Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013Pobieranie 233.86 Kb.
Strona1/3
Data10.05.2016
Rozmiar233.86 Kb.
  1   2   3
Znak sprawy: 03/PN/ZP/2013
ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

06-102 Pułtusk

tel. (0-23) 691 99 01

fax. (0-23) 691 99 06

www.spzoz.pultusk.pl

e-mail: spzozpultusk@gmail.com


NIP 568 14 14 885


REGON 000311645
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

USŁUGI W ZAKRESIE OPISU BADAŃ RADIOLOGICZNYCH

W OPARCIU O TELETRANSMISJĘ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELNIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYMW TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA PODSTAWIE ART. 10 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

ZWANEJ DALEJ "USTAWĄ"


Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „p.z.p." oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wyko­nawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Miejsce ogłoszenia o przetargu:

 1. Biuletyn Zamówień Publicznych

 2. Strona internetowa Zamawiajacego – www.spzoz.pultusk.pl.

3. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk.


Piotr Karankowski

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrwotoenej w Pułtusku

Zatwierdziłdata: 25.02.2013r.Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

§ 1

Nazwa oraz adres Zamawiającego

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia

§ 3

Opis przedmiotu zamówienia

§ 4

Termin wykonania zamówienia

§ 5

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

§ 6

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

§ 7

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub doku­mentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

§ 8

Wymagania dotyczące wadium

§ 9

Termin związania ofertą

§ 10

Opis sposobu przygotowywania ofert

§ 11

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

§ 12

Opis sposobu obliczenia ceny

§ 13

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

§ 14

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 15

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§ 16

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wpro­wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

§ 17

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

§ 18

Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

§ 19

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p., jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

§ 20

Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty warian­towe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

§ 21

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

§ 22

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

§ 23

Informacja czy Zamawiający przewiduje aukcje elektroniczną

§ 24

Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

§ 25

Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć pod­wykonawcom

§ 26

Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom

§ 27

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

§ 28

Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

§ 29

Załączniki

1

Oferta

2

Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

3

Wzór umowy

4

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p. (dot. tylko osób fizycznych)

5

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

6

Wykaz usług§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pułtusku

ul. Teofila Kwiatkowskiego 19

06-102 Pułtusk

tel. (0-23) 691 99 01

fax. (0-23) 691 99 06

www.spzoz.pultusk.ple-mail: spzozpultusk@gmail.com

http://www.spzoz.pultusk.pl
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie opisu badań radiologicznych w systemie teleradiologii j.n.:

1) opisy badań rtg uzyskiwanych w systemie radiografii cyfrowej pośredniej (ucyfrowienie: system Konica, aparat rtg Siemens Multix Pro , aparat rtg Apollo)

2) opisy badań tomografii komputerowej aparat TK Light Speed 64 GE

3) opisy badań MMG uzyskiwanych w trybie mammografii cyfrowej pośredniej (ucyfrowienie system Konica, aparta MMG GE Diamond)

2. Obrazy diagnostyczne wykonywane będą zgodnie z zasadami, przez przeszkolony personel w pracowniach dignostyki obrazowej Zamawiającego.

3. Wykonawca może przedstawić swoje zalecenia odnośnie wykonywania badań, celem uzgodnienienia i zatwierdzeniem przez obie strony protokołów poszczególnych badań.

4. Podczas wykonywania badań istnieje możliwość kontaktowania się personelu Zamawiającego z lekarzem Wykonawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną w sprawie aktualnie badanego pacjenta.

UWAGA: w przypadku decyzji o podaniu środka cieniującego i.v obowiązkowy jest kontakt pomiędzy lekarzem Wykonawcy a pracownikiem w Pracowni Diagnostycznej Zamawiającego. Zamawiający zapewnia obstawę lekarską w czasie procedury podawania środka cieniującego w Pracowni TK i RTG Zamawiającego.

5. Obrazy diagnostyczne bedą przekazywane do Wykonawcy drogą elektroniczną wg ustalonych protokołów DICOM 3,0

6. Opisy badań TK, RTG,MMG dokonane przez pracowników Wykonawcy będą przekazywane drogą eletroniczną do Zamawiającego wraz z autoryzacją w formie umożliwiającej wydanie pacjentowi badania obrazowego i opisu zapisanego na nośniku (płyta CD) oraz wydrukownie papierowej kopii wyniku.

7. Autoryzacja badania musi być ściśle przypisana konkretnemu lekarzowi posiadającemu uprawnienia do opisywania badań (specjalizacja z radiologii i diagnostyki obrazowej) wraz z oznaczeniem prawa wykonywania zawodu lekarza.

8. Tryby opisywania obrazów

1) Tryb planowy :

a) dla badań TK i RTG – zakłada 24godz. na odbiór wyniku przez Zamawiającego od zakończenia transmisji badania na serwer Wykonawcy.

b) dla badań MMG zakłada 7dni na odbiór wyniku przez Zmawiającego od zakończenia transmisji badania na serwer Wykonawcy

2) Tryb pilny dla badań TK i RTG – Wykonawca gwarantuje odbiór wyniku oznaczonego klauzula "PILNE" w czasie do 60min od zakończenia transmisji danych na serwer wykonawcy.

Wykonawca zapewnia opisy transmitowanych badań przez całą dobę przez wszystkie dni roku.

9. Wykonawca przedstawi listę lekarzy uprawnionych do opisywania badań jako załącznik do umowy. Lista ta będzie aktualizowana w przypadku zaistnienia zmian w grupie lekarzy opisujących.

10. Lista pracowników Zamawiającego wraz z kodami identyfikującymi zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy i będzie aktualizowana w miarę zachodzących zmian.

11. SKIEROWANIA /ZLECENIA na badania:

1) Podstawą do wykonania opisu badania jest skierowanie podpisane i opieczętowane przez lekarza zatrudnionego u Zlecającego.

2) Skierowanie zostanie przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną przed transmisją obrazów.

3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy może przedstawić swoje uwagi, co do wzorów skierowana na poszczególne rodzaje badań i wnieść o wprowadzenie poprawek.

4) W przypadku niejasności, czy wątpliwości lub w sprawach szczególnej wagi klinicznej lekarz Wykonawcy ma prawo kontaktować się z lekarzem Zlecającego w sprawach dotyczących zleconego badania, a lekarz Zlecającego z lekarzem Wykonawcy.

12. OPISY BADAŃ:

1) Badania będą opisywane z zachowaniem zasad wykonywania zawodu lekarza opisanych w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

2) Lekarz opisujący nie będzie używał w treści opisu zwrotów obcojęzycznych i skrótów literowych.

3) Każdy opis badania musi być autoryzowany podpisem lekarza uprawnionego.

4) W przypadku wątpliwości po stronie Zamawiającego w sprawach opisu badania Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji telefonicznej/elektronicznej z lekarzem opisującym badanie.

5) W przypadku istotnych zmian po konsultacji – aneks do opisu zostanie przesłany drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.

6) W celu wzajemnych konsultacji strony ustalą numery telefonów, a także adresy e - mailowe – gdzie będzie następowała wzajemna komunikacja.

7) Opis badania zawierać musi co najmniej następujące elementy:

a) Nazwę Wykonawcy opisu

b) Datę i godzinę sporządzenia opisu

c) Nazwisko i imię pacjenta oraz jego PESEL

d) Tryb wykonania badania

e) Rodzaj ( nazwę ) opisywanego badania

f) Adnotację , czy do badania użyto środka cieniującego

g) Treść opisu badania

h) Autoryzacja

13. KONTROLA:

1) Wykonawca podda się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w niezbędnym zakresie wynikającym z zawartych umów o wykonywanie świadczeń przez Zamawiającego

2) Zamawiający oświadcza, że wykonuje świadczenia medyczne w zakresie ASDK i SZP.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonawcy w zakresie działań będących przedmiotem umowy.

14. OBSŁUGA ŁĄCZA I SPRZĘTU DO WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI:

1) Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników przeznaczonych do przesyłania obrazów i odbioru opisów badań .

2) Wykonawca zapewnia zorganizowanie teletransmisji obrazów w oparciu o własne wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3) Zamawiający wymaga by integracja oprogramowania Wykonawcy z oprogramowaniem Zamawiającego leżała po stronie Wykonawcy. Koszty integracji ponosi Wykonawca.

15. Wymagania techniczne systemu do teleradiologii

1) Możliwość obsługi systemu z wielu stanowisk jednocześnie

2) System obsługujący dane zgodne z standardem DICOM 3.0

3) Dostęp do systemu ograniczony do osób uprawnionych na podstawie konta użytkownika

4) System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów

5) Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej DICOM

6) Możliwość przesłania badań do opisu bezpośrednio z systemu RIS zamawiającego

7) Po wykonaniu opisu wykonawca będzie przesyłał go do systemu radiologicznego Zamawiającego


8) Możliwość filtrowania listy badań wykonanych, wysłanych, opisanych

9) Możliwość wyszukiwania badań według kilku kryteriów np. data wykonania, numer badania, nazwisko pacjenta

10) Możliwość ustanowienia reguł przesyłania badań ze względu na czas wykonania badania, rodzaj badania, typ badania
11) Możliwość wygenerowania raportu ilościowo-wartościowego wykonanych badań według lekarzy opisujących, rodzaju badania daty wykonania itp.

12) Możliwość wydruku raportów oraz możliwość eksportu do .xls, .pdf

13) Zdalny serwis systemu za pomocą sieci VPN

14) Szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu

15) Szkolenie administratora w zakresie instalacji, konfiguracji i obsługi systemu

16. Kod CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego


§ 4. Termin wykonania zamówienia

Usługa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.


§ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 2. W przypadku udziału w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 3. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4. Pozostałe warunki każdy z Wykonawców musi spełnić i udokumentować samodzielnie.

 4. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 5. Okoliczności uzasadniające wykluczenie z postępowania w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. zachodzące choćby względem pojedynczego Wykonawcy dyskwalifikują całą grupę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

 6. Wykonawcy wyrażą zgodę na otrzymanie należności w ciągu minimum 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez zamawiającego. Preferowany jest dłuższy termin płatności.


§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu


 1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Oferty- załącznik nr 1 do SIWZ, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez Zamawiającego.

 2. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i z art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p., którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, zaakceptowanego wzoru umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2);

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4);

 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie zawierającej treść za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):

1) wykazu min. 3 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego wymogu przez wszystkie podmioty łącznie. Poprzez realizację usług w zakresie niezbędnym do wskazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy rozumieć świadczenie usługi w zakresie opisu badań radiologicznych. Powyższa usługa powinna być świadczona w sposób ciągły, przez conajmniej okres 1 roku, a jej wartość powinna wynosić min. 150.000,00 zł brutto – załącznik nr 6,

2) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zgodnie z powyższym Wykonawca musi się wykazać, iż dysponuje m.in. 2 lekarzami posiadającym specjalizację 2 st. z radiodiagnostyki lub tytuł specjalisty z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz min. 5 -letnie doświadczenie w pracy zawodowej na tym samym stanowisku.

3) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - minimalna kwota na wszystkie zdarzenia to 150.000,00 zł.


 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3.

 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7. Dokumenty o których mowa w ust. 6 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których jest mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. Co do terminów ich wystawienia stosuje się zasady opisane powyżej.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

10. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, wymóg złożenia dokumentów oraz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy każdego z podmiotów z zastrzeżeniem treści § 5 ust. 4.

11. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołaczonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.
§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych

do porozumiewania się z Wykonawcami


 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia:

Magdalena Smolicz

sprawach formalnych związanych z procedurą postępowania:

Agnieszka Wądolna


§ 8. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
§ 9. Termin związania ofertą


 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

 2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert.


§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert


 1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 6 ust. 5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę.

 6. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 7. Wszelkie opusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

 8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 9. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis itp.).

 10. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie.

 11. Wszelkie poprawki lub zmiany (również te przy użyciu korektora) w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

 12. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.

 13. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

 14. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.

 15. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

 16. Wykonawca, nie później niż przed upływem terminu składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.

 17. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.

 18. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę.

 19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętych opakowaniach (kopertach), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zamieści ofertę w zamkniętej wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, tj.:

1) Opakowanie zewnętrzne powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, numerem zadania oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 05.03.2013 roku, godz. 14:00.

2) Opakowanie wewnętrzne powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, numerem zadania oraz nazwą Zamawiającego wraz z adresem, nazwą Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć). Nie otwierać przed 05.02.2013 roku, godz. 14:00. 1. Oferta powinna być zapakowana tak, aby jej rozpakowanie w kancelarii nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.


§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Miejscem składania ofert jest SPZOZ w Pułtusku, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk, I piętro, sekretariat, pokój nr 9.

 2. Terminem składania ofert jest dzień 05.03.2013r. godzina 14:00.

 3. Miejscem otwarcia ofert jest SPZOZ w Pułtusku, ul. Teofila Kwiatkowskiego 19, 06-102 Pułtusk, I piętro, Sala Konferencyjna.

 4. Terminem otwarcia ofert jest dzień 05.03.2013r. godzina 14:30.

 5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.


§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny


 1. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego – cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z podatkiem VAT /brutto/.

 2. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.

 3. Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.

 4. Wykonawca oblicza wartość zamówienia w oparciu o informacje zawarte w § 3 w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.

 5. Wartość zamówienia musi zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert


 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 3. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 4. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

kryterium cena - waga 100 %

 1. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt. Punkty będą przyznawane według następującej zasady:

Kryterium – cena, podlegać będzie ocenie wg wzoru:

cena oferowana minimalna brutto

X = x 100 pkt x Wk

cena badanej oferty brutto


Wk - waga kryterium
Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma największą liczbę punktów w ocenianym kryterium.
§ 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


 1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych spraw związanych z zawarciem umowy.

 2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przy realizacji zamówienia.

 3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1) złożono tylko jedną ofertę,

2) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

 1. liczby badań,

 2. zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,

 3. okresu świadczenia usługi.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamó­wienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,

jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie

zamówienia publicznego na takich warunkach

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu.
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne zadania i nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający rozstrzygnie postępowanie o zamówienie publiczne, gdy wpłynie conajmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta.


§ 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa

w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.,

jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
§ 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
§ 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego,

jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną
www.spzoz.pultusk.pl; spzozpultusk@gmail.com

§ 22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
§ 23. Informacja czy zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
§ 24. Informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
§ 25. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
§ 26. Określenie części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom
Zamawiający nie określił, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.


§ 27. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
§ 28. Informacja o wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy
Nie dotyczy.
§ 29. Załączniki

  1. Oferta

  2. Formularz oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p.

  3. Wzór umowy

  4. Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p. (dot. tylko osób fizycznych)

  5. Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

  6. Wykaz usług

Załącznik nr 1

Wykonawca:

nazwa ..............................................................................................

adres ul. .................................................... miejcowość ..........................................

kod pocztowy ......-.......... województwo ......................................

REGON ............................................................... NIP .......................................................

tel. ...................................................................... fax. .......................................................

Internet: http:// ................................................... e-mail ......................................


O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie opisu badań radiologicznych w oparciu o teletransmisję składamy niniejszą ofertę:
Oferujemy wykonanie usługi za łączną wartość: zamówienia brutto ......................... zł (słownie : .......................................... złotych)

w tym:


Lp.

Rodzaj badania

Tryb badania

Szacowana ilośc badać w okresie 12 m-cy

Cena jednostkowa badania brutto

Wartość ogółem brutto

1

Badania radiologii klasycznej

Zwykły

18002

Pilny

12003

Badania TK

Zwykły

18004

Pilny

12005

Badania mammograficzne

Zwykły

600RazemOświadczamy, że: • Spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z 2004 r.

 • Nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

 • Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w formie przelewu w ciągu ........ dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego (minimum 30 dni).

 • Usługi wykonamy w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku.

 • Zapoznaliśmy się i akceptujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

 • Akceptujemy termin związania ofertą.

 • Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 • Usługi wykonamy sami / z udziałem podwykonawców/*.

 • Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ....................................................................

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań umowy jest/są/*:

1. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................

2. .................................................................................................................................................

stanowisko ..............................................................................................................................

tel./fax. ...................................................................
Integralną częścią oferty są załączniki:


 1. ...................................................................

 2. ...................................................................

 3. ...................................................................

 4. ...................................................................

 5. ...................................................................

 6. ...................................................................

Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

........................... dnia................. r. .........................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

wykonawcy lub pełnomocnik

* niepotrzebne skreślićZałącznik nr 2

...............................................

(pieczęć Wykonawcy)
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna