Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczy


XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAPobieranie 2.05 Mb.
Strona3/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a, 2b Formularze cenowe

Załącznik nr 3 (a,b) Wykaz elementów wchodzących w skład systemu

Załącznik nr 4 wzór formularza - uaktualnienie elementów i urządzeń systemu

Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 7 Wykaz usług

Załącznik nr 8 Oświadczenie dotyczące kwalifikacji i uprawnień osób, które będą realizowały zamówienie

Załącznik nr 9 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 (a,b) Wzór umowy

Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.
SIWZ WYKONAŁ
……………………………….

Renata ZAKRZEWSKA

KOMISJA PRZETARGOWA:

PRZEWODNICZĄCY: p. Wojciech KARASIEWICZ ……………………………..

CZŁONKOWIE: p. Piotr GRABOWSKI ..........………………………

CZŁONEK – SEKRETARZ p. Renata ZAKRZEWSKA ………………………………

ZATWIERDZAM

KOMENDANT


płk Piotr KRECZMER


Załącznik Nr 1 do SIWZ

...................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OFERTA

Ja / my niżej podpisany/i

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)

Pełna nazwa:

...............................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................(ulica, miejscowość, województwo)

NIP: ................................................. REGON: ...................................................

Tel. ..................................................

Fax: (na który zamawiający ma przesyłać korespondencję) ...................................


W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

……………………….................................................................................................(nazwa nadana przez Zamawiającego, nr sprawy, nr zadania)
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania składamy niniejszą ofertę.

  1. Oferujemy usługi będące przedmiotem niniejszego zamówienia za podaną niżej cenę:
Zadanie 1 systemy alarmowe

CENA OFERTOWA NETTO ZA KONSERWACJE

……………………………………………….. złotych

(słownie złotych …………………………………………

……………………………………………………………


STAWKA VAT

…………………………… %

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA KONSERWACJE

..........................................................................złotych

(słownie złotych ..........................................................

....................................................................................)


Zadanie 2 systemy sygnalizacji ppoż

CENA OFERTOWA NETTO ZA KONSERWACJE

……………………………………………….. złotych

(słownie złotych ……………………………………………

……………………………………………………………….


STAWKA VAT

…………………………… %

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA KONSERWACJE

........................................................................... złotych

(słownie złotych ...............................................................

.........................................................................................)


CENA OFERTOWA NETTO ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ

……………………………………………….. złotych

(słownie złotych ……………………………………………

……………………………………………………………….


STAWKA VAT

…………………………… %

CENA OFERTOWA NETTO ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ

……………………………………………….. złotych

(słownie złotych ……………………………………………

……………………………………………………………….Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna