Zielona Góra: Sukcesywne dostawy 3 zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu ado I 7 zestawów do ręcznej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej typu cado. Numer ogłoszenia: 127561 2010; data zamieszczenia: 19. 05. 2010Pobieranie 27.06 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar27.06 Kb.
Zielona Góra: Sukcesywne dostawy 3 zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu ADO i 7 zestawów do ręcznej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej typu CADO.
Numer ogłoszenia: 127561 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3296200, faks 068 3255808.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.zgo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy 3 zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu ADO i 7 zestawów do ręcznej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej typu CADO..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 3 zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu ADO i 7 zestawów do ręcznej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej typu CADO..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Przedmiotem zamówień uzupełniających w zakresie do 20 % wartości zamówienia podstawowego są sukcesywne dostawy 3 zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu ADO i 7 zestawów do ręcznej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej typu CADO.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3, 33.18.15.00-7, 33.18.15.10-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają -o ile odrębne przepisy prawa stanowią takie wymagania - uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: właściwej koncesji, zezwolenia lub licencji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia. Ocenia spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium /spełnia - nie spełnia/ na podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie wiedzy i doświadczenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocenia spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium / spełnia - nie spełnia / na podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocenia spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium / spełnia - nie spełnia / na podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują zasobami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocenia spełniania przez wykonawców przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według kryterium / spełnia - nie spełnia / na podstawie analizy treści przedłożonego/ ych dokumentu/ ów: oświadczenie wykonawcy oraz ewentualnie właściwe zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasób dotyczący zdolności finansowej wraz ze stosowną informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których podmiot udostępniający wskazany zasób rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków lub jego zdolność kredytową.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital.zgo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (bud. A-Administracji, pok. 019) cena 6,00PLN + koszt przekazania.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Szpital Wojewódzki SPZOZ w Zielonej Górze ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra (bud. A-Admnistracji, pok. 201 sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy wyrobów do dializy otrzewnowej typu ADO..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 3 zestawów do dializy otrzewnowej typu ADO. Wartość zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3, 33.18.15.00-7, 33.18.15.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy wyrobów do ręcznej ambularotyjnej dializy otrzewnowej typu CADO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 7 zestawów do ręcznej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej typu CADO. Wartość zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia podstawowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3, 33.18.15.00-7, 33.18.15.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywne dostawy worków z płynami do dializy otrzewnowej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy worków z płynami do dializy otrzewnowej. Wartość zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.15.20-3, 33.18.15.00-7, 33.18.15.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna