Znak: B. 271 2012 bki zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r zamawiaj ą c yPobieranie 69.25 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar69.25 Kb.


Znak: B.271.3.2012 BKI Zagnańsk, dnia 23 stycznia 2012r


Z A M A W I A J Ą C Y:
Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8,

26-050 Zagnańsk

woj. świętokrzyskie

tel. (041) 3001322, fax: (041) 3001373

www.zagnansk.pl

REGON: 000551941, NIP:959-167-12-96

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)
na roboty budowlane dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk’’

/przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych-

kwota zamówienia nie przewyższa wartości 5.000.000 Euro/
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z procedurą przetargu nieograniczonego zapisanego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz..U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział I

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Zagnańsk, z siedzibą ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Tel. 41 - 300-13-22, fax 41 - 300-13-73

e-mail: sekretariat@zagnansk.pl www.zagnansk.pl

NIP: 959-09-25-932 Regon: 000551941

Godziny otwarcia urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 700 – 1500, środa 700 – 1800.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.zagnansk.biuletyn.net

Rozdział II


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”.

 2. Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.

 3. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych.


Rozdział III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest:


,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk’’
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych;

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów;
Zakres rzeczowy obejmuje:

a). Kanały grawitacyjne Ǿ 200 PVC A, G, H – odc. SI.1-A1-A65; A65-G1-G21; G8-H1-H7; oraz A, I, J, L, K odc. A65–A71-SR1; A 66-I5; A67-J5; A28-B7; L1-L4 ; L1-K12
- Ǿ 200 x 6.6mm - 1068,5mb + 1542mb = 2610,5mb
- Ǿ 250 x 7,4 mm = 562,5 mb
b). Kanały boczne Ǿ 160 PVC (odcinki do granic pasa drogowego);
- Ǿ160 x 5,5mm - 30mb+ 398mb = 428mb

c). Pompownia ścieków - 1 szt.

- zbiornik betonowy dn 1.2, h =4.88m -1kpl;

- komora zasuw z betonu B45 – dn 1.5, h = 2.65 -1 kpl;

- separatory zanieczyszczeń dn. 1.2m -3 kpl;

- zbiornik retencyjny ścieków z polietylenu PEHD o średnicy 2264/2000mm l=5m V=15.7m3 - szt 2

- drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu

- zagospodarowanie terenu pompowni

- instalacje elektryczne pompowni
d). Kanały ciśnieniowe

PE 110 mm - 569.5mb
e). Wodociąg do pompowni

PE 125 mm = 71,5mb

 1. Zakres prac wyszczególniony jest w przedmiarze robót, który stanowi załącznik Nr 8
  do niniejszej specyfikacji.

Uwaga! Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych określonych poprzez materiały wymienione z nazwy.
3. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami.
Ponadto Wykonawca przedstawi Zamawiającemu badania zagęszczenia gruntu wykonane co 25m w pasie drogi w Kajetanowie Dolnym potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Minimalny wskaźnik zagęszczenia gruntu musi wynosić Is=0,97. Wyżej wymieniony koszt Wykonawca musi zawrzeć w cenie ofertowej.

W zakres zamówienia wchodzi także opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, którą należy przedłożyć przy odbiorze końcowym robót.


4. W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których
nie zawierają przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie
bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media).

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót.

6. Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą
w tym zakresie.

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej


w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku opisanym w Rozdziale III pkt. 5 SIWZ oraz
w § 8 pkt.2 a,b,c,d, i pkt. 3 umowy.
Rozdział IV

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się do dnia: 30 listopada 2012 r.


Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a). posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b). posiadanie wiedzy i doświadczenia;

za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat (licząc wstecz od terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wykonali prace odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków jako jednego zadania o łącznej wartości nie mniejszej niż 1,2 mln zł z potwierdzeniem jakości wykonanych prac;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi


do wykonania zamówienia; za spełnienie powyższych warunków Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadania; 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
  z postępowania o udzielenie zmówienia.

 2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków określonych w pkt 1 lit. b), c) i d) będzie dokonana łącznie
  w stosunku do wykonawców.

 3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń
  i dokumentów wymienionych w rozdziale VI.

 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów przez Wykonawcę.

Nie uzupełnienie przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w określonym terminie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział VI

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA


W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU
 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ.

 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa
  w rozdziale V pkt. 1 wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:
 1. Formularz ofertowy - oryginał

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
  w zakresie art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

 3. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 4. Wykaz podmiotów (firm) i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5);

 5. oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 6. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (Rozdział V pkt. 2) wykonawcy w okolicznościach o których mowa
  w art. 24 ust.1 ustawy, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie nr 2 (załącznik nr 3 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia.

 7. szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót składa wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ( dokument należy dostarczyć przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia ) do zweryfikowania i zaakceptowania przez Zamawiającego.

 8. kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót składa wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (kosztorys należy dostarczyć przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia).

 9. dowód wniesienia wadium.

 10. posiadanie przez wykonawcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie min. 500.000,00 zł

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 składane są w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie składanych dokumentów ( wymienionych w rozdz. VI pkt. 2 ppkt. b ) zastosowanie ma odpowiednio § 4 ust.1 pkt.1 ppkt.1a, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzaju dokumentów jakie składa Wykonawca oraz form w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2009 roku Nr 226 poz. 1817.): składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem
na język polski sporządzonym i podpisanym ( każdy dokument ) przez Wykonawcę.
Rozdział VII

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są przez strony postępowania pisemnie.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców należy kierować
  na adres i nr faksu wskazane w rozdziale I.

 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiającego będą kierowane na adres i numer faksu wskazany w ofercie.

 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

 5. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Marian Tymborowski

tel.: 41 - 300-13-22, w. 48 , fax.: 41 - 300-13-73
Rozdział VIII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium
  w wysokości: 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 3. Wadium może być wniesione w:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Samsonowie nr 58 8512 0002 2001 0000 0143 0005 z adnotacją: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny, gm. Zagnańsk’’

 2. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 3. Zamawiający zwróci również wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 4. Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez osoby upoważnione
  do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 6. Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego wraz z odsetkami w przypadku:

 1. odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. braku możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


Rozdział IX

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


 1. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
  na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. O ile zostanie przedłużony termin związania ofertą o tyle zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.Rozdział X


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY


 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie ulegających usunięciu bez pozostawiania śladów. Wymagane dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

 2. Oferta powinna zawierać następujące elementy:

 1. wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany druk oferty cenowej – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, pod rygorem nieważności,

 2. oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale VI,

 3. pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę oraz oświadczenia,

 4. dokument ustanawiający pełnomocnictwo wykonawców występujących wspólnie
  o udzielenie zamówienia,

 5. dowód wniesienia wadium.

 1. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę
  lub osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru.

 2. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt. 3.

 3. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

 4. Wszystkie zapisane strony ofert, w tym załączniki oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

 5. Ofertę należy opakować kopertą zewnętrzną zaadresowaną na Zamawiającego oraz oznaczoną: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszącymi, pompownią ścieków PD A1 w msc. Kajetanów Dolny gm. Zagnańsk’’ oraz „Nie otwierać przed godziną 1000 w dniu 9 lutego 2012 roku”.

 6. Ofertę należy opakować kopertą wewnętrzną z nazwą i adresem wykonawcy, tak
  by możliwe było zwrócenie oferty w razie opóźnienia w jej doręczeniu.

 7. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
  z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153,
  poz. 1503 z późn. zm.) powinny być umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

 8. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia i być kompletna.

 9. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

 10. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 11. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.


Rozdział XI

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8, pokój nr 19 (sekretariat).

 2. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazanego w pkt. 1 nie jest równoznaczne
  ze złożeniem oferty w sposób skuteczny.

 3. Termin składania ofert upływa dnia 9 lutego 2012 r. o godz. 930.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 8B (sala konferencyjna)
  w dniu 9 lutego 2012 roku o godz. 1000.

 5. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu
  do Zamawiającego.

 6. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
  i warunków płatności zawartych w ofertach.

 8. Informacje, o których mowa w punkcie 6 i 7 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.Rozdział XII

SPOSÓB OBLICZENIA CENY


 1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres robót określonych w rozdziale III i zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT i taką Zamawiający przyjmuje dla porównania ofert.

 3. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, ewentualnych upustów i rabatów oraz innych kosztów określonych w niniejszej SIWZ. Cena nie może ulec zmianie.

 4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

 5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.


Rozdział XIII

KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następującego kryterium: cena – 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwięcej punktów.

 2. Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert obliczana będzie według wzoru:

PC= ( CON/CDO ) x 100 pkt.


w którym:

Pc - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena oferty najtańszej

CDO – cena danej oferty (ocenianej)

100 – ciężar kryterium (100%)


 1. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku badania i oceny ofert.

 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

 3. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

 4. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
  oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


Rozdział XIV

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
 1. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 Prawo Zamówień Publicznych i uwzględnieniem art. 139 ustawy.

 2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem rozdziału XV.Rozdział XV

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
  1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej.

  2. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

  3. Pozostałe wymagania odnośnie zabezpieczenia regulują art. 147 – 151 Prawa zamówień publicznych.Rozdział XVI

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany
  do podpisania umowy zgodnej z opracowanym wzorem stanowiącym załącznik nr 4
  do niniejszej SIWZ.

 2. Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom
  a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

 3. Wykonawca zobowiązany będzie w dniu podpisania umowy do przekazania Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, podającego wartość (brutto).
  i terminy wykonania poszczególnych elementów, wchodzących w skład całego zamówienia.

 4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie strony.

 5. Do umów, w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Rozdział XVII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY
 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Prawa zamówień publicznych.

 2. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych, wykonawcy przysługuje odwołanie.

 3. Na orzeczenie Izby kończące postępowanie odwoławcze, wykonawcy przysługuje skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.Rozdział XVIII


OFERTY CZĘŚCIOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art.2 pkt.6 Prawa zamówień publicznych

Rozdział XIX


UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art.2 pkt.9a Prawa zamówień publicznych.

Rozdział XX

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa


w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

Rozdział XXI


OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art.2 pkt.7 Prawa zamówień publicznych.

Rozdział XXII


POCZTA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Rozdział XXIII


INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

Rozdział XXIV


AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Rozdział XXV


KOSZTY POSTĘPOWANIA
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXVI


ŻĄDANIE WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA POWIERZONEJ PODWYKONAWCOM


 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 2. Zamawiający nie określa, jaka część zamówienia, nie może być powierzona podwykonawcom.Wykaz załączników do SIWZ:


 1. Wzór oferty

 2. Oświadczenie nr 1 – posiadanie wiedzy, uprawnień i potencjału;

 3. Oświadczenie nr 2 – brak podstaw do wykluczenia;

 4. Wzór Umowy

 5. Wykaz osób i podmiotów;

 6. Lokalizacja inwestycji

 7. Dokumentacja projektowa

 8. Przedmiar robót

 9. Wykaz prac – ostatnie 5 lat

 10. Wykaz prac dla podwykonawców

 11. STWiOR

Przyg: M. Tymborowski

Tel. (41) 300-13-22 w. 48
Pobieranie 69.25 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna