Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyPobieranie 2.05 Mb.
Strona15/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
UMOWA nr …………………..

zawarta w dniu ........... ….. r. w Zgierzu, pomiędzy:
Skarbem Państwa - 31. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym, adres: 95 – 100 ZGIERZ, ul. Konstantynowska 85, NIP: 732 – 21 – 59 – 359, REGON: 101067256,

Tel./Fax. 42 750 20 02 / 750 20 15

reprezentowanym przez KOMENDANTA - …………………….………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

………………………………….………………………………………NIP: …………………………………….…

REGON: …………………….………...….


reprezentowanym przez:

……………………………………………………………..……………

zwanym w treści umowy Wykonawcą

Zasady określania strony Wykonawcy:


 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub
  w formie spółki cywilnej jako wykonawcę należy wpisać właściciela firmy z imienia i nazwiska, a następnie nazwę pod którą prowadzi działalność gospodarczą (i dalsze dane) – w tym przypadku nie wpisujemy „reprezentowany przez”, chyba, że właściciel jest reprezentowany przez pełnomocnika – na podstawie pełnomocnictwa wręczonego przy podpisywaniu umowy, wtedy wpisujemy: reprezentowany przez pełnomocnika - imię i nazwisko pełnomocnika”.

 1. W przypadku spółek prawa handlowego np. jawnej, z o.o., S.A. należy wpisać nazwę spółki widniejącą w KRS oraz osoby reprezentujące daną firmę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w aktualnym wypisie z KRS, załączonym do umowy.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ………………………….. (nr sprawy: ……………………) zawarto umowę o następującej treści:


Przedmiot umowy.

§ 1

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na konserwacji i naprawie systemów sygnalizacji pożaru, znajdujących się w kompleksach wojskowych podległych Zamawiającemu w następujących Sekcjach Obsługi Infrastruktury - lokalizacjach:

 1. Kutno – (JW 4228 Kraków – Skład Kutno),

 2. Łódź – (JW 4228 Kraków – Skład Gałkówek; Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służb Mundurowych; Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych; Wojskowe centrum Kształcenia Medycznego),

 3. Tomaszów Mazowiecki – (JW 4391 Tomaszów Mazowiecki),

 4. Nowy Glinnik – (JW 4392 Nowy Glinnik),

 5. Leźnica Wielka – (JW 4395 Leźnica Wielka – budynek symulatora skoków spadochronowych).
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr …… do umowy.

 2. Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru realizowana musi być w oparciu o terminy i zakres określony w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, Polskiej Normie PN-E-08350-14:2002 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006r. Dz.U.2006 nr 140 poz. 994, w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.


Obowiązki Wykonawcy.

§ 2

 1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie konserwacji należy:

 1. Prowadzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmować niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji;

 2. Sprawdzić zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu ustalenia, czy centralka sygnalizacji pożaru (CSP), prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny i świetlny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

 3. Sprawdzić zdolność CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi;

 4. Sprawdzić tam, gdzie jest to możliwe, sprawność zadziałania każdego łącza do straży pożarnej lub do służby dyżurnej;

 5. Sprawdzić czujki na poprawność działania zgodnie z zaleceniem producenta, oraz sporządzić protokoły kontroli, zgodnie z treścią § 19.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.07.2006 r. Dz. U. 206 nr 140 poz. 994;

 6. Sprawdzić czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;

 7. Odnotować z podaniem daty i potwierdzić podpisem w książce eksploatacji wyniki przeglądów i wykonywanych czynności konserwacyjnych;

 8. Utrzymywać urządzenia w stałej sprawności technicznej (aby zapobiegać awariom), zapewnić ich działanie zgodnie z zasadami techniki i przepisami bhp;

 9. Sprawdzić stan techniczny sygnalizatorów akustycznych i optycznych;

 10. Jeden raz w roku czyścić komory dozorowe czujek;

 11. Sprawdzić parametry elektryczne wszystkich baterii akumulatorów, zasilania rezerwowego;

 12. Zgłaszać nieprawidłowość działania i potrzeby napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, w celu zapobiegania awariom oraz sporządzać kosztorysy w zakresie niezbędnych dodatkowych robót;

 13. Wymieniać uszkodzone diody, żarówki, bezpieczniki, szybki, w ramach kosztów konserwacji;

 14. Okresowe przeglądy konserwacyjne instalacji sygnalizacji pożaru wykonywać w ilości określonej w rubryce 6 „szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiącego - Załącznik nr …………

 1. Czujki p/pożarowe i wskaźniki zadziałania opisane w rubryce 6 „szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” należy sprawdzić w 2015 r. w czasie pierwszej i drugiej konserwacji, tak aby na koniec trwania umowy, dokonano przeglądu 100% czujek i wskaźników zadziałania;

 2. Przeglądy pozostałych czujek p/pożarowych, występujących na obiektach w małych ilościach – wykonać przy tej samej konserwacji w 2015 r.

 1. W zakresie prac konserwacyjnych dla stałego urządzenia gaśniczego, butlowego, wysokociśnieniowego typ SUG-B/CO2, w budynku nr 65 w Składzie Kutno, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać:

 1. Sprawdzenie mechanizmów wyzwalających;

 2. Test i sprawdzenie układu uruchomienia;

 3. Test i sprawdzenie systemów drożności trasy rurociągu rozprowadzającego;

 4. Próbę ciśnieniową układu gaszącego CO2;

 5. Test i kontrolę przewodów elastycznych rozprowadzających układ zdalnego wyzwalania;

 6. Konserwację i kontrolę stanu dysz;

 7. Konserwacje i kontrolę działania mechanizmów zabezpieczających system SUG-CO2;

 8. Konserwację konstrukcji układów wyzwalających zestawu butli;

 9. Okresowe przeglądy konserwacyjne SUG wykonać w czasie pierwszej i drugiej konserwacji w 2015 r.;

 10. Próby działania urządzenia należy wykonać przy użyciu CO2 z butli konserwatora. 1. Konserwacja i ewentualna naprawa obejmuje wszystkie zespoły i podzespoły wchodzące w skład systemów sygnalizacji pożaru zainstalowanych w miejscu wykonania usługi (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – określonym w załączniku nr ………… do umowy)
 1. Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia konserwacji zabezpiecza Wykonawca.
 1. Po wykonaniu konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu pomiarów i testów oraz dokonania wpisu w książce systemów sygnalizacji pożaru przechowywanych u Użytkownika.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania :
 1. I konserwacji do 31 maja 2015,

 2. II konserwacji do 30 listopada 2015
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ewentualnych napraw systemu sygnalizacji pożaru stwierdzonych w czasie konserwacji, zgłoszonych zamawiającemu. Wykonanie naprawy może nastąpić po pisemnym ustaleniu przez strony kosztów naprawy oraz czasu w jakim ma zostać dokonana naprawa.
 1. W przypadku wystąpienia awarii systemu sygnalizacji pożaru Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności związanych z usunięciem niesprawności w czasie nie dłuższym niż ……………… godziny od zgłoszenia .
 1. Usunięcie awarii w systemie polegać będzie na:
 1. Znalezieniu i zdiagnozowaniu przyczyn awarii:

 2. W razie braku możliwości dokonania naprawy w miejscu użytkownika Wykonawca wymontuje urządzenie i dostarczy własnym środkiem transportu do punktu serwisowego, a na ten czas, celem zapewnienia sprawności systemu zainstaluje urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie wymontowane.
 1. Przystąpienie do usunięcia awarii powinno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w czasie określonym w ust. 8 (…… godzin od zgłoszenia), po telefonicznym zgłoszeniu awarii. Potwierdzenie zgłoszenia przesłane zostanie Wykonawcy i do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia otrzymania faksu, poprzez odesłanie pierwszej strony opatrzonej datą i godziną wpłynięcia faksu oraz czytelnym podpisem osoby, która odbierze faks. W przypadku braku potwierdzenia Zamawiający uzna rozmowę telefoniczną i raport z faksu Zamawiającego, jako skuteczne zgłoszenie awarii.
 1. Awarie usunięte będą na polecenie Zamawiającego za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony. W tym celu, przed przystąpieniem do usunięcia awarii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia, celem zatwierdzenia, kalkulację kosztów usunięcia awarii oraz termin jej realizacji.
 1. Części zamienne niezbędne do naprawy i usunięcia awarii zabezpiecza Wykonawca. Wykonawca dokona ich zakupu. Zamawiający pokrywa koszt części w wysokości ceny ich zakupu (Wykonawca do ceny zakupu nie dolicza własnej marży), na podstawie faktury, do której Wykonawca załączy kopie dowodu zakupu części.
 1. Zużyte akumulatory wymienione w trakcie napraw, awarii, Wykonawca zabiera do utylizacji.
 1. Wykonawca wykonywać będzie czynności w ramach uprawnień posiadanych przez zaangażowanych przez siebie pracowników.
 1. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z należytą starannością
  i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
 1. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z pracownikami Zamawiającego.
 1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na prowadzenie działalności określonej w §1 umowy.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy listy pracowników, którym powierzy wykonanie zamówienia ze wskazaniem ich kwalifikacji i uprawnień.
 1. Wykonawca podejmujący się stałej konserwacji, przeglądów konserwacyjnych i napraw będzie wykonywać czynności w ramach uprawnień posiadanych przez zaangażowanych przez siebie pracowników. Pracownicy wyznaczeni do wykonywania stałej konserwacji, okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru, powinni posiadać następujące poświadczenia, uprawnienia i przygotowanie techniczne:
 1. Ważne świadectwo kwalifikacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 89 poz. 828), w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci, w zakresie E-Grupa I pkt. 2, 10;

 2. Przeszkolenie w zakresie przeglądów konserwacyjnych i napraw urządzeń instalacji sygnalizacji pożaru.
 1. Wykonawca musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego przed dopuszczeniem wskazanych pracowników do realizacji usługi.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do zmiany pracownika, który dopuści się nieprawidłowości w czasie realizacji umowy.
 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którym powierzył obowiązki określone w §1 w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Wykonawcę.
 1. W razie zmiany pracownika, każdy nowo zaangażowany do realizacji zamówienia, musi posiadać kwalifikacje, o których mowa w ust. 19, co Wykonawca udowodni przedkładając odpowiednie dokumenty.
 1. Wykonawca oświadcza że, zachowa w tajemnicy wszelkie informacje powzięte przy wykonywaniu umowy, w szczególności zaś dotyczące rozkładu pomieszczeń, systemu zabezpieczeń i innych informacji. Wykonawca zobowiązany jest odebrać stosowne oświadczenie od osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonaniu niniejszej umowy.


Obowiązki Zamawiającego.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy: 1. Umożliwić dostęp do urządzeń, będących przedmiotem umowy, celem wykonania konserwacji.

 2. Udzielić niezbędnych informacji dotyczących urządzeń objętych konserwacją.


Termin wykonania.

§ 4

Umowa obowiązuje w terminie od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 r.Warunki wykonania usługi.

§ 5


 1. Odbiór prac odbędzie się protokólarnie po każdej z wykonanych konserwacji o których mowa w § 2 ust. 6 umowy, a także po każdej naprawie i usunięciu awarii, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, po uprzednim sprawdzeniu poprawności działania systemu, do którego Wykonawca zobowiązany jest załączyć n/w dokumenty:

 1. Wykaz zamontowanych urządzeń (części zamiennych)

 2. Opis urządzenia oraz nazwę producenta

 3. Kartę gwarancyjną na zamontowane urządzenia

 1. Protokół winien zawierać wykaz wykonanych usług (prac) oraz uwagi.

 2. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest ………. tel ………………

 3. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest ………. tel ………………………

 4. Zamawiający ustanawia osobami upoważnionymi do kontaktu i wykonania przedmiotu zamówienia kierowników SOI:

 • Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Kutno

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

 • Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Tomaszów Mazowiecki

…………………………………………………………………

 • Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Nowy Glinnik

…………………………………………………………………

 • Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury Leźnica Wielka

………………………………………………………………….
Wysokość wynagrodzenia.

§ 6

  1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania wynosi:

 1. Dla lokalizacji I za dwie konserwacje

…………. złotych …… ……. netto

…………. złotych …… ……. brutto 1. Dla lokalizacji II za dwie konserwacje

…………. złotych …… ……. netto

…………. złotych …… ……. Brutto 1. Dla lokalizacji III za dwie konserwacje

…………..złotych ……. …….netto

…………..złotych …….. …….Brutto 1. Dla lokalizacji IV za dwie konserwacje

…………..złotych ……. …….netto

…………..złotych ……. …….Brutto 1. Dla lokalizacji V za dwie konserwacje

…………..złotych …….. ……..netto

…………..złotych …… ……..Brutto 1. Ewentualne naprawy i awarie rozliczane będą według ceny:…………..brutto za 1 roboczogodzinę plus koszt części użytych do naprawy.

 2. Wartość niniejszej umowy, wraz z kosztami części zamiennych nie może przekroczyć kwoty:

…………… zł netto

(słownie złotych: …………………………………………………………………………)

…………… zł brutto

(słownie złotych: …………………………………………………………………………)4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi,
w tym koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
Warunki płatności

§ 7

 1. Rozliczenie stron za wykonany przedmiot umowy następować będzie po każdej konserwacji, naprawie i usunięciu awarii na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Fakturę za w/w pracy należy wystawiać dla każdego elementu (lokalizacji) w ramach oddzielnego zadania zgodnie ze specyfikacją. Faktury za ostatnią konserwację, która ma zostać wykonana w terminie do 30 listopada 2015 r Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 11 grudnia 2015 r.

 2. Zamawiający pokrywa koszt zakupu części użytych do naprawy i usunięcia awarii systemu sygnalizacji pożaru w kwocie wynikającej z faktury ich zakupu. Podstawą wystawienia faktury dla Zamawiającego za użyte materiały jest kserokopia faktury zakupu Wykonawcy, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 3. Wypłata należności za wykonane usługi dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę przyjęcia przez bank zlecenia obciążenia rachunku Zamawiającego.

 4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru usługi, o którym mowa w § 5 umowy.

 5. Dane płatnika: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 Zgierz, NIP: 732-21-59-359, REGON: 101067256, Tel. (042) 750 20 02.


Gwarancja

§ 8

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane usługi:

1) 24 miesięcy dla wymienionych części z wyjątkiem, kiedy producent udzielił gwarancji krótszej lub dłuższej. (w zależności co jest przedmiotem usługi)

2) na wykonane naprawy bieżące - 12 miesięcy.

 1. Termin gwarancji biegnie od daty wykonania usługi przez Wykonawcę potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru usługi, o którym mowa w § 5 umowy.

 2. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu terminu (okresu) gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

 3. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wadliwie wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

  1. rozpatrzenia protokołu reklamacyjnego w ciągu 7 dni, licząc od daty jego otrzymania (w celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji dopuszcza się przesłanie protokołu reklamacyjnego faksem);

  2. poprawienia wykonanej usługi w terminie do …….. dni, licząc od daty otrzymania protokołu reklamacyjnego:

 1. usunięcia wad w miejscu, w którym zostały one ujawnione, ponosząc koszty związane z usunięciem wad,

 2. przedłużenia terminu gwarancji o czas, w którym dokonywana była naprawa lub poprawianie wadliwie wykonanej usługi,

  1. dokonania stosownych adnotacji w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz przedłużenia terminu gwarancji albo wystawienia nowej karty gwarancyjnej na wymienione usługi i wymienione części, z terminem gwarancji liczonym na nowo od daty ich dostarczenia;

 1. W razie odmowy uznania reklamacji na piśmie Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przyczynach odmowy.

 2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanych usług.

Kary umowne.

§ 9

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:

 1. 15 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 3 umowy – w wypadku niewykonania umowy lub jej części;

 2. 0,2 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 3 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania usługi, w tym za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usługi,

 3. 0,2 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wadliwości wykonanej usługi;

 4. 15 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 3 umowy w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego lub Wykonawcę umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

 5. 0,1% wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 3 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w terminach, o których mowa w §2 ust. 8, 10 i 11 umowy.

 1. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wystawionej faktury.


Rozwiązanie umowy.

§10

 1. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, a w szczególności:

 1. wykonywania umowy w sposób sprzeczny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy,

 2. niewykonania usług lub nienależytego wykonania usług, w tym opóźnienia w wykonaniu usługi przekraczającego terminy, o których mowa w § 2 ust. 5 oraz ust. 8 i 10 umowy.

 1. Wykonawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku uniemożliwienia przez Zamawiającego wykonania umowy.


Ochrona informacji niejawnych.

§11

 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 poz. 1288).

 2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzją nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.02.2012 r. w sprawie planowania
  i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz.33).

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących przedmiotu umowy.

 2. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

 3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod rygorem ich nieważności i jest dopuszczalna jedynie w sytuacjach określonych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

 6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


Uzgodniono pod względem finansowym
………………………………………………

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym
………………………………………………

1 niepotrzebne skreślić

Strona zPobieranie 2.05 Mb.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna