Zmianatre ś c IPobieranie 32.23 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar32.23 Kb.
Oleszno, dnia 22 lipca 2015r.

Z M I A N A T R E Ś C I

specyfikacji istotnych warunków zamówieniaDotyczy: przetargu nieograniczonego na przegląd, obsługę i naprawę urządzeń szkolno-treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy i Konotop Prawy w Jednostce Wojskowej 1965 realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno - Znak postępowania: 545/2015

W związku z szeregiem pytań zadanych przez Wykonawcę na podstawie art. 38 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisem Rozdziału XIV SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

Data przekazania do publikacji zawaidomienia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 22.07.2015.
przed zmianą:

IV. Opis części zamówienia i składanie ofert częściowych;

Zadanie 1 – przegląd, obsługa i naprawa urządzeń szkolno-treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy


 1. Przegląd, konserwacja i naprawa elementów schronu ciężkich celów ruchomych, a w szczególności w tym:

 1. Wymiana zespołów napędowych ciężkich celów ruchomych – 4 kpl.:

 • demontaż istniejących zespołów napędowych,

 • montaż nowych zespołów napędowych z zasobów Zamawiającego,

 • przystosowanie kanałów linowych schronu ciężkich celów ruchomych do układu lin nowych zespołów napędowych.

 1. Wymiana szaf sterowniczych zespołów napędowych ciężkich celów ruchomych – 4 kpl.

 • demontaż istniejących szaf sterowniczych,

 • montaż nowych szaf sterowniczych z zasobów Zamawiającego,

 • przystosowanie instalacji elektrycznej i sterowniczej do nowych szaf sterowniczych z montażem niezbędnych dodatkowych urządzeń.

 1. Kompleksowe uruchomienie i zsynchronizowanie z pulpitem sterowniczym wszystkich urządzeń i prac obiektu wykonanych w ramach przeglądu wraz z konserwacją (usunięciem usterek) i aktualizacją oprogramowania pulpitu sterowniczego .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:

- Załącznik nr 1 – zakres prac przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno-treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru przeglądu, obsługi i naprawy urządzeń szkolno-treningowych, stanowiących wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy;

Na podstawie otrzymanych dokumentów i wizji lokalnej należy określić wartość zamówienia i przenieść ją do formularza ofertowego.


po zmianie:

 1. Stanowisko dowodzenia SD.

  1. Demontaż urządzeń istniejącego systemu sterowania Śnieżka/WSB-04– 1kpl.

  2. Adaptacja pulpitu sterowniczo–sygnalizacyjnego AGAT/SZMARAGD C
   z zasobów Zamawiającego na potrzeby pulpitu sterowniczo–sygnalizacyjnego AGAT/R – 1kpl.

  3. Montaż pulpitu sterowniczo-sygnalizacyjnego AGAT/R – 1kpl.:

   1. dostawa i montaż biurka operatora systemu z pełnym wyposażeniem (I piętro) – 1kpl.;

   2. adaptacja stanowiska kierownika strzelania na potrzeby AGAT/R
    (II piętro) – 1kpl.;

   3. dostawa i montaż rubieżowych zespołów rozgałęźnych RZR-96 – 5szt.;

   4. dostawa i montaż anteny bazowej StB – 1 szt.;

   5. dostawa i montaż szafy komutacyjno-przyłączeniowej KP – 1kpl.;

   6. wykonanie układu sterowania sygnalizatorami przekroczenia rubieży typu WSR – 1kpl.;

   7. wykonanie układu sterowania światłami sygnalizacyjno – ostrzegawczymi – 1kpl.

  4. Modernizacja napędu linki na maszcie sygnalizacyjno-ostrzegawczym SD ze zmianą zasilania świateł biała-czerwona – 1kpl.

 2. Pole tarczowe.

  1. Demontaż słupków podłączeniowych (adresowych) systemu sterowania Śnieżka/WSB-04 – 144szt.

  2. Dostawa i montaż słupków podłączeniowych (adresowych) systemu sterowania AGAT/R – 144szt.

  3. Dostawa i montaż stacji obiektowych StO-1 – 24szt.

  4. Przegląd i obsługa techniczna ze zmianą napięcia zasilania świateł sygnalizacyjno-ostrzegawczych:

   1. LW – 8szt.;

   2. LOO – 8szt.;

   3. LPO 400 m – 8szt.;

   4. LPO 600 m – 8szt.

  5. Przegląd ukryć terenowych typu „Z” na liniach ukazywania celów – 54szt.

  6. Przegląd zakładowy zasilaczy sieciowych typu WZS – 48szt.

  7. Przegląd zakładowy sygnalizatorów przekroczenia rubieży typu WSR – 12kpl.

  8. Dostosowanie podnośników PPL-062 do wersji PPL-2A – 48szt.

  9. Dostosowanie podnośników PPC-062 do wersji PPC-2A – 56szt.

  10. Dostawa i montaż retransmiterów systemu AGAT/R wraz z masztami– 3szt., w tym:

   1. pole tarczowe – 2szt.;

   2. przy StB – 1szt.

  11. Uruchomienie transmisji pomiędzy SD i polem tarczowym.

 3. Schron ciężkich celów ruchomych i torowiska ciężkich celów ruchomych.

  1. Naprawa torowisk nr 3 i 4 ciężkich celów ruchomych – 2szt:

   1. wymiana zużytych podkładów,

   2. wymiana zużytych szyn,

   3. zagęszczenie gruntu pod torowiskiem,

  2. Wymiana nośników celów ruchomych (wózków jezdnych) urządzeń PRM-5 z zasobów Zamawiającego na torowiskach nr 1, 2, 3 i 4 – 4kpl.

   1. przegląd z naprawą linowych rolek prowadzących i nawrotnych na torowiskach ciężkich celów ruchomych – 4kpl.;

  3. Modernizacja napędu linki na maszcie sygnalizacyjno-ostrzegawczym schronu ze zmianą zasilania świateł biała-czerwona – 1kpl.

  4. Uruchomienie nośników celów po wymianie i po montażu sterownika AGAT/R; regulacja parametrów jazdy wózków – 4kpl.

 4. Wykonanie niezbędnych badań i pomiarów elektrycznych.

  1. Pomiar rezystancji izolacji.

  2. Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

 5. Kompleksowe uruchomienie obiektu i zsynchronizowanie z pulpitem sterowniczym AGAT/R wszystkich urządzeń i prac wykonanych w ramach prac montażowo – obsługowych wraz z konserwacją (usunięciem usterek)
  i aktualizacją oprogramowania pulpitu sterowniczego AGAT/R.


  1. Sprawdzenie poprawności zamontowania poszczególnych elementów zamontowanego systemu.

  2. Sprawdzenie poprawności działania elementów sygnalizacyjno-ostrzegawczych strzelnicy.

  3. Sprawdzenie poprawności działania pola tarczowego na zgodność
   z programem sterownika.

  4. Sprawdzenie zgodności scenariuszy strzelań z „Programem Strzelań
   z Wozów Bojowych” sygn. Szkol. 856/2012 wraz z uzupełnieniami.

  5. Modyfikacja oprogramowania sterownika w zakresie możliwości wykorzystania edytora do pisania scenariuszy dla strzelań sytuacyjnych innych niż w „Programie Strzelań z Wozów Bojowych”.

  6. Szkolenie pracowników obsługi strzelnicy w zakresie zasad bezpieczeństwa i obsługi zamontowanego systemu AGAT/R.


przed zmianą:

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert

8. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT:

- adres:

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

ul. Główna 1

78-513 Oleszno
- i następująco oznakowanej:

OFERTA: „Przegląd, obsługa i naprawa urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy i Konotop Prawy w Jednostce Wojskowej 1965 realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie na rzecz, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno – Zadanie …..”.

Znak postępowania: 545/2015

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 04.08.2015r. DO GODZ. 09.00”

Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 86 ust.2 uPzp)


 1. Miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres:

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

ul. Główna 1, 78-513 Oleszno

Oferty przetargowe składane osobiście przez Wykonawcę lub w jego imieniu będzie przyjmowała osoba upoważniona, zatrudniona w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych w budynku biura przepustek wyłącznie w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1400

- w piątki w godzinach 800 – 1200.

Fakt złożenia oferty zostanie pisemnie potwierdzony przez ww. pracownika

Po godzinach urzędowania Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.

2. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2015r. do godz. 08:30

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 42 – pomieszczenie nr 118 - Sala odpraw na terenie Jednostki Wojskowej 3378.

po zmianie:

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowania ofert

8. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT:

- adres:Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

ul. Główna 1

78-513 Oleszno
- i następująco oznakowanej:

OFERTA: Przegląd, obsługa i naprawa urządzeń szkolno – treningowych stanowiących wyposażenie strzelnicy wozów bojowych Konotop Lewy i Konotop Prawy w Jednostce Wojskowej 1965 realizowany przez Jednostkę Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie na rzecz, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno – Zadanie …...

NIE OTWIERAĆ DO DNIA 14.08.2015r. DO GODZ. 09.00Rozdział XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 86 ust.2 uPzp)

 1. Miejsce składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres:

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

ul. Główna 1, 78-513 Oleszno

Oferty przetargowe składane osobiście przez Wykonawcę lub w jego imieniu będzie przyjmowała osoba upoważniona, zatrudniona w Pionie Ochrony Informacji Niejawnych w budynku biura przepustek wyłącznie w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 - 1400

- w piątki w godzinach 800 – 1200.

Fakt złożenia oferty zostanie pisemnie potwierdzony przez ww. pracownika

Po godzinach urzędowania Biuro Przepustek nie jest miejscem składania ofert.

2. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2015r. do godz. 08:30

3. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2015 r. o godz. 09:00 w siedzibie w siedzibie Zamawiającego w budynku nr 42 – pomieszczenie nr 118 - Sala odpraw na terenie Jednostki Wojskowej 3378.


DOWÓDCA


wz. mjr Piotr SZWEMIN
Pobieranie 32.23 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna