4228 Kraków – Skład Kutno),

 2. Łódź – (JW 4228 Kraków – Skład Gałkówek; Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służb Mundurowych; Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych; Wojskowe centrum Kształcenia Medycznego),

 3. Tomaszów Mazowiecki – (JW 4391 Tomaszów Mazowiecki),

 4. Nowy Glinnik – (JW 4392 Nowy Glinnik),

 5. Leźnica Wielka – (JW 4395 Leźnica Wielka – budynek symulatora skoków spadochronowych).

 1. Podczas konserwacji Wykonawca zobowiązany jest:

 1. Dokonywać zapisów w książce eksploatacji i podejmować niezbędne działania, w celu doprowadzenia do prawidłowej pracy instalacji;

 2. Sprawdzić zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu ustalenia, czy centralka sygnalizacji pożaru (CSP), prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny i świetlny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

 3. Sprawdzić zdolność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

 4. Sprawdzić tam, gdzie jest to możliwe, sprawność zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do służby dyżurnej;

 5. Sprawdzić czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniem producenta, oraz sporządzić protokoły kontroli, zgodnie z treścią § 19.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.07.2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz. U. 2006 nr 140 poz. 994);

 6. Sprawdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;

 7. Odnotować z podaniem daty i potwierdzić podpisem w książce eksploatacji wyniki przeglądów i wykonywanych czynności konserwacyjnych;

 8. Utrzymywać urządzenia w stałej sprawności technicznej (aby zapobiegać awariom), zapewnić ich działanie zgodnie z zasadami techniki i przepisami bhp;

 9. Sprawdzić stan techniczny sygnalizatorów akustycznych i optycznych;

 10. Jeden raz w roku czyścić komory dozorowe czujek;

 11. Sprawdzić parametry elektryczne wszystkich baterii akumulatorów, zasilania rezerwowego;

 12. Zgłaszać nieprawidłowości działania i potrzeby napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, w celu zapobiegania awariom oraz sporządzać kosztorysy w zakresie niezbędnych napraw;

 13. Wymieniać uszkodzone diody, żarówki, bezpieczniki, szybki, w ramach kosztów konserwacji;

 14. Okresowe przeglądy konserwacyjne instalacji sygnalizacji pożaru wykonywać w ilości określonej w rubryce 5 „wykazu elementów systemu” stanowiącego - Załącznik nr 3 (b)

 15. Czujki p/pożarowe i wskaźniki zadziałania w ilości wskazanej w rubryce 5 „wykazu elementów systemu” należy sprawdzić w 2015 r. w czasie pierwszej i drugiej konserwacji, tak aby na koniec trwania umowy, dokonano przeglądu 100% czujek i wskaźników zadziałania;

 16. Przeglądy czujek p/pożarowych, występujących na obiektach w małych ilościach – wykonać w czasie jednej konserwacji w 2015 r.

 1. W zakresie prac konserwacyjnych dla stałego urządzenia gaśniczego, butlowego, wysokociśnieniowego typ SUG-B/CO2, w budynku nr 65 w Składzie Kutno, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać:

 1. Sprawdzenia mechanizmów wyzwalających;

 2. Test i sprawdzenie układu uruchomienia;

 3. Test i sprawdzenie systemów drożności trasy rurociągu rozprowadzającego;

 4. Próbę ciśnieniową układu gaszącego CO2;

 5. Test i kontrolę przewodów elastycznych rozprowadzających układ zdalnego wyzwalania;

 6. Konserwację i kontrolę stanu dysz;

 7. Konserwacje i kontrolę działania mechanizmów zabezpieczających system SUG-CO2;

 8. Konserwację konstrukcji układów wyzwalających zestawu butli;

 9. Okresowe przeglądy konserwacyjne SUG wykonać w czasie pierwszej i drugiej konserwacji w 2015 r.;

 10. Próby działania urządzenia należy wykonać przy użyciu CO2 z butli konserwatora.
 1. Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru realizowana musi być w oparciu o terminy i zakres określony w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Polskiej Normie PN-E-08350-14:2002 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r., w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U.2006 nr 140 poz. 994).

 2. Konserwacja i ewentualna naprawa obejmuje wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w miejscu wykonania usługi (zgodnie z wykazem elementów systemu” stanowiącego - Załącznik nr 3 (b).

 3. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konserwacji zabezpiecza Wykonawca.

 4. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu pomiarów i testów oraz dokonania wpisu w książce systemów sygnalizacji pożaru przechowywanych u Użytkownika.

 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania :
 1. I konserwacji do 31 maja 2015,

 2. II konserwacji do 30 listopada 2015
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych napraw systemu sygnalizacji pożaru stwierdzonych w czasie konserwacji, zgłoszonych zamawiającemu. Wykonanie naprawy może nastąpić po pisemnym ustaleniu przez strony kosztów naprawy oraz czasu w jakim ma zostać dokonana naprawa.

 2. W przypadku wystąpienia awarii systemu sygnalizacji pożaru Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności związanych z usunięciem niesprawności w czasie nie dłuższym niż 8 godziny od zgłoszenia.

 3. Usunięcie awarii w systemie polegać będzie na:
 1. Znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyn awarii,

 2. W razie braku możliwości dokonania naprawy w miejscu użytkownika Wykonawca wymontuje urządzenie i dostarczy własnym środkiem transportu do punktu serwisowego, a na ten czas, celem zapewnienia sprawności systemu zainstaluje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymontowane.
 1. Przystąpienie do usunięcia awarii powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w czasie określonym w pkt 10 (8 godzin od zgłoszenia), po telefonicznym zgłoszeniu awarii (potwierdzenie faksem).

 2. Awarie usuwane będą na polecenie Zamawiającego za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony. W tym celu, przed przystąpieniem do usunięcia awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia, celem zatwierdzenia, kalkulację kosztów usunięcia awarii oraz termin jej realizacji.

 3. Części zamienne niezbędne do naprawy i usunięcia awarii zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca dokona ich zakupu. Zamawiający pokrywa koszt części w wysokości ceny ich zakupu (Wykonawca do ceny zakupu nie dolicza własnej marży), na podstawie faktury, do której Wykonawca załączy kopie dowodu zakupu części.

 4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres min.

 1. 24 miesięcy dla wymienionych części z wyjątkiem, kiedy producent udzielił gwarancji krótszej lub dłuższej. (w zależności co jest przedmiotem usługi)

 2. 12 miesięcy - na wykonane naprawy bieżące.

 1. Zużyte akumulatory wymienione w trakcie napraw, awarii, Wykonawca zabiera do utylizacji.

 2. Wykonawca wykonywać będzie czynności w ramach uprawnień posiadanych przez zaangażowanych przez siebie pracowników.

 3. Wykonawca podejmujący się stałej konserwacji, przeglądów konserwacyjnych i napraw będzie wykonywać czynności w ramach uprawnień posiadanych przez zaangażowanych przez siebie pracowników. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania stałej konserwacji, okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, muszą posiadać następujące poświadczenia, uprawnienia i przygotowanie techniczne:
 1. Ważne świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828), w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, w zakresie E-Grupa I pkt. 2, 10;

 2. Przeszkolenie w zakresie przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru. 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych: 50700000-2 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych, 50413200-5 usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.


IV.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie od podpisania umowy do 31 grudnia 2015 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego (podstawa prawna art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) – dotyczy zadania 1


W zakresie zadania 2 Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp

2). posiadania wiedzy i doświadczenia


Zadanie 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) usług głównych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. konserwacji i/lub napraw systemów alarmowych, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana.

Ponadto Zamawiający w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy żąda wskazania w wykazie usług polegających na naprawie i/lub konserwacji, których Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie.

Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności zostanie dokonana na podstawie przedstawionego w ofercie wykazu. Zamawiający zbada, czy stwierdzone fakty niewykonania lub nienależytego wykonania spowodowały naliczenie kar umownych w wysokości 10% wartości umowy.

W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający w celu zweryfikowania zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia będzie oceniał także rzetelność podmiotów trzecich, na potencjał których powołuje się wykonawca.


Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który:

 1. nie wykaże, iż okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał należycie co najmniej dwie usługi o wartości wskazanej powyżej,

 2. wykaże przynajmniej jedną usługę niewykonaną lub wykonaną nienależycie, za którą miał naliczone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości brutto umowy.

Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, zamawiający uzna, że wystarczającym dowodem jest oświadczenie wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia informacji, w przypadku usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie, o wysokości naliczonych kar umownych.

Zamawiający może badać rzetelność Wykonawcy za pomocą dowolnych środków dowodowych.
Zadanie 2
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 (dwóch) usług o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto, odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. konserwacji i/lub napraw systemów sygnalizacji pożaru.
UWAGA

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na oba zadania musi wykazać się doświadczeniem odrębnie dla każdego z zadań.


3). dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym za spełniony na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp - dla obu zadań.
Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony jeżeli Wykonawca oświadczy, iż osoby które będą realizowały zamówienie:

Zadanie1 –są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych, przeszkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych klasy SA-4.
Zadanie 2 – posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828), w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, w zakresie E-Grupa I pkt. 2, 10; oraz przeszkolenie w zakresie przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru.
4). sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp – dla obu zadań.
 1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - dla obu zadań.

 2. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 - dla obu zadań.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), warunki określone w pkt 2 i 3 musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ oraz w razie wątpliwości w oparciu o informacje pozyskane na podstawie dowolnych środków dowodowych.
Pobieranie 2.05 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna