Zmiany instrumentów finansowych wg kategoriiPobieranie 104.28 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar104.28 Kb.


w tys. zł
ORFE S.A. SA-PSr 2004

 1. Jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORFE S.A zawiera z bankami kontrakty forward, w których jest ustalona cena i data zakupu waluty. Transakcje zostały wycenione w bilansie wg wartości rynkowej w kwocie 153 tys. zł. Wartość otwartych w/w kontraktów na dzień 30.06.2004 r. wynosiła 8 416 tys. zł. Wynik na transakcjach zrealizowanych w I półroczu 2004 roku wyniósł -369 tys. zł.
Zmiany instrumentów finansowych wg kategorii
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Pożyczki udzielone i należności własne

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Pozostale zobowiązania finansowe

1 stycznia 2004 roku
44
122


9 472
33
58 369

-zwiększenia
122
6


3 020


38 168

-zmniejszenia


-1 754
-20
-4 222

30 czerwca 2004 roku
166
128
0
12 140
13
92 315

Ujęcie bilansowe

Długoterminowe aktywa finansowe
0
0
0
4 572
0- w jednostkach powiązanych


1 402

- w pozostałych jednostkach


3 170

Krótkoterminowe aktywa finansowe
166
128
0
7 568
0- w jednostkach powiązanych


935

- w pozostałych jednostkach
166
128


6 633

Długoterminowe zobowiązania finansowe


873

- do jednostek powiązanych


170

- do pozostałych jednostek


703

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
0
0
0
0
13
91 442

- do jednostek powiązanych

- do pozostałych jednostek
13
91 442

Razem
166
128
0
12 140
13
92 315

Aktywa fiansowe przeznaczone do obrotu (transakcje forward) zostały wycenione w wartości godziwej.

Aktywa fiansowe utrzymywane do terminu wymagalności (lokaty bankowe) zostały wycenione w wysokości zamortyzowanego kosztu.

Pożyczki udzielone i należności własne zostały wycenione w wysokości zamortyzowanego kosztu.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (transakcje forward) zostały wycenione w wartości godziwej.

Inne zobowiązania finansowe zostały wycenione w wysokości zamortyzowanego kosztu (kredyty) i/lub w kwocie wymagającej zapłaty (inne).

2. Na dzień 30.06.2004 r. Grupa Kapitałowa ORFE S.A. posiadała następujące zobowiązania warunkowe:
a. Tytułem poręczenia udzielonego przez ORFE S.A. za udzielone kredyty spółkom Grupy:


 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę CEFARM ŚLĄSKI S.A. w Katowicach. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę ACP PHARMA S.A. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę DR POKOROWSKI S.A. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę PRODLEKPOL Sp. z o.o. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę ORBIT Sp. z o.o. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • ABN AMRO Bank (Polska) S.A. - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkęCEFARM ZIELONA GÓRA Sp. z o. Poręczenie jest ważne do 20 kwietnia 2005 r.

 • BRE Bank Oddział regionalny Katowice - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę Cefarm Śląski Sp. z o.o. w Katowicach. Poręczenie jest ważne do dnia 18 lutego 2005 r.

 • BRE Bank Oddział regionalny Katowice - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę CEFARM ŚLĄSKI S.A. Poręczenie jest ważne do dnia 18 lutego 2005 r.

 • BRE Bank Oddział regionalny Łódź - poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez spółkę ACP PHARMA S.A. Poręczenie jest ważne do dnia 30 września 2004r.Łączna wartość poręczeń udzielonych przez ORFE S.A. ważnych na dzień 30.06.2004 r. wynosi 84 000 tys. zł, bankowy tytuł egzekucyjny związany z tymi poręczeniami obejmuje kwotę 94 600 tys. zł. Oprócz pozycji wymienionych powyżej Grupa Kapitałowa ORFE S.A. posiada inne zobowiązania warunkowe dotyczące pozostałych jednostek o łącznej kwocie 920 tys. zł.


3. Na dzień 30.06.2004 r. Grupa Kapitałowa ORFE S.A. nie posiadała żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego powstałych z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiła i nie przewiduje się, że wystąpi działalność zaniechana w Grupie Kapitałowej ORFE S.A.
5. Spółki Grupy nie wytworzyły we własnym zakresie i na własne potrzeby żadnych składników majątku trwałego.


 1. Wydatki inwestycyjne w grupie jednostek powiązanych w I półroczu 2004 r. wyniosły:

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 245

- nabycie aktywów finansowych 2 659

Razem 8 904


Plany inwestycyjne na I półrocze 2004 r. obejmowały:

- inwestycje odtworzeniowe w wyposażenie, samochody, komputery,

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

- modernizacje magazynów, • inwestycje kapitałowe.

W okresie objętym raportem Grupa nie poniosła i nie planuje ponieść w najbliższej przyszłości znaczących nakładów na ochronę środowiska naturalnego.


7. Transakcje emitenta z podmiotami powiązanymi, które związane były z przeniesieniem praw własności.
Stan należności i zobowiązań oraz wielkości sprzedaży i zakupów zrealizowanych pomiędzy spółkami powiązanymi przedstawia tabela (w tys. zł):8. W okresie objętym raportem tj. od 01.01.2004 do 30.06.2004 nie wystąpiły żadne wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności.


9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej ORFE S.A.
Pracownicy umysłowi 1 179

Pracownicy fizyczni 537

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych 29

RAZEM 1 745
 1. Wynagrodzenia i nagrody wypłacone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta w okresie objętym raportem ( w tys. zł.).

Członkowie Zarządu 783

Członkowie Rady Nadzorczej 168

We władzach spółek zależnych 87

Razem 1 038
W Spółkach powiązanych

Członkowie Zarządu 531

Członkowie Rady Nadzorczej 189

We władzach spółek zależnych 2

Razem 722
11. Członkowie Rady Nadzorczej oraz prokurenci nie otrzymali żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji zarówno od Spółki dominującej jak też podmiotów od niej zależnych.
12. W 2002 i 2003 r. niektóre spółki Grupy podlegały kontrolom podatkowym w zakresie zapłaconych podatków. Niektóre z powyższych postępowań kontrolnych nie zostały jeszcze zakończone. W okresie objętym raportem jedna ze spółek Grupy otrzymała decyzje Urzędu Skarbowego. Decyzje te określają dodatkowe zobowiązania podatkowe w zakresie CIT i VAT na łączną kwotę 6 872 tys. zł. Decyzje zostały wykonane. Od wszystkich otrzymanych decyzji spółka złożyła odwołania do właściwych organów skarbowych wyższej instancji. Ostatecznego wyniku tych kontroli nie da się ustalić na obecnym etapie. W Polsce nie istnieją formalne procedury dotyczące uzgadniania ostatecznego poziomu wymiaru podatku. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym wystąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzonych kontroli, dotychczasowe rozliczenia podatkowe Grupy mogą być powiększone o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zarząd jednej ze spółek Grupy utworzył rezerwę w wysokości 4 085 tys. zł na prawdopodobne zobowiązania podatkowe za okresy poprzednie do 31 grudnia 2003 r.
W spółkach branży farmaceutycznej trwają kontrole skarbowe dotyczące marż, cen, podatku VAT oraz kontrole celne mające na celu między innymi sprawdzenie poprawności deklarowania wartości celnej leków. ORFE S.A. jako jedna z wielu spółek została objęta kontrolą w zakresie prawidłowości stosowania cen leków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. oraz została objęta kontrolą celną za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.2001 r.

Spółka otrzymała decyzje Urzędu Celnego II w Warszawie, w których Naczelnik Urzędu Celnego uznaje za nieprawidłowe zgłoszenia celne SAD w zakresie dotyczącym określenia wartości celnej. Spółka złożyła do Izby Celnej odwołania od ww. decyzji. Izba Celna w Warszawie utrzymała w mocy część decyzji organu pierwszej instancji. Decyzje te zostały zaskarżone. Orzeczenia NSA podtrzymują dotychczasowe ustalenia organów niższych instancji.

W I półroczu 2004 r. Spółka otrzymała decyzje Urzędu Skarbowego umarzające postępowania w sprawie zgodności stosowanych cen urzędowych, marż handlowych za lata 1998 – 2001 wszczęte na wniosek Spółki i na tej podstawie zaniechała składania odwołań od decyzji Izby Celnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego uznając toczące się postępowania za bezprzedmiotowe.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, działania Spółki w zakresie deklarowania wartości celnej, stosowanych rozliczeń budżetowych oraz ustalania cen były zgodne z istniejącymi przepisami prawnymi. Wobec powyższego w sprawozdaniu finansowym nie wykazano rezerw na potencjalne dodatkowe zobowiązania, jakie mogłyby powstać w wyniku kontroli. Mając na uwadze niespójność i kontrowersyjność przepisów prawa podatkowego i celnego, Spółka wnikliwie analizuje przepisy prawa obowiązujące w danym zakresie, zwraca się do organów podatkowych/celnych o interpretację przyjętych rozwiązań, a także powołuje ekspertów prawa podatkowego i celnego.

Spółka Dr Pokorowski S.A również została objęta kontrolą. Przeprowadzono kontrolę za okres od 01.01.1999 do 30.09.2001 r. Kontrolę zakończono w dniu 28.01.2003 r. protokółem pokontrolnym z przeprowadzonych czynności kontroli celnej. Decyzji nie wydano. Izba Celna w Toruniu przez upoważnionych funkcjonariuszy celnych 26.09.2003 r. rozpoczęła kontrolę obrotu towarowego z zagranicą pod względem zgodności z przepisami Ustawy Kodeks Celny za okres od 01.10.2001 r. do 31.08.2003 r. Kontrola trwa nadal.
W jednej ze spółek Grupy trwa proces sądowy z udziałem Skarbu Państwa. W okresie objętym raportem wartość przedmiotu sporu została podwyższona z kwoty 5 696 tys. zł. do kwoty 6 696 tys. zł. Mimo podwyższenia wartości przedmiotu sporu, wysokość dotychczas utworzonej rezerwy na potencjalne zobowiązania, tj. na kwotę 5 696 tys. zł. nie została zmieniona. Zdaniem spółki, ryzyko zapłaty dodatkowej kwoty nie występuje.


 1. Znaczące zdarzenia po dacie bilansu.

W dniu 17 sierpnia 2004 r. pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, został podpisany aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym, na mocy którego zmieniony został limit kredytowy z kwoty 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych)do kwoty 23 200 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18 czerwca 2005 roku.

Dnia 22 lipca 2004 roku Pan Krzysztof Piotr Krupskiego złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu.

W dniu 05 sierpnia 2004 r. Rada Nadzorcza ORFE S.A. powołała jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Ralpha Mandemaker na członka Zarządu ORFE S.A.. Uchwała Rady Nadzorczej ORFE S.A. wejdzie w życie w dniu 1 września 2004 r.


14. Prawnym poprzednikiem ORFE S.A. była ORFE Sp. z o.o. W dniu 16 grudnia 1997 r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 2 podjęło decyzję o przekształceniu ORFE Sp. z o.o. w ORFE S.A. ORFE S.A. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Warszawy wpisana została w dniu 30 grudnia 1997 r. do rejestru handlowego pod nr RHB 52504. W dniu 10.09.2001 r., zgodnie z obowiązującym prawem, została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042088. Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością według wartości bilansowej na dzień przekształcenia przekazany został na majątek spółki akcyjnej.

Podstawą wyceny wartości bilansowej majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością było sprawozdanie finansowe Spółki na 29 grudnia 1997 r. zbadane przez Biegłego Rewidenta.

Statut ORFE S.A. (akt notarialny z dnia 16 grudnia 1997 r.) ustanowił, że kapitał akcyjny wynosi 108 tys. zł. i dzieli się na 108 tys. zł akcji imiennych i uprzywilejowanych co do głosu (na każdą akcję przypada 5 głosów na WZA). Każda akcja ma nominalną wartość 1 (jeden) zł.

Kapitał akcyjny został pokryty kapitałem zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie 36 tys. zł oraz gotówką w kwocie 72 tys. zł.Pozostała wartość kapitałów własnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zwiększyła odpowiednio kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, oraz nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych spółki akcyjnej.
15. Nie wystąpiły przesłanki do korygowania sprawozdań finansowych z powodu wysokiej stopy inflacji.
16. Dane porównawcze prezentowane w sprawozdaniu finansowym zostały dostosowane z uwagi na zakończenie dwóch procesów połączeń:spółki Cefarm Śląski Sp. z o.o. ze spółką MEDI-FARM Sp. z o.o. zarejestrowane w dniu 13.10.2003 r. oraz spółki Cefarm Śląski Sp. z o.o. ze spółką Farmavit Sp. z o.o. zarejestrowane w dniu 31.03.2004 r. Kwotowy wpływ dostosowań odniesionych na poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego prezentuje poniższe zestawienie.

tys. zł

Dane publikowane na dzień 30.06.2003r.
Korekta
Przekształcone dane porównawcze publikowane na dzień 30.06.2003r.

Długoterminowe aktywa finansowe

21,210
(5,596)
15,614

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego

6,682
16
6,698

Należności krótkoterminowe

314,960
(27)
314,933

Krótkoterminowe aktywa finansowe

23,573
(1,138)
22,435

Pozostałe aktywa

198,654


198,654

Aktywa Razem

565,079
(6,745)
558,334
tys. zł

Dane publikowane na dzień 30.06.2003r.
Korekta

Przekształcone dane porównawcze publikowane na dzień 30.06.2003r.

Kapitał własny

140,969
(4,480)
136,489

Kapitał zakładowy

7,958
-
7,958

Kapitał zapasowy

129,487
(4,880)
124,607

Kapitał z aktualizacji wyceny

91
-
91

Pozostałe fundusze rezerwowe

-
-
-

Strata z lat ubiegłych

-
-
-

Zysk/(Strata) netto

3,433
400
3,833

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1,341
110
1,451

Zobowiązania krótkoterminowe

360,354
(2,375)
357,979

Pozostałe pasywa

62,415


62,415

Pasywa Razem

565,079
(6,745)
558,334

17. Nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.


18. Nie występują korekty błędów podstawowych.


 1. Nie występuje niepewność, co do możliwości kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową ORFE S.A.

20. Do dnia sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego tj. 30.06.2004 r. nie nastąpiło połączenie emitenta z inną spółką.


21. Zastosowanie metody praw własności do wyceny akcji i udziałów w jednostkach podporządkowanych miałoby następujący wpływ na wynik i długoterminowe aktywa finansowe (w tys. zł.):
Wyszczególnienie I półrocze 2004 I półrocze 2003

Wpływ na wynik - 973 -1 166

Wpływ na długoterminowe aktywa finansowe -1 162 -748


 1. ORFE S.A., jako Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej ORFE S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
 1. Zobowiązania zabezpieczone wekslami.

a. tytułem gwarancji za dostarczony towar: • weksle in blanco i deklaracja wekslowa do umowy kupna sprzedaży zawartej z LEK Polska tytułem gwarancji zapłaty,

 • weksle in blanco i deklaracja wekslowa do umowy kupna sprzedaży zawartej z POLFA Grodzisk Mazowiecki tytułem gwarancji zapłaty,

 • weksle in blanco i deklaracja wekslowa do umowy kupna sprzedaży zawartej z POLFA Pabianice tytułem gwarancji zapłaty,

 • weksle in blanco i deklaracja wekslowa do umowy kupna sprzedaży zawartej z PHARMA Service Wrocław tytułem gwarancji zapłaty,

 • weksle in blanco dla TUiR Warta S.A. o/Łódź na zabezpieczenie roszczeń, Bank Zachodni WBK S.A. – weksel in blanco jako zabezpieczenie limitu gwarancji przetargowych,

 • Bank Zachodni WBK S.A. – poręczenie na wekslu in blanco, będącego zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego przez przedstawiciela handlowego Spółki,

 • Bank Zachodni WBK S.A. – weksel in blanco jako zabezpieczenie limitu kredytu w rachunku bieżącym.

b. jako dodatkowe zabezpieczenia za otrzymane kredyty: • poręczenie udzielone przez ORFE S.A. - dwa weksle in blanco i jeden weksel kaucyjny wystawiony przez ACP PHARMA S.A. dla BRE S.A. Łódź jako zabezpieczenie kredytu,

 • weksel in blanco wystawione przez CEFARM ZIELONA GÓRA S.A. dla Banku Zachodniego WBK S.A. jako zabezpieczenie limitu kredytu w rachunku bieżącym.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1: pub
pub -> Kendrick Lamar
pub -> Lista Przebojów Radia Pik
pub -> Piotr Wojewnik
pub -> Negotiating an Investment Strategy with Fuzzy Redescriptions
pub -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
pub -> dnia r. (pieczęć firmowa) Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia pożyczki lub jej rat oraz spłaty pożyczki dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> załącznik nr 2 do umowy nr z dnia (pieczątka jednostki) harmonogram wypłat I spłat pożyczki dotyczący realizacji przedsięwzięcia pn.:„ ”
pub -> A11 pieczątka jednostki Harmonogram złożenia dokumentów stanowiących podstawę do uruchomienia dotacji/ rat dotacji 1 dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn.: „ ”
pub -> Konkurs matematyczny „czar par”
pub -> OŚwiadczenie oświadczam, że pit roczny składam/składamy* : Urząd Skarbowy

Pobieranie 104.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna