Zgierz, dn. 19. 12. 2014 r. 31 Wojskowy oddział gospodarczyPobieranie 2.05 Mb.
Strona4/15
Data29.04.2016
Rozmiar2.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
 1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest (podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu)…………………………………………………

 2. Oświadczam, że ceny brutto podane w pkt. 1 niniejszego formularza zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia.

 3. Oświadczam, iż zamówienie będziemy realizować w terminie od podpisania umowy do 31.12.3015 r.

 4. Oświadczamy, iż podejmiemy czynności związane z usunięciem niesprawności systemu w czasie:

 1. Zadanie 1: ………………………… godz. od zgłoszenia,

 2. Zadanie 2: …………………………. godz. od zgłoszenia.

 1. Oświadczam, iż udzielamy gwarancji na okres:

Zadanie 1:

………………… miesięcy na wymienione części

………………… miesięcy na naprawy bieżące

Zadanie 2:

………………… miesięcy na wymienione części

………………… miesięcy na naprawy bieżące


 1. Oświadczam, iż dysponujemy personelem posiadającym niezbędne kwalifikacje do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ.

 2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

 3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (umów) i w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach w niej określonych zgodnie z załącznikiem nr 10 (a,b) do SIWZ.

 4. Oświadczam, iż przewidujemy/nie przewidujemy1powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części ………………………………………………………

 5. Oświadczam, iż w zakresie …………………………………….. …………… polegamy na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

 6. Wyrażam zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 7. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. Oświadczam, iż ustanowiony został pełnomocnik (dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 23 upzp) …..…………………............................................

………………………………………………………………………………………… (podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, nr fax)

 1. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ..................... stronach.

 2. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Uzasadnienie tajemnicy znajduje się w załączniku nr ……. do oferty.

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

1). .................................................................................................................................

2). .................................................................................................................................
................................., dnia ............................... ...................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)Załącznik nr 3 a do SIWZTabela nr 1 - Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim

Lp.

Nazwa elementu

Ilość elementów w systemie

1.

Centrala alarmowa cyfrowa CA 64

1

2.

Podcentrala alarmowa CA 64 EPS

1

3.

Podcentrala alarmowa CA 64 S

2

4.

Czujka pasywna podczerwieni EC301 D

20

5.

Czujka magnetyczna RS 005

3

6.

Czujka magnetyczna DC 102

5

7.

Czujka optyczna dymna OSD 23

10

8.

Szyfrator LCD CA 64 K

1

9.

Klawiatura strefowa CA 64 LED

1

10.

Syntezator mowy SM2

1

11.

Przycisk napadowy PASP-1

1

12.

Radiolinia z pilotami ELMES UMB 100H

1

13.

Akumulator EP 17AH/12V

2

14.

Sygnalizator zew. dźwiekowy SPL 2010

1

15.

Zasilacz buforowy ZBP13/2/5

1


Tabela nr 2 - WŁ Nowy Glinnik zamontowany w obiekcie Tomaszów Mazowiecki

Lp.

Nazwa elementu

Ilość elementów w systemie

1.

Centrala alarmowa GALAXY 128

1

2.

Koncentrator SMART PSU/RIO BOXED P015

1

3.

Czujka mikrofalowa ALFA

4

4.

Czujka magnetyczna PS 2021

13

5.

Obudowa centrali OBC

1

6.

Obudowa klawiatury OBKZ

2

7.

Sterownik tablicy synoptycznej TAB-ST GP

1

8.

Zestaw montażowy Tab. Synop. ZM64 GALAXY

1

9.

Obudowa tablicy synoptycznej 120x80MM

1

10.

Stacja zarzadzania Sys. Alarm. GALAXY

1kpl.

11.

Oprogramowanie GALAXY GOLD

1

12.

Oprogramowanie Alarm Monitoring

1

13.

Czujka PIR EV 435 AM

2

14.

Czujka podczerwieni CX 502 AM

2

15.

Kontaktron MC-472

6

16.

Czujka sejsmiczna VV 600 PLUS

3

17.

Uchwyt czujki sejsmicznej VM 651 P

1

18.

Nadajnik testu GE/ARITECH VT705P

1

19.

Radiopowiadomienie RP501 ELMES (1728)

2

20.

Przycisk napadowy PASP1/SS

2

21.

Odbiornik radiowy napadu ELMES 200H

1

22.

Nadajnik jednokanałowy ELMES AN200HT

3

23.

Zasilacz buforowy ZBP 13,8/3A

2

24.

Akumulator żelowy EUROPOWER 12V/17Ah

2

25.

Akumulator żelowy 12V/22Ah

1

26.

Akumulator żelowy 12V/28Ah

4

27.

Kamera przemysłowa DRC-4ABS

1

28.

Monitor DPV-4PB COMMAX

2

29.

Zasilacz do kamer COMMAX RF1A

1

30.

Czytnik kart dostępu MICROMAX MX11

4

31.

Karta dostępu MAX04

14

32.

Przycisk wyjścia awaryjnego WG 2001 SG

2

33.

Elektrozaczep rewersyjny 611

3

34.

Zasilacz buforowy ZBP 13,8/6A

3

35.

Szyfrator SL 1000A

1

36.

Obudowa centrali AWO453

1

37.

Puszka 240x190x90MM z dławikiem

1

38.

Sygnalizator wewnętrzny SPW-100

2

39.

Szyfrator MK7

4

40.

Koncentrator GALAXY POWER RIO BOXED P026+

1

41.

Koncentrator RIO PCB

2

42.

Monitor BELINEA 1705S1 LCD 17"

1

43.

Kabel magistralny 2x2x0,75MM

150mb

44.

Puszka połączeniowa VM 655

1

45.

Moduł interfejsu ETHERNET PCB

1

Tabela nr 3 - 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz

Lp.

Nazwa elementu

Ilość elementów w systemie

1.

Czujka mikrofalowa ALFA

26

2.

Czujka pożarowa OSD 23

16

3.

Czujka ruchu dualna LR915AM

37

4.

Czujka magnetyczna

169

5.

Czujka zbicia szkła INDIGO

31

6.

Czujnik ruchu PIR PARADOX

12

7.

Czujka inercyjna VIBRO

3

8.

Czujka wibracyjna na sejf VIBRO

2

9.

Manipulator GALAXY

10

10.

Manipulator z czytnikiem kart GALAXY

4

11.

Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP

1

12.

Awaryjny przycisk wyjścia APW

3

13.

Zwora elektromagnetyczna

3

14.

Akumulator ALARMTEC

12

15.

Zasilacz buforowy PULSAR

11

16.

Obudowa PULSAR

11

17.

Koncentrator RIO

27

18.

Koncentrator RIO PSU

8

19.

Centrala alarmowa GALAXY

1

20.

Tablica synoptyczna

2

21.

Moduł eternetowy GALAXY

1

22.

Wskaźnik kodu dualnego

1

23.

Przycisk kasowania EMERGENCY

1

24.

Zestaw PC + UPS + oprogramowanie

1

25.

Wideo domofon GENNAY

1

26.

Monitor wideo domofonu GENNAY

2

27.

Kamera VECO

3

28.

Odbiornik radiowy NOKTON

1

29.

Nadajnik radiowy NOKTON

3

30.

Sygnalizator zewnętrzny SATEL

4

31.

Sygnalizator wewnętrzny SATEL

3

32.

Bariera mikrofalowa

4

33.

Pilot napadowy GORKE

8

34.

Radiolinia GORKE

3

35.

Odbiornik GORKE

1

36.

Czujka zewnętrzna PYRAMID

1

37.

Obudowa z zasilaczem PULSAR

2

38.

Elektrozaczep

1

39.

Rejestrator

2


Tabela nr 4 - WSzW Łódź

Lp.

Nazwa elementu

Ilość elementów w systemie

1.

Centrala alarmowa CA 64 SATEL

1

2.

Centrala alarmowa CA 10P

1

3.

Kontrola dostępu ACCO

4

4.

Kontrola dostępu 3000

1

5.

Kamera kolorowa NOVUS NWC BDN5404C2 dzień/noc

2

6.

Monitor LCD 21"

2

7.

Akumulator 22Ah/12V

2

8.

Czujka pasywna podczerwieni KOSMOS AM RK 900AM

9

9.

Klawiatura strefowa LCD CA64 SATEL

2

10.

Moduł rozszerzeń 8 lini CA64 EKSPANDER

4

11.

Czujka magnetyczna DC 102

8

12.

Czujka pasywna podczerwieni RK 410

5

13.

Czujka podczerwieni KOSMOS AM RK 900AM

9

14.

Czujka dymu SD 169 WIRE

10

15.

Czujka zbicia VISONIC GDF 20

6

16.

Czujka PIR RK 410

22

17.

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny SPL 2010

2

18.

Radiolinia napadowa z odbiornikiem OPC-K02 + pilot PWK 303 GORKE

1

19.

Radiolinia napadowa z odbiornikiem ELMES AN 200H + pilot

2

20.

Kamera stacjonarna ALARMCOM VCM 111LV

6


Pobieranie 2.05 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna