Zgłoszenie projektu do Konkursu na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców PrawnychPobieranie 56.93 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar56.93 Kb.
Zgłoszenie projektu do Konkursu na najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych 1. Zgłaszający

1) Niniejszy wniosek o dofinansowanie składa Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu, reprezentowana przez:  1. Dziekana- Barbarę Bieluszewską

  2. Sekretarza- Katarzynę Bisowską

2) Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących zgłoszenia (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej)
Joanna Wisła-Płonka, 606286893, wislaplonka@kancelaria-casus.eu

3) Numer rachunku bankowego Zgłaszającego
03 1930 1028 2241 0249 9167 0001

4) Dotychczasowe projekty i działania w obszarze kontaktów zagranicznych prowadzone przez Izbę (nie więcej niż 800 znaków)
 • Szkolenia wyjazdowe o tematyce zagranicznej, połączone ze spotkaniami z przedstawicielami lokalnej adwokatury, w których wzięło udział łącznie ok. 200 uczestników:

2011r. – Budapeszt (wizyta w sądzie); Praga (spotkanie studyjne z adwokaturą)

2012r. – Wiedeń (spotkanie z Dr. Rupertem Wolff - Wiceprezesem ÖRAK)

2013r. – Berlin (spotkanie z przedstawicielami DAV)

2013r. – Lwów (spotkanie z przedstawicielami adwokatury ukraińskiej) • 2013r. organizacja wizyty Prezes AEA-EAL Monique Stengel i Sekretarza Generalnego Pawła Szcześniewskiego na szkoleniu OIRP Opole w Poraju

 • 2013r. udział w projekcie KRRP- wyjazd do instytucji UE i TS dla najlepszego aplikanta z OIRP Opole

 • 2014r. złożenie wniosków o dotacje na m.in. działalność zagraniczną OIRP do Komisji Europejskiej i WUP w Opolu (nierozstrzygnięte)

 • od 2012r.- nadal przedstawicielka OIRP Opole reprezentuje delegację polską w dwóch komitetach CCBE
 1. Opis projektu
 1. Nazwa projektu
Kancelarie i prawnicy 20-go południka
 1. Miejsce realizacji projektu
POLSKA, SŁOWACJA, WĘGRY, SERBIA
 1. Krótki opis projektu i kolejnych działań realizowanych w jego ramach (nie więcej niż 3000 znaków)
Wszystkie kraje, objęte projektem, tj. Polska, Słowacja, Węgry i Serbia, leżą na 20 stopniu długości geograficznej wschodniej. Pomimo położenia w Europie w stosunkowo niewielkiej odległości od Polski, wzajemne kontakty i wiedza, także w zakresie systemów i regulacji prawnych, pozostają dotychczas niepogłębione. Projekt zakłada więc wymianę wiedzy i doświadczeń we wskazanych krajach w zakresie konkretnych aspektów prowadzenia kancelarii, upowszechnienie tej wiedzy oraz stworzenie struktury współpracy i wymiany prawników ze wskazanych krajów. Zakłada wykonanie badań w zakresie czterech zadanych kwestii, związanych z prowadzeniem kancelarii i praktyką prawniczą w każdym kraju, przygotowanie raportów na ten temat, ich prezentację w ramach szkolenia ustawicznego, obchodów Dnia Prawnika Europejskiego, oraz publikację na stronie internetowej OIRP i w miesięczniku „Radca Prawny”.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 1. lipiec 2014r. – zidentyfikowanie kancelarii we wskazanych krajach poprzez wykorzystanie osobistych kontaktów członków komisji zagranicznej OIRP (kontakty są nawiązane we wszystkich krajach wskazanych)

 2. od 1 sierpnia do 31 października 2014r.- wizyta łącznie 12 uczestników projektu (po 4 na każdy kraj) – radców prawnych z OIRP Opole w co najmniej 2 kancelariach i u lokalnych organów samorządu korporacyjnego w danym kraju- na Słowacji, Węgrzech i Serbii.

Założeniem jest objęcie projektem zarówno kobiet i mężczyzn, w różnych przedziałach wiekowych.

Wizyta uczestników w danym kraju będzie trwała co najmniej 4 dni robocze i odbędzie się w terminach ustalonych z prawnikami lokalnymi.

Uczestnicy będą zobowiązani, poza zapoznaniem się z funkcjonowaniem kancelarii, do przygotowania raportów w kwestiach:


 1. Regulacje gwarantujące ochronę tajemnicy zawodowej i niezależności prawników w danym kraju- teoria i praktyka.

 2. Ochrona danych osobowych w kancelariach w danym kraju- teoria i praktyka.

 3. Możliwości wykonywania zawodu przez prawników zagranicznych w danym kraju, formy wykonywania zawodu i marketing usług prawniczych- teoria i praktyka.

 4. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych sądów innych państw w sprawach cywilnych- teoria i praktyka.

Równocześnie przedstawią w krajach wizytowanych polskie rozwiązania w badanych obszarach.

 1. 7-8 listopada- rewizyta prawników ze Słowacji, Węgier i Serbii- udział przedstawicieli krajów wizytowanych w szkoleniu OIRP Opole w Poraju

 2. 30 listopada - przygotowanie pisemnych raportów i artykułów do „Radcy prawnego” przez uczestników, publikacja raportów na stronie OIRP Opole

 3. 10 grudnia – Dzień Prawnika Europejskiego- udział uczestników, prezentacja wybranych raportów przez uczestników w ramach obchodów w Opolu i Częstochowie

W ramach projektu, poprzez nawiązanie kontaktów przewidziane jest utworzenie możliwości wymiany prawników (radców, aplikantów) pomiędzy kancelariami w krajach objętych projektem, a także możliwości utworzenia wspólnego forum polsko- słowacko- węgiersko- serbskiego, obejmującego networking i stałą współpracę pomiędzy kancelariami i organami samorządu.

Pozwoli to także na upowszechnienie wiedzy o zawodzie radcy prawnego w krajach, objętych projektem. 1. Zakładane cele projektu (nie więcej niż 500 znaków)
  1. Poszerzenie współpracy zagranicznej OIRP Opole, a w perspektywie KRRP na polach dotychczas nierozwiniętych.

  2. Upowszechnienie wśród członków samorządu radcowskiego wiedzy porównawczej w kwestiach, dotyczących aktualnych, istotnych i praktycznych rozwiązań w krajach środkowoeuropejskich.

  3. Upowszechnienie znajomości polskich rozwiązań w krajach objętych projektem.

  4. Nawiązanie kontaktów z prawnikami i samorządami z krajów objętych projektem.

  5. Utworzenie forum wymiany informacji pomiędzy prawnikami krajów, objętych projektem.

  6. Stworzenie możliwości odbywania praktyk w kancelariach w krajach, objętych projektem.

  7. Wykorzystanie wyników badań w obchodach Dnia Prawnika Europejskiego. 1. Liczbowe określenia skali planowanych działań (na przykład liczba uczestników w poszczególnych działaniach, liczba godzin szkoleniowych itp. – dane musza być konkretne).
Liczba uczestników – wyjazdy do krajów, objętych projektem- 12 osób

Liczba uczestników – uczestnicy szkolenia w Poraju i obchodów Dnia Prawnika Europejskiego- ok. 100 osób (wg dotychczasowej frekwencji), w tym 6 osób z krajów wizytowanych

Liczba odbiorców treści na stronie OIRP Opole – ok. 1100 osób (wg ilości r.pr. i aplikantów OIRP Opole)

Liczba czytelników Radcy Prawnego – ok. 30 000 osób (wg ilości r.pr.)7. Zakładane rezultaty realizacji projektu (nie więcej niż 1500 znaków)
 1. Poszerzenie współpracy zagranicznej OIRP Opole, a w perspektywie KRRP na polach dotychczas nierozwiniętych oraz zacieśnienie współpracy prawników i samorządów środkowoeuropejskich- poprzez dobór do projektu krajów środkowoeuropejskich, które z jednej strony leżą w strefie bezpośredniego zainteresowania gospodarczego Polski, z drugiej- nie były dotychczas bezpośrednio objęte kierunkami działalności zagranicznej samorządu radcowskiego.

Dobór tych krajów – środkowoeuropejskich, w tym Serbii, nie będącej jeszcze członkiem UE oraz zainicjowanie kontaktu pozwala aspirować partnerowi polskiemu do roli lidera, co jest utrudnione w przypadku kontaktów z krajami Europy Zachodniej. Dzięki pogłębieniu tych kontaktów możliwym byłoby w dalszej perspektywie stworzenie grupy samorządów z państw Europy Środkowej, która może współpracować także w zakresie budowania pozycji i wspólnych stanowisk na forum prawniczych organizacji np. CCBE.

 1. Zbadanie i upowszechnienie wśród członków samorządu radcowskiego wiedzy porównawczej w kwestiach, dotyczących aktualnych, istotnych i praktycznych z punktu widzenia prawników rozwiązań w krajach środkowoeuropejskich- stworzenie możliwości adaptowania tych rozwiązań w polskich kancelariach.

 2. Upowszechnienie znajomości polskich rozwiązań w krajach objętych projektem.

 3. Nawiązanie kontaktów z prawnikami i samorządami z krajów objętych projektem- pole do dalszej współpracy.

 4. Nawiązanie współpracy pomiędzy członkami OIRP Opole a prawnikami z krajów, objętych projektem oraz pomiędzy organami samorządów – stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy prawnikami; stworzenie możliwości odbywania praktyk w kancelariach przez prawników w krajach, objętych projektem.

 5. Wykorzystanie wyników badań, wykonanych w ramach projektu w obchodach Dnia Prawnika Europejskiego- nadanie DPE dodatkowej perspektywy międzynarodowej.
 1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1) Wydatki
Lp.

Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji

Koszt (w PLN)

W tym z wnioskowanego dofinansowania)

W tym z innych źródeł

I

Koszty osobowe

0 zł

0 zł

0 zł

II

Bezpośrednie koszty realizacji projektu (przejazdy, noclegi, wstępy itp.).

22.200 zł

20.000 zł

2200 zł

III

Inne koszty realizacji projektu

Koszt udziału gości zagranicznych (6 osób) w szkoleniu OIRP Opole w Poraju

1080 zł
1080 zł
Zryczałtowane wydatki na organizację (przejazdy, telefony itp.)

1500 zł
1500 złIV

Ogółem

24780 zł

20.000 zł

4780 zł

2) Wpływy
Lp.

Źródło finansowania

Kwota

% całości budżetu

1.

Środki własne Zgłaszającego

4.780 zł

19,29%

2.

Wpłaty uczestników

0 zł

0%

3.

Inne źródła (proszę podać jakie?)- dofinansowanie

20.000 zł

80,71%

5.

Ogółem

24.780 zł

100 %

3) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie budżetu:
 1. koszty przejazdu do krajów objętych projektem i z powrotem zostały przyjęte średnio 700 zł dla wszystkich 18 uczestników wyjazdów (polskich i zagranicznych) łącznie 11.200 zł

 2. koszty pobytu przyjęto zgodnie z tabelą programu Erasmus dla wszystkich 18 uczestników wyjazdów (polskich i zagranicznych) łącznie 11.020 zł

 3. koszt udziału gości zagranicznych w szkoleniu w Poraju (nocleg i wyżywienie) przyjęto na podstawie dotychczasowych stawek (szkolenia w Poraju są organizowane w OIRP Opole średnio raz na pół roku) 180 zł/osobę x 6 osób

 4. zryczałtowane wydatki przyjęto szacunkowo dla całego projektu i dwóch koordynatorów, używających dla celów projektu własnych samochodów i telefonów.

Realizacja projektu w pełnym zakresie uzależniona jest od wysokości otrzymanego dofinansowania. W przypadku otrzymania mniejszego dofinansowania ograniczeniu będzie ulegała liczba uczestników wyjeżdżających do krajów, objętych projektem (min. jedna osoba do kraju). 1. Inne informacje dotyczące projektu
 1. Ewentualni partnerzy biorący udział w realizacji projektu (nie więcej niż 500 znaków)
Kancelarie z krajów wizytowanych- wybrane spośród zidentyfikowanych kontaktów zagranicznych po przyjęciu projektu do realizacji.
 1. Informacje o kluczowych osobach zaangażowanych w realizację projektu (nie więcej niż 500 znaków)
R.pr. Joanna Wisła-Płonka, przewodn. komisji ds. zagr. OIRP Opole, czł. komitetu ds. zagr. KRRP; repr. del. polską w CCBE: komitety FML,CSR; współorg.wydarzeń zagr. OIRP Opole, szkoleń; speaker na Conference of Presidents of Central-European Bars (09.2013) oraz konf. RIAD (05.2014), publ.w „Radcy Prawnym”

R.pr. Bartłomiej Tkacz, członek komisji ds. zagr. OIRP Opole, certyf. Cambridge University w zakresie międzynar. dośw. w pracy w WB, uczestnik konf. międzyn. w Warszawie (2014), Gdańsku (2013), współpr. z Centrum Badań nad Historią Idei UJ, prezes Stow. ALPS Wadowice.
 1. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy (nie więcej niż 500 znaków)
Nawiązane przez koordynatorów w trakcie dotychczasowych działalności kontakty międzynarodowe i posiadane doświadczenie umożliwią koordynację, organizację i realizację wszystkich działań, objętych projektem.

_________________________________________________________________Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Okręgowej Izby Radców Prawnych
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna