Zlecenie wykonania usługi w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznychPobieranie 16.19 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar16.19 Kb.
UMOWA NR AAM-1WY/CEPT /EL 3633/2015 z dnia.............................

( Zlecenie wykonania usługi w trybie art.4 pkt. 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013 poz.907 z póżn. zm. )


Zamawiający:

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

REGON: 000288917 NIP: 525-00-05-828Wykonawca:
OPIS PRZEDMIOTU UMOWY:

1WY CEPT Naprawa wysokoprzeoływowego analizatora poliformizmu DNA HiSeq 1500 wraz z modułem cBot - nr inwentarzowy 1WY 119737;

- wymiana płyty elektronicznej Cemisty Module Control Bard do sekwenatora HiSeq 1500

- wymiana odczynników w sekewnatorze HiSeq 1500 do odbudowy biblioteki prób (HiSeq PE Cluster kit v4 - cBot (PE-401-4001)

Użytkownik: ZAKŁAD GENETYKI MEDYCZNEJUL. PAWIŃSKIWEGO 3 C źródło finansowania : AAM- CEPT /KZ/15/1

1. Usługa zostanie wykonana na podstawie oferty (kosztorysu)* Wykonawcy nr z dnia r.

2. Ustalone wynagrodzenie wynosi zł brutto(słownie: …………………………………………..zł.00/100)

Wynagrodzenie zawiera: wartość niezbędnych części zamiennych, wymienionych w kosztorysie naprawy, oraz koszt robocizny, koszt dojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt demontażu i montażu, powiększony o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wyżej wymienione wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianom w czasie realizacji umowy.


4. Płatność nastąpi po prawidłowo wykonanej usłudze, w terminie 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę do kancelarii WUM, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, dokumentów: (a) oryginału faktury z naniesionym numerem umowy, (b) protokółu odbioru stwierdzającego wykonanie prac, podpisanego przez przedstawiciela Użytkownika, Zamawiającego i Wykonawcy .

4.1. Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.

4.2. Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisów osób reprezentujących Zamawiającego.

4.3. Płatność zostanie dokonana przelewem na konto bankowe wykonawcy podane na oryginale faktury.

4.4. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonanie usługi wyszczególnionej w treści umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez strony.  1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i udziela 90 dni gwarancji na materiały i części zamienne sprzętu wymienione podczas naprawy. Uprawnienia z tytułu rękojmi dotyczącej prawidłowego funkcjonowania naprawionej rzeczy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

7.1. 0,2% wynagrodzenia brutto (zgodnie z pkt2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wykonania postanowień umownych,

7.2. 10% wynagrodzenia brutto, jeśli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

___________________________________________________________podpisy osób reprezentujących Wykonawcę

8. W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości odsetek za zwłokę, określonej na podstawie art.56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, jeśli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.


  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę kar umownych.

  2. Jeśli szkoda będzie wyższa niż kara umowna, strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.4 pkt. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej (aneksu).

13. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

14. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

15. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze bezpośrednich mediacji, a w przypadku braku porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

16. Umowę, wraz z załącznikami wymienionymi w jej treści, sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Osoba prowadząca sprawę z ramienia Zamawiającego___________________________________________________________podpisy osób reprezentujących Zamawiającego


Pobieranie 16.19 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna