Zintegrowana sieć szlaków turystycznych „krainy lessowych wąwozóW”Pobieranie 1.93 Mb.
Strona1/25
Data08.05.2016
Rozmiar1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


ZINTEGROWANA SIEĆ

SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

KRAINY LESSOWYCH WĄWOZÓW”


Realizacja : Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”al. Grabowa 6, 24-150 Nałęczów, tel./fax 081 501 61 01

e-mail: info@naleczow.org.pl, www.naleczow.org.pl

Opracowanie dokumentu : Eliza Cieszko

Konsultacje merytoryczne : Elżbieta Niedziejko – Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna

Jacek Rosły – Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
Spis treści:
Część 1 – Generalna……………………………………………………...……….……3

 1. Wstęp……………………………………………………………………………………………3

 2. Znakowanie szlaków turystycznych…………………………………………………………….3

 3. Istniejąca sieć szlaków turystycznych…………………………………………………….…….5

 4. Projektowana sieć szlaków turystycznych…………………………………………………...….8

 5. Co należy zrobić aby powstały nowe szlaki …………………………………………...……...10

 6. Problemy związane z funkcjonowaniem szlaków……………………………………………..11

 7. Analiza danych dotyczących infrastruktury turystycznej i około turystycznej………………..11

 8. Możliwości finansowania rozwoju zintegrowanej sieci szlaków turystycznych ………..…....12

Część 2 – Inwentaryzacja usług i infrastruktury turystycznej………………....….14

 1. Baza gastronomiczna i noclegowa gmin………………………………………………………14

 2. Informacja Turystyczna………………………………………………………………….…….25

 3. Baza sportowo – rekreacyjna……………………………………………………………..……27

 4. Inne obiekty infrastruktury oraz usługi turystyczne…………..………………………….……32

Część 3 – Zasoby przyrodnicze i kulturowe……………………………..…….……35

  1. Warunki klimatyczne regionu…………………………………………………………………35

  2. Krajobraz i regiony naturalne………………………………………………………….………35

  3. Formy ochrony przyrody…………………………………………………………….…...……36

  4. Rys historyczny obszaru……………………………………………………………….………40

  5. Walory przyrodnicze i kulturowe poszczególnych gmin………………………………..……..44

  6. Oferta kulturalna gmin na 2008 rok……………………………………………………..……..50

Część 4 – Szlaki istniejące…………………………………………………………….53

 1. Szlaki piesze………………………………………………………………………………..…..53

 2. Szlaki spacerowe, ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze…………………………………….…..62

 3. Szlaki rowerowe…………………………………………………………………………..……79

 4. Spływy kajakowe……………………………………………………………………………….98

Część 5 – Szlaki projektowane………………………………………………..…......100

 1. Szlaki rowerowe…………………………………………………………………………….…100

 2. Ścieżka dydaktyczna………………………………………………...……………………..….109

 3. Trasy turystyczne……………………………………………………………….…….…….…110

 4. Szlak Gmin Krainy Lessowych Wąwozów................................................................................123

Część 6 - Proponowane przez poszczególne samorządy inwestycje turystyczne…130

 1. Inwestycje związane z istniejącymi i projektowanymi szlakami……………………..........….130

 2. Inne inwestycje turystyczne związane ze strategiami rozwoju poszczególnych gmin……...…130


Źródła……………………………………………………………………………….…………….....133
Część 7 – Załączniki:

 1. Mapa istniejących i projektowanych szlaków turystycznych wraz z obiektami ujętymi w opisach szlaków.

 2. Mapa istniejących i projektowanych szlaków turystycznych oraz potencjalnych miejsc zainwestowania.

 3. Płyta CD zawierająca:

  • część opisową w formacie Word doc,

  • 2 mapy w wersji elektronicznej w formacie Corel cdr wersja 9.


CZĘŚĆ 1 - GENERALNA

1. Wstęp
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” skupia obecnie 8 gmin zachodniej części Lubelszczyzny: Janowiec, Kazimierz Dolny, Nałęczów, Poniatowa, Wąwolnica, Wojciechów, Opole Lubelskie i miasto Puławy,. Każda gmina jest inna, wyjątkowa, ale równie atrakcyjna turystycznie. Wszystkie przyciągają urokliwymi krajobrazami, niezwykłymi zabytkami i wspaniałą przyrodą. Szczególną unikalność tego regionu zapewnia największa gęstość wąwozów w całej Europie. Do ich powstania przyczyniły się silne procesy erozyjne na podłożu lessowym, a także działalność człowieka – wylesianie terenu czy też intensywny transport kołowy, którego efektem są liczne głębocznice.

Projekt Zintegrowanej Sieci Szlaków Turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów powstał w celu jej promowania na polskim rynku turystycznym. Silne więzi przyrodnicze, kulturowe i historyczne stwarzają możliwość wygenerowania wspólnej przestrzeni, której walory warunkują rozmieszczenie gęstej sieci szlaków: rowerowych, pieszych, kajakowych, ścieżek dydaktycznych i spacerowych, a także tematycznych tras turystycznych.2. Znakowanie szlaków turystycznych.
Prace znakarskie dokonywane są w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w szczególności:

 1. Wytyczanie szlaków turystycznych następuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 707 z późn. zm.);

 2. Znakowanie rowerowych szlaków turystycznych następuje zgodnie z ustaleniami ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2007 r. Nr 19, poz. 115) i ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie: rozporządzenia ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1993), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729);

 3. W przypadku wytyczania i znakowania szlaków turystycznych na terenie parków narodowych i innych form ochrony przyrody zastosowanie znajduje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.);

 4. W przypadku wytyczania i znakowania szlaków turystycznych w lasach zastosowanie znajduje ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.);

 5. W przypadku wytyczania i znakowania szlaków wodnych zastosowanie znajduje ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019);

 6. Samowolne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub ustawianie znaku turystycznego stanowi wykroczenie podlegające karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z ustaleniami art. 85 § 1 i 2 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) z jednoczesną możliwością orzeczenia przez sąd na podstawie § 3 powołanego artykułu obowiązku zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego znaku turystycznego albo obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych


Wyróżnia się trzy grupy symboli stosowanych do oznakowania szlaków:

 • znaki określające przebieg szlaku,

 • znaki określające przebieg szlaków specjalnych (dojściowych, dydaktycznych, spacerowych)

 • znaki informacyjne i ostrzegawcze.

Szlaki są w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym, czarnym. Kolory te wbrew obiegowym opiniom nie wyznaczają stopnia trudności szlaku.
Kolor czerwony oznacza natomiast zwykle szlak główny, zaś kolor niebieski jest zwykle wariantem szlaku głównego.
Początek lub koniec szlakuZmiana kierunku szlakuPrzebieg szlakuOstry skręt szlaku w prawo (zwykle przed skrzyżowaniem)Alternatywny znak skrętu w prawoRozejście się szlakówDojście od szlaku do naturalnego źródła wodyRozejście się szlaków (niebieski biegnie prosto)Dojście od szlaku do punktu widokowegoDojście od szlaku do interesującego obiektuDojście od szlaku do schroniskaŚcieżka dydaktycznaScieżka spacerowaDrogowskazPoczątek lub koniec lokalnej trasy rowerowejZnak przebiegu trasy lokalnejZmiana przebiegu trasy lokalnejPoczątek lub koniec ogólnopolskiej trasyZnak przebiegu trasy ogólnopolskiejZmiana przebiegu trasy ogólnopolskiejMiędzynarodowa trasa rowerowa nr 7Zmiana przebiegu trasy międzynarodowej rowerowej


3. Istniejąca sieć szlaków turystycznych

Przez teren Krainy przebiega gęsta sieć szlaków o charakterze lokalnym a także liczne szlaki ponadregionalne łączące ją z sąsiednimi krainami przyrodniczymi. Największy udział (aż 20) stanowią szlaki o charakterze ścieżek dydaktycznych, spacerowych czy przyrodniczych, o długościach od 2,5 km do 12,8 km. Ich zarządzającymi są: oddziały PTTK Lublin i Puławy, Kazimierski Park Krajobrazowy oraz nadleśnictwa Puławy i Kraśnik. Ten typ szlaków przystosowany jest dla wycieczek jednodniowych o charakterze rekreacyjno-edukacynym. Ich lokalizacja związana jest z formami ochrony przyrody – rezerwatami, parkami krajobrazowymi oraz obszarami chronionego krajobrazu.

Kolejną grupę stanowią szlaki rowerowe (10). Ich dystans to przedział od 8,5 km do 107 km. Dominują szlaki o charakterze lokalnym i regionalnym. Są także dwa szlaki ponadregionalne: Lublin – Kazimierz Dolny oraz Kazimierz Dolny – Kraśnik zarządzane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Pozostałe znajdują się pod nadzorem Starostwa w Opolu Lubelskim, PTTK w Lipsku, MOSiR w Puławach oraz Urzędu Gminy Garbów. Są to głównie trasy jedno- bądź dwudniowe, ale tak naprawdę czas ich przemierzania zależy przeważnie od kondycji rowerzysty. Ze względu na bezpieczeństwo podróżujących wytyczone są głównie drogami lokalnymi. Dominuje nawierzchnia utwardzona.

W następnej grupie znajduje się 7 szlaków pieszych – 2 ponadregionalne, 2 regionalne i 3 lokalne. Ich długości wahają się od 12,6 km aż do 114,2 km, więc są to już wycieczki kilkudniowe, w których bardzo ważną rolę odgrywa baza gastronomiczno – noclegowa. W wielu przypadkach przebiegają przez główne miasta regionu (ze względu na atrakcje turystyczne oraz ww. bazę): Nałęczów, Puławy, czy Kazimierz Dolny, ale poza tym wytyczone są drogami leśnymi i polnymi, co stwarza odpowiedni klimat dla piechura, który chce spędzić czas na łonie przyrody. Zarządcami tych szlaków są oddziały PTTK w Puławach i Lublinie. Pod względem tematycznym dominują tu szlaki przyrodnicze i historyczne.Ostatnia grupa to szlaki o charakterze spływów kajakowych. Ich ilość uzależniona jest od liczby rzek o odpowiedniej przepustowości. Do tej pory wykorzystano 4 główne rzeki przepływające przez teren Krainy: Wisłę, Wieprz, Kurówkę i Chodelkę. Spływ na Wiśle ma charakter krajowy – 96 km od Annopola, przez Józefów, Kępę Gostecką, Janowiec, Kazimierz Dolny, Puławy do Dęblina. W naszym regionie organizowany jest na odcinku Janowiec – Dęblin (35 km). Spływ regionalny na rzece Wieprz ma długość aż 90 km ze względu na bardzo wysoki współczynnik meandrowania rzeki. Pozostałe spływy na Kurówce i Chodelce są krótkie (odpowiednio 16 i 11 km) mają charakter lokalny, ale z możliwością przedłużenia na krajowy szlak po Wiśle.
ISTNIEJĄCE SZLAKI TURYSTYCZNE KRAINY LESSOWYCH WĄWOZÓW

Nr

Kolor

Ranga

Nazwa szlaku, przebieg

Km

Zarządzający


SZLAKI PIESZE1

Czerwony

LU-0301-c

ponadregionalny

Szlak Wyżynny Zachodni: Kazimierz Dolny – Skowieszynek-Rąblów- Wąwolnica-Nałęczów- Wojciechów-Palikije-Dąbrowica-Lublin skansen

60,8

PTTK Lublin

2

Niebieski

TG/LU-0302-c

Ponadregionalny

Szlak nadwiślański: Dęblin PKP – Gołąb – Puławy – Zbędowice – Kazimierz Dolny – Podgórz – Kępa Chotecka – Piotrawin – Józefów nad Wisłą – Annopol.

107,0

PTTK Lublin

3

Zielony

LU-5553-z


regionalny

Szlak Niepodległościowy: Bochotnica – Wierzchoniów – Kol. Celejów – Las Stocki – Okręglica – Pożóg – Końskowola – Osiny – Bałtów – Borysów – Żyrzyn – Łysa Góra – Baranów nad Wieprzem

50,7

PTTK Puławy

4

Niebieski

LU-0303-n

regionalny

Szlak partyzancki: Rąblów – Bartłomiejowie – Rogalów – Bronice – Markuszów – Samoklęski – Anielin – Lubartów – Ostrów Lubelski. W tym w opracowaniu: Rąblów – Bartłomiejowie – Rogalów – Bronice – Markuszów- Wola Przybysławska - Amelin - Kozłówka Pałac - Lubartów PKS – Serniki - Wólka Zabłocka - Kaznów - OSTRÓW LUBELSKI PKS

77,1

PTTK Lublin

5

Zielony

LU-5551-z


lokalny

Szlak imienia Wincentego Pola: Puławy Osada Pałacowa – Góra Puławska – Nasiłów – Wojszyn Stary – Janowiec.

18,2

PTTK Puławy

6

Czarny

LU-5552-s


lokalny

Szlak lessowych wąwozów: Puławy Osada Pałacowa – Włostowie – Zbędowice – Parchatka

12,6

PTTK Puławy

7

Niebieski

RA-151-n

lokalny

Janowiec nad Wisłą - Janowiec Zamek -Ignaców - Piskorów kol. - Leokadiów - Zwola - Czarnolas - Gródek - Garbatka - Molendy - Kociołki - Stanisławice - Kozienice - Łuczynów - Wola Chodkowska - Ryczywół - Studzianki Pancerne - Łękawica - Rez. "Olszyny" - Trzebień - Magnuszew - Łatków - Kępa Skórecka - Mniszew.

114,2

PTTK Radom


ŚCIEŻKI, SZLAKI SPACEROWE1

Zielony

LU-5556-z

lokalny

KAZIMIERZ DOLNY- Rynek, droga między cmentarzami, ul. Albrechtówka, Ośrodek Wypoczynkowy MSW, Dolina Wisły – kamieniołom, Dom Wycieczkowy PTTK „Spichlerz”, KAZIMIERZ DOLNY - Rynek

6,0

PTTK Puławy

2

Żółty

LU-5555-y

lokalny

Kazimierz Dolny Rynek –

ul. Browarna – Wąwóz Małachowskiego – Miejskie Pola – Jeziorszczyzna – Doły –

ul. Lubelska – Rynek.


5,7

PTTK Puławy

3

Czerwony

LU-5557-c

lokalny

Kazimierz Dolny Rynek –

ul. Puławska – Norowy Dół –

ul. Zamkowa – Kazimierz Rynek


4,0

PTTK Puławy

4

Zielony

LU-5571-z

lokalny

Ścieżka spacerowa po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym: Kluczkowice (ośrodek wczasowy) – Zgoda – Wólka Kolczyńska – Góry Kluczkowickie – Kluczkowice (ośrodek wczasowy)

9,8

PTTK Lublin


ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE5

Czarny

(Ścieżka 5)lokalny

KAZIMIERZ – MĘĆMIERZ – KAZIMIERZ: Kazimierz Dolny Rynek – Męćmierz - Kazimierz Dolny Rynek

7,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

6

Czarny

(Ścieżka 6)lokalny

KORZENIOWY I NOROWY DÓŁ: Kazimierz Dolny Rynek – Korzeniowy Dół – Norowy Dół – Kazimierz Dolny Rynek

6,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

7

Czarny

(Ścieżka 7)lokalny

KAMIENNY DÓŁ – NA BRODNIEWICZA – NA PIĄDŁOWSKIEGO – NADEDWORCE: Kazimierz ul. Puławska – Kamienny Dół – Góry I

2,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

8

czerwona

lokalny

Bochotnica. Dwie Pętle:

Bochotnica – Ścianka Pożaryskich – Bochotnica

Bochotnica – ruiny zamku Esterki - Bochotnica


5,0

Kazimierski Park Krajobrazowy

9

Zielona

lokalny

Włostowice – Zbędowice: Włostowice – Zbędowice – Parchatka.

5,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

10

Żółta

lokalny

Ścieżka dydaktyczna „Dobre-Podgórz”: Podgórz – Dobre – Skarpa Dobrska – Podgórz.

6,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

11

Czerwona

lokalny

Ścieżka dydaktyczna „ROGÓW”: Rogów (Szkoła Podstawowa) – Rogów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) – „Wąwozy Rogowskie” – Rogów (koniec miejscowości u zbiegu dwóch potoków Jaworzanki) – Rogów (Szkoła Podstawowa).

6,0

Kazimierski Park Krajobrazowy

12

Zielona

lokalny

Ścieżka w okolicach Rąblowa.

4,0

Kazimierski Park Krajobrazowy

13

Brązowa

lokalny

Janowiec Rynek – Oblasy – Janowiec Rynek.

6,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

14

Żółta

lokalny

Janowiec Rynek – Janowice – Brześce – Janowiec Rynek

8,5

Kazimierski Park Krajobrazowy

15

Czerwona

lokalny

Ścieżka w okolicy kamieniołomu Nasiłów.

4,5

Kazimierski Park

Krajobrazowy16

Zielona

lokalny

ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA „KLENIEWO”: Pomorze pole biwakowe – ścieżka wzdłuż Chodelki – rozlewisko Chodelki – ścieżka wzdłuż drogi leśnej – droga leśna – Pomorze pole biwakowe

3,0

Starostwo Opole Lubelskie, Nadleśnictwo Kraśnik


ŚCIEŻKI PIESZE NADLEŚNICTWA PUŁAWY17

Czerwona

lokalny

Borysów - Jezioro Piskory - Borysów

12

Nadleśnictwo Puławy

18

Niebieska

lokalny

Gołąb – Nury - Gołąb

7,9

Nadleśnictwo Puławy

19

Zielona

lokalny

Gołąb – Jezioro Piskory -Las Bonowski-Gołąb (leśniczówka)

11,2

Nadleśnictwo Puławy

20

Żółta

lokalny

Niebrzegów

12,8

Nadleśnictwo Puławy


SZLAKI ROWEROWE1

Czerwony

ponadregionalny

Lublin – Nałęczów – Kazimierz Dolny: Kazimierz Dolny – Rzeczyca – Rąblów – Stanisławka – Kębło – Wąwolnica – Nałęczów – Wojciechów – Miłocin – Motycz – Dąbrowica – Lublin (Muzeum Wsi Lubelskiej).

62

Urząd Marszałko-wski Lublin

2

Czerwony

ponadregionalny

Kazimierz Dolny – Kraśnik: Kazimierz Dolny – Męćmierz – Podgórz – Dobre – Wilków – Szczekarków – Kępa Chotecka – Głodno – Janiszów – Wojciechów – Kamionka – Góry Kluczkowickie – Niesiołowice – Józefów nad Wisłą – Rybitwy – Bór – Prawno – Mazanów – Kol. Boiska – Idalin – Chruślanki Józefowskie – Bęczyn – Urzędów – Dzierzkowice – Kraśnik.

107,0

Urząd Marszałko-wski Lublin

3

Żółty

regionalny

Kazimierz Dolny – Opole Lubelskie – Bęczyn: Kazimierz Dolny – Cholewianka – Zagajdzie – Rogów – Polanówka – Pomorze – Opole Lubelskie (Zespół Szkół Nr 1) – Grabówka (most na rzece Chodelce) – Dębiny – Siewalka (Szkoła Podstawowa) – Ruda Godowska (przepust drogowy na cieku wodnym) – Budzyń – Wólka Komaszycka – Puszno Godowskie – Dąbrowa Godowska – Świdno – Majdan Bobowski – Kol. Boby – Natalin – Bęczyn.

68

Starostwo Opole Lubelskie

4

Niebieski

regionalny

Dolina Chodelki: Kolonia Borów – Borów – Jeżów – Chodel – Budzyń – Wólka Komaszycka – Emilcin – Opole Lubelskie (Zespół Szkół Nr 1) – Pomorze – Chodlik – Żmijowiska (most na rzece Jankówce) – Kosiorów – Polanówka – Dobre – Podgórz.

51

Starostwo Opole Lubelskie

4a

lokalny

Trasa „grodziska nad Chodelką” – w ramach szlaku Dolina Chodelki: Chodlik – Żmijowiska – Podgórz – Kłodnica

15

Muzeum Nadwiślańskie

5

Czarny

regionalny

Gościniec Piotrawiński: Kolonia Borów – Grądy – Ratoszyn I – Chodel – Puszno godowskie – Kluczkowice – Góry Kluczkowickie – Kopanina Kaliszańska – Kolonia Kaliszany – Piotrawin.

46

Starostwo Opole Lubelskie

6

Czarny

regionalny

Nitką kolejki wąskotorowej: Opole Lubelskie (stacja kolei wąskotorowej) – Grabówka (most na rzece Chodelce) – Darowne – Poniatowa (okolice stacji wąskotorowej) – Kraczewice (Kościół) – Poniatowa (Henin) – Poniatowa (Sporniak) – Rozalin (stacja kolei wąskotorowej) – Kazimierzów (droga wojewódzka) – Bielsko (była Szkoła Podstawowa) – Kolonia Karczmiska Pierwsze (okolice stacji kolei wąskotorowej) – Karczmiska Pierwsze (Zespół Pałacowo-Parkowy) – Wymysłów (stacja kolei wąskotorowej) – Obliźniak (stacja kolei wąskotorowej) – Zaborze (Szkoła Podstawowa) –Zofianka (las) – Kębło.

48

Starostwo Opole Lubelskie

7

Czarny

regionalny

Opole Lubelskie – Solec nad Wisłą: Opole Lubelskie

(Al. 600-lecia) – Kozieniec (Leśniczówka Lasów Państwowych) – Łaziska – Janiszów – Kamień – Kępa Gostecka – Rzeka Wisła – Kłudzie – Solec nad Wisłą.24

Starostwo Opole Lubelskie

8

Zielony

lokalny

Powiśle: Opole Lubelskie

(Al. 600-lecia) – Jankowa – Las Powiślański (most na rzece Jankówce) – Trzciniec – Wrzelów – Majdany.15

Starostwo Opole Lubelskie

9

Niebieski

regionalny

Szlak żółwia i dinozaura: Bałtów – Tarłów – Solec nad Wisłą – Kłudzie – Chotcza – Janowiec. W tym opracowaniu odcinek: Kłudzie – Chotcza – Janowiec.

26,0

PTTK Lipsko

10

Niebieski

lokalny

Nałęczów – Czesławice – Gutanów

8

UG Garbów


Spływy kajakowe
Organizator

1

Niebieski

krajowy

RZEKA WISŁA: Janowiec – Kazimierz Dolny – Puławy – Dęblin

35

MOSiR Puławy

2

Niebieski

regionalny

Rzeka Wieprz na odcinku: Zawieprzyce – Jeziorzany – Baranów nad Wieprzem – Kośmin – Bobrowniki – Dęblin.

90,0

MOSiR Puławy

3

Niebieski

lokalny

Rzeka Kurówka na odcinku: Chrząchówek – Młynki – Puławy – Ośrodek ZDUNG.

16,0

MOSiR Puławy

4

Niebieski

lokalny

Rzeka Chodelka na odcinku: Jaz w Szczekarkowie – Podgórz. (Dalej Wisłą do Kazimierza).

11,0

MOSiR Puławy4. Projektowana sieć szlaków turystycznych

a) Szlaki rowerowe mają bardzo dużą popularność na terenie Krainy Lessowych Wąwozów, ze względu na dużą mobilność i samodzielność turysty oraz szerszy zasięg czasowy w ciągu roku – w zasadzie tylko zima jest sezonem przestojowym dla tego typu turystów. Z tego też względu projektowanych jest aż 10 takich tras, o bardzo zróżnicowanych długościach: od 7,5 km do 49 km, a 2 z nich ma być przedłużeniem już istniejących (czarnego Nitką Kolei Wąskotorowej oraz niebieskiego szlaku UG Garbów). Wszystkie będą miały charakter lokalny. 4 szlaki puławskie – żółty (Puławy-Osiny-Puławy), zielony (Puławy-Janowiec-Puławy), czerwony (Puławy-Zbędowice-Puławy) i niebieski (Puławy-Piskory-Puławy) są już wytyczone w terenie i opracowane, ale wymagają zarejestrowania, ponownego oznakowania i niewielkich zmian w przebiegu.

Osobliwością ma być Szlak Różany (planowany w przyszłości do realizacji przez Urząd Gminy Końskowola), który na odcinku Końskowola – Las Stocki ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dla najbardziej wymagających i zaprawionych rowerzystów zaproponowany zostanie Szlak Lessowych Wąwozów przebiegający przez najbardziej atrakcyjne wąwozy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

b) Proponowana ścieżka dydaktyczna to Sacrum –Natura –Historia o charakterze przyrodniczo historycznym prowadząca przez miejscowości Zarzaka, Wąwolnica i Kębło.

c) Osobną grupę stanowią trasy turystyczne:

- Dotychczas proponowany pieszy szlak Kapliczek Ziemi Wojciechowskiej (przez GOK w Wojciechowie o długości 20 km) zostanie włączony w szlak Kultury Sakralnej Ziemi Nałęczowskiej przebiegający przez gminy Nałęczów, Wojciechów i Wąwolnicę.

- Muzeów – o długości 120 km – jego przemierzanie łączy się z czasochłonnym zwiedzaniem obiektów muzealnych, został więc zaprojektowany tylko drogami asfaltowymi, raczej dla turystów zmotoryzowanych.

- Szlak Młynów Wodnych Rzeki Bystrej - można zwiedzić pieszo, rowerem, czy też kajakiem (podczas wyższych stanów wód na rzece) – sposób przemieszczania się, podobnie jak i trasę oraz obiekty do zwiedzania, wybiera sobie sam turysta. Na mapie zaznaczone są miejsca zarówno istniejących jak i nieistniejących młynów (także ich pozostałości).PROJEKTOWANE SZLAKI I TRASY TURYSTYCZNE KRAINY LESSOWYCH WĄWOZÓW:

Nr

Kolor

Rodzaj

Ranga

Nazwa szlaku, przebieg

km

Pomysłodawca i/lub proponowany opiekun szlaku

1

Żółty

rowerowy

lokalny

Nałęczowski szlak rowerowy: Puławy – Skowieszyn – Pożóg – Klementowice – Drzewce – Wąwolnica – Stary Gaj – Wojciechów

43

MOSiR Puławy

2

Zielony

rowerowy

lokalny

Nadwiślański szlak rowerowy: Puławy – Góra Puławska – Jaroszyn – Łęka – Opatkowice – Borek – Zajezierze – Dęblin – Bobrowniki – Niebrzegów.

49,0

MOSiR Puławy

3

Zielony

rowerowy

lokalny

Puławy – Parchatka – Bochotnica – Kazimierz Dolny – Janowiec – Wojszyn – Nasiłów – Sadłowice – Góra Puławska – Puławy

38

MOSiR Puławy

4

Czerwony


rowerowy

lokalny

Puławy – Końskowola – Skowieszyn – Zbędowice – Parchatka – Włostowie – Puławy.

29

MOSiR Puławy

5

Żółty

rowerowy

lokalny

Puławy – Osiny – Sielce – Końskowola – Młynki – Puławy.

28

MOSiR Puławy

6

Niebieski

rowerowy

lokalny

Puławy – rezerwat Piskory – Bałtów – Puławy.

30

MOSiR Puławy

7

niebieski

rowerowy

regionalny

Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki – Wojciechów – Nowy Gaj – Nałęczów. (Kontynuacja szlaku UG Garbów z Garbowa do Nałęczowa).

23,3

LOT w Nałęczowie

8

czarny

rowerowy

Regionalny

Łącznik do Nitką Kolejki Wąskotorowej : Kębło – Wąwolnica – Zarzeka – Drzewce PKP

7,5

Starostwo Opole Lubelskie

9

Niebieski

rowerowy

lokalny

Szlak różany: Końskowola – Stary Pożóg – Zażuk – Las Stocki – Stok – Celejów – Kolonia Celejów – Okręglica – Skowieszyn – Końskowola. (Z Końskowoli do Lasu Stockiego szlak ma szansę być przystosowany dla niepełnosprawnych).

20,0

UG Końskowola

10

?

rowerowy

lokalny

Szlak Lessowych Wąwozów


?

?

11

Niebieski

Ścieżka spacerowa

lokalna

SACRUM- NATURA- HISTORIA: Zarzeka- Wąwolnica- Kębło

6,0

Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Wąwolnicy

12

Niebieski

Trasa turystyczna

Lokalny

Szlak Kultury Sakralnej Ziemi Nałęczowskiej: gminy Nałęczów – Wojciechów – Wąwolnica

?

LOT w Nałęczowie

13

Granatowy

Trasa turystyczna

Lokalna

MŁYNÓW WODNYCH rzeki Bystrej: Palikije – Nowy Gaj – Nałęczów – Wąwolnica – Bartłomiejowie – Celejów – Wierzchoniów – Bochotnica

?

LOT w Nałęczowie

14

Brązowy

Trasa turystyczna

Ponadlokalna

MUZEÓW: Wojciechów – Nowy Gaj – Nałęczów – Wąwolnica – Karmanowice Kolonia – Celejów – Wierzchoniów – Bochotnica – Parchatka – Puławy – Gołąb – Puławy (nowy most) – Bronowice – Góra Puławska – Oblasy – Janowiec – Kazimierz Dolny – Uściąrz – Zagajdzie – Karczmiska – Głusko Duże – Wola Rudzka – Opole Lubelskie – Elżbieta – Wrzelowiec – Kluczkowice

120

LOT w Nałęczowie

Na podstawie już istniejących i projektowanych szlaków rowerowych wyznaczono trasę integrującą gminy Krainy Lessowych Wąwozów o długości 126,5 km. Jej przebieg uwzględnia wszystkie miejscowości gminne Krainy Lessowych Wąwozów, najciekawsze krajobrazowo tereny Płaskowyżu Nałęczowskiego, Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, przełomowy odcinek Doliny Wisły, Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu. Trasa ta gwarantuje przemieszanie się turystów pomiędzy poszczególnymi gminami, daje możliwość zwiedzenia największych atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu. Uwzględnia także przeprawę promową na Wiśle. Z jednej strony stwarza szanse odpoczynku na łonie przyrody – nad wodą, czy w parku, a z drugiej zwiedzenia największych miast regionu – Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa czy Opola Lubelskiego.


Trasa integrująca gminy Krainy Lessowych Wąwozów przebiegająca szlakami turystycznymi:

l. p.

kolor

status

Nazwa szlaku

odcinek

Długość odcinka

1

Czerwony

Istniejący

Lublin – Kazimierz Dolny

Nałęczów – Wąwolnica

6

2

Żółty

Projektowany

Wąwolnica -Puławy

Wawolnica – Drzewce – Klementowice – Pożóg – Skowieszyn - Puławy

30

3

Zielony

Projektowany

Puławy – Janowiec – Kazimierz Dolny - Puławy

Puławy – Góra Puławska – Sadłowice – Nasiłów – Wojszyn – Oblasy – Janowiec – prom – Kazimierz Dolny

24

4

Czerwony

Istniejący

Kazimierz Dolny - Kraśnik

Kazimierz Dolny – Męćmierz – Podgórz

7,5

5

Niebieski

Istniejący

Doliną Chodelki (Podgórz – Skrzyniec)

Podgórz – Dobre – Polanówka, - Kosiorów – Żmijowiska – Chodlik – Pomorze – Zajączków

25,6

6

Czarny

Istniejący

Nitką Kolejki Wąskotorowej (Opole Lubelskie – Kębło)

Zajączków – Darowne - Poniatowa

10,1

7

Niebieski

Projektowany

Poniatowa - Nałęczów

Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki – Halinówka – Wojciechów – Nowy Gaj - Nałęczów

23,35. Co należy zrobić aby powstały nowe szlaki?

Powstawanie nowych szlaków na terenie Krainy Lessowych Wąwozów to jeden z priorytetów regionu dla jego dalszego rozwoju i dekoncentracji ruchu turystycznego. Niewątpliwie wiąże się to z wieloma inwestycjami tworzenia infrastruktury turystycznej – wyznaczania i oznakowania szlaków, przygotowania miejsc postojowych, odpowiedniej bazy gastronomiczno – noclegowej, obiektów rekreacyjnych i innych elementów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.


a) Uwagi praktyczne dotyczące wytyczania i znakowania szlaków rowerowych

Szlaki turystyczne wytyczane są na podstawie istniejących już obiektów o wysokiej atrakcyjności turystycznej: przyrodniczych jak i kulturowych. Jest to swoisty sposób ich promowania na rynku turystycznym, a dla wielu z nich jedyny sposób na ich uratowanie przed zapomnieniem (np. pozostałości po młynach wodnych). Wielość tych tras daje szanse wyboru dla turysty o zróżnicowanych wymaganiach oraz możliwościach. Ważne, aby każda z gmin uczestnicząca w projekcie, miała możliwość zaoferowania swoim mieszkańcom zarówno szlaków lokalnych, na krótkie wycieczki weekendowe, jak i ponadlokalnych tras z perspektywą poznawania i integracji sąsiednich regionów. Istotnym elementem przy wytyczaniu szlaku jest ustalenie jego przebiegu w zgodności z planami zagospodarowania przestrzeni gmin, w taki sposób, aby w przyszłości nie nastąpiła konieczność zmiany przebiegu szlaku.


b) Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szlaków

Na funkcjonowanie szlaków w przestrzeni turystycznej składa się kilka zasadniczych elementów: • Prawidłowe wytyczenie i oznakowanie szlaków zgodnie z ogólnie przyjętymi normami,

 • Dbałość jednostki zarządzającej o stan oznakowania szlaku w kolejnych latach jego funkcjonowania,

 • Współpraca z samorządami lokalnymi i regionalnymi w celu zapewniania prawidłowej infrastruktury drogowej oraz szerokiej gamy usług około turystycznych – bazy gastronomiczno-noclegowej, wypożyczalni i innych obiektów użyteczności turystycznej.

Troska o prawidłowe funkcjonowanie szlaków leży w gestii zarządzających, samorządów lokalnych, mieszkańców uwrażliwionych na dewastację oraz samych turystów, korzystających z walorów przyrodniczo-kulturowych regionu.
6. Problemy związane z funkcjonowaniem szlaków.
Głównym problemem związanym z funkcjonowaniem istniejących szlaków jest wandalizm. Przejawia się on poprzez:

 • usuwanie bądź niszczenie drzew z oznaczeniami szlaków,

 • zamalowanie, graffiti na znakach,

 • naklejanie reklam, różnego rodzaju ogłoszeń i naklejek,

 • przekręcanie, wyginanie i łamanie znaków,

 • kradzież znaków.

Ponadto stan szlaków zależny jest od infrastruktury drogowej, której stan daje wiele do życzenia. Nierzadko także zarządzający szlakami wykazują się brakiem dbałości o oznakowanie szlaków. Odnawianie oznaczeń następuje w zbyt długich, wieloletnich odstępach czasu, przez co tylko znawcy i stali bywalcy tychże szlaków nie mają problemów z ich przemierzaniem.

Jeszcze innym problemem jest wytyczanie szlaków przez gminy niezgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych. Wielokrotnie brak jest jakichkolwiek uzgodnień z organami czy zarządcami szlaków, do których dołączane są nowe szlaki.7. Analiza danych dotyczących infrastruktury turystycznej i około turystycznej znajdującej się przy szlakach istniejących i projektowanych oraz rozpoznanie potrzeb samorządów lokalnych w dziedzinie infrastruktury turystycznej i możliwości jej rozwoju.

Stan infrastruktury turystycznej i około turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów jest zróżnicowany jeżeli chodzi o poszczególne gminy. Dotychczasowa koncentracja ruchu turystycznego w obrębię największych ośrodków tj.: Puławy, Kazimierz Dolny i Nałęczów doprowadziła do przeciążenia turystycznego tych miast, szczególnie podczas sezonu, długich weekendów czy też imprez masowych. Efektem tego jest (ewentualnie może być): • brak motywacji do podnoszenia jakości usług świadczących przez podmioty gospodarcze działające na rynku turystycznym tychże ośrodków,

 • przeciążenie infrastruktury drogowej, niedostateczna liczba miejsc parkingowych,

 • wzrost cen w sklepach niewspółmierny do zarobków społeczności lokalnych,

 • niska opłacalność legalnego funkcjonowania na rynku turystycznym podmiotów działających poza ww. miastami.

Powstanie Sieci Zintegrowanych Szlaków Turystycznych to szansa na bardziej równomierne rozłożenie ruchu turystycznego na terenie Krainy Lessowych Wąwozów !!!
8. Możliwości finansowania rozwoju zintegrowanej sieci szlaków turystycznych (fundusze unijne 2007-2013 - nowe perspektywy dla turystyki)
Dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa VII: KULTURA ,TURYSTYKA I WSPOŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA
Cel Osi Priorytetowej VII zostanie osiągnięty poprzez:

 • zwiększenie dostępności do dóbr kultury i infrastruktury turystycznej;

 • wypromowanie wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej;

 • stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej (w układzie sieciowym i dwustronnym).

W ramach Osi Priorytetowej VII RPO WL przewiduje się następujące formy wsparcia:

 • wsparcie projektów poprawiających dostępność do obiektów i dóbr kultury oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie, a także służących rozwojowi aktywnych form turystyki;

 • dotacje na przystosowanie zabytków do potrzeb turystyki i kultury oraz rozwijanie i wspieranie infrastruktury kultury o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym

 • wsparcie finansowe projektów polegających na łączeniu funkcji turystycznych z rekreacyjnymi, edukacyjnymi, ekologicznymi i kulturalnymi;

 • finansowanie tworzenia i rozwijania kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej i kulturalnej.


Rodzaj projektu: Kategoria III: Infrastruktura turystyki, czyli na jakie inwestycje można złożyć wniosek:

1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą (nie związane z projektami budowy i modernizacji dróg), szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze, kąpieliska, infrastruktura zlokalizowana wokół zbiorników wodnych (plaże, pomosty, mola, przystanie wodne dla jachtów), inne.

2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w infrastrukturę sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo – rekreacyjną (wiaty, punkty postojowe, tablice informacyjne, śmietniki itp.)

3. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej (w tym z zakresu przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych) – jako element realizacji powyższych typów projektów

4. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000 (w tym ścieżki edukacyjne i przyrodnicze z uwzględnieniem niezbędnej infrastruktury turystycznej, ośrodki edukacji ekologicznej).

5. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej i kulturalnej.

Pobieranie 1.93 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna