Zmiana sposobu ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej w PakówcePobieranie 19.04 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar19.04 Kb.
Zpo 3/2012 Pakówka , 2012-03-22

ZAWIADOMIENIE


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zpo 3/2012. Nazwa zadania: „Zmiana sposobu ogrzewania budynków Domu Pomocy Społecznej
w Pakówce
.”
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo GRAMET

Sławomir Gray

ul. Kościuszki 116, 62-030 Luboń
Uzasadnienie wyboru:

Oferta z najniższą ceną .  1. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2012-03- 28.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

---------------------------------------------------------------------------


1. Firmo Budowlano – Instalacyjna

MONTOPLAST

ul. Heleny Szargan 3, 60-633 Poznań

Cena – 753 963,96
  1. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe

Techniki Ciepłowniczej, Sanitarnej i Gazowej

„INSTALATOR”

ul. Lipowa 22, 64-200 Wolsztyn

Cena – 538 979,27
  1. KONCERN – GAZ

Grzegorz Włodarczak

ul. Brzoskwiniowa 2, 62-095 Murowana Goślina

Cena – 670 579,25


  1. Zakład Instalacyjny BURZA BURZYŃSKI

ul. Poznańska 23, 63-840 Krobia

Cena – 917 430,54


5. Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne KOMFORT

ul. Chełmońskiego 18, 64-100 Leszno

Cena 480 685, 36
6. TOMBUD Tomasz Kozłowski

ul. Ludowa 2 A, 64-100 Leszno

Cena 671 715,35


  1. ELO – GAZ Sp. z o.o.

ul. Starołęcka 132, 61-341 Poznań

Cena 632 836,03
  1. INSBUD Rawicz

Andrzej Szymański

ul. Spółdzielcza 5 Sierakowo, 63-900 Rawicz

Cena – 462 052,72


  1. Przedsiębiorstwo GRAMET

Sławomir Gray

ul. Kościuszki 116, 62-030 Luboń

Cena 408 544,58


  1. Firma Usługowo Handlowa

„DOMGAS” Dorota Łapińska

Kukinia 25, 78-111 Ustronie Morskie

Cena – 660 815,78


  1. INSTALNAG S.C.

R.B Nagel

ul. Piaskowa 14, 64-100 Leszno

Cena – 691 947,55

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 4 oferty.

Oferta nr 4; Zakład Instalacyjny BURZA BURZYŃSKI, ul. Poznańska 23, 63-840 Krobia. Zamawiający przeznaczył na zadanie kwotę 758 484,57 zł brutto natomiast oferta wykonawcy opiewała na kwotę; 917 430,54 zł brutto

Ponadto oferty nr 6, 10 i 11 zostały odrzucone ze względu na nieprawidłowy podatek VAT.


TOMBUD Tomasz Kozłowski

ul. Ludowa 2 A, 64-100 Leszno


Firma Usługowo Handlowa

„DOMGAS” Dorota Łapińska

Kukinia 25, 78-111 Ustronie Morskie

Cena – 660 815,78


INSTALNAG S.C.

R.B Nagel

ul. Piaskowa 14, 64- 100 Leszno

Zamawiający w wyjaśnieniach na stronie internetowej podał stawkę VAT na instalację zewnętrzną 23 % , natomiast budynki powinny mieć podatek VAT zgodny z klasyfikacją PKOB. Przyjęcie przez oferenta niewłaściwej stawki VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu w ofercie ceny i zgodnie z art. 89, ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp obowiązkiem zamawiającego jest odrzucenie takiej oferty


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy .

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm)

____________________________________Kierownik Zamawiającego
Dorota Tuła

Pobieranie 19.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna