Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyPobieranie 2.05 Mb.
Strona14/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
OŚWIADCZENIE

O posiadaniu stosownych uprawnień przez osoby, które będą realizowały zamówienie

Ja / my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)

Pełna nazwa:

.....................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................(ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo)

NIP: ................................................. REGON: ...................................................

Tel. .................................................. Fax: ..........................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ……………………………………...........................................

na ……………………..……………………………………………………………………… nr sprawy: ……………………

oświadczam(y), iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

Zadanie1 *–są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych, przeszkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych klasy SA-4.
Zadanie 2 *– posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828), w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, w zakresie E-Grupa I pkt. 2, 10; oraz przeszkolenie w zakresie przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru.

……………………………………..(miejscowość i data ) ……………………………………

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 9 do SIWZ

....................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

dotyczące grupy kapitałowej

Ja / my niżej podpisany/i

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)

Pełna nazwa:

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................(ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo)
NIP: ................................................. REGON: ...................................................

Tel. .................................................. Fax: ..........................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu Wykonawcy wskazanego powyżej oświadczam, iż nie należę / należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Należąc do grupy kapitałowej załączam listę podmiotów należących do tej grupy.

..................................., dnia ....................... .......................................................

(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)


* niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 10 do SIWZ

/WZÓR/


UMOWA nr …………………..

zawarta w dniu ........... ….. r. w Zgierzu, pomiędzy:
Skarbem Państwa - 31. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, adres: 95 – 100 ZGIERZ, ul. Konstantynowska 85, NIP: 732 – 21 – 59 – 359, REGON: 101067256,

Tel./Fax. 42 750 20 02 / 750 20 15

reprezentowanym przez KOMENDANTA - …………………….………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………….………………………………………NIP: …………………………………….…

REGON: …………………….………...….


reprezentowanym przez:

……………………………………………………………..……………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Zasady określania strony Wykonawcy:


 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej jako wykonawcę należy wpisać właściciela firmy z imienia i nazwiska, a następnie nazwę pod którą prowadzi działalność gospodarczą (i dalsze dane) – w tym przypadku nie wpisujemy „reprezentowany przez”, chyba, że właściciel jest reprezentowany przez pełnomocnika – na podstawie pełnomocnictwa wręczonego przy podpisywaniu umowy, wtedy wpisujemy: reprezentowany przez pełnomocnika - imię i nazwisko pełnomocnika”.
 1. W przypadku spółek prawa handlowego np. jawnej, z o.o., S.A. należy wpisać nazwę spółki widniejącą w KRS oraz osoby reprezentujące daną firmę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w aktualnym wypisie z KRS, załączonym do umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ………………………….. (nr sprawy: 15/ZP/15) zawarto umowę o następującej treści:


Przedmiot umowy.

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na konserwacji i naprawie systemów alarmowych w:

 1. Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 9,

 2. Węźle Łączności w Nowym Glinniku – system alarmowy zamontowany w obiekcie w Tomaszowie Mazowieckim,

 3. 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zgierzu, ul. Konstantynowska 85,

 4. Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi, ul. Źródłowa 52,

 5. Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi, ul. Źródłowa 52,

 6. Wojskowym Ośrodku Badawczo Wdrożeniowym Służby Mundurowej w Łodzi, ul. Gdańska 89,

 7. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łodzi, ul. 6. Sierpnia 104,

 8. Węźle Łączności w Łodzi, Pl. Hallera 1,

 9. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, ul Batorego 64,

 10. Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Łodzi, ul. Żeromskiego 113a,

 11. Jednostce Wojskowej 4392 w Nowym Glinniku gm. Lubochnia,

 12. Jednostce Wojskowej 4391 w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 72,

 13. Placówce Żandarmerii Wojskowej w Tomaszowie Mazowieckim,

 14. Jednostce Wojskowej 4389 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72,

 15. Jednostce Wojskowej 4389 Tomaszów Mazowiecki – system alarmowy zamontowany w Leźnicy Wielkiej (symulator skoków spadochronowych),

 16. Jednostce Wojskowej 4395 w Leźnicy Wielkiej,

 17. 74 Regionalnym Przedstawicielstwie Wojskowym przy ul. Legionów 83 w Łodzi,

 18. Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, ul. 6. Sierpnia 92 i 1. Maja 90,

 19. Wojskowym Biurze Emerytalnym w Łodzi,

 20. Składzie Regny, 95-040 Koluszki,

 21. Składzie Kutno, ul. Bohaterów Walk Nad Bzurą ,

 22. Składzie Gałkówek, ul. Łódzka 26,
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do umowy.

 2. Konserwacja realizowana musi być zgodnie z Normą Obronną NO-040A004-8.


Obowiązki Wykonawcy.

§ 2

 1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji należy:
 1. Jednorazowe (przy pierwszej konserwacji) spisanie wszystkich elementów i urządzeń systemów alarmowych - wg wzoru stanowiącego załącznik nr …. do umowy.

 2. Sprawdzenie instalacji i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń;

 3. Sprawdzenie wszystkich połączeń giętkich;

 4. Sprawdzenie zasilaczy głównych i rezerwowych;

 5. Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, wykonanie „testu chodzenia” dla czujek PIR i dualnych, sprawdzenie zasięgu działania;

 6. Utrzymanie w czystości czujek w zakresie istotnym dla ich funkcjonowania;

 7. Sprawdzenie poprawności działania urządzeń włączanych ręcznie;

 8. Sprawdzenie zabezpieczenia antysabotażowego urządzeń;

 9. Sprawdzenie poprawności pracy drukarki systemu i czytelności wydruków;

 10. Sprawdzenie urządzeń centralnych i ich obsługi zgodnie z procedurami;

 11. Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora alarmu;

 12. Sprawdzenie programowania i nadawania praw dostępu, aktualizacja kodów dostępu;

 13. Sprawdzenie i regulacja blokownia i odblokowania drzwi;

 14. Regulacja samozamykaczy drzwi;

 15. Sprawdzenie poprawności działania i regulacja kamer;

 16. Sprawdzenie sygnalizacji pożarowej wg normy - PN-E-08350-14:2002;

 17. Przeprowadzenie niezbędnych remontów i napraw w wyniku, których zapewniona będzie poprawna i niezawodna praca systemów pomiędzy kolejnymi przeglądami;

 18. Sprawdzenie w obecności użytkowników czy każdy system zabezpieczenia jest w stanie gotowości;
 1. Konserwacja i ewentualna naprawa obejmuje wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład systemów alarmowych zainstalowanych w miejscu wykonania usługi (zgodnie ze Szczegółowym Zakresem Przedmiotu Zamówienia – określonym w załączniku nr 1 do umowy)
 1. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konserwacji zabezpiecza Wykonawca.
 1. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu pomiarów i testów oraz dokonania wpisu w książce systemów alarmowych przechowywanych u Użytkownika.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania :
 1. I konserwacji do 31 marca 2015,

 2. II konserwacji do 30 czerwca 2015,

 3. III konserwacji do 30 września 2015,

 4. IV konserwacji do 30 listopada 2015,
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych napraw systemu alarmowego stwierdzonych w czasie konserwacji, zgłoszonych Zamawiającemu. Wykonanie naprawy może nastąpić po pisemnym ustaleniu przez strony kosztów naprawy oraz czasu w jakim ma zostać dokonana naprawa.
 1. W przypadku wystąpienia awarii systemu alarmowego Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności związanych z usunięciem niesprawności w czasie nie dłuższym niż ………………. godziny od zgłoszenia .
 1. Usunięcie awarii w systemie polegać będzie na:
 1. Znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyn awarii:

 2. W razie braku możliwości dokonania naprawy w miejscu użytkownika Wykonawca wymontuje urządzenie i dostarczy własnym środkiem transportu do punktu serwisowego, a na ten czas, celem zapewnienia sprawności systemu zainstaluje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymontowane.
 1. Przystąpienie do usunięcia awarii powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w czasie określonym w ust. 7 (……….. godziny od zgłoszenia), po telefonicznym zgłoszeniu awarii. Potwierdzenie zgłoszenia przesłane zostanie Wykonawcy i do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia otrzymania faksu, poprzez odesłanie pierwszej strony opatrzonej datą i godziną wpłynięcia faksu oraz czytelnym podpisem osoby, która odbierze faks. W przypadku braku potwierdzenia Zamawiający uzna rozmowę telefoniczną i raport z faksu Zamawiającego, jako skuteczne zgłoszenie awarii.
 1. Awarie usunięte będą na polecenie Zamawiającego za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony. W tym celu, przed przystąpieniem do usunięcia awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia, celem zatwierdzenia, kalkulację kosztów usunięcia awarii oraz termin jej realizacji.
 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania napraw i usunięcia awarii odbywać się będzie przy zastosowaniu stawki za jedną roboczogodzinę: …………………netto; ……………brutto.
 1. Podana stawka za 1 roboczogodzinę obejmuje wszelkie koszty związane z naprawą i usunięciem awarii, za wyjątkiem kosztów części zamiennych.
 1. Części zamienne niezbędne do naprawy i usunięcia awarii zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca dokona ich zakupu. Zamawiający pokrywa koszt części w wysokości ceny ich zakupu (Wykonawca do ceny zakupu nie dolicza własnej marży), na podstawie faktury, do której Wykonawca załączy kopie dowodu zakupu części.
 1. Wszystkie urządzenia systemów alarmowych, które zostaną zdemontowane (wymienione) w trakcie napraw firma pozostawia u użytkownika z wyjątkiem akumulatorów, które Wykonawca dokonując ich wymiany zabiera do utylizacji.
 1. Wykonawca zapewni stały 24 godzinny serwis na wypadek awarii występującej w czasie i godzinach nie urzędowych.
 1. Wykonawca wykonywać będzie czynności w ramach uprawnień posiadanych przez zaangażowanych przez siebie pracowników.
 1. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z należytą starannością i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego.
 1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności określonej w §1 umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy listy pracowników, którym powierzy wykonanie zamówienia ze wskazaniem ich kwalifikacji i uprawnień.
 1. Wykonawca do realizacji zamówienia zaangażuje, co najmniej jedną osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego I stopnia, posiadającą poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli min. ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych, przeszkolenie z zakresu instalowania lub projektowania systemów alarmowych klasy SA-4.
 1. Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed dopuszczeniem wskazanych pracowników do realizacji usługi.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany pracownika, który dopuści się nieprawidłowości w czasie realizacji umowy.
 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył obowiązki określone w §1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę.
 1. W razie zmiany pracownika, każdy nowo zaangażowany do realizacji zamówienia, musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w ust. 21, co Wykonawca udowodni przedkładając odpowiednie dokumenty.
 1. Wykonawca oświadcza że, zachowa w tajemnicy wszelkie informacje powzięte przy wykonywaniu umowy, w szczególności zaś dotyczące rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji. Wykonawca zobowiązany jest odebrać stosowne oświadczenie od osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu niniejszej umowy.Obowiązki Zamawiającego.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Umożliwić dostęp do urządzeń, będących przedmiotem umowy, celem wykonania konserwacji.

 2. Udzielić niezbędnych informacji dotyczących urządzeń objętych konserwacją.


Termin wykonania.

§ 4

Umowa obowiązuje w terminie od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 r.


Warunki wykonania usługi.

§ 5

 1. Odbiór prac odbędzie się protokólarnie po każdej z wykonanych konserwacji o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, a także po każdej naprawie i usunięciu awarii, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania systemu, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć n/w dokumenty:

 1. Wykaz zamontowanych urządzeń (części zamiennych)

 2. Opis urządzenia oraz nazwę producenta

 3. Normę, z którą jest zgodne urządzenie

 4. Klasę zabezpieczenia

 5. Klasę środowiskową

 6. Kartę gwarancyjną na zamontowane urządzenia

 1. Protokół winien zawierać wykaz wykonanych usług (prac) oraz uwagi.

 2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest ………. tel. ………………

 3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest ………. tel. ………………………

Wysokość wynagrodzenia.

§ 6

  1. Ceny jednostkowe za wykonanie konserwacji zawiera załącznik nr ….. do umowy.

  2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania konserwacji wynosi:

…………. złotych …… ……. netto

…………. złotych …… ……. brutto 1. Ewentualne naprawy i awarie rozliczane będą według ceny:……….brutto za 1 roboczogodzinę plus koszt części użytych do naprawy.

 2. Wartość niniejszej umowy, wraz z kosztami części zamiennych nie może przekroczyć nie może przekroczyć kwoty:

…………… zł netto

(słownie złotych: …………………………………………………………………………)

…………… zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………………) 1. Wynagrodzenie określone w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.


Warunki płatności

§ 7

 1. Rozliczenie stron za wykonany przedmiot umowy następować będzie po każdej konserwacji, naprawie i usunięciu awarii na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Fakturę za w/w pracę należy wystawiać oddzielnie dla każdej jednostki/instytucji. Faktury za ostatnią konserwację, która ma zostać wykonana w terminie do 30 listopada 2015 r. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 11 grudnia 2015 r.

 2. Zamawiający pokrywa koszt zakupu części użytych do naprawy i usunięcia awarii systemu alarmowego w kwocie wynikającej z faktury ich zakupu. Podstawą wystawienia faktury dla Zamawiającego za użyte materiały jest kserokopia faktury zakupu Wykonawcy, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. Wypłata należności za wykonane usługi dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę przyjęcia przez bank zlecenia obciążenia rachunku Zamawiającego.

 4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru usługi, o którym mowa w § 5 umowy.

 5. Dane płatnika: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 Zgierz, NIP: 732-21-59-359, REGON: 101067256, Tel. (042) 750 20 02.


Gwarancja

§ 8

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi:

 1. 24 miesięcy dla wymienionych części z wyjątkiem, kiedy producent udzielił gwarancji krótszej lub dłuższej,

 2. na wykonane naprawy bieżące - 12 miesięcy.

 1. Termin gwarancji biegnie od daty wykonania usługi przez Wykonawcę potwierdzonej podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru usługi, o którym mowa w § 5 umowy.

 2. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu terminu (okresu) gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wadliwie wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. rozpatrzenia protokołu reklamacyjnego w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania (w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji dopuszcza się przesłanie protokołu reklamacyjnego faksem);

  2. poprawienia wykonanej usługi w terminie do …….. dni, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego:

 1. usunięcia wad w miejscu, w którym zostały one ujawnione, ponosząc koszty związane z usunięciem wad,

 2. przedłużenia terminu gwarancji o czas, w którym dokonywana była naprawa lub poprawianie wadliwie wykonanej usługi,

  1. dokonania stosownych adnotacji w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz przedłużenia terminu gwarancji albo wystawienia nowej karty gwarancyjnej na wymienione usługi i wymienione części, z terminem gwarancji liczonym na nowo od daty ich dostarczenia;

 1. W razie odmowy uznania reklamacji na piśmie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przyczynach odmowy.

 2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanych usług.

Kary umowne.

§ 9

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

 1. 15 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 4 – w wypadku niewykonania umowy lub jej części;

 2. 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 4 za każdy przypadek nienależytego wykonania usługi, w tym za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi,

 3. 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 4 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wadliwości wykonanej usługi;

 4. 15 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 4 w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

 5. 0,1 % wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 4 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w czasie określonym w §2 ust. 7, 9 i 10 umowy.

 1. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej faktury.Rozwiązanie umowy.

§10

   1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:

 1. wykonywania umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy,

 2. niewykonania usług lub nienależytego wykonania usług, w tym opóźnienia w wykonaniu usługi przekraczającego terminy, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz ust. 7 i 9 umowy.

   1. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku uniemożliwienia przez Zamawiającego wykonania umowy.


Ochrona informacji niejawnych.

§11

 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1288).

 2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.33).


Postanowienia końcowe

§ 12


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących przedmiotu umowy.

 2. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

 3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważności i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Uzgodniono pod względem finansowym
………………………………………………
Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
………………………………………………
WZÓRPobieranie 2.05 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna