ZGŁoszenie polsko-francuskiego wspólnego projektu badawczegoPobieranie 59.32 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar59.32 Kb.
ZGŁOSZENIE POLSKO-FRANCUSKIEGO WSPÓLNEGO PROJEKTU BADAWCZEGO*
PROPOSITION DU PROJET de recherche CONJOINT
POLONO-FRANCAIS
W RAMACH UMOWY O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ
MIĘDZY
PAN
I
NARODOWYM OŚRODKIEM BADAŃ NAUKOWYCH FRANCJI


DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ENTRE

L’ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES ET LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)


*Uwaga: Niniejszy formularz należy wypełnić pismem maszynowym lub na komputerze w języku polskim i francuskim
w.3.. egzemplarzach przekazać do BWZ PAN w nieprzekraczalnym terminie do ................

instytucja polska oraz nazwisko koordynatora / LaBORaTOIRE POLONAIS ET NOM DU RESPONSABLE DU PROJET EN POLOGNE


instytucja zagraniczna oraz nazwisko koordynatora/LABORATOIRE FRANcais ET NoM DU RESPONSABLE DU PROJET EN FRANCETel.:

Tel.:

Fax:

Fax:

Mél:

Mél:

Tytuł wspólnego projektu badawczego (max. 10 słów) /Titre du projet conjoint (10 mots maximum)

Po polsku:En francais:

Cześć 1 Szczegóły dotyczące projektu/ Partie I - Détails concernant le projet:

  1. Opis propozycji projektu (max. 100 słów) /Description du projet (100 mots max.)
  1. Charakterystyka celów wspólnego projektu badawczego; określenie sposobów osiągnięcia celów projektu oraz potrzebnego czasu/ Objectifs scientifiques du projet conjoint ; (indiquer les moyens et les périodes envisagées pour atteindre les objectifs du projet)3 Określenie przewidywanych korzyści ze współpracy dla obydwu stron/ Avantages de la coopération pour les deux parties  1. Informacja na temat okresu, trybu oraz zasadniczych wyników wcześniejszych kontaktów naukowych między współpracującymi naukowcami/ Information sur la période, le mode et les résultats principaux de la coopération précédente entre les partenaires
Część II – koordynator polski / PARTIE II COORDonnATEUR POLONAIS

Nazwisko /Nom:Stopień lub tytuł naukowy /Fonction, grade:Imię /|Prénom :
Instytucja /Institut:

Data urodzenia /Date de naissance


Miejsce urodzenia /Lieu de naissance

Obecne miejsce zatrudnienia (z podaniem daty rozpoczęcia i stanowiska) / Lieu d’emploi actuel (date du début et fonction)


Stanowiska zajmowane w ciągu ostatnich 5 lat / Postes occupés pendant les 5 dernières annéesKwalifikacje akademickie (specjalizacje i stopnie, rok uzyskania i instytucja, także nagrody i wyróżnienia) /Qualifications universitaires ( spécialisations, grades, fonctions, année d’obtention et institution, prix et distinctions)

Tytuły 6 najważniejszych opracowań opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych w ciągu ostanich 5 lat / Titres de 6 publications les plus importantes, parues dans les revues scientifiques avec comité de lecteur ( 5 dernières années)


Część III – koordynator zagraniczny/ PARTie III COORDONNATEUR FRANCAIS

Nazwisko /Nom:Stopień lub tytuł naukowy /Fonction, grade:Imię /Prénom:
Instytucja /Laboratoire:

Data urodzenia /Date de naissance


Miejsce urodzenia /Lieu de naissance

Obecne miejsce zatrudnienia (z podaniem daty rozpoczęcia i stanowiska) / Lieu d’emploi actuel ( date du début et la fonction)


Stanowiska zajmowane w ciągu ostatnich 5 lat / Postes occupés pendant les 5 dernières années


Kwalifikacje akademickie (specjalizacje i stopnie, rok uzyskania i instytucja, także nagrody i wyróżnienia) / Qualifications universitaires ( (les spécialisations, les grades, les fonctions, l’année d’obtention et l’institution, les prix et les distinctions)

Tytuły 6 najważniejszych opracowań opublikowanych w recenzowanych pismach naukowych w ciągu ostanich 5 lat/ Titres de 6 publications les plus importantes parues dans les revues scientifiques avec comité de lecteur ( 5 dernières années)


CZĘŚĆ IV – Inni uczestnicy projektu/ PARTIE IV Autres participants au projet

Nazwiska, tytuły naukowe, stanowiska pozostałych uczestników projektu /Noms, grades, fonctionsCZEŚĆ V WYNIKI WSPÓŁPRACY/ PARTIE V Résultats de la coopération.

Prosimy podać przyjęte przez grupy zasady dotyczące publikacji wyników współpracy i Praw Własności Intelektualnej

Donner les principes admis par les deux équipes ; concernant la publication des résultats de la collaboration et les droits de propriété intellectuelle


CZĘść VI Finanse/ PARTIE VI Finances

PROSIMY PODAC KALKULACJE KOSZTÓW WEDŁUG PONIŻSZEGO WZORU / VEUILLEZ INDIQUER EN DETAIL LES MOYENS DEmANDES SELON L’EXEMPLE CI-DESSOUS


Prosimy przygotować kosztorys w złotych polskich / Veuillez calculer en zlotys.


I rok / Première année

a) koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce / a) Frais de séjour des chercheurs français en Pologne:

Nazwiska/ Noms:

Daty/Czas trwania wizyty/

Date/ Durée de la visite


Zakwaterownie i diety / Hébergement et indemnités journalières

Ogólny koszt wizyty/

Frais total de la visite

Ogólny roczny koszt /Total annuel :


b) koszty podróży naukowców polskich do .Francji /b) Frais de voyage des chercheurs polonais en France

Nazwiska/ Noms:

Daty/Czas trwania wizyty Date/ Durée de la visite

Koszty podróży

/ Frais de voyage


Ogólny koszt wizyty/

Frais total de la visite

Ogólny roczny koszt /Total annuel :


II rok/ Deuxième année:

a) koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce/ a) Frais de séjour des chercheurs français en Pologne

Nazwiska/ Noms:

Daty/Czas trwania wizyty/

Date/ Durée de la visite


Zakwaterownie i diety / Hébergement et les indemnités journalières

Ogólny koszt wizyty/

Frais total de la visiteOgólny roczny koszt /Total annuel:


b) koszty podróży naukowców polskich do ........../b) Frais de voyage des chercheurs polonais en France:

Nazwiska/ Noms:

Daty/Czas trwania wizyty Date/ Durée de la visite

Koszty podróży/

/ Frais de voyage


Ogólny koszt wizyty/

Frais total de la visite

Ogólny roczny koszt /Total annuel:

Uwaga: stawki PAN dla gości zagranicznych – dieta dzienna – 250 PLN (w tym zakwaterowanie)

Remarque : les indemnités journalières pour les chercheurs français 250 PLN (l’hébergement ci –inclus)Szczegóły dotyczące wsparcia finansowego niniejszego projektu z innych źródeł/ Détails concernant les autres sources de l’appui financier du présent projet

CZĘŚĆ VII Podpisy/PARTIE VII Signatures

Niniejsze zgłoszenie wspólnego projektu badawczego winne być podpisane (z podaniem dat) przez obydwu koordynatorów projektu oraz przez dykrektorów współpracujących palcówek naukowych La présente proposition du projet de recherche doit être signée conjointement par les coordonnateurs du projet et les directeurs de deux centres coopérants (avec indication des dates)
Koordynator polski / Coordonnateur polonais: Data/Date
Dyrektor polskiej placówki/ Directeur du laboratoire polonais Data/Date
Koordynator zagraniczny/ Coordonnateur français Data/Date
Dyrektor placówki zagranicznej/ Directeur du laboratoire français Data/Date
UWAGA: Koordynator zagraniczny winien złożyć podobne zgłoszenie (na formularzu CNRS) w DRI CNRS (Pani Christiane Pavel)...................... tel...................... fax............... e-mail.................
REMARQUE : ........... Le Coordonnateur français doit déposer une demande homologue (sur le formulaire du CNRS) auprès de Mme Christiane Pavel .Téléphone:..0-033- 14-496-47-02........................ fax : 0-033-14-496-4856........ E-mail…christiane.pavel@cnrs-dir.fr
Zgłoszenie winno być dostarczone w 3 egzemplarzach w terminie do: Kancelaria PAN, Biuro Współpracy
z Zagranicą, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
/ La proposition doit être déposée en 3 exemplaires auprès de l’Académie Polonaise des Sciences, Bureau des Relations Internationales , Palac Kultury i Nauki, P.O. Box 24, PL 00-901 Warszawa jusqu’au: ................ .
W przypadku ew. pytań wątpliwości informacji udziela: Jolanta Krześniak.....tel.: 826-82-97, .656-62-16......fax: 826-58-09,
620-33-74,

e-mail: Jolanta.Krzesniak@pan.pl

Pour tous les renseignements supplémentaires contacter :: Jolanta Krześniak

.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna