Zintegrowanego z serią „Słowa na start!Pobieranie 0.85 Mb.
Strona1/8
Data08.05.2016
Rozmiar0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Propozycja planu pracy z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej do programu „Czytać, myśleć, uczestniczyć”
zintegrowanego z serią „Słowa na start!”

Liczba godzin: 164

Na czerwono oznaczono tematy dodatkowe, których realizacja nie jest obowiązkowa.


Środki dydaktyczne, dział programowy

Numer i temat lekcji

Odniesienia do podstawy programowej

Zagadnienia

Wymagania podstawowe

Uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe

Uczeń:

Liczba godzin

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia,

s. 15–16


1. „A na ziemi tego roku było tyle wrzosu na bukiety...”
Tekst z podręcznika:

Konstanty Ildefons Gałczyński, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”I.1.1), 2), 8)

I.3.3)


II.2.4), 11)

III.1.8)


czytanie ze zrozumieniem, środki stylistyczne, kontrast, funkcja kontrastu

- podaje przykłady bohaterskich zachowań

- opowiada o wydarzeniach związanych z Westerplatte

- nazywa wskazane środki stylistyczne

- układa z utworzonymi związkami wyrazowymi zdania na temat postawy bohaterów wiersza

- wyjaśnia znaczenie wyrazu nostalgia


- omawia funkcję występujących w utworze zdań w nawiasach

- wyjaśnia, co to jest kontrast

- wskazuje w wierszu przykłady kontrastowych zestawień i wyjaśnia ich rolę

- omawia rolę wskazanych środków stylistycznych

- poprawnie posługuje się słowem nostalgia

- wyjaśnia sens ostatniej zwrotki utworu

- wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat wysłuchanego nagrania utworu


1

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia,

s. 17–192. Przeciwko wojnie i przemocy
Tekst z podręcznika:

Rafał Skarżycki, Tomasz Lew Leśniak, „Przemoc nie popłaca”I.1.1), 6), 7), 8)

II.2.9), 11)

III.1.8)


komiks, narrator, opowiadanie

- wymienia głównych bohaterów komiksu

- określa, na czym polegał problem przedstawiony w komiksie

- odpowiada na pytania dotyczące tekstu

- rozpoznaje cechy charakterystyczne dla komiksu

- tworzy samodzielnie komiks na podstawie wybranego fragmentu podręcznika (wpisuje w dymki słowa bohaterów i stosuje wypowiedzi narratora)


- opowiada o zdarzeniach przedstawionych w komiksie

- charakteryzuje bohaterów komiksu

- wskazuje podobieństwa i różnice między komiksem a opowiadaniem

- tłumaczy sens wypowiedzi będącej zakończeniem komiksu

- wypowiada się na temat przyczyn wojen na świecie

- tworzy na podstawie fragmentu dowolnej książki interesujący, oryginalny i poprawnie skonstruowany komiks1Podręcznik do kształcenia językowego, cz. I

R: Do czego służą części mowy?, s. 25–313. i 4. Posługuję się czasownikami

I.3.1), 3), 4)

III.2.3)


czasownik, bezokolicznik, orzeczenie, odmiana czasownika przez osoby, liczby, czasy i rodzaje, formy czasownika zakończone na -no, -to

- wyjaśnia, co to jest czasownik i przez co się odmienia (przez osoby, liczby, czasy, rodzaje)

- odpowiada na pytania dotyczące czasownika

- określa osobę, liczbę i czas czasownika

- przekształca czasownik z 1. os. lp. na 3. os. lp.

- omawia funkcję czasownika w zdaniu

- wskazuje w zdaniu orzeczenie

- wyciąga wnioski i formułuje je, uzupełniając zdanie

- przekształca wypowiedzenia

- zapisuje w zdaniach odpowiednie formy czasownika pójść

- uzupełnia tekst bezokolicznikami

- układa zdania do ilustracji


- wskazuje w zdaniach wyrazy określające wykonawcę czynności

- przekształca zdania tak, aby było wiadomo, kto jest wykonawcą czynności

- wyjaśnia, dlaczego w notce encyklopedycznej liczba czasowników jest ograniczona

- uzupełnia luki brakującymi wyrazami i układa podane zdania w porządku chronologicznym

- zapoznaje się ze zjawiskiem poradnictwa językowego

- szuka w zbiorach bibliotecznych (np. w poradnikach, słownikach) informacji o trudnych wyrazach2

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia,

s. 10–13


5. i 6. Jak Adaś odkrył tajemnicę nauczyciela
Tekst z podręcznika:

Kornel Makuszyński, „Odkryta tajemnica”I.1.1), 7)

II.4


II.2.9), 10)

III.1.9)


czytanie ze zrozumieniem, świat przedstawiony, wyszukiwanie informacji w tekście, opis bohatera literackiego

- czyta tekst z podziałem na role głośno i wyraźnie

- opowiada o świecie przedstawionym w tekście

- wymienia i opisuje bohaterów utworu

- wyszukuje w tekście odpowiednie cytaty

- wyjaśnia, na czym polegała metoda stosowana przez profesora Gąsowskiego

- przedstawia, jak swoje postępowanie oceniali bohaterowie tekstu

- tłumaczy, dlaczego uczniowie szanowali swojego profesora


- płynnie czyta z podziałem na role fragment tekstu, zwracając uwagę na wskazówki narratora i znaki interpunkcyjne

- wyczerpująco charakteryzuje bohaterów, odnosząc się przy tym do odpowiednich cytatów z tekstu

- formułuje wnioski dotyczące relacji uczniów i nauczyciela

- wymienia cechy, które szczególnie ceni u swoich nauczycieli2

Podręcznik do kształcenia językowego, cz. I

R: Do czego służą części mowy?, s. 32–357. Używam rzeczowników

I.3.1), 3), 4)

III.1.8)


III.2.3)

III.2.5 d)rzeczownik, odmiana rzeczownika przez przypadki i liczby, rodzaj rzeczownika, funkcje rzeczownika w zdaniu, rzeczowniki własne i pospolite, reguły pisowni nazw państw, regionów i miast oraz ich mieszkańców

- wyjaśnia, co to jest rzeczownik i przez co się odmienia

- określa przypadek i liczbę rzeczowników

- uzupełnia zdania rzeczownikami w odpowiedniej formie

- ustala, jaką funkcję pełni w zdaniu rzeczownik (podmiotu, dopełnienia, przydawki, okolicznika)

- omawia podział rzeczowników na własne i pospolite

- wskazuje w tekście nazwy państw, regionów i miast oraz ich mieszkańców

- stosuje w praktyce reguły pisowni nazw państw, regionów i miast oraz ich mieszkańców


- wskazuje różnice w pisowni wyrazów o tym samym brzmieniu

- uzasadnia swoją opinię na temat przydatności przepisu kulinarnego, w którym nie występują rzeczowniki

- bierze udział w burzy mózgów na temat tego, jak brak rzeczowników w języku polskim utrudniłby komunikację


1

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jesienne wspomnienia,

s. 14


8. Na jesienną nutę
Tekst z podręcznika:

Jerzy Liebert, „Początek jesieni”I.1.1), 3), 8)

II.2.4)


czytanie ze zrozumieniem, osoba mówiąca w wierszu, środki stylistyczne (epitet, przenośnia, uosobienie), nastrój wiersza, opis ilustracji

- wyszukuje w utworze różne środki stylistyczne

- określa nastrój osoby mówiącej w wierszu

- wykonuje ilustrację do wiersza

- układa zakończenie jednego z podanych zdań- opisuje odczucia osoby mówiącej w wierszu

- wyjaśnia funkcję zastosowanych w utworze środków stylistycznych

- opowiada, jak osoba mówiąca radzi sobie ze swoimi emocjami

- przedstawia swój pomysł na ilustrację do wiersza1


Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?, s. 20–21


9. Co znaczy być szczęśliwym?
Teksty z podręcznika:

Tadeusz Śliwiak, fragmenty wiersza „Budowanie domu”,

Czesław Miłosz, „Dar”


I.1.1), 8)

II.1.2)


II.2.5)

II.3.1)


III.1.9)

III.3.1)


czytanie ze zrozumieniem, zwrotka, wers, rym, osoba mówiąca w wierszu, nastrój wiersza, środki stylistyczne, język potoczny, wiersz biały

- układa z rozsypanki wyrazowej dwie zwrotki wiersza, stosując się do podanych wskazówek

- proponuje własny tytuł utworu

- odczytuje tekst głośno i wyraźnie

- opisuje dzień, który osoba mówiąca w wierszu uważa za szczęśliwy

- określa nastrój wiersza Czesława Miłosza

- wyjaśnia własnymi słowami sens wybranych wersów

- charakteryzuje sposób wypowiadania się osoby mówiącej

- dostrzega różnice między językiem poezji a językiem potocznym

- wyjaśnia znaczenie terminu wiersz biały

- opowiada o najszczęśliwszym dniu w swoim życiu, porównując go z treścią utworu- uzasadnia własną propozycję tytułu wiersza

- odszukuje w bibliotece utwór „Budowanie domu”

- porównuje ułożone z rozsypanki zwrotki ze znalezionym tekstem

- określa tematykę utworu

- płynnie czyta wiersz, oddając uczucia osoby mówiącej w wierszu

- wyjaśnia sens wskazanych wersów wiersza

- wymienia różnice między językiem poezji a językiem potocznym

- uzasadnia swoją odpowiedź dotyczącą najszczęśliwszego dnia w życiu

- charakteryzuje wiersz biały


1

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?, s. 22–23
Słownik języka polskiego


10. i 11. Jak rozumiem puentę utworu Władysława Kopalińskiego „Talizman”?
Tekst z podręcznika:

Władysław Kopaliński, „Talizman”I.1.1), 7)

I.2.


III.1.5), 7)

postać Władysława Kopalińskiego, czytanie ze zrozumieniem, plan wydarzeń, opowiadanie

- prezentuje postać Władysława Kopalińskiego

- wyszukuje informacje w słowniku języka polskiego

- układa plan wydarzeń przedstawionych w tekście

- wyszukuje w tekście zdania wyjaśniające, dlaczego małżonkowie stracili pewność, że są szczęśliwi

- wyodrębnia w tekście zdania mówiące o przyczynach trosk napotkanych małżeństw

- wyjaśnia sens zakończenia utworu- tłumaczy, co sprawiło, że bohaterowie opowiadania utracili pewność dotyczącą ich bezgranicznego szczęścia

- wymienia źródła trosk par małżeńskich napotkanych przez bohaterów

- wyjaśnia sens zakończenia utworu, uzasadniając swoją odpowiedź

- tłumaczy znaczenie słów Phila Bosmansa

- pisze opowiadanie na temat najszczęśliwszego dnia w swoim życiu


2

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?, s. 24, 32–33


12. i 13. Co jest potrzebne do szczęścia?
Tekst z podręcznika:

Jan Kochanowski, „Na dom w Czarnolesie”


Dzieła sztuki pod lupą: Willie Rodger, „Szczęśliwe rodziny”
Interpretacja obrazu

I.1.1), 2), 3), 7)

II.2.11)


III.2.7)

postać Jana Kochanowskiego, czytanie ze zrozumieniem, adresat wiersza, osoba mówiąca w wierszu, fraszka, interpretacja obrazu

- prezentuje postać Jana Kochanowskiego

- zapisuje swoje skojarzenia ze słowem dom

- rozpoznaje adresata wiersza, wskazując odpowiednie cytaty

- wymienia prośby osoby mówiącej w wierszu

- określa tematykę utworu

- wyjaśnia znaczenie terminu fraszka

- opisuje scenę przedstawioną na obrazie, zwracając uwagę na usytuowanie postaci,

- omawia kolorystykę dzieła

- określa nastrój obrazu

- opowiada o relacjach łączących osoby przedstawione


na obrazie

- opisuje obraz z pomocą nauczyciela- podaje swoje skojarzenia ze słowem dom i wskazuje ich przenośne znaczenie

- wyjaśnia, co nie jest potrzebne do szczęścia osobie mówiącej w wierszu

- poprawnie stosuje termin fraszka

- przytacza argumenty „za” lub „przeciw” odnoszące się do stwierdzenia: Pieniądze szczęścia nie dają

- określa, jak barwy użyte na obrazie wpływają na jego nastrój

- wyraża swoją opinię na temat relacji łączących osoby ukazane na obrazie, zwracając uwagę na ich mowę ciała

- samodzielnie opisuje obraz


2

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?, s. 25


Czym jest szczęście dla marzycieli?
Teksty z podręcznika:

Jan Sztaudynger,


„Na szczęście”, „Pochwała marzycieli”

I.1.1), 2), 7)

II.1.2)


II.2.11)

III.1.8)


czytanie ze zrozumieniem,

tematyka utworu, nastrój utworu, fraszka- opowiada o znanych bohaterach, którzy odnaleźli utracone szczęście

- określa tematykę utworów Jana Sztaudyngera

- wyszukuje fragmenty decydujące o nastroju tekstu

- wypowiada się na temat marzycieli i ich roli w świecie, odnosząc się do własnych doświadczeń- przedstawia bohaterów literackich i filmowych, którzy odnaleźli utracone szczęście, i uzasadnia swój wybór

- określa nastrój utworu i uzasadnia swoją opinię

- analizuje wzór na szczęście Alberta Einsteina

- zapisuje swój własny wzór na szczęście

- wciela się w rolę postaci z obrazu Trygve Skogranda i opisuje swoje emocje


1

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?, s. 26–27


14. Dzielić się szczęściem – to radość
Tekst z podręcznika:

Media informują: „Kiedy marzenia się spełniają, choroby gdzieś znikają”I.1.1), 2), 7), 8)

czytanie ze zrozumieniem,

temat utworu, opis bohatera literackiego, wolontariat, dosłowne i przenośne znaczenie słów- określa temat tekstu

- samodzielnie odczytuje informacje o działalności Fundacji Mam Marzenie

- wyszukuje w tekście fragmenty opisujące uczucia bohatera

- wyjaśnia przenośne i dosłowne znaczenie słowa lodołamacz

- opisuje swoje uczucia związane z przeczytanym artykułem

- opowiada o swoim największym marzeniu- przedstawia działalność Fundacji Mam Marzenie

- opowiada o uczuciach bohatera tekstu

- podaje kilka propozycji, w jaki sposób można pomagać potrzebującym


1

Podręcznik do kształcenia językowego, cz. I

R: Jak się porozumiewać?, s. 15–1815. Korzystam z internetowych form komunikacji

I.1.2)

III.1.2), 8)słownictwo związane z internetem (e-mail, komunikator, portal społecznościowy, chat, blog, post, forum dyskusyjne, netykieta), kultura wypowiedzi w internecie

- wybiera spośród podanych propozycji sposób porozumiewania się ze znajomymi na odległość

- ustala, czy w danej sytuacji zastosowano się do zasad obowiązujących na forum internetowym

- wyjaśnia reguły komunikowania się na forum

- zapisuje komentarze do fotografii zgodnie z netykietą

- uzupełnia wpisy na forum internetowym

- redaguje treść e-maila- opowiada, jak dawniej porozumiewano się na odległość

- wyszukuje w internecie przeznaczone dla swoich rówieśników fora i zapoznaje się z ich netykietą

- wyraża swoją opinię na temat odpowiedzi udzielonych na forum

- projektuje awatary dla osób wypowiadających się na forach

- wyjaśnia, dlaczego wybrany sposób komunikowania się uważa za najlepszy


1

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Jak osiągnąć szczęście?, s. 28–31
Słownik wyrazów bliskoznacznych


16. i 17. Recepta na złość
Tekst z podręcznika:

Erika Meyer-Glitza, „Kiedy


Kan-No-Mushi się obudzi”

I.1.1), 7), 8)

I.2.


II.1.2)

II.2.10)


III.1.1), 8), 9)

czytanie ze zrozumieniem, akapit, bohater literacki, opis postaci, wyraz bliskoznaczny

- głośno i wyraźnie czyta tekst z podziałem na role

- podaje imiona bohaterów utworu

- wyszukuje fragmenty charakteryzujące bohaterki

- wyjaśnia, czym jest Kan-No-Mushi

- wymienia metody radzenia sobie ze złością znalezione przez bohaterów tekstu

- wyraża swoje zdanie na temat sposobów panowania


nad agresją

- opowiada, jak sam radzi sobie z problemami

- wypisuje ze słownika wyrazów bliskoznacznych synonimy podanego słowa

- tworzy przysłowia poprzez łączenie podanych wyrażeń- czyta tekst z podziałem na role, oddając cechy charakteru i uczucia poszczególnych postaci

- opisuje dziewczynki, wskazując podobieństwa i różnice między nimi

- charakteryzuje Kan-No-Mushi w kilku zdaniach

- korzystając ze słownika wyrazów bliskoznacznych, przekształca zdania tak, aby uniknąć powtórzeń

- wyjaśnia sens podanych przysłów

- wyszukuje informacje w internecie

- na podstawie wiadomości z internetu tworzy listę porad pomagających walczyć ze stresem


2

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie, s. 34–35
Słownik wyrazów bliskoznacznych


18. Wierzyć czy nie wierzyć w opowieści wikingów?
Tekst z podręcznika:

Dinah Starkey, „Wikingowie”I.1.1), 6), 7)

I.2.


II.2.9)

wyraz bliskoznaczny, czytanie ze zrozumieniem, saga, wyszukiwanie informacji w tekście

- wyszukuje w słowniku wyrazów bliskoznacznych synonimy słowa podróż

- określa, czy zdania odnoszące się do tekstu są prawdziwe, czy fałszywe

- wymienia zajęcia wikingów

- odnajduje w tekście informacje dotyczące sag opowiadanych przez wikingów

- przedstawia odkrycia Eryka Czerwonego i Lefia Szczęściarza na podstawie tekstu


- wyjaśnia znaczenie terminu saga

- przedstawia zawarte w tekście informacje o wikingach

- podaje kilka współczesnych sposobów przekazywania informacji o podróżach i odkryciach


1

Podręcznik do kształcenia językowego, cz. I

R: Do czego służą części mowy?, s. 36–39


Słownik języka polskiego

19. Poprawnie posługuję się rzeczownikami o nietypowej formie

I.2.

I.3.3), 4)

III.2.3)


rzeczowniki i ich odmiana

- poprawnie zapisuje rzeczowniki nazywające przedmioty przedstawione na fotografiach

- zaznacza rzeczowniki, które mają taką samą formę w lp. i lm.

- uzupełnia zdania odpowiednimi związkami rzeczownika i liczebnika

- właściwie stosuje w wypowiedzeniach różne formy wyrazów przyjaciel i Indianin

- wskazuje różnice między wyrazami oka i oczy, ucha i uszy oraz poprawnie odmienia te słowa

- korzystając ze słownika, podaje poprawne formy rzeczowników o nietypowej odmianie- wyjaśnia, dlaczego wskazane rzeczowniki odmieniają się w nietypowy sposób

- samodzielnie podaje poprawne formy rzeczowników o nietypowej odmianie1

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie, s. 36–37


20. i 21. Afryka i jej tajemnice
Tekst z podręcznika:

Henryk Sienkiewicz, „Podróż w nieznane”I.1.1), 7)

II.1.2)


II.2.10)

III.1.1), 5), 8)czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście

- przedstawia bohaterów tekstu

- opisuje sytuację, w której znalazły się postacie występujące we fragmencie powieści

- opowiada o uczuciach bohaterów tekstu

- określa na podstawie tekstu, jakie niebezpieczeństwa czyhały na bohaterów

- wyjaśnia, jak we fragmencie powieści opisano afrykańską przyrodę


- wyraża swoją opinię na temat uczuć bohaterów tekstu

- przedstawia swoje zdanie dotyczące różnych sposobów podróżowania i uzasadnia je

- wyjaśnia rolę opisów przyrody we fragmencie powieści

- wymienia cechy, jakimi trzeba się odznaczać, żeby zdecydować się na niebezpieczną podróż2

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

R: Wrześniowe i październikowe wędrówki

B: Podróże dalekie i bliskie, s. 38–39


22. Jacy naprawdę są Afrykańczycy?
Tekst z podręcznika:

Lauren St John, „W Afryce”


czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście, stereotyp

- opisuje uczucia bohaterki

- opowiada, jak Martine wyobrażała sobie Buszmenów

- wyszukuje w tekście informacje na temat ludu San

- przedstawia relacje łączące Dara z ojcem- wyjaśnia, w jaki sposób pobyt w szkole wpłynął na bohatera tekstu

- opowiada o tym, jak podróżowanie może się przyczynić do zmiany sposobu myślenia o różnych krajach

- wypowiada się na temat stereotypów związanych z postrzeganiem Afryki i jej mieszkańców


1Pobieranie 0.85 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna