Znak sprawy: aero/2/2015 Realizacja projektu: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”Pobieranie 30.26 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar30.26 Kb.
Zamawiający: Lublin dn. 13.05.2015 r. Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D

20-618 Lublin, woj. Lubelskie

tel. 081 538 46 00,

faks 081 525 30 10

Znak sprawy: AERO/2/2015

Realizacja projektu: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nr Umowy POIG.01.01.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) zadanie badawcze ZB1

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Politechnika Lubelska, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi potrzebnej do realizacji badań naukowych w ramach projektu badawczego, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro.

Postępowanie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 p. 3 lit e

Przedmiotem zamówienia jest:

Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzanie kompozytowych elementów cienkościennych o dowolnych układach warstw laminatu na przebieg obróbki HSM”


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Opracowanie technologii z rejestracją przebiegu procesu wytworzenia precyzyjnych, cienkościennych elementów kompozytowych podatnych na paczenie wytworzonych metodą autoklawową z prepregów epoksydowo-węglowych.

1. Technologia powinna umożliwiać wytworzenie próbnej serii cienkościennych, laminowanych belek o przekroju zamkniętym do demonstratora będącego modelem wirnika.

2. Wytworzone laminaty mają dowolny układ warstw i wykazują mechaniczne sprzężenie


np. sprzężenie skrętno-giętne.

3. Zastosowana technologia musi bazować na metodzie autoklawowej wytwarzania laminatu


z prepregów epoksydowo-węglowych znanych producentów.

4. Wytworzone próbne elementy powinny cechować się: precyzją wykonania, powtarzalnością własności mechanicznych oraz bardzo małą liczbą wad. Wykonawca musi mieć warunku do przechowywania materiały koniecznych do przeprowadzenia testów.

5. W technologii musi być uwzględniony proces wytwarzania wielowarstwowych płyt, które posłużą do identyfikacji własności mechanicznych wytwarzanych laminatów, detekcję uszkodzeń oraz umożliwią wykonanie testów skrawalności metodą HSM.

6. Opracowana technologia powinna umożliwiać wytwarzanie elementów cienkościennych


o różnych przekrojach poprzecznych po odpowiedniej adaptacji oprzyrządowania.

7. Zaproponowanie oprzyrządowania do wytwarzania elementów cienkościennych o wysokiej dokładnościach wykonania.REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Etap I – czas realizacji do 2 tyg. od daty zawarcia Umowy

1. Zapoznanie się z obecnymi wynikami i obecnym stanem zaawansowaniem prac Zespołu

Politechniki Lubelskiej oraz trendami i tendencjami światowymi związanymi z wytwarzaniem

pokrewnych struktur.

2. Analiza dostępnych na rynku materiałów oraz przeprowadzenie procesu doboru do

wykonania cienkościennych elementów, uwzględniając zalecenia Zespołu Politechniki

Lubelskiej .

3. Uczestnictwo w pracach badawczych Zespołu PL poświęconych praco koncepcyjnym nad

wytworzeniem narzędzi oraz struktur
Etap II – czas realizacji do 4 tyg. od zakończenia I etapu

1. Prace projektowo -koncepcyjne nad wykonaniem oprzyrządowania służącemu wykonaniu

cienkościennych elementów kompozytowych, podatnych na paczenie, wytworzonych

metodą autoklawową.

2. Przygotowanie stanowisk technologicznych

3. Wykonanie oprzyrządowania głównego oraz oprzyrządowania technologicznego

4. pomiar i testowanie oprzyrządowania oraz testowanie poprawności wykonania

5. Wprowadzenie niezbędnych zmian technologicznych optymalizujących proces.

6. Przygotowanie raportu z wykonania oprzyrządowania oraz przekazanie zaleceń

Technologicznych


Etap III – czas realizacji do 8 tyg. od zakończenia II etapu

1. Prace koncepcyjno –badawczo –wdrożeniowe nad wytworzeniem cienkościennych części

kompozytowych

2. Opracowanie technologii wytworzenia i dobór parametrów polimeryzacyjnych struktur

kompozytowych

3. Wykonanie prób polimeryzacji struktur kompozytowych

4. Przeprowadzenie testów opracowanej technologii

5. Dokonanie zmian materiałów pomocniczych i testowanie polimeryzacji strukturZamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia nie będą rozpatrywane.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą cenowo ofertę.INNE WYMAGANIA:

 1. Termin realizacji: do 15.09.2015r. – przekazanie wymaganej dokumentacji oraz zafakturowanie - (z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa na wykonanie usługi)

 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

 3. Dopuszcza się rozliczanie częściowe po zakończeniu w/w etapów

 4. Oferty z ceną należy składać zgodnie z zamieszczonym formularzem ofertowym
  w terminie do 20.05.2015 r. do godz. 12:00:

Osobiście lub pocztą w zaklejonych kopertach do:

Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia Politechniki Lubelskiej

Ul. Nadbystrzycka 40A pok. 6

20-618 Lublin

5. Kryterium oceny ofert: 100% cena.Osoby kontaktowe ze strony Politechniki Lubelskiej:

Kontakt formalny:

1. mgr Katarzyna Kalinowska – e-mail: k.kalinowska@pollub.pl, tel. (081) 538 46 00Kontakt merytoryczny:

 1. dr hab. inż. prof. PL Andrzej Teter – tel. (081) 538 45 70 • Wykonawca musi posiadać doświadczenie w produkcji elementów kompozytowych oraz czynnie uczestniczyć w projektach badawczych realizowanych we współpracy z jednostkami naukowymi. Do oferty należy dołączyć udokumentowanie takiej współpracy.

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Oferenta:

.............................................................................

Adres:


.............................................................................

Tel: ......................................................................

PESEL: ………………………………………….

REGON: ........................ NIP: ..............................

Fax i Mail *(na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

.............................................................................

Osoba do kontaktów: …………………………………

Znak sprawy: AERO/2/2015

Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia

Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A/6

20-618 Lublin

Nawiązując do ogłoszonego konkursu ofert z dnia 13.05.2015 r. na usługę potrzebną do realizacji badań naukowych w ramach realizacji projektu badawczego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Umowa


Nr POIG.01.01.02-00-015/08 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) zadanie badawcze ZB1:

AERO/2/2015 „Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzanie kompozytowych elementów cienkościennych o dowolnych układach warstw laminatu na przebieg obróbki HSM”

Zakres usługi zgodnie opisem przedmiotu zamówienia podanym w ogłoszeniu:

 1. oferuję usługę całości przedmiotu zamówienia, stosując niżej wymienione stawki:

Cena oferty

Temat: „Wpływ parametrów technologicznych procesu wytwarzanie kompozytowych elementów cienkościennych o dowolnych układach warstw laminatu na przebieg obróbki HSM”

cena (C) za wykonanie całości przedmiotu wynosi kwotę netto

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł),

natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%,

wynosi kwotę brutto....................... zł (słownie: .................................................................. zł).

 1. oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i uznaję się za związanego określonymi w nim zasadami postępowania,

 2. oświadczam, że akceptuję termin wykonania zamówienia i warunki płatności,

 3. oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze badawcze pozwalające na wykonanie usługi zgodnie z zakresem podanym w ogłoszeniu.

......................................................................................dn. ........................... Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Pobieranie 30.26 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna