Zgromadzenie plenarnePobieranie 117.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar117.31 Kb.rue Belliard 99 – B-1040 Bruksela – tel. +32 (0)2 546 90 11 – faks +32 (0)2 513 48 93 – internet http://www.eesc.europa.eu


PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Bruksela, 15 grudnia 2008 r.

ZGROMADZENIE PLENARNE
W DN. 3-4 GRUDNIA 2008 r.
ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH OPINIIPełna treść opinii EKES-u dostępna jest we wszystkich językach urzędowych
na stronie internetowej Komitetu:http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp


W obradach Zgromadzenia Plenarnego wziął udział Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel BARROSO, który zabrał głos podczas debaty tematycznej poświęconej strategii lizbońskiej. Przedstawił plan naprawy gospodarczej na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz uczestniczył w debacie tematycznej.
Na sesji plenarnej wystąpił także, w imieniu francuskiego przewodnictwa w Radzie UE, francuski sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Jean-Pierre JOUYET, który przedstawił podsumowanie okresu francuskiej prezydencji Unii Europejskiej.
Na sesji plenarnej w dniach 3-4 grudnia 2008 r. Zgromadzenie przyjęło następujące opinie:


1.WZROST I ZATRUDNIENIE / STRATEGIA LIZBOŃSKA

 • Skuteczne zarządzanie odnowioną strategią lizbońską

 • Sprawozdawca: Susanna FLORIO (Pracownicy IT)
 • Dokument: opinia rozpoznawcza – CESE 1928/2008
 • Główne punkty:

Strategia lizbońska stanowi projekt dla całego europejskiego społeczeństwa, pozwalający mu stawić czoła wyzwaniom zglobalizowanego świata. Komitet zwraca uwagę, że strategia wymaga odpowiedniego poparcia rządów krajowych, i z tego względu podkreśla, że mają one polityczny i moralny obowiązek uzgadniania i planowania reform wspólnie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Mając na względzie różnice między państwami członkowskimi, Komitet zaleca, by w państwach członkowskich, w których okaże się to niezbędne, wprowadzono w życie stały dialog z udziałem krajowych RSG, partnerów społecznych, MŚP, wyższych uczelni, innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji gospodarki społecznej oraz tych zajmujących się promowaniem spójności społecznej i równych szans dla wszystkich. Komitet proponuje, by pod koniec każdego cyklu lizbońskiego odbywać konferencję (jako dopełnienie stałego dialogu krajowego) z udziałem zainteresowanych stron i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, aby omówić sukcesy i niedociągnięcia. EKES ocenia, ze istnieje pilna potrzeba szerzej zakrojonej publicznej dyskusji nad metodologią i różnymi aspektami wdrażania strategii, i wzywa wszystkie podmioty zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego do zaangażowania się w szerszą i bardziej gruntowną debatę nad reformami lizbońskimi na różnych szczeblach.
 • Kontakt: Jüri Soosaar

(Tel.: 00 32 2 546 96 28 e-mail : juri.soosaar@eesc.europa.eu)

 • Innowacyjny i zrównoważony przemysł związany z leśnictwem w UE

 • Sprawozdawca: Brendan BURNS (Pracodawcy – UK)

 • Współsprawozdawca: Thomas STUDENT (kat. 2 – DE)
 • Dokumenty: COM(2008) 113 wersja ostateczna – CESE 1925/2008
 • Główne punkty:

EKES zaleca:
 • Poszerzenie zakresu pojęcia „przemysł związany z leśnictwem”, aby uwzględnić właścicieli lasów i inne podmioty gospodarcze, takie jak przedsiębiorstwa leśne, aby od samego początku łańcucha wartości móc określać pojawiające się problemy i możliwości.

 • Dalsze ulepszanie, w tym poprzez badania, istniejących europejskich baz danych rejestrujących ilość i potencjalną jakość całego drewna, które można pozyskać, a także wykorzystanie drewna (zarówno pochodzącego z Europy, jak i importowanego) przez przemysł związany z leśnictwem, tak by bazy te stały się kompletne, zaktualizowane i porównywalne.

 • Wspieranie wzrostu produkcji i pozyskiwania drewna z lasów Europy oraz jego wyważone wykorzystanie do różnych celów na szczeblu krajowym.

 • Promowanie większego wykorzystywania drewna i materiałów drewnopochodnych.

 • Wspieranie działań służących poprawie wizerunku przemysłu związanego z leśnictwem.

 • Działanie na rzecz uznania roli drewna i produktów drzewnych w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych, np. ich roli jako rezerwuaru dwutlenku węgla.

 • Zabezpieczenie sektora przed negatywnymi skutkami wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 • Wyeliminowanie przeszkód dla handlu drewnem i produktami drzewnymi. Zapewnienie wolnego, ale sprawiedliwego handlu.

 • Zajęcie się potrzebami przemysłu pod względem badań naukowych, określonymi w kontekście platformy technologicznej skupiającej sektory związane z leśnictwem, za pośrednictwem 7. ramowego programu badań i rozwoju i powiązanych programów.

 • Zachęcanie zarówno właściwych instytucji UE, jak i samej branży do poświęcania szczególnej uwagi kwestii poprawy wdrażania tych elementów polityki, przepisów i programów dotyczących BHP, które mają zastosowanie do przemysłu związanego z leśnictwem, tak, aby wprowadzić jednolite normy we wszystkich państwach członkowskich

 • Rozwój europejskiego kształcenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych dla całego łańcucha od leśnictwa po drewno, w oparciu o potrzeby tego sektora.

 • Zachęcanie władz krajowych, regionalnych i lokalnych do uznawania i uwzględniania potencjału leśnictwa komercyjnego oraz przemysłu związanego z leśnictwem. Należytą uwagę należy zwrócić na zwiększenie inwestycji w infrastrukturę, między innymi drogową, na obszarach wiejskich.

 • Opracowanie, w powiązaniu z planem działań dotyczącym gospodarki leśnej UE, systemów oceny gospodarczej i społecznej wartości wielofunkcyjnego leśnictwa oraz usług niezwiązanych z produkcją drewna, a także zapewnienie, by w przyszłości były one postrzegane jako integralna część jednego sektora przemysłu uwzględniającego właścicieli lasów, przedsiębiorstwa leśne itp.
 • Kontakt: José Miguel Cólera Rodríguez

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)


 • Europejskie partnerstwo na rzecz naukowców

 • Sprawozdawca: Valerio SALVATORE (Pracownicy – IT)
 • Dokumenty: COM(2008) 317 wersja ostateczna – CESE 1908/2008
 • Główne punkty:

EKES w pełni popiera komunikat Komisji, którego główne konkluzje podkreślają znaczenie strategiczne, jakie skuteczna europejska przestrzeń badawcza ma dla konkurencyjności gospodarczej i rozwoju wiedzy. Dzięki ustanowieniu europejskiego partnerstwa na rzecz rozwoju kariery naukowców i większych zachęt do ich mobilności, będzie można ograniczyć „drenaż mózgów”, by następnie przyciągnąć do UE najlepszych naukowców.


Komitet zwraca uwagę na następujące kwestie:


 • państwa członkowskie powinny podjąć zdecydowane kroki w celu ustanowienia otwartych, przejrzystych i opartych na kryterium osiągnięć procedur rekrutacji, a także w celu usunięcia wszelkich przeszkód w swobodnym przemieszczaniu się naukowców w obrębie UE.

 • osiągnięcia naukowca od początku do końca jego kariery należałoby oceniać nie tylko według liczby i jakości publikacji, ale także na podstawie uzyskanych wyników naukowych. konieczne jest uwzględnienie kryterium zdolności innowacyjnych w powiązaniu z powierzonymi zadaniami, zwłaszcza w początkowym okresie pracy, oraz zdolności organizacyjnych i kierowniczych w trakcie działalności zawodowej. należy również zawsze wyróżniać doświadczenie nabyte w ramach partnerstwa międzynarodowego.

Mobilność powinna być uznawana za cenny wkład w rozwój zawodowy naukowca, a – co za tym idzie – należy do niej zachęcać poprzez bodźce finansowe i zabezpieczenia społeczne oraz uwzględnianie sytuacji rodzinnych. Stąd też konieczność zdecydowanego wspierania środków mających zapewnić ciągłość umów o pracę oraz konieczność promowania zabezpieczenia społecznego i prawa do różnych jego form, a także do przenoszenia tych uprawnień w przypadku korzystania z mobilności.
 • Kontakt: Filipa Pimentel

(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

2.JEDNOLITA EUROPEJSKA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA I PRZEMYSŁ LOTNICZY

 • Przemysł lotniczy

 • Sprawozdawca: Marius Eugen OPRAN (Pracodawcy – RO)

 • Współsprawozdawca: Patrick BAUDOUIN (kat. 2 – FR)
 • Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1921/2008
 • Główne punkty:

Opinia dotyczy sektora europejskiego przemysłu lotniczego, który obsługuje rynek transportu cywilnego osób i towarów stałopłatowymi statkami powietrznymi. W tym kontekście EKES formułuje szereg zaleceń, a mianowicie:
 • wprowadzenie nowych ram rozwoju technologicznego, które zachęcą przedsiębiorstwa z poszczególnych krajów UE do bardziej skutecznej współpracy w celu ustalenia i realizacji ich priorytetów przemysłowych;

 • wzmocnienie koordynacji między Komisją Europejską a Europejską Agencją Obrony, aby propagować rozwój nowych technologii hybrydowych, służących jednocześnie sektorowi wojskowemu i cywilnemu żeglugi powietrznej, a także aby zadbać o kontrolę nad ich rozpowszechnianiem;

 • wspieranie producentów z myślą o wdrożeniu WIT „Czyste niebo”;

 • propagowanie aktywnego udziału państw UE o uznanych optymalnych warunkach rozwoju lotnictwa w stworzeniu europejskiej sieci podwykonawców, którzy mogliby oferować nowe produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej, przy jednoczesnym ułatwianiu kontaktów między nimi w celu osiągnięcia pewnej masy krytycznej;

 • wspieranie przedsiębiorstw, które rozwinęły innowacyjne strategie przemysłowe typu „Open Innovation” w europejskim sektorze lotnictwa regionalnego;

 • stworzenie warunków sprzyjających zmniejszaniu poziomu zależności podwykonawców od obecnych zleceniodawców;

 • zastanowienie się nad procedurą finansowania, która mogłaby zapewnić ciągłość procesu produkcji niezależnie od sporów między UE a Stanami Zjednoczonymi w WTO;

 • przewidywanie zmiany sytuacji zawodowej poprzez perspektywiczne zarządzanie zatrudnieniem i kompetencjami zawodowymi;

 • szybkie przyjęcie szeregu środków mających na celu:
 • proekologiczny transport lotniczy;

 • zadowolenie i bezpieczeństwo pasażerów;

 • ograniczenie emisji CO2 w sektorze transportu lotniczego, hałasu i zużycia paliwa;


 • opracowanie rozwiązań ułatwiających demontaż starego sprzętu.

Wreszcie Komitet jest zdania, że wyzwania stojące przed sektorem dotyczą utrzymania konkurencyjności, użyteczności sektora dla obywateli oraz jego rozwijania się na arenie międzynarodowej. W tym kontekście sądzi on, że Komisja oraz państwa członkowskie powinny propagować konkretne działania w celu skuteczniejszego przewidywania nadchodzących zmian i minimalizacji skutków społecznych.
 • Kontakt: José Miguel Cólera Rodríguez

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)


 • Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)

 • Sprawozdawca generalny: An LE NOUAIL-MARLIÈRE (Pracownicy – FR)
 • Dokumenty: COM(2008) 483 wersja ostateczna – 2008/0159 CNS – CESE 1917/2008
 • Główne punkty:
 • Kontakt: Aleksandra Klenke

(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@eesc.europa.eu)


3.ENERGIA

 • Społeczne konsekwencje przemian w sprzężonych branżach transportu i energetyki

 • Sprawozdawca : Laure BATUT (Pracownicy – FR)
 • Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1911/2008
 • Główne punkty:

Zachowanie europejskiego modelu społecznego zależy po części od sprzężonych branż transportu i energii, a długotrwały wzrost cen w tych sektorach wpływa na życie osób, przedsiębiorstw i pracowników, na mobilność i zatrudnienie w ogólności. Omawiane sprzężone branże stały się czwartym czynnikiem wykluczenia, po warunkach mieszkaniowych, pracy i pensji. W cenach detalicznych uwzględniane są takie czynniki, jak liberalizacja, kurs euro, sytuacja na rynkach finansowych, podatki, koszt energii ze źródeł odnawialnych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i elementy zewnętrzne. Rynek nie może wszystkiego regulować sam. W opinii zaproponowano szereg elementów refleksji na temat instrumentów, które powinny zostać opracowane celem lepszej integracji obywateli oraz sprawiedliwszego podziału kosztów i cen.
 • Kontakt: Ana-Cristina Costea

(Tel.: 00 32 2 546 88 97 – e-mail : anacristina.costea@eesc.europa.eu)


 • Przyszłe inwestycje w przemysł jądrowy i ich rola w polityce energetycznej UE

 • Sprawozdawca: Edgardo Maria IOZIA (pracownicy – IT)
 • Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 1912/2008
 • Główne punkty:

W ciągu najbliższych 20 lat Europa będzie musiała podołać inwestycjom potrzebnym do zastąpienia obecnych elektrowni w wysokości 800-1000 mld euro, niezależnie od zastosowanego paliwa. Jeżeli chodzi o reaktory jądrowe, można szacować, że trzeba będzie zastąpić od 50 do 70 z nich (łącznie jest ich 146), a związane z tym koszty wyniosą od 100 do 200 mld euro.
EKES wzywa Komisję do uświadomienia państwom członkowskim potrzeby uruchomienia kampanii poświęconej przejrzystym i pewnym informacjom na temat europejskiego zapotrzebowania na energię, efektywności energetycznej i różnych związanych z tym możliwości, łącznie z energetyką jądrową. Uważa, że w obecnym stanie rzeczy wydłużenie okresu eksploatacji elektrowni stanowi z ekonomicznego punktu widzenia uzasadnioną opcję pod warunkiem ścisłego przestrzegania norm bezpieczeństwa, chociaż wiąże się to z rezygnacją ze znaczącego wzrostu efektywności (15-20%).
Uważa, że należy ułatwić inwestycje w badania nad bezpieczeństwem i ochroną pracowników i obywateli, służące wsparciu programów szkoleniowych, staży i rozwoju zawodowego. Inwestycje te powinny być finansowane nie tylko z siódmego programu ramowego Euratom, ale również z publicznych programów krajowych.
Ocenia, że w razie wypadku poszczególne systemy służące określeniu odpowiedzialności za awarię i systemy odszkodowawcze są niewystarczające i nieuzasadnione. Wzywa do ujednolicenia, w pierwszej kolejności, warunków konwencji paryskiej i wiedeńskiej, które nie przewidują jednego rodzaju ram prawnych i takich samych środków odszkodowawczych za szkody związane z energetyką jądrową. Należałoby przyjąć dyrektywę zgodnie z zapisem w art. 98 traktatu Euratom w sprawie ubezpieczeń od zagrożeń.
Uważa, że przemysł europejski, chcąc sprostać hipotetycznemu dużemu wzrostowi zapotrzebowania na nowe elektrownie, musi zaplanować ogromne inwestycje w wiedzę, szkolenia, badania i rozwój, które są niezbędne dla przyszłości tego sektora w Europie. Zachęca Komisję do wspierania programów badawczo-rozwojowych, w szczególności dotyczących technologii jądrowej IV generacji
Zdaniem Komitetu istnieje wiele środków, których podjęcie mogłaby rozważyć Unia Europejska i państwa członkowskie, by ograniczyć te obszary niepewności.

 • Od strony politycznej mogłyby one postarać się stworzyć długoterminowe porozumienie polityczne łączące wszystkie opcje polityczne i dotyczące znaczenia energetyki jądrowej w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 • Od strony ekonomicznej mogłyby one wyjaśnić, jakie wymogi zostaną przez nie nałożone odnośnie do wycofywania elektrowni z eksploatacji i do usuwania odpadów z elektrowni jądrowych oraz odnośnie do nakładów finansowych niezbędnych podmiotom do pokrycia tych długoterminowych kosztów.

 • Od strony badań – Unia i państwa członkowskie będą być może w stanie nadal wspierać działania w zakresie B+R dotyczące technologii jądrowej trzeciej i czwartej generacji.
 • Kontakt: Maria José Lopez Grancha

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)


 • Poprawa efektywności energetycznej przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

 • Sprawozdawca: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (Inne podmioty – ES)
 • Dokumenty: COM(2008) 241 wersja ostateczna – CESE 1913/2008
 • Główne punkty:

EKES uważa, że komunikat przedłożony przez Komisję jest pozytywnym krokiem w kierunku osiągnięcia unijnych celów związanych z rozwojem zrównoważonym. Ponadto podziela zdanie Komisji, iż ICT w dwójnasób przyczyniają się do realizacji celów w zakresie rozwoju zrównoważonego. Z jednej strony badania, rozwój i innowacje w ramach ich własnych komponentów, urządzeń i usług pozwolą zaoszczędzić energię potrzebną do ich funkcjonowania. Z drugiej strony, wdrażanie ICT w różnych obszarach gospodarczych, zarówno na poziomie produkcji, jak i konsumpcji, pozwoli na „dematerializację” wielu procesów oraz zastąpienie wymiany fizycznej i materialnej świadczeniem usług online, co również zaowocuje oszczędnością energii.


Zdaniem Komitetu należy przede wszystkim wspierać środki sprzyjające efektywności energetycznej w krótkiej i średniej perspektywie. Komisja mogłaby propagować i ułatwiać przygotowanie planów wymiany tych urządzeń, które ze względu na swoją przestarzałość technologiczną bądź dobiegający końca cykl życia zużywają więcej energii.
Komisja może przyjąć podobną postawę w innych obszarach, jak np. sieć energetyczna (wytwarzanie i dystrybucja), inteligentne budynki oraz inteligentne oświetlenie. Należy także uwzględnić wysokie zużycie energii elektrycznej przez serwery i wyszukiwarki internetowe, opracowując specjalne rozwiązania także w tej dziedzinie.

Konsumenci mogą przyczynić się do tych oszczędności dzięki odpowiedniemu korzystaniu z nowych technologii, gdyż szacuje się, że energia, jaką zużywają urządzenia w trybie czuwania, może odpowiadać za około 12% kwoty, na którą opiewa roczny rachunek gospodarstwa domowego za elektryczność. Potrzeba wymiany sprzętu pociąga za sobą istotne koszty dla użytkowników, które w określonych przypadkach powinny być zrekompensowane poprzez pomoc społeczną.
Komitet wzywa Komisję do aktywności w zakresie propagowania certyfikatów jakości, ścisłych i przejrzystych informacji na opakowaniach określających stopień efektywności energetycznej danego urządzenia, a także informowania konsumentów, przedsiębiorstw, organów administracji itp. poprzez kampanie uświadamiające. Komisja powinna także zachęcać do opracowania znormalizowanych i wiarygodnych wskaźników umożliwiających pomiar i ocenę oszczędności energii, jaka może wynikać z zastosowania ICT.
Zdaniem Komitetu należy wzmóc wysiłki polityczne w ramach UE na rzecz zapewnienia zasobów niezbędnych do realizacji proponowanych celów w zakresie oszczędności energii, przy pomocy środków obowiązkowych dotyczących sprzętu i wyposażenia, tak aby uzupełnić braki występujące w planowaniu krajowym


 • Kontakt: Georgios Karageorgos

(Tel.: 00 32 2 546 87 54 – e-mail: georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)


4.POLITYKA PRZEMYSŁOWA

 • Przemiany w przemyśle, rozwój terytorialny i odpowiedzialność przedsiębiorstw

 • Sprawozdawca: Antonello PEZZINI (Pracodawcy – IT)

 • Współsprawozdawca: Bernard GAY (kat. 1 – FR)
 • Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1923/2008
 • Główne punkty:

Komitet uważa, że w ramach strategii lizbońskiej i göteborskiej zasadnicze znaczenie ma ożywienie lokalnych systemów terytorialnych, rozumianych jako harmonijne zespolenie struktur, infrastruktur oraz podmiotów publicznych i prywatnych, mających na celu połączenie – w oparciu o wspólną wizję rozwoju regionalnego – wysoki poziom dobrobytu i konkurencyjności z powszechną odpowiedzialnością za sprawy społeczne i ochronę środowiska. Ponadto EKES z przekonaniem domaga się podjęcia wspólnotowej inicjatywy w zakresie opracowania założeń „społecznie odpowiedzialnej jednostki terytorialnej”. Jednostkę taką można zdefiniować jako połączenie celów związanych z demokracją oddolną z celem rozbudzenia poczucia odpowiedzialności wśród organów administracji oraz wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych z myślą o zintegrowanym podejściu strategicznym mającym na celu promowanie konkurencyjności lokalnych zasobów.


Komitet wnosi, by wraz z inicjatywą dotyczącą społecznie odpowiedzialnej jednostki terytorialnej zatwierdzono europejski program działania, który ma służyć:


 • promowaniu włączenia wymiaru terytorialnego do polityki wspólnotowej, szczególnie w zakresie strategii lizbońskiej i strategii göteborskiej;

 • promowaniu uwzględnienia w polityce na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym priorytetów określonych w agendzie terytorialnej i w karcie lipskiej;

 • promowaniu i współfinansowaniu działań z zakresu partycypacyjnego tworzenia prognoz dla danego obszaru w celu budowania wspólnych wizji rozwoju społecznie odpowiedzialnej jednostki terytorialnej;

 • uruchomieniu terytorialnych sieci doskonałości i europejskich ugrupowań współpracy poświęconych tej tematyce.

EKES oczekuje, że w ramach realizacji inicjatywy wspólnotowej dotyczącej społecznie odpowiedzialnej jednostki terytorialnej i związanego z nią programu działania:
 • Wspólnota Europejska znacznie zmniejszy obciążenia administracyjne i biurokratyczne dla terytorialnych podmiotów gospodarczych i społecznych, upraszczając wymogi i procedury Unii oraz stosując „otwartą metodę koordynacji”;

 • państwa członkowskie będą stosować przepisy wspólnotowe w sposób jednorodny, tak by zachować jednolitość europejskiego rynku wewnętrznego;

 • władze lokalne lub regionalne będą umiały w pełni zaangażować podmioty gospodarcze i społeczne oraz będą rozwijały strategie łączące współpracę, innowację i konkurencyjność;

 • sektor prywatny rozwinie dialog społeczny, konstruktywny i rozszerzony na społeczeństwo obywatelskie, dotyczący wspólnych wizji antycypujących przemiany w przemyśle.
 • Kontakt: José Miguel Cólera Rodríguez

(Tel.: 00 32 2 546 96 29 e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu)


 • Konkurencyjność przemysłu metalurgicznego

 • Sprawozdawca: Gustav ZÖHRER (Pracownicy – AT)

 • Współsprawozdawca: Tomasz CHRUSZCZOW (kat. 3 – PL)
 • Dokumenty: COM(2008) 108 wersja ostateczna – CESE 1924/2008
 • Główne punkty:

Ogólnie rzecz biorąc Komitet zgadza się w opinii z przeprowadzoną przez Komisję analizą charakterystyki sektora. Wskazuje jednak, że przemysł metalurgiczny jest sektorem niejednorodnym i dlatego trudno o trafne generalizacje. Komitet podkreśla, że wiele propozycji Komisji ma charakter zbyt ogólny i wzywa Komisję, by w związku z omawianym komunikatem przygotowała harmonogram obejmujący katalog konkretnych działań, który uwzględniałby poszczególne podsektory.
Komitet zachęca do przeprowadzenia we współpracy z zainteresowanymi podmiotami własnych analiz rozwoju, popytu, produkcji i technologii poszczególnych sektorów, którym – w oparciu o doświadczenia EWWiS – towarzyszyłyby monitoring i dialog społeczny. Przemysł stalowy służy przy tym za przykład, jeżeli chodzi o gromadzenie danych dotyczących żelaza i stali. Komitet proponuje w opinii, aby nadal gromadzono kluczowe dane statystyczne także w odniesieniu do innych sektorów przemysłu metalurgicznego, ponieważ coraz częściej okazuje się, że ogólne statystyki przemysłowe nie zapewniają wystarczających informacji, które pozwoliłyby na stwierdzenie, że istnieje konkretna potrzeba podjęcia działań politycznych w innych podsektorach
W odniesieniu do polityki energetycznej Komitet domaga się środków, które dzięki przejrzystości rynkowej i cenowej umożliwią pewne dostawy energii bazujące na długoterminowych umowach. Ponadto zwraca się uwagę na znaczenie odnawialnych nośników energii oraz roli, jaką sam przemysł metalurgiczny odgrywa w produkcji elektryczności i ciepła.
W polityce ochrony środowiska chodzi przede wszystkim o znalezienie rozwiązań, które powiążą cele ochrony klimatu z zatrudnieniem, wzrostem oraz konkurencyjnością w skali globalnej. W opinii wzywa się do podjęcia następujących środków: nadanie priorytetu międzynarodowym porozumieniom; wspieranie rozpowszechniania najlepszych i najbardziej energooszczędnych technologii; uwzględnienie poczynionych już inwestycji; wzięcie pod uwagę, że zdolność poszczególnych sektorów do zmniejszenia emisji uzależniona jest od standardów technicznych; oraz szybką decyzje o uznaniu niebezpieczeństwa związanego z przenoszeniem źródeł emisji CO2 (carbon leakage).
Komitet popiera w opinii zaangażowanie Komisji na rzecz intensyfikacji innowacji, badań i rozwoju, a także podnoszenia kwalifikacji.
Ogólnie rzecz biorąc, Komitet podziela w opinii zdanie Komisji, iż w sprawach polityki handlowej należy prowadzić ścisły dialog z państwami trzecimi.
Jeżeli chodzi o aspekty społeczne, w opinii wskazuje się, że Komisja nie przedstawiła przemysłowi żadnych środków lub propozycji odnoszących się do aspektów społecznych w przemyśle metalurgicznym.


 • Kontakt: Amelia Munoz Cabezon

(Tel.: 00 32 2 546 83 73 e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

5.INNOWACYJNOŚĆ

 • Udoskonalenie techniki internetowej

 • Sprawozdawca generalny: Thomas McDONOGH (Pracodawcy – IE)
 • Dokumenty: COM(2008) 313 wersja ostateczna – CESE 1914/2008
 • Główne punkty:

Komitet z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie planu działania dotyczącego wdrażania protokołu internetowego, wersja 6 (IPv6) w Europie. Komitet podziela zaniepokojenie Komisji w związku z opóźnieniami w przyjmowaniu protokołu IPv6 w Europie i zgadza się, że potrzebne są pilne działania w celu wsparcia powszechnego wprowadzenia kolejnej wersji protokołu internetowego. Analogicznie do dostępu szerokopasmowego, dostępność protokołu IPv6 będzie istotną siłą napędową branży internetowej, a już obecnie UE pozostaje w tyle za innymi regionami pod tym względem. Komitet z zadowoleniem przyjmuje wiele z zalecanych działań przedstawionych w komunikacie; zachęca jednakże Komisję do większej asertywności, jeśli chodzi o rolę lidera, która powinna odegrać UE, by znacznie przyspieszyć wdrożenie protokołu IPv6.
 • Kontakt: Georgios Karageorgos

(Tel.: 00 32 2 546 87 54 – e-mail : georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)


 • Refleksje na temat usługi powszechnej w dziedzinie komunikacji elektronicznej

 • Sprawozdawca: Raymond HENCKS (Pracownicy – LU)
 • Dokumenty: opinia rozpoznawcza – CESE 1915/2008
 • Główne punkty:

Usługa powszechna w dziedzinie komunikacji elektronicznej, której celem jest dostarczenie wszystkim użytkownikom określonych minimalnych świadczeń o określonej jakości po przystępnej cenie, nie zdołała do chwili obecnej zniwelować tzw. przepaści cyfrowej. Niemniej środki komunikacji elektronicznej pozostają poza zasięgiem wielu obywateli z powodu braku dostępu do sieci i usług lub z powodu braku odpowiednich umiejętności.
Tymczasem powszechny dostęp do łączy szerokopasmowych jest nie tylko kluczowym czynnikiem rozwoju nowoczesnych gospodarek i istotnym aspektem agendy lizbońskiej, lecz stał się także ważnym elementem dobrobytu i integracji cyfrowej. Dlatego EKES uważa, że konieczne jest dostosowanie obecnego zakresu usługi powszechnej i proponuje, by:


 • narzucić wymóg powszechnego udostępnienia w pozostającym do określenia rozsądnym terminie oraz w ramach wieloletniego programu, dostępu DSL o minimalnej prędkości przesyłania danych od 2 do 10 Mb/s lub dostępu do internetu za pomocą sieci komórkowych czy też bezprzewodowych (WIMAX, satelita itp.) o podobnych parametrach;

 • nie skupiać się wyłącznie na wykluczeniu spowodowanym położeniem geograficznym, ale uwzględnić również wykluczenie społeczne związane z sytuacją finansową lub ograniczonymi umiejętnościami pewnych grup użytkowników;

 • wspierać krajowe i lokalne projekty e-integracji;

 • zachęcać państwa członkowskie do wprowadzenia pomocy finansowej dla rodzin lub osób, dla których podstawowe wyposażenie (komputer, oprogramowanie, modem), dostęp i usługi mogą być nieosiągalne ze względu na cenę;

 • wspierać finansowanie usługi powszechnej za pomocą krajowych dotacji rządowych i funduszy wspólnotowych, zwłaszcza w krajach, w których operatorzy nie są w stanie udźwignąć kosztów wynikających z obowiązku świadczenia usługi powszechnej.
 • Kontakt: Georgios Karageorgos

(Tel.: 00 32 2 546 87 54 – e-mail : georgios.karageorgos@eesc.europa.eu)


6.ŚRODOWISKO NATURALNE

 • Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE)

 • Sprawozdawca: Sylvia GAUCI (Pracodawcy – MT)
 • Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1918/2008
 • Główne punkty:

Dyrektywa WEEE potencjalnie może doprowadzić do uproszczeń mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych utrudniających działanie sił rynkowych.


Dokonując przeglądu tej dyrektywy, Unia Europejska wraz z władzami krajowymi powinna dołożyć starań, by dyrektywa ta stworzyła równe warunki we wszystkich krajach UE. Będzie to korzystne dla środowiska naturalnego, podmiotów gospodarczych oraz obywateli Unii.
Przegląd dyrektywy powinien pozwolić na lepsze połączenie przepisów dotyczących ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego z zasadami wywierającymi wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Szczególnie definicja producenta nie powinna doprowadzić do powstania dalszych barier na rynku wewnętrznym.
Wreszcie zajęcie się problemem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE w sposób efektywny kosztowo powinno pomóc wyeliminować wysyłkę tego typu odpadów do krajów trzecich, w których normy środowiskowe nie są tak surowe, a ryzyko, na jakie narażeni są pracownicy zajmujący się tymi odpadami, jest większe. Dyrektywa WEEE powinna w ten sposób spełnić swój cel społeczny, którym jest ochrona środowiska i zmniejszenie wpływu odpadów na zdrowie ludzi. Należy też promować wdrożenie norm przetwarzania zużytego sprzętu w krajach trzecich.


 • Kontakt: Jakob Andersen

(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu)


7.ZDROWIE / OCHRONA KONSUMENTÓW

 • Przemiany w sektorze detalicznym i ich wpływ na dostawców i konsumentów

 • Sprawozdawca: Madi SHARMA (Pracodawcy – UK)

 • Współsprawozdawca: Gerhard ROHDE (kat. 2 – DE)
 • Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1922/2008
 • Główne punkty:

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej różnego typu zarzutów dotyczących wzrostu sektora detalicznego, w tym deklaracja 439 posłów do Parlamentu Europejskiego. Większość z tych zarzutów dotyczy przewagi rynkowej wielkich detalistów wobec społeczności lokalnych, dostawców i rolników oraz nadużywania tej pozycji. Sugerowano, że między detalistami a dostawcami mają miejsce nadużycia lub próby wyeliminowania drobnych przedsiębiorców z rynku


Ważne jest, by nie stosować sankcji wobec podmiotów odnoszących sukcesy rynkowe, za wyjątkiem sytuacji, gdy stosowane są praktyki niezgodne z realizacją rynku wewnętrznego.
Wzrost i sukces sektora detalicznego stanowi pozytywną kartę gospodarki europejskiej. Dziś wiele przedsiębiorstw europejskich to odnoszące sukcesy firmy o zasięgu globalnym. Mocna pozycja na rynku krajowym pozwoliła najbardziej prężnym firmom wyeksportować swój model biznesowy na najbardziej wymagające światowe rynki detaliczne. Przyniosło to wielkie korzyści pracownikom, zainteresowanym stronom oraz konsumentom w Europie, którzy korzystają ze zwiększonej oferty produktów i z konkurencyjnych cen.
Choć zyski w tym sektorze mogą być wysokie, to powodzenie zależy od obrotów i umiejętności zachowania dużej bazy klientów przez detalistę, jego innowacyjności i przedstawiania klientom najlepszej oferty rynkowej, przy równoczesnym inwestowaniu w przyszły rozwój i podejmowaniu globalnych wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne. Nie należy więc hamować rozwoju tak prężnego i zaangażowanego sektora.
Opinia EKES-u oparta jest na faktach statystycznych i skupia się w szczególności na stosunkach między detalistami a ich bezpośrednimi dostawcami. EKES zaproponował opracowanie dobrowolnego kodeksu postępowania zawodowego na szczeblu krajowym, mającego dostarczyć zbioru zasad należytej staranności dla detalistów i zapewnić przejrzystość branży. Dobrowolny kodeks umożliwiłby detalistom rozwój poprzez samoregulację ram stosunków handlowych z dostawcami, których głównym elementem byłby wymóg pisemnych umów. Kodeks ten regulowałby takie zagadnienia, jak zniżki wsteczne, płatności kwot ryczałtowych, elastyczność cen i standardowe warunki handlowe, zapewniając tym samym przejrzystość negocjacji kontraktowych.
Od tej pory, w wypadku pojawienia się zarzutów, zarówno detalista, jak i dostawca dysponowaliby warunkami ustalonymi na piśmie, kodeksem postępowania zawodowego i dowodem dochowania należytej staranności. Proces ten powinien odbywać się na przestrzeni całego łańcucha dostaw – „od pola po stół”. Jeżeli sprawy nie udałoby się rozwiązać w sposób zadowalający obydwie strony, krajowy rzecznik praw obywatelskich mógłby zająć się mediacją, chroniąc anonimowość stron.
Kontakt: ccmi2@eesc.europa.eu


 • Opieka transgraniczna – prawa pacjenta

 • Sprawozdawca: Lucien BOUIS (Inne podmioty – FR)
 • Dokumenty: COM(2008) 414 wersja ostateczna – 2008/0142 (COD) – CESE 1927/2008
 • Główne punkty:

EKES, który wielokrotnie wypowiadał się w swych opiniach na tematy związane ze zdrowiem i prawami pacjenta, z uwagą przyjmuje omawiany wniosek dotyczący dyrektywy, tym bardziej, że tekst ten jest nie tylko reakcją na decyzje Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, lecz znajduje on także oparcie w prawach pacjenta i zakłada zapewnienie koordynacji polityki zdrowotnej prowadzonej przez poszczególne państwa członkowskie.


EKES ma wątpliwości co do konkretnych sposobów stosowania tych przepisów w kontekście zasady pomocniczości w zakresie polityki zdrowotnej i zgłasza w tej sprawie pewne uwagi i zalecenia.
EKES jest zaniepokojony ze względu na zagrożenie, że wniosek Komisji mógłby doprowadzić do zaostrzenia różnic między różnymi grupami ludności, jeżeli chodzi o dostęp do opieki zdrowotnej.
Podstawowe prawo każdego pacjenta do uzyskania niezbędnych gwarancji co do jakości i bezpieczeństwa zakłada konieczność normalizacji, certyfikacji i oceny potencjału materialnego i ludzkiego oraz organizacji opieki.
Dostęp do transgranicznej opieki zdrowotnej wymaga uzupełniających się i zrównoważonych systemów zdrowia w poszczególnych krajach w zakresie potencjału technicznego i ludzkiego, wyposażenia medycznego oraz obowiązków dostawców usług.
Zdaniem EKES-u tekst ten nie powinien wyrażać woli upowszechnienia mobilności pacjentów, ale proponować warunki umożliwiające korzystanie z tego prawa, jednocześnie zapewniając opiekę o wysokiej jakości jak najbliżej miejsca zamieszkania.
Dostęp każdego obywatela do opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim powinien odbywać się bez dyskryminacji w rozumieniu art. 13 Traktatu oraz z poszanowaniem praw pacjenta sformułowanych przez EKES1.
Skuteczna polityka informacyjna jest tym bardziej niezbędna w wypadku opieki transgranicznej, że tylko ona może wypełnić treścią zasadę równości w dostępie do opieki.
Wszystkie sposoby informowania muszą pozwalać na podejmowanie przez każdą osobę wolnych wyborów i ułatwiać pogodzenie konkurencyjności ekonomicznej, spójności oraz sprawiedliwości i solidarności społecznej.
Szczególną uwagę należy poświęcić kwestiom ciągłości i długofalowości opieki, dostosowania sprzętu, używania lekarstw.
Analiza danych statystycznych zgromadzonych przez poszczególne państwa powinna umożliwić sporządzenie oceny stosowania omawianej dyrektywy.


 • Kontakt: Ewa Kaniewska

(Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)


8.SPRAWIEDLIWOŚĆ / WOLNOŚĆ / BEZPIECZEŃSTWO

 • Proaktywne podejście do prawa

 • Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Inne podmioty PT)
 • Dokumenty: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1905/2008
 • Główne punkty:

Proaktywne podejście do stosowania prawa jest podejściem nowatorskim wywodzącym się z krajów północnej Europy. Jego istotą jest zapobieganie problemom prawnym i wspieranie dobrej sytuacji prawnej organizacji i obywateli.

Pewność prawna jest jednym z podstawowych warunków niezbędnych dla pomyślnej działalności przedsiębiorstw. Spory i postępowania sądowe pochłaniają dużo czasu i środków, które mogłyby zostać wykorzystane na produktywną pracę.
Owe aktywne podejście jawi się jako kolejny instrument obejmujący metodologię, narzędzia i techniki, które mogą pomóc w realizacji celów o absolutnie strategicznym znaczeniu. Przyjęte w nim praktyczne podejście przyczynia się także do zbliżenia szeroko rozumianego prawodawstwa do jego użytkowników.
W dziedzinie prawa przez zbyt długi okres kładziono nacisk na przeszłość. EKES wzywa do głębokiej zmiany tego schematu. Nadszedł czas, by zrezygnować ze stosowanego przez stulecia biernego podejścia do prawa i przyjąć podejście proaktywne.
Ze swej istoty wspólnotowy system prawny jest właśnie tą dziedziną, w której przy planowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu prawa należałoby przyjąć podejście proaktywne. W tym kontekście EKES jest zdania, że zasady i przepisy prawne nie są ani jedynym, ani zawsze najlepszym sposobem osiągania pożądanych celów.
EKES uważa, że jednolity rynek może odnieść wielkie korzyści ze zmiany podejścia w prawie UE, polegającej na tym, że prawo to przestanie skupiać się na kwestiach systemu prawnego, na przepisach i instytucjach, i zamiast tego skoncentruje się na użytkownikach prawa.
EKES zaleca zatem Komisji, Radzie i Parlamentowi Europejskiemu przyjęcie proaktywnego podejścia przy planowaniu, opracowywaniu, zmianie i wdrażaniu prawa wspólnotowego i zachęca państwa członkowskie do pójścia tym śladem we wszystkich stosownych przypadkach.


 • Kontakt: Jean-Pierre Faure

(Tel.: 00 32 2 546 96 15 e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)


 • Dostępność informacji o majątku dłużnika (Zielona księga)

 • Sprawozdawca: Jorge PEGADO LIZ (Inne podmioty – PT)
 • Dokumenty: COM(2008) 128 wersja ostateczna – CESE 1906/2008
 • Główne punkty:

EKES uważa, że niniejsza inicjatywa nie jest odpowiednio uzasadniona oraz że niektóre z przedstawionych środków mogą w pewnych sytuacjach skutkować wręcz naruszeniem praw podstawowych obywateli, takich jak prawo do prywatności lub obiektywna możliwość obrony.


W rozpatrywanych dziedzinach należy dążyć do postępów w zakresie lepszej współpracy między organami krajowymi, większej skuteczności i przyspieszeniu pracy istniejących systemów krajowych, lepszego dostępu do istniejących rejestrów i informacji, szerszej wymiany informacji oraz lepszego wzajemnego poznania sposobów działania innych systemów krajowych.
W związku z tym, EKES:


 • zdecydowanie sprzeciwia się koncepcjom utworzenia centralnego rejestru obywateli europejskich, umożliwienia wierzycielom całkowitego i powszechnego dostępu do ewidencji prowadzonych na potrzeby systemów zabezpieczenia społecznego i dla celów podatkowych oraz przyjęcia standardowego wspólnotowego formularza oświadczenia wyszczególniającego wszystkie składniki majątku dłużnika.

 • uważa, że utworzenie porównawczej bazy danych, przygotowanej przez kompetentnych profesjonalistów i na bieżąco aktualizowanej, mogłoby pomóc stworzyć jaśniejszy obraz krajowych systemów wykonywania orzeczeń oraz ich funkcjonowania w praktyce.

 • sugeruje, aby zwrócić uwagę na szereg alternatywnych inicjatyw, które mają taki sam cel jak cel przedstawiony w zielonej księdze, ale nie wymagają dodatkowych wspólnotowych przepisów prawnych.
 • Kontakt: Luis Lobo

(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)


 • Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

 • Sprawozdawca generalny: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES)
 • Dokumenty: COM(2008) 380 wersja ostateczna – 2008/0122 COD – CESE 1909/2008
 • Kontakt: Filipa Pimentel

(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)


9.PRAWO SPÓŁEK

 • Tworzenie spółek akcyjnych i ich kapitału (wersja ujednolicona)

 • Opinia kategorii C
 • Dokumenty: COM(2008) 544 wersja ostateczna – 2008/0173 COD – CESE 1910/2008
 • Kontakt: João Pereira dos Santos

(Tel.: 0032 2 546 92 45 e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

 • Europejska rada zakładowa

 • Sprawozdawca: Wolfgang GREIF (Pracownicy – AT)
 • Dokument: COM(2008) 419 wersja ostateczna – 2008/0141 (COD) – CESE 1926/2008
 • Główne punkty:

Komitet: • z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja Europejska podjęła kroki legislacyjne, po tym jak europejscy partnerzy nie wznowili negocjacji w ramach art. 138, ust. 4 Traktatu;

 • dostrzega we wniosku kilka istotnych udoskonaleń, które prowadzą do zwiększenia pewności prawnej i spójności prawodawstwa wspólnotowego w zakresie informowania pracowników i konsultowania się z nimi;

 • wyraża jednak niezadowolenie z faktu, że w proponowanym przekształceniu dyrektywy nie realizuje się z dostateczną konsekwencją jej własnych celów i że pozostają niejasności. Dotyczy to zwłaszcza: uregulowań dotyczących uzgadniania reprezentacji na szczeblu krajowym i europejskim; określenia uprawnień ERZ; oraz faktu, że utrzymane zostają lub nawet wprowadzone na nowo pewne ograniczenia stosowania i zakresu obowiązywania dyrektywy;

 • uważa, iż negocjacje powinny pozostać podstawą umów o ERZ oraz oczekuje zwiększenia liczby ERZ;

 • Komitet proponuje usunięcie niejasności i niespójności na dalszych etapach procesu legislacyjnego, w szczególności w następujących punktach: przewidywane ograniczenie kompetencji ponadnarodowych, okres negocjacji, definicja pojęć „informowanie” i „konsultowanie”, obowiązek kierownictwa w zakresie informowania przedstawicieli pracowników i konsultowania się z nimi oraz pułapy dla ERZ;

 • jest przekonany, że usprawnienie prawa wspólnotowego w dziedzinie uczestnictwa pracowników będzie nie tylko stanowić istotny wkład w zapewnienie dobrego, a tym samym społecznie odpowiedzialnego zarządzania w Europie, lecz ponadto zwiększy przewagę konkurencyjną gospodarki europejskiej i będzie integralnym elementem europejskiego modelu społecznego.
 • Kontakt: Torben Bach Nielsen

(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

10.SYSTEM PODATKOWY


 • Zwolnienie z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja skodyfikowana)

 • Opinia kategorii C
 • Dokumenty: COM(2008) 575 wersja ostateczna – 2008/0181 CNS – CESE 1929/2008
 • Kontakt: Siegfried Jantscher

(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)


11.RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Demokracja gospodarcza na rynku wewnętrznym

 • Sprawozdawca: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL (Pracownicy – ES)
 • Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1903/2008
 • Główne punkty:

Jednym z podstawowych warunków ku temu, by obywatele europejscy mogli skutecznie korzystać ze swych praw, jest stworzenie prawdziwej demokracji na rynku wewnętrznym; jedynie wówczas, gdy koncepcja ta zostanie urzeczywistniona, wszystkie podmioty działające na rynku będą mogły zrozumieć i poprzeć znaczenie, jakie rynek ma dla integracji europejskiej.


Demokracja gospodarcza na rynku zakłada nie tylko osiągnięcie równości między wszystkimi podmiotami działającymi na nim, ale również poprawę jakości życia obywateli. By osiągnąć ten cel, należy podjąć konkretne działania pogłębiające i zapewniające zaufanie wszystkich podmiotów obecnych na rynku wewnętrznym. Mogłyby się one koncentrować m.in. na:


 • ujednoliceniu wszystkich systemów prawnych i zapewnieniu ich porównywalności;

 • powiązaniu ochrony podmiotów działających na rynku z prawami podstawowymi uznanymi w traktatach, bez potrzeby ustalania nowych procedur, tak by nie zwiększać obciążeń administracyjnych;

 • włączeniu różnych podmiotów działających na rynku do organów regulujących konkurencję oraz utworzeniu płynnej sieci informacyjnej.

EKES, który zawsze odgrywał aktywną rolę w promowaniu prawa do równości we wszystkich obszarach polityki, a także wysokiego stopnia udziału społeczeństwa obywatelskiego w organach wspólnotowych, uważa, że osiągnięcie celów strategii lizbońskiej, wraz ze stworzeniem bardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki, zależy obecnie od zagwarantowania demokracji gospodarczej na rynku wewnętrznym.
 • Kontakt: Filipa Pimentel

(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)


12.USŁUGI FINANSOWE

 • Systemy płatności i uzgodnienia w zakresie zabezpieczeń finansowych

 • Sprawozdawca: Umberto BURANI (Pracodawcy – IT)
 • Dokumenty: COM(2008) 213 wersja ostateczna – 2008/0082 COD – CESE 1907/2008

 • Główne punkty:

Omawiana inicjatywa Komisji pojawiła się przed wystąpieniem kryzysu na rynku kredytów wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Aktualna sytuacja uwidacznia potrzebę zastosowania w stosunku do rynku gwarancji w postaci stosownych zabezpieczeń; godne poparcia są nowe typy zabezpieczeń, ale pod warunkiem, że nie spowodują obniżenia jakości gwarancji.


Można zadawać sobie pytanie, czy przepis, zgodnie z którym możliwe jest uznanie wierzytelności kredytowych za wystarczające zabezpieczenie w uzgodnieniach dotyczących zabezpieczenia finansowego, zostałby włączony do wniosku Komisji, gdyby kwestię tę rozważano dzisiaj. Należy również zastanowić się nie tyle nad pewnością prawną, którą we wniosku – co godne pochwały – próbuje się ustanowić, ale nad aspektem czasowym wprowadzania w życie przepisów zawartych we wniosku.
EKES zastanawia się, czy organy kontrolne uważnie oceniły różne aspekty ryzyka systemowego związanego z systemami interoperacyjnymi i czy do organów tych zwrócono się o bezpośredni udział przy sporządzaniu wniosku. Stabilność rynków jest kwestią nadrzędną wobec wszelkich innych względów.
Opinia EKES-u nie dotyczy sytuacji wyjątkowych. W „normalnych” warunkach zasady dotyczące operacyjności uczestników i systemów, jak również jakość zabezpieczenia, muszą być rygorystyczne, ale w sytuacjach nadzwyczajnych muszą stawać się elastyczne, nie tracąc przy tym swego wiążącego charakteru. Dyrektywa powinna zawierać przepis, który stworzyłby możliwość podejmowania przez systemy wyjątkowych środków reagowania na sytuacje nadzwyczajne, której stosowanie podlegałoby organom nadzoru.


 • Kontakt: Filipa Pimentel

(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

13.OBSZARY WIEJSKIE

 • Społeczeństwo obywatelskie na obszarach wiejskich

 • Sprawozdawca: Krzysztof KAMIENIECKI (Inne podmioty PL)
 • Dokument: opinia z inicjatywy własnej – CESE 1919/2008
 • Główne punkty:

Integracja europejska ma wpływ na dynamikę transformacji, jaka zachodzi na wsi i obserwacja tego procesu, z punktu widzenia tworzenia podstaw społeczeństwa obywatelskiego, jest ważnym zadaniem EKES-u. Niezbędne jest uruchomienie różnego rodzaju instrumentów ułatwiających społecznościom wiejskim dostęp do informacji – musiałyby one być dostosowane do specyfiki danego kraju (np. włączenie mediów, administracji lokalnej, tworzenie punktów informacji) i brać pod uwagę stopień dostępności internetu. Obok organizacji pozarządowych dużą rolę w takim procesie informowania mogą odegrać szkoły, a także organizacje rolnicze i związkowe.


Większą niż dotychczas uwagę należy także zwrócić na zapewnienie organizacjom wiejskim dostępu do środków finansowych. Teoretycznie takie możliwości stwarzane są zarówno w ramach funduszy unijnych, jak i krajowych czy międzynarodowych. Jednak ostatnie badania pokazują, że małe organizacje pozarządowe (a takie przede wszystkim funkcjonują na obszarach wiejskich) w bardzo niewielkim stopniu korzystają z dostępnych obecnie źródeł finansowania. Należy zatem stworzyć warunki zapewniające stabilne, elastyczne finansowanie organizacji pozarządowych, w tym także samego ich funkcjonowania (granty instytucjonalne – w odróżnieniu od finansowania „projektowego”).


 • Kontakt: Arturo Íniguez

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

_____________1Opinia z inicjatywy własnej EKES-u w sprawie praw pacjenta z 26 września 2007 r.; sprawozdawca: Lucien BOUIS (Dz.U. C 10 z 15.1.2008)

Greffe CESE 175/2008 FR,EN – BW/mw

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna