Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy


VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUPobieranie 2.05 Mb.
Strona2/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.


 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z wykonawców, albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie,

 2. koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego – dotyczy zadania 1,

 3. wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, głównych usług, w tym usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, a w zakresie zadania 1 również usług niewykonanych lub wykonanych nienależycie również informację o wysokości naliczonych kar umownych - zał. 7,

 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - zał. 8 do SIWZ.
 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zobowiązanie powinno zawierać co najmniej określenie rodzaju udostępnionych zasobów, okres na jaki udostępnia zasoby, ilość (wielkość)).

 2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ., iż polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu, o którym mowa w pkt 3 dotyczącej tych podmiotów.
 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (oryginał) -zał. nr 6 SIWZ,

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 1- 4 składa każdy z nich.

 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp jest zobowiązany złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9.

 2. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem (nr 42 750-21-01), z tym że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.

 4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na nr faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji w sposób określony w ust. 4 oświadczy, iż wiadomości nie otrzymał.

 6. Korespondencję należy kierować na adres:

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Konstantynowska 85

95-100 Zgierz

Fax: 42 750-21-01

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest specjalista sekcji zamówień publicznych – Renata ZAKRZEWSKA tel. 42 750-20-98 - w sprawach proceduralnych.

 2. Osoba wymieniona w ust. poprzedzającym nie ma upoważnienia do udzielania Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Wykonawców wiążące.

 3. Osoba wymieniona w ust. 7 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.


VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEŃ


 1. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem w sposób wskazany w Rozdziale VII ust. 2 do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej www.31wog.wp.mil.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM


 1. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.


X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


 1. Wykonawca oświadcza, iż będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.


XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności przy użyciu komputera, maszyny do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką.

 2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami i zawierać wszystkie wymagane informacje.

 3. Dokumenty złożone przez Wykonawcę mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę.

 4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

 5. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

 6. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 8. Wykonawca wskaże tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

 9. Wskazane jest, aby pierwsza strona zawierała spis wszystkich dokumentów.

 10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 11. Poprawki w ofercie lub załącznikach muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej (podpisującej ofertę).

 12. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

 13. Zaleca się aby każda strona była parafowana lub podpisana przez osobę uprawnioną.

 14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu), na której powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego, nazwa, adres lub pieczęć adresowa Wykonawcy oraz następujące oznaczenie:

OFERTA NA USŁUGĘ KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ KONSERWACJI I NAPRAWYSYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARUNr sprawy: 15/ZP/15

Nie otwierać do dnia 5 stycznia 2015 r. do godz. 10:30”
 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszej specyfikacji.

 2. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg załącznika nr 1 do SIWZ;

 2. wypełniony i podpisany formularz cenowy wg załącznika nr 2a, 2b (Wykonawca wypełnia i załącza tylko te formularze, na które składa ofertę) do SIWZ;

 3. dokumenty i oświadczenia opisane w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji zamówienia;

 4. dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, w przypadku gdy inne załączone dokumenty nie określają sposobu reprezentacji;

 5. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.


XII . MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

95-100 ZGIERZ, UL. KONSTANTYNOWSKA 85

BUDYNEK NR 2, I PIĘTRO, POK. NR 114 (KANCELARIA JAWNA)

nie później niż do dnia 5 stycznia 2015 r. do godz. 10:00

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

31 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

95-100 ZGIERZ, UL. KONSTANTYNOWSKA 85

BUDYNEK BUD. NR 3, SALA KONFERENCYJNA

W DNIU 5 STYCZNIA 2015 r. O GODZ. 10:30.


Uwaga:

Zamawiający informuje, iż Kancelaria czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku niebędącymi dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. 7:30 do 10:00 oraz 12:00 do 15:00.


Kancelaria znajduje się na terenie 31 WOG gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dokumentu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia oferty uznaje się czas jej złożenia w kancelarii jawnej.
Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym zezwoleniem, zgodnie z decyzją nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 33).


 1. W przypadku oferty otrzymanej przez Zamawiającego po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według tych samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty tak oznaczone zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

 4. Zamawiający zwróci wycofaną ofertę po upływie terminu na otwarcie ofert. Oferty wycofane Zamawiający otworzy w pierwszej kolejności i po sprawdzeniu poprawności wycofania oferta ta nie zostanie odczytana.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oddzielnie dla każdego z zadań.

 6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia na pisemny wniosek.

 7. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny.

 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał (uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy stanowi załącznik nr …… do oferty), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153. poz. 1503 ze. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym wewnętrznym opakowaniu (kopercie), a w miejscu widocznym na zewnątrz opakowania umieścił napis:

„NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.
INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


 1. Wykonawca określi cenę ofertową dla przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla każdego z zadań, podając ją w zapisie liczbowym i słownym.

 2. Cena musi obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty oraz koszty dojazdu).

 3. Wykonawca dla zadania 1 określi jednakową cenę jednostkową netto 1 roboczogodziny dla każdej pozycji (lokalizacji), a następnie przeliczy cenę jednostkową netto dla jednej konserwacji uwzględniając podane przez Zamawiającego ilości roboczogodzin dla danej konserwacji. Wartość netto to wartość obliczona jako iloczyn ceny jednostkowej konserwacji i ilości konserwacji. Poprzez uwzględnienie w wartości netto obowiązującą stawkę VAT obliczy wartość brutto. Cena ofertowa brutto to suma wartości z kol. „wartość brutto” formularza cenowego (zał. 2a).

 4. Dla zadania 2 Wykonawca określi cenę jednostkową netto dla danej konserwacji, a następnie obliczy wartość netto jako iloczyn tej ceny i ilości konserwacji. Wartość brutto to wartość netto powiększona o wartość podatku VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Cena ofertowa to cena obliczona jako suma wartości z kol. "wartość brutto" formularza cenowego (zał. 2b).

 5. Cena obliczona w sposób wskazany w pkt. 3 i 4 stanowi podstawę oceny i porównania ofert.

 6. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski (PLN).

 7. Ceny muszą być obliczone z dokładnością do jednego grosza.

 8. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym wartości poniżej 0,5 grosza pomija się, a wartości 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 9. Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych.


XIV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT


 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Zadanie 1

Kryterium A: cena – waga 95%,

Kryterium B: czas na przystąpienie do usunięcia awarii – 5%.


 1. W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (90) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z n/w wzorem (dla obu zadań).

cena brutto oferty najniżej skalkulowanej

Liczba punktów w kryterium cena = ----------------------------------------------------------- x 90

cena brutto ocenianej oferty


 1. W kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta z najkrótszym czasem reakcji (z zastrzeżeniem, iż nie może on być krótszy niż 1 godz.):

Zadanie 1 i 2 - najwięcej punktów otrzyma oferta, w której czas na przystąpienie do usunięcia awarii będzie najkrótszy pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:

Liczba punktów w kryterium czas przystąpienia do usunięcia awarii =


najkrótszy czas
= ----------------------------------------------------------- x 5

czas ocenianej oferty


Wykonawca, który zaoferuje liczbę godzin wskazaną przez Zamawiającego otrzyma 0 pkt (zero).


 1. Oferta najkorzystniejsza to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i czasu na przystąpienie do usunięcia awarii – największa liczba punktów stanowiąca sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach (A+B).


XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, w każdym kryterium oceny i łączną punktację,

 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

 4. terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 2. W przypadku udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo zażądania złożenia umowy regulującej zasady współpracy tych wykonawców.


XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLIZCNEGO NA TAKICH WARUNKACH
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie w formie pisemnej, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji i danych zawartych w ofercie. Wzór umów stanowią załączniki nr 10 (a, b) do niniejszej specyfikacji.
XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


 1. Zgodnie z art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku przedmiotowego postępowania, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt 2-4 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1). opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

2). wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

3). odrzucenia oferty odwołującego.


 1. Na podstawie art. 181 ustawy Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem terminów, o których mowa w art. 182 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna