Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 107/kpw/infr/2012Pobieranie 1.15 Mb.
Strona3/6
Data28.04.2016
Rozmiar1.15 Mb.
1   2   3   4   5   6

WARTOŚC USŁUGI BRUTTO - CZĘŚĆ V

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 

Podpis czytelny osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawca może wstawić pieczęć imienną)

podpisZałącznik nr 5 do Specyfikacji (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych w kompleksach administrowanych przez Komendę Portu Wojennego Gdynia, obsługiwanych przez:


 • Grupę Zabezpieczenia Gdańsk

 • Sekcję Obsługi Infrastruktury Hel

 • Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Witomino

 • Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze

 • Sekcję Obsługi Infrastruktury Gdynia Oksywie. 1. Sposób realizacji

Usługa konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.1 W zakresie usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych ujęto:

 • wykonanie przeglądów okresowych,

 • wykonanie przeglądów gwarancyjnych,

 • wykonanie konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową, utrzymując urządzenia w stanie technicznym zapewniającym ich sprawną, bezpieczną i bezawaryjną eksploatację,

 • sprawdzenie bezpieczeństwa ruchu urządzeń i instalacji sterowniczej,

 • przegląd obudowy wewnętrznej i zewnętrznej,

 • utrzymanie właściwego stanu higienicznego instalacji polegającego na czyszczeniu, odgrzybieniu oraz dezynfekcji przedmiotowej instalacji,

 • sprawdzenie szczelności układu chłodniczego (połączeń chłodniczych), ,

 • udrożnienie odprowadzenia skroplin,

 • wymiana filtrów,

 • czyszczenie skraplaczy w agregatach,

 • uzupełnienie czynnika chłodniczego przy stwierdzeniu jego niedoboru,

 • sprawdzenie drożności wężownic w urządzeniu wewnętrznym i zewnętrznym,

 • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń,

 • pomiar prądów pobieranych przez sprężarki i wentylatory,

 • pomiar ciśnienia skraplania i parowania czynnika chłodniczego,

 • pomiar temperatury czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu sprężarki,

 • kontrola prawidłowych ustawień pracy klimatyzacji,

 • zapewnienie materiałów konserwacyjnych takich jak żarówki, filtry, lampki kontrolne środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów przy urządzeniach zdalnie sterowanych itp.,

 • wystawienie i przekazanie Zamawiającemu protokółów: pomiarów i konserwacji oraz stanu technicznego urządzeń klimatyzacyjnych,

 • zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia klimatyzacyjne do naprawy, remontu lub modernizacji.

2.2. W zakresie usługi konserwacyjno - serwisowej urządzeń wentylacyjnych ujęto: • wykonanie przeglądów okresowych,

 • wykonanie przeglądów gwarancyjnych,

 • wykonanie konserwacji urządzeń wentylacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową,

 • sprawdzenie zamocowania urządzeń wentylacyjnych, silników i siłowników oraz połączeń rurowych,

 • oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego urządzeń (zespołu wentylatorowego, wymienników ciepła),

 • sprawdzenie poprawności działania układu automatyki,

 • kontrolę parametrów pracy urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych
  i amortyzatorów,

 • wymianę urządzeń przepływu powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów,

 • wymianę siłowników przepustnic,

 • wymianę pokryw inspekcyjnych oraz blach podłogi centrali,

 • wymianę filtrów powietrza,

 • wymianę elementów urządzeń szczegółowo wynikających z dokumentacji DTR,

 • sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej urządzeń

 • pomiar skuteczności ochrony od porażeń,

 • przegląd układu zdalnego załączania i wyłączania poszczególnych central,

 • zapewnienie materiałów konserwacyjnych takich jak żarówki, filtry, lampki kontrolne środki smarujące, odgrzybiające, bezpieczniki instalacyjne, paski klinowe, baterie do pilotów itp.,

 • wystawienie i przekazanie Zamawiającemu protokółów: pomiarów i konserwacji oraz stanu technicznego urządzeń wentylacyjnych,

 • zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia wentylacyjne do naprawy, remontu lub modernizacji.

2.3. Wykonawca zapewni, że przeglądy techniczne urządzeń klimatyzacyjnych lub urządzeń wentylacyjnych nowo zamontowanych (wyszczególnionych w wykazach urządzeń, objętych 3 letnim okresem gwarancji) dokonywane będą cyklicznie, co najmniej dwa razy w roku (przed sezonem letnim -w kwietniu oraz przed sezonem zimowym - w październiku) przez APS (Autoryzowany Punkt Serwisowy) i potwierdzone zostaną odpowiednimi wpisami w Karcie Gwarancyjnej (Karty Gwarancyjne są dostępne w Grupie Zabezpieczenia Gdańsk i Sekcji Obsługi Infrastruktury Gdynia Pogórze). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące. Przed przystąpieniem do wykonania przeglądów należy uzyskać aprobatę Sprzedawcy/ Gwaranta urządzeń. Szczegółowy opis zawarty jest w Karcie Gwarancyjnej pkt. WARUNKI GWARANCJI. Gwarancją nie są objęte: materiały eksploatacyjne, uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.

2.4 Dla każdego urządzenia Wykonawca założy książkę konserwacji urządzenia do której należy wpisywać zakres dokonanych czynności konserwacyjnych z wyszczególnieniem wymienionych części. W książce konserwacyjnej urządzenia powinny widnieć nazwiska uprawnionych konserwatorów Wykonawcy mogących dokonywać w niej wpisów. Każdy wpis do książki konserwacyjnej powinien być potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
2.5. Wykonawca w pełni odpowiada za właściwe zagospodarowanie powstałych w toku prac odpadów.
2.6. Wykonawca usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi
i mienia.
2.7. W sytuacji wystąpienia awarii urządzeń oraz usterek wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych określonych powyżej, jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy, remontu lub modernizacji ,Wykonawca sporządzi na tę okoliczność „Protokół stanu technicznego” urządzenia wskazując co uległo uszkodzeniu oraz szacunkowe koszty naprawy i przedłoży ją Zamawiającemu.
2.8. Usługa konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych musi odbywać się przed sezonem letnim (w kwietniu) oraz przed sezonem zimowym (w październiku). Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być krótszy niż 4 miesiące.( załącznik nr 1a-e do załącznika nr 5 do Specyfikacji)
2.9. Prace konserwacyjne i serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych należy wykonywać w czasie dni roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 ¸ 14.00, a w koniecznych i uzasadnionych przypadkach także poza normalnym czasem pracy. O zamiarze przystąpienia do realizacji prac konserwacyjnych Wykonawca powiadomi właściwego Kierownika SOI/GZ z 2 dniowym wyprzedzeniem, uzgadniając z nim warunki wejścia na teren poszczególnych kompleksów wojskowych.
2.10. Dodatkowo wykonawca będzie zobowiązany do pomocy eksperckiej przy planowaniu zakupów nowych urządzeń, ocenie istniejących, doradztwie w sprawie optymalizacji wykorzystania posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, obliczania zapotrzebowania na moc chłodniczą, szacowanie kosztów, dobrania odpowiednich urządzeń z kalkulacją kosztów montażu i zakupu, opinii technicznych zużycia urządzeń itp.
2.11. Rozliczenie usługi wymaga odbioru przedmiotu umowy. Przez odbiór należy rozumieć pisemne potwierdzenie wykonania usługi przez bezpośredniego użytkownika oraz przez właściwego dla danego kompleksu wojskowego Kierownika SOI/GZ na „Potwierdzeniu wykonania usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych” oraz w „Książce konserwacji urządzenia” (załącznik nr 2a-e do załącznika nr 5 do Specyfikacji)
3.Termin wykonania.

Wykonawca świadczyć będzie usługę konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych


i wentylacyjnych w kompleksach administrowanych przez KPW Gdynia w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 02.01.2013 r.
Załącznik nr 1a

WYKAZ URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH
– GRUPA ZABEZPIECZENIA GDAŃSKLp.

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Ilość [szt.]

Miejsce

JW lub nr budynku/adres/kompleks

Krotność usługi w ciągu roku (miesiące)

1

2

3

4

5

6

1

Klimatyzator

COLDMASTER

AC 9EBH


1

17 TOL w Gdańsku, budynek nr 1
ul. M. Konopnickiej 13, Gdańsk

kompleks 13312 x w roku

(kwiecień, październik)2

Klimatyzator

RAVANSON

AC9000R


2

3

Klimatyzator

INTEC

MBE-12HL


3

WBE w Gdańsku, budynek nr 3
ul. Do Studzienki 47, Gdańsk

kompleks 3992 x w roku

(kwiecień, październik)4

Klimatyzator

INTEC

KFRC-35-GW6

5

Klimatyzator

INTEC

NMKS1-12HN42

6

Klimatyzator

INTEC

MBE-12HL


3

7

Klimatyzator

FONKO

FO-E094 LG1

8

Klimatyzator

MISTRAL

MSR-12HRDN1 )*1

9

Klimatyzator

FONKO

FO-E124G


3

10

Klimatyzator

SHARP

AY-AP-12FHR3

11

Klimatyzator

LG

LG-F1260HL1

12

Klimatyzator

FONKO

FO-D184 LG1

13

Klimatyzator

INTEC

KFRC-23-GW1

14

Klimatyzator

LENNOX
GHM 12 N

2

15

Klimatyzator

LENNOX
GHM 1209 N

4

16

Klimatyzator

AIR CONDITIONER
ABY 18 ASH-W

1

WSzW w Gdańsku, budynek nr 2
ul. Do Studzienki 43- 45, Gdańsk

kompleks 3992 x w roku

(kwiecień, październik)17

Klimatyzator

AIR CONDITIONER
ASG 18 AGA-w

1

18

Klimatyzator

FUJITSU
AKY 9VB

2

19

Klimatyzator

FUJITSU
AMY 12VA

1

20

Aparat wentylacyjny HERMES wraz z klapą odcinającą

APW-3-P-2423/400

1

WKU w Gdańsku, budynek nr 1
ul. Trakt Św. Wojciecha 253, Gdańsk

kompleks 86262 x w roku

(kwiecień, październik)
*) urządzenie objęte umową gwarancyjnąZałącznik nr 1bWYKAZ URZADZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH
– SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY HELLp.

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Ilość [szt.]


Miejsce

JW lub nr budynku/adres/kompleks


Krotność usługi w ciągu roku (miesiące)

1

2

3

4

5

6

1

Urządzenie klimatyzacyjne jednostka wewnętrzna

MWW 509

1

budynek nr 67

ul. Sikorskiego 21 Hel kompleks 4101

2 x w roku (kwiecień, październik)2

Urządzenie klimatyzacyjne jednostka wewnętrzna

MWW 512

2

3

Urządzenie klimatyzacyjne jednostka wewnętrzna

MWW 524

1

4

Urządzenie klimatyzacyjne –jednostka wewnętrzna, jednostka zewnętrzna

ASY18UBBN ADY18UNBNL (FUJITSU)

1

5

Centrala wentylacyjna

SV-3(14425)

1

budynek nr 66

ul. Sikorskiego 21 Hel kompleks 41012 x w roku (kwiecień, październik)

6

Centrala wentylacyjna

MCK-2L25(24686)

MCK-1L25(24685)

MCK-1P25(24684)

MCK-2P25(24683)

PCK-L-M(25059)


1

(kmpl/zestaw)


budynek nr 17

Hel-Bór

kompleks 17612 x w roku (kwiecień, październik)

UWAGA: w odniesieniu do pozycji 1-4 obowiązuje umowa konserwacyjno-serwisową do listopada 2014 roku. Zakresem nowej umowy zostaną objęte w/w urządzenia od 01.12.2014 r.

Załącznik nr 1cWYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

SEKCJA OBSŁUGI INFRASRTUKTURY GDYNIA- WITOMINO
Lp.

Nazwa urządzenia

Typ urządzenia

Ilość [szt.]


Miejsce

JW lub nr budynku/adres/kompleks


Krotność usługi w ciągu roku (miesiące)

1

2

3

4

5

6

1

Klimatyzator

M4LCO15BR-AFDA McQuay MWM015FR-AFAD McQuay

2

RZI w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b, Gdynia

kompleks 50572 x w roku

(kwiecień, październik)2

Klimatyzator

AOYO7U ASYO7U
NR EO 69482

1

3

Klimatyzator

AOY-24 UNBL
ASY-24 UBBN
NR EO 16432

1

4

Klimatyzator

AOYO7U ASPO7U
NR EO 54202

1

5

Klimatyzator

AOYO7U ASYO7U
NR EO 57936

1

6

Klimatyzator

AOYO7U ASYO7U
NR EO 69479

1

7

Klimatyzator

AOYO7U ASYO7U
NR EO 54537

1

8

Klimatyzator

AOY18U ASY18U
NR EO 57002

1

9

Klimatyzator

AOY14U ASY14U
NR EO 16797

1

10

Klimatyzator

AOY14U ASY14U
NR EO 16872

1

11

Klimatyzator

AOY7USNC
AS7UUSBCW
NR EO 26125
EO 69510

1

12

Klimatyzator

AOY7USNC
ASY7USBCW
NR EO 27513
EO 67843

1

13

Klimatyzator

AOYO7U ASYO7U
NR EO 69368

1

14

Klimatyzator

AOY7USNC
ASY7USBCW
NR EO 25188
EO 69543

1

15

Klimatyzator

AOY18U ASY18U
NR EO 01965

1

16

Klimatyzator

AOY18U ASY18U
NR EO 01941

1

17

Klimatyzator

AOYO7U ASYO7U
NR EO 31723

1

18

Klimatyzator

AOY14USAC
ASY14USA
NR EO 17034

1

19

Klimatyzator

STXLM18RC


1

BH MW w Gdyni
ul. Jana z Kolna 8b, Gdynia

kompleks 505720

Klimatyzator

STXLM18RC Arwell
MULTI MS1040 Arwell

2

21

Klimatyzator

A4LC18BRSFDA-
ACSOA AVM18GR-
ACIBB ACSON

2

22

Klimatyzator

A4LC12BRSFDA-
ACSOA AVM12GR-
ACIBB ACSON

1

23

Klimatyzator

SAP-CLR185EA5A
SANY

1

24

Klimatyzator

AIR WELL
STXLM18RC

1

Klub Delfin
ul. Wita Stwosza 6, Gdynia

kompleks 40232 x w roku (kwiecień, październik)

25

Klimatyzator

AIR WELL
STXLM18RC

1

26

Klimatyzator

STXLM30RC
GCXLM14RC
AIRWELL STXLM14

1

27

Klimatyzator

GCXLM14RC
AIRWELL
STXLM14

1

28

Klimatyzator

AC2F7.0 ROMIX
ACF270 ROMIX

1

Wojskowy Sąd Garnizonowy
ul. Korzeniowskiego 7, Gdynia

kompleks 4084


2 x w roku (kwiecień, październik)29

Klimatyzator

AC2S2.1 ROMIX
AC2.5S2.1 ROMIX

1

30

Klimatyzator

R0-7UD FUJI
R0-7UC FUJI

1

31

Klimatyzator

MWM015 McQUAY
M4LC 015BR McQUAY

1

DMW
ul. Waszyngtona, Gdynia

kompleks 401132

Klimatyzator

SAP-CLR188E5A
SANY

1

33

Klimatyzator

MWM025-APAF
McQUAY M4LC
O25FAC McQUAY

1

34

Klimatyzator

MWM025BAFCA
McQUAY
M4LC025AFCA
McQUAY

1

35

Klimatyzator

MWM025FR-AFAB
McQUAY
M4LC025BR-AFDA
McQUAY

1

36

Klimatyzator

MCW530JN008 Traine
TTK530ND00CA

1

37

Klimatyzator

HAIER AA2350E0100
AU28NAPNAC

1

38

Klimatyzator

HITACHU RAS5187C
HITAHI RAS-5AQE5

1

39

Klimatyzator

HAIER AA2350E0100
AU36NAIBEA HAIER

1

40

Klimatyzator

AWM15GR-ACIBB
A4LC15BRAFDA-
ACSON

1

41

Klimatyzator

AD28NAHBEA HAIER
AU28NAHBEA HAIER

1

42

Klimatyzator

A4LC15BRAFDA-
ACSON AWM15GRA-
CIBB ACSON

1

43

Klimatyzator

GU-60HRST/AUGW60HRS
S10K-168616ADO40

1

44

Klimatyzator

GU-60HRST/AUGW60HRS
S10K-168616ADO40

1

45

Klimatyzator

GU-60HRST/AUGW60HRS
S10K-168616ADO40

1

46

Klimatyzator

GU-60HRST/AUGW60HRS
S10K-168616ADO40

1

47

Klimatyzator

GU-36HRT/AUGW36HRS
S10K-17207GO141

1

48

Klimatyzator

AUS-18H53R120L6
CK1007G0089

1

49

Klimatyzator

AUS-12H53R150LR
S10K-17207GO141


1


50

Klimatyzator

EAKC18FS-AAR
1102-48514
EAKC18FS-AAR
1102-48592

1
51

Klimatyzator

EAJC18ES-AAE
1102-45650
EAJC18ES-AAR
1102-48651

1

DMW
ul. Waszyngtona, Gdynia

kompleks 4011


2 x w roku (kwiecień, październik)

52

Klimatyzator

EAKC12FS-AAR
1103-48551
EKK24FS-AAR
972510001395

1

53

Klimatyzator

EAKC12FS-AAR
1102-54453
ENJC24FS-BAA
1102-53826

1

54

Klimatyzator

EAKC09FS-AAR
1102-54404
EAKC09FS-AAR
1103-54400

1

55

Klimatyzator

ESJC04FS-AAR
1103-54390
EAJC09FS-AAR
1103-54392

1

56

Klimatyzator

EAJC09FS-AAR
1103-54380
EAKC09FS-AAR
1103-54398

1

57

Klimatyzator

EAKC09FS-AAR
1103-54403
EAKC09FS-AAR
1103-54397

1

58

Klimatyzator

EAKC09FS-AAR
1103-54393
EAKC09FS-AAR
1103-54391

1

59

Klimatyzator

EAJC18ES-AAR
1102-48604
EAKC18FS-AAR
1103-48602

1

60

Klimatyzator

EAKC18ES-AAR
1102-48620
EAKC18ES-AAR
1102-48608

1

61

Klimatyzator

EAJC18ES-AAR
1108-48613
EAJC18FS-AAR
1102-48593

1

Załącznik nr 1d: zasoby -> archiwum -> upload
upload -> Wojskowy ośrodek medycyny prewencyjnej gdynia fax 264979 sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne nr XX /xxxx
upload -> Ndb sa 100 oraz ndb sa 200. Producent: Southern Avionics Company, instalatorzy urządzeń
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> 39/cwtiD/2012, którego przedmiotem jest: dostawa sprzętu informatycznego Zamawiający
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia mw
upload -> Centrum wsparcia teleinformatycznego I dowodzenia marynarki wojennej rp
upload -> PEŁnomocnik dowódcy ds. Zamówień publicznych kmdr ppor. Zdzisław wroński dnia
upload -> Tabela wyników indywidualnych 1500 metrów kobiet
upload -> Lp nazwa przedsięwzięcia termin miejsce

Pobieranie 1.15 Mb.

1   2   3   4   5   6
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna