Zielona Góra 16. 10. 2012r. Data i miejsce złożenia ofertyPobieranie 106.71 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar106.71 Kb.
Zielona Góra 16.10.2012r.

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Rozwój kultury fizycznej i sportu

(rodzaj zadania publicznego2))

Organizacja Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego

w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, koszykówce i futsalu mężczyzn

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 26.11.2012 r. do 30.11.2012r.

W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ


Lubuski Urząd Marszałkowski

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieI. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

2) forma prawna:4)
( X ) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

KRS 0000032517

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 31.08.2001r.

5) nr NIP:973-046-78-67 nr REGON: 970647259


6) adres:
miejscowość: Zielona Góra ul.: Prof. Szafrana 6
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: Zielona Góra powiat:8) ..................................................

województwo: Lubuskie

kod pocztowy; 65-516 poczta: Zielona Góra

7) tel.: 68 3282694 faks: 68 3282694

e-mail: zielonagora@azs.pl


8) numer rachunku bankowego: 47 1140 1850 0000 5006 3600 1001

nazwa banku: BRE Bank


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Marek Lemański – dyrektor KU AZS UZ

b) Tomasz Grzybowski – viceprezes KU AZS UZ

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: KU AZS UZ ul.Prof. Szafrana 6. 65-516 Zielona Góra Tel. 68 3282694

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Marek Lemański Tel. 603239376

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

zgodnie ze statutemb) działalność odpłatna pożytku publicznego

zgodnie ze statutem13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..nie dotyczyb) przedmiot działalności gospodarczej


Nie prowadziII. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Reprezentacja klubu jest określona w KRS-ie


III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Organizacja Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego w dyscyplinach halowych –piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, koszykówce i futsalu mężczyzn. Wyłonienie Mistrza Akademickiego w tych dyscyplinach.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego pozwolą na wyłonienie naszych reprezentantów w Akademickich Mistrzostwach Polski w w/w dyscyplinach sportu. Integracja środowiska akademickiego naszego województwa na wspólnych sportowych zawodach.


3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Na Mistrzostwa zaproszone zostaną wszystkie uczelnie lubuskie – członkowie AZS: AWF Gorzów Wlkp, PWSZ Gorzów Wlkp, PWSZ Sulechów i Uniwersytet Zielonogórski, które tworzą Lubuską Organizację Środowiskową AZS


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy


5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy


6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Wyłonienie Akademickiego Mistrza Województwa Lubuskiego, integracja środowiska sportowego lubuskich uczelni, przygotowanie do Akademickich Mistrzostw Polski w dyscyplinach halowych.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Obiekty sportowe Uniwersytetu Zielonogórskiego – hala przy ul. Szafrana, sala gimnastyczna przy ul. Podgórnej, hala przy ul. Prostej.


8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Przygotowanie obiektów sportowych, obsługi organizacyjnej, sędziowskiej i medycznej do przeprowadzenia Mistrzostw. Przygotowanie ekip reprezentujących lubuskie uczelnie pod względem sportowym.


9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 26.11.2012r. do 07.12.2012r.


Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Organizacja Akademickich Mistrzostw Województwa Lubuskiego w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, koszykówce i futsalu mężczyzn.

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
26.11.2012r.-30.11.2012r.

30.11.2012r.-07.12.2012r.Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Integracja środowiska sportowego lubuskich uczelni, wyłonienie Mistrzów Woj. Lubuskiego, którzy będą reprezentować nasz region na Akademickich Mistrzostwach Polski.


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I

Wyżywienie uczestników AMW Lubuskiego

Ob sługa medyczna AMW Lubuskiego

Obsługa techniczna AMW Lubuskiego

Obsługa sędziowska AMW Lubuskiego

Transport na AMW Lubuskiego

Woda


Puchary i dyplomy


200

4

88

600


200

12

10 zł.

250 zł.


150

250


3,50 zł.

2 zł.


60 zł.

Obiad


Osoba

osoba


osoba

km

osobaszt.

2000 zł.


1000 zł.

1200 zł.


2000 zł.

2100 zł.


400 zł.

720 zł.


1600 zł.


800 zł.

960 zł.


1600 zł.

1680 zł.


320 zł.

576 zł.

400 zł.

200 zł.


240 zł.

400 zł.


420 zł.

80 zł.


144 zł.

-

-


II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie KU AZS UZ

1) .……..


2) ……..

-

-

-

-

-

-

-

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie KU AZS UZ

1) ……..


2) ……..

-

-

-

-

-

-

-

IV

Ogółem:9420 zł.

7536 zł.

1884zł.


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego

1

Wnioskowana kwota dotacji

7536 zł.


80,00%

2

Środki finansowe własne17)


1884 zł

20, 00%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)


----zł

……..%

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)


----zł

……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)
---- zł

……..%

3.3

pozostałe17)


----zł

0%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0zł

0.%

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

94200 zł

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty

TAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

KU AZS UZ posiada sztab organizacyjny, który w przeszłości realizował AMP w piłce ręcznej mężczyzn, mecze międzypaństwowe Reprezentacji Polski w piłce ręcznej i siatkówce, współpracuje z ratownikami medycznymi i lekarzami o specjalności sportowej.


2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

KU AZS UZ dysponuje 3 halami sportowymi, które posiadają pełne zabezpieczenie sprzętowe, potrzebne do zorganizowania AMW Lubuskiego w dyscyplinach halowych.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Klub korzysta z dofinansowania Urzędu Miasta Zielona Góra, zarządu Głównego AZS i Ministerstwa sportu. Wszelkie rozliczenia z w/w jednostkami zostały ocenione bardzo wysoko.


4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie przewiduje


Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 26.05.2011r.

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.Tomasz Grzybowski-Wicepreazes

Marek Lemański-Dyrektor

………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta)

Data……………………………………………….


Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)


Adnotacje urzędowe25)
1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.


: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz

Pobieranie 106.71 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna