Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówieniaPobieranie 9.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.45 Kb.
Milejów, dnia 27-09-2012 r.
5/2012


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego” w następujący sposób:

1. Rozdz. IV ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

2. Realizacja zamówienia będzie dokonana na koszt Wykonawcy. Rozładunek oleju opałowego z autocysterny następował będzie przy pomocy pompy przy autocysternie.”

2. Rozdz. IV ust. 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

5. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego dostawy, natomiast Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy dostawie dokument – certyfikat określający parametry dostarczanego oleju.”

3. W Rozdz. X SIWZ datę „30-04-2013 r.” zastępuje się datą „30-11-2012 r.”

4. Ust. 6 Rozdz. XIX SIWZ otrzymuje brzmienie:

6. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury z dołączonym dokumentem potwierdzającym odbiór dostarczonego oleju oraz dokumentem – certyfikatem określającym jego parametry.”

5. §2 umowy otrzymuje brzmienie:


§ 2

  1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 30-11-2012 r.

  2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.”

6. §4 umowy otrzymuje brzmienie:


§ 4

  1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonane po dostawie oleju opałowego.

  2. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktury z dołączonym dokumentem potwierdzającym przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego odbiór dostarczanego oleju opałowego oraz dokumentem (certyfikatem) określającym jego parametry.

  3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.”

7. Stosownie do art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 03.10.2012 r. godz. 10:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2012 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Milejowie przy ulicy Partyzanckiej 13a, 21-020 Milejów.

Prezes


Gospodarki Komunalnej w Milejowie

/-/Adam Walczak
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna